Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Desde el pasado 1 de octubre los trabajadores autónomos están obligados a realizar sus trámites por vía electrónica, incluida la recepción y firma de notificaciones

A Orde Ministerial ESS/214/2018, do 1 de marzo que modifica a Orde ESS/484/2013 reguladora do Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) no ámbito da Seguridade Social, establece a obrigatoriedade dos traballadores por conta propia ou autónomos para incorporarse ao devandito Sistema. Non obstante, para cumprir con esta obriga o traballador pode optar por acollerse a este Sistema e xestionar os seus trámites a través dun autorizado Red  ou  directamente facer uso dos servizos electrónicos dispoñibles na Sede Electrónica da Seguridade Social (SEDESS). A obrigatoriedade esténdese á recepción das notificacións, polo que para a súa consulta e sinatura se deberá acceder ao servizo correspondente na SEDESS.

Tríptico Administración Electrónica e Notificacións Telemáticas. Servizos Electrónicos para Autónomos


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Tríptico Administración Electrónica e Notificacións Telemáticas. Servizos Electrónicos para Autónomos Descargar documento Tríptico Administración Electrónica e Notificacións Telemáticas. Servizos Electrónicos para Autónomos. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Tríptico Administración Electrónica e Notificacións Telemáticas. Servizos Electrónicos para Autónomos. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,809 KB) 23/01/2020
Administración Electrónica e Notificación Telemáticas. Traballadores por Conta Propia do Réxime Especial do Mar Descargar documento Administración Electrónica e Notificación Telemáticas. Traballadores por Conta Propia do Réxime Especial do Mar. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Administración Electrónica e Notificación Telemáticas. Traballadores por Conta Propia do Réxime Especial do Mar. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,552 KB) 13/09/2018

A quen afecta a Orde ESS/214/2018 do 1 de marzo de 2018?

Os colectivos afectados polo disposto na Orde Ministerial son:

 • Os traballadores autónomos por conta propia ou autónoma.
 • Traballadores do Sistema Especial de Traballadores Agrarios (SETA).
 • Os traballadores do grupo I do Réxime Especial de Traballadores do Mar.

Se son autónomo, que obrigas teño segundo a OM ESS/214/2018 do 1 de marzo de 2018?

A Orde Ministerial establece a obriga de xestionar por vía electrónica todos os trámites relacionados coa afiliación, a cotización e a recadación de cotas. Inclúe a recepción, por comparecencia na SEDESS, das notificacións e comunicacións da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Dende que momento é efectiva a obriga?

A obriga para os traballadores autónomos de utilizar as canles electrónicas que ofrece a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS), xa sexa a través da SEDESS ou do Sistema RED, é efectiva dende o pasado 1 de outubro de 2018. Recorde que, dende esa data, a consulta e sinatura das súas notificacións tamén debe realizarse na Sede Electrónica da Seguridade Social, a través do servizo Consulta e sinatura de notificacións telemáticas.

Non se efectuará notificación previa sobre a obriga por correo postal.

Onde podo xestionar os meus trámites coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social?

A Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) dispón de dúas canles electrónicas a través das que o traballador autónomo poderá realizar as súas xestións:

Que requisitos técnicos require o meu equipo para acceder aos servizos na SEDESS?

Os servizos da SEDESS son compatibles cos sistemas operativos, navegadores de internet e máquinas virtuais que se indican no apartado de Requisitos técnicos

Que necesito para poder acceder aos servizos na SEDESS?

Para acceder aos servizos da SEDESS, o autónomo debe dispoñer dun sistema de autenticación que garante a súa identidade.

Existen diferentes sistemas de autenticación admitidos na SEDESS que permiten o acceso aos  servizos. 

 1. O Certificado electrónico admitido pola Seguridade Social.

  Todos os servizos dirixidos aos traballadores autónomos son accesibles con este medio de autenticación, incluído o servizo de  Consulta e sinatura de notificacións telemáticas. Permite ademais a presentación de solicitudes a través do Rexistro Electrónico.

 2. O DNI electrónico

  Todos os servizos dirixidos aos traballadores autónomos son accesibles con este medio de autenticación, incluído o servizo de Consulta e sinatura de notificacións telemáticas. Permite tamén a presentación de solicitudes a través do Rexistro Electrónico.

 3. O Sistema Cl@ve

  Os servizos dirixidos aos traballadores autónomos son accesibles con este Sistema de autenticación que dispón de dúas modalidades de uso: Cl@ve PIN e Cl@ve Permanente.

  Este sistema permite o acceso ao servizo de Consulta e sinatura de notificacións telemáticas mediante Cl@ve Permanente (con rexistro avanzado) reforzado con claves dun só uso enviadas por SMS pola Seguridade Social ao teléfono móbil do cidadán. Este sistema permite ademais o acceso á sinatura na nube.

Podo obter un Certificado electrónico nas Oficinas da Seguridade Social?

A Seguridade Social ofrece ao cidadán a posibilidade de xestionar, logo de solicitude deste na páxina da entidade: https://www.sede.fnmt.gob.es/, a obtención do certificado persoal da FNMT,  poñendo á súa disposición unha ampla rede de oficinas onde poder realizar a acreditación da súa identidade, paso obrigatorio no proceso da súa obtención.

Pode descargar unha guía do proceso de obtención do Certificado electrónico de acceso aos servizos da Seguridade Social en internet.

Que é o Sistema Cl@ve e como podo rexistrarme?

Cl@ve é un sistema de identificación, autenticación e sinatura electrónica común para todas as Administracións Públicas baseado na utilización de claves concertadas previo rexistro do cidadán.

A gran vantaxe deste sistema é a súa operatividade, xa que permite acceder dende calquera dispositivo  con conexión a internet: ordenadores, móbiles, tablets, etc. fronte ao Certificado Dixital ou o DNI electrónico que requiren, a súa instalación previa nos equipos e/ou un hardware específico que permita ler os certificados instalados en tarxetas electrónicas.

Os pasos para poder usar Cl@ve na SEDESS son:

 1. Rexistrarse no sistema Cl@ve

  1. Por vía electrónica con Certificado electrónico ou DNI electrónico, a través da páxina de Cl@ve.

  2. Presencialmente nas oficinas da Seguridade Social con servizo de Rexistro en Sistema Cl@ve.

   En ambos os dous casos obtense un rexistro avanzado no Sistema Cl@ve.

   Se a solicitude de Rexistro a través de internet se realiza sen certificado electrónico ou sen DNI electrónico, o rexistro no Sistema Cl@ve será básico.

 2. Activar o código xerado durante o proceso de rexistro:

  Para completar o proceso de alta no Sistema Cl@ve e obter Cl@ve Permanente, será necesario activar o código subministrado no acto do rexistro. A activación pode levarse a cabo na SEDESS: Cl@ve: xestión de contrasinais / Activación de Usuario.

  As dúas modalidades coas que se pode operar no Sistema Cl@ve son:

  • Cl@ve PIN. Trátase dunha clave ocasional facilitada por SMS, de validez limitada no tempo, orientada a cidadáns que acceden esporadicamente aos servizos.
  • Cl@ve Permanente. Trátase dun contrasinal elixido polo propio usuario, de validez duradeira no tempo, non ilimitado, destinado a aqueles cidadáns que acceden habitualmente. En ocasións, dependendo do servizo ao que se accede, está reforzado cunha clave ocasional facilitada por SMS.

Que servizos ofrece a TGSS aos traballadores autónomos na SEDESS?

Os traballadores autónomos contan cun amplo catálogo de servizos na SEDESS para a xestión dos trámites relacionados coa afiliación e a cotización á Seguridade Social:

Ademais, dende a SEDESS o traballador autónomo pode solicitar determinados informes e certificados:

A SEDESS dispón doutros servizos que poden resultar de interese para o colectivo de traballadores autónomos:

Que son as Notificacións Telemáticas?

A través do servizo de Consulta e sinatura de notificacións telemáticas o traballador autónomo poderá acceder a consultar e asinar as notificacións dos actos administrativos da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS). Tamén poderá acceder e xestionar as notificacións o seu autorizado ao sistema RED ou, se é o caso, o apoderado.

Entre os actos notificados a través do servizo de Notificacións Telemáticas, encóntranse:

 • Os do procedemento recadatorio: reclamacións de débeda e providencias de constrinximento; actos do procedemento de prema por cotas, conceptos de recadación conxunta e outros recursos, coas recargas e intereses correspondentes; actos do procedemento administrativo de aprazamento do pagamento de débedas coa Seguridade Social, e actos do procedemento de devolución de ingresos indebidos á Seguridade Social.

 • Os actos dos procedementos sobre moratorias e diferimentos.

 • As resolucións da Tesouraría Xeral sobre actas de liquidación, imposición de sancións e impugnacións.

Paulatinamente incorporaranse ao servizo de Consulta e sinatura de notificacións telemáticas outras notificacións de procedementos relacionados coa TGSS.

Hase de ter en conta ademais que:

 • A notificación poñerase a disposición do interesado durante un prazo máximo de 10 días. Transcorrido o devandito prazo sen acceder á notificación, esta darase por efectuada.
 • A TGSS remitirá un correo electrónico avisando da posta na SEDESS dunha notificación telemática ao enderezo que o traballador autónomo facilitase. Pode comunicala a través do Servizo de Comunicación de teléfono e correo electrónico da SEDESS.
 • En caso de que o traballador autónomo dispoña dun autorizado RED, a este tamén se lle remitirá un aviso. O autorizado RED, ao igual que o traballador autónomo, poderá acceder e asinar a notificación electrónica.
 • Tamén é posible que o traballador autónomo nomee un apoderado para os efectos da recepción das Notificacións Telemáticas. Para realizar este trámite o traballador autónomo poderá acceder ao Servizo de Rexistro Electrónico de Apoderamentos da SEDESS.

Que Sistema de acceso se admite para a consulta e a sinatura das Notificacións Telemáticas?

Para poder acceder aos Servizos de Notificacións Telemáticas da SEDESS, o traballador autónomo deberá dispoñer dun sistema de autenticación válido: Certificado electrónico admitido pola Seguridade Social, DNI electrónico ou Cl@ve Permanente (con rexistro avanzado).

Traballadores do Mar (conta propia)

Se son autónomo do Mar, como me afecta o contido da Orde ESS/214/2018?

Os traballadores por conta propia encadrados no grupo primeiro de cotización, como o resto de traballadores autónomos, están obrigados a xestionar todos os seus trámites, incluída a recepción das notificacións, por vía electrónica, a partir do 1 de outubro de 2018. Os traballadores por conta propia encadrados no grupo segundo ou terceiro de cotización, non están obrigados ao uso de medios electrónicos, pero poderán acceder voluntariamente aos mesmos servizos.

Onde podo xestionar os meus trámites?

A partir do 1 de outubro de 2018, estarán operativos os servizos no Sistema RED. Para o uso do Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos), requírese estar debidamente autorizado. Para facilitar as súas xestións, un autorizado RED poderá actuar en representación do traballador autónomo do Mar a través deste sistema. Na Sede Electrónica da Seguridade Social (SEDESS) encóntranse situados os servizos que permiten a xestión da asignación ou desasignación do Número de Afiliación (NAF) do traballador autónomo a un autorizado RED.

Actualmente a través dos servizos dispoñibles en Sede Electrónica.

Na Sede Electrónica da Seguridade Social (SEDESS), o traballador autónomo do Mar pode realizar directamente os seus trámites a través dos servizos electrónicos dispoñibles, mediante a presentación de solicitudes por Rexistro Electrónico (RE). Para acceder ao Rexistro Electrónico pode empregar Certificado electrónico e DNI electrónico.

En breve, poñeranse a disposición dos traballadores por conta propia do Réxime Especial de Traballadores do Mar, servizos online similares aos existentes na actualidade para o resto de traballadores autónomos.


Como podo acceder ás miñas notificacións?

Para a recepción e sinatura de notificacións e comunicacións procedentes da Administración da Seguridade Social, encóntranse os Servizos de Notificacións Telemáticas da SEDESS. Débese dispoñer dun sistema de autenticación válido: Certificado electrónico admitido pola Seguridade Social, DNI Electrónico ou Cl@ve Permanente (con rexistro avanzado) reforzado con claves dun só uso enviadas por SMS pola Seguridade Social ao teléfono móbil do cidadán. Este sistema permite ademais o acceso á sinatura na nube.

A través do Servizo de Consulta e sinatura de notificacións telemáticas, o traballador por conta propia do Mar,  así como o seu autorizado ao sistema RED ou, de ser o caso, o seu apoderado, poderán acceder e asinar as notificacións.

Soporte e atención

Complementary Content
${loading}