Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Exoneració

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

ERTO que tinguen la causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma.

1. Com afecten els ERTO amb causa directa en la COVID-19 la cotització a la Seguretat Social?


Com a regla general, en els supòsits de suspensió del contracte o reducció de jornada, l’empresa està obligada a ingressar la seua aportació.


Als Reials Decrets llei 8/2020, de 17 de març,  18/2020, de 12 de maig,  i 24/2020 de 26 de juny,  s’establix, com a excepció, que als ERTO  autoritzats per força major temporal vinculada a la COVID-19,  així com  als expedients de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció –ETOP–, l’empresa estarà exonerada de l’abonament de l’aportació empresarial, inclosa la cotització per a desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional en els percentatges i les condicions previstes en la normativa reguladora esmentada abans.


En el cas de les reduccions de jornada de treball, l’empresa manté l’obligació d’ingressar les aportacions tant seua com de la persona treballadora respecte de la part de la jornada de treball en què es presta l’activitat, i queda exonerada del pagament de les quotes de la part de la jornada de treball no realitzada.


Els percentatges d’exempció variaran en funció de si l’empresa, el 29 de febrer de 2020, tenia d’alta a la Seguretat Social un nombre igual o inferior a 50 treballadors o superior.

2. Durant quant de temps es manté l’exoneració per a l’abonament de l’aportació empresarial?

Mentre dure el període de suspensió de contractes o de reducció de jornada.

3. S’ha de donar de baixa de la Seguretat Social els treballadors als quals se suspenga el contracte de treball?

Amb caràcter general, no. Tanmateix, si el treballador, durant el període de suspensió de contracte, no percep la prestació de desocupació corresponent, ha de causar baixa a la Seguretat Social. Una vegada finalitzada la suspensió, ha de tornar a causar alta a la Seguretat Social.

4. Per tenir dret l’empresa a l’exoneració, el treballador ha de tenir dret i percebre la prestació d’atur?

Sí.

Si el treballador, durant el període de suspensió de contracte, no percep la prestació d’atur corresponent, ha de causar baixa a la Seguretat Social. Una vegada finalitzada la suspensió, ha de tornar a causar alta a la Seguretat Social.

Si el treballador, durant el període de reducció de jornada, no percep la prestació d’atur per la part de la jornada de treball reduïda, s’ha de mantenir d’alta a la Seguretat Social exclusivament per la part de la jornada treballada.
El Reial Decret Llei 8/2020 establix que les persones treballadores afectades per estos ERTO tenen dret a la prestació contributiva per atur, encara que no tinguen el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això i, a més, este temps de prestació no se’ls computa a l’efecte de consumir els períodes màxims d’estes prestacions.

Cal tenir en compte que, durant el període de vigència de les mesures extraordinàries en matèria de salut pública adoptades per les autoritats per combatre els efectes de l’extensió de la COVID-19, les sol·licituds de la prestació d’atur realitzades fora dels terminis establerts legalment no implicaran que es reduïsca la durada del dret a la prestació corresponent.

6. Com s’han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les persones treballadores afectades per l’ERTO?

A través dels procediments habituals de variació de dades en l’àmbit d’afiliació.
En funció de les regles previstes en la normativa reguladora aplicable a cada situació, la comunicació es farà segons s’indica a continuació:

 1. Exoneracions per ERTO per als mesos de  MARÇ-ABRIL recollides al RDL 8/2020.

  La comunicació s’ha d’efectuar informant en el fitxer AFI, o a través del servici en línia de modificació de contracte, dels valors V, W o X, segons escaiga, del camp TIPUS D’INACTIVITAT, així com de la data d’inici de la situació.

  Mitjançant el valor V es comunica la situació de suspensió del contracte de treball, a través del valor W es comunica la situació de reducció de jornada de treball i, finalment, a través del valor X s’informa la situació en la qual se simultaniegen una reducció de jornada i una vaga a temps parcial.

  En el cas dels valors W i X cal comunicar, a més, el coeficient a temps parcial que identifique la part de la jornada de treball efectivament realitzada.

  Una vegada finalitzada la suspensió del contracte de treball o reducció de jornada de treball, s’ha de comunicar que el camp TIPUS D’INACTIVITAT queda sense contingut.

 2. Exoneracions per ERTO per als mesos de  MAIG-JUNY recollides al RDL 18/2020.

  D’acord amb la situació de cadascuna de les persones treballadores, s’han de fer les comunicacions que siguen procedents, segons es detalla a continuació:

  i. Comunicació de la situació de les persones treballadores que mantenen la suspensió del contracte
  S’han de continuar identificant amb els valors V, W o X  del camp TIPUS D’INACTIVITAT, segons corresponga, amb independència que l’empresa es trobe en situació de força major total o parcial. Per tant, respecte d’estes persones treballadores no cal fer cap comunicació específica en l’àmbit d’afiliació fins al moment en què reinicien la seua activitat, totalment o parcialment, o incrementen la jornada de treball prèviament reduïda.
  Amb independència de l’indicat, en tot cas cal fer la Declaració Responsable Força Major Total o Parcial perquè les exempcions resulten d’aplicació.
  ii. Comunicació de  la situació de les persones treballadores  que reinicien la seua activitat totalment o  parcialment en situacions de força major parcial
  Respecte de les persones treballadores que reinicien la seua activitat a partir del moment en què l’empresa passe a una situació de força parcial major i que, per tant, hagen realitzat la corresponent declaració responsable amb la data en què es va poder reiniciar l’activitat –Causa de la Peculiaritat de Cotització 059–, s’ha de variar en l’àmbit d’afiliació, a través dels procediments habituals, el contingut del camp TIPUS d’INACTIVITAT i substituir els valors V, W o X, segons escaiga, pels valors R (TREB.ACTIU TOTAL) o S (TREB.ACTIU PARCIAL).

  iii. Comunicació de la situació de les persones treballadores  que, havent-se reincorporat a l’activitat, tornen de nou a una situació de suspensió o reducció de jornada.
  La comunicació s’ha de fer mitjançant la variació, en l’àmbit d’afiliació, del contingut del camp TIPUS D’INACTIVITAT, i substituir els  valors R o S, segons escaiga, pels valors Y (SUSPENSIÓ TOTAL) o U (SUSPENSIÓ PARCIAL).

 3. Exoneracions per ERTO per als mesos de  JULIOL, AGOST I SETEMBRE recollides al RDL 24/2020.

  A més de la presentació de la declaració responsable, és necessari la identificació dels treballadors, període de la suspensió o reducció de jornada i reinici d’activitat afectats pels diferents tipus d’expedients de regulació d’ocupació previstos, s’ha d’efectuar a través dels valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT informats a través del BNR 16/2020, de 16 de juliol.

  S’acompanya a continuació una taula d’equivalències dels nous valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT.

  Taula d’equivalències dels nous valors del camp
  TIPUS D’INACTIVITAT
  TIPUS D’INACTIVITAT
  CAUSA DE PECULIARITAT DE COTITZACIÓ
  CPC59
  CPC60
  CPC61
  CPC62
  SUSPENSIÓ TOTAL
  V
  A1
  E
  A7
  B4
  SUSPENSIÓ PARCIAL
  W
  A2
  F
  A8
  B5
  SUS.PAR.+VAGA
  X
  G
  REINCORPORACIÓ TOTAL
  R
  A3
  A9
  B6
  REINCORPORACIÓ PARCIAL
  S
  A4
  B1
  B7
  SUSPENSIÓ TOTAL
  Y
  A5
  B2
  B8
  SUSPENSIÓ PARCIAL
  U
  A6
  B3
  B9

7. En quins terminis s’han de comunicar els valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT i CAUSA DE PECULIARITAT DE COTITZACIÓ (CPC) que identifiquen les diferents situacions del treballador/a en situació d’ERTO per força major o ETOP per COVID-19?

Estes situacions es poden comunicar des del mateix dia en què s’inicie la situació fins al penúltim dia del mes posterior.

8. S’ha de presentar la liquidació de quotes respecte als treballadors afectats per la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada de treball?

Sí. La liquidació de quotes del codi de compte de cotització (CCC) on figuren d’alta els treballadors afectats per estes situacions s’ha de presentar en els terminis establits.

9. S’ha de comunicar alguna informació en el Fitxer de Bases perquè la Tresoreria General de la Seguretat Social calcule l’exoneració de quotes?

No. La TGSS calcularà automàticament les quotes exonerades i les quotes no exonerades en funció de les dades que consten en el Fitxer General d’Afiliació per a cada treballador. Per això, caldrà que l’usuari comunique prèviament, en l’àmbit d’afiliació, el tipus d’inactivitat corresponent.

10. Quants rebuts de liquidació es generaran en el cas d’exoneració de quotes pels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats a partir de força major temporal o ETOP vinculada a la COVID-19?

Es generarà un rebut per la part exonerada i un altre rebut per la part no exonerada.

10. Com s’ha de cotitzar?

En el cas de les suspensions del contracte de treball informades a través del valor V del camp TIPUS D’INACTIVITAT, la Tresoreria General de la Seguretat Social aplicarà automàticament l’exoneració de quotes en funció del nombre de persones treballadores d’alta el 29 de febrer de 2020.

En el cas de les reduccions de jornada de treball informades a través dels valors W o X del camp TIPUS D’INACTIVITAT, la cotització pel període d’activitat es realitzarà conforme a les regles generals aplicables als contractes a temps parcial, per la qual cosa caldrà comunicar en l’àmbit de la cotització el nombre d’hores de treball realitzades en el tram de la reducció de jornada. Pel que fa a la cotització pel període d’inactivitat per la reducció de jornada, la Tresoreria General de la Seguretat Social aplicarà automàticament l’exoneració de quotes en funció del nombre de persones treballadores d’alta el 29 de febrer de 2020.

11. Com s’ha de cotitzar?

En el cas de les suspensions totals del contracte de treball, derivades de la COVID-19 informades  convenientment a través dels corresponents valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT, la Tresoreria General de la Seguretat Social aplicarà automàticament l’exoneració de quotes en funció del nombre de persones treballadores d’alta en la Seguretat Social el 29 de febrer de 2020.


En el cas de les reduccions de jornada de treball o suspensions parcials del contracte de treball vinculades a la COVID-19 informades a través dels corresponents valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT, la cotització pel període d’activitat es realitzarà conforme a les regles generals aplicables als contractes a temps parcial, per la qual cosa caldrà comunicar en l’àmbit de la cotització el nombre d’hores de treball realitzades en el tram de la reducció de jornada. Pel que fa a la cotització pel període d’inactivitat per la reducció de jornada, la Tresoreria General de la Seguretat Social aplicarà automàticament l’exoneració de quotes en funció del nombre de persones treballadores d’alta el 29 de febrer de 2020.

12. Què passa amb les bonificacions de quantia fixa que puguen tindre les persones treballadores a qui se suspenga el contracte de treball o es reduïsca la jornada de treball per culpa d’estos ERTO?

En el cas de reduccions de jornada (ERTO parcial), les bonificacions de quantia fixa s’apliquen sobre la quota no exonerada i l’excés sobre la quota exonerada.

5. Quins requisits s’exigixen per a l’aplicació de les exoneracions per ERTO vinculat a la COVID-19?

Els requisits exigibles per a l’aplicació de les exoneracions per ERTO per força major o expedients de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció –ETOP– regulats, estos últims, en el RDL 24/2020, vinculats a la COVID-19 varien en funció de la circumstància en què  es trobe l’empresa i cada una de les persones treballadores, així com el període en què es pretenga aplicar l’exempció de quotes.

 1. Requisits que s’exigixen per a l’aplicació de les exoneracions recollides al Reial Decret Llei 8/2020, per a l’aplicació de les exoneracions per ERTO de força major per COVID-19, per als mesos de març i abril
  Per a aplicar les exoneracions establides al Reial Decret Llei 8/2020, és necessari identificar cadascuna de les persones treballadores afectades per l’ERTO de força major mitjançant la comunicació dels corresponents valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT.
 2. Requisits que s’exigixen per a l’aplicació de les exoneracions recollides al Reial Decret Llei 18/2020, per a l’aplicació de les exoneracions per ERTO de força major per COVID-19, per als mesos de maig i juny
  A diferència del que establix el Reial Decret Llei 8/2020, per a aplicar les exoneracions establides al Reial Decret Llei 18/2020 és necessari no només identificar les persones treballadores afectades per l’ERTO de força major mitjançant la comunicació dels corresponents valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT, sinó que en virtut del que establix  l’apartat 3 de l’article 4, a més d’això, l’empresa també ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social que es troba:
   • en situació de força total major derivada de la COVID-19 per estar afectada per les causes referides a l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020 que impedisquen el reinici de la seua activitat; o
   • en situació de força parcial major derivada de la COVID-19 des del moment en què les causes reflectides a l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020 permeten la recuperació parcial de la seua activitat.
    Esta comunicació s’ha de fer mitjançant una declaració responsable a través del sistema RED, sobre la continuació en la situació de força total major –Causa de la Peculiaritat de Cotització 058– o sobre l’inici de la situació de força parcial major –Causa de la Peculiaritat de Cotització 059. La declaració responsable s’ha de presentar, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació, abans de la sol·licitud del càlcul de la liquidació de quotes corresponent.
    Sense la presentació d’esta declaració responsable, les exempcions no resultaran d’aplicació.
 3. Requisits que s’exigixen per a l’aplicació de les exoneracions d’ERTO de força major per COVID-19 recollides a l’article 4.1 del Reial Decret Llei 24/2020 per als mesos de juliol, agost i setembre
  De la mateixa manera que establix el  Reial Decret Llei 18/2020 per a l’aplicació de les exempcions per als mesos de maig i juny, el Reial Decret Llei 24/2020 exigix la presentació d’una declaració responsable sobre la situació de força total major –En causa de Peculiaritat de Cotització 58– o força major parcial –Causa de Peculiaritat de Cotització 59.
  Estes declaracions responsables s’han de presentar a través del Sistema RED.
 4. Requisits que s’exigixen per a l’aplicació de les exoneracions d’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció recollides a l’article 4.2 del Reial Decret Llei 24/2020
  Les empreses que hagen decidit la suspensió de contractes o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19, amb les especialitats a què es referix l’article 23 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, abans de l’entrada en vigor d’este Reial Decret Llei, han de presentar una declaració responsable sobre el manteniment de la vigència de l’expedient de regulació d’ocupació –Causa de Peculiaritat de Cotització 60.
  Per tant, no tenen dret a exoneració i no han de presentar la declaració responsable aquelles empreses que hagen decidit  la suspensió de contractes o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19, després de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny.
  Esta declaració responsable s’ha de presentar a través del Sistema RED.
 5. Requisits que s’exigixen per a l’aplicació de les exoneracions d’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció –ETOP– recollides al Reial Decret Llei 24/2020, quan este s’inicie després de l’acabament d’un expedient de regulació d’ocupació per força major basat en l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020
  Aquelles empreses que tinguen un expedient de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció –ETOP– relacionades amb la COVID-19, quan els efectes de l’expedient s’hagen iniciat després de l’acabament d’un expedient de regulació d’ocupació basat en la causa prevista a l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020, han de presentar una declaració responsable –Causa de Peculiaritat de Cotització 61.
  Esta declaració responsable s’ha de presentar a través del Sistema RED.
 6. Requisits que s’exigixen per a l’aplicació de les exoneracions per ERTO per força major iniciat a partir de l’1 de juliol de 2020, segons el que disposa l’apartat 2 de la disposició addicional primera del Reial Decret Llei 24/2020
  Aquelles empreses i entitats que, a partir de l’1 de juliol de 2020, vegen impedit l’exercici de la seua activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció que així ho imposen en algun dels seus centres de treball, prèvia autorització d’un expedient de regulació temporal d’ús de força major partint del previst a l’article 47.3 de l’Estatut dels Treballadors, han de presentar  una declaració responsable –Causa de Peculiaritat de Cotització 62.
  Esta declaració responsable s’ha de presentar a través de l’aplicació CASIA, per a la qual cosa cal omplir el formulari posat a disposició de l’usuari.
  Juntament amb el formulari de la declaració responsable, s’ha d’aportar la resolució de l’autoritat laboral per la qual s’autoritza a l’expedient de regulació d’ocupació de força major.


13. Què passa amb les bonificacions de quantia fixa que puguen tindre les persones treballadores a qui se suspenga el contracte de treball o es reduïsca la jornada de treball per culpa d’estos ERTO?

En el cas de reduccions de jornada (ERTO parcial), les bonificacions de quantia fixa s’apliquen sobre la quota no exonerada i l’excés sobre la quota exonerada.

14. Com s’ha de comunicar a la Tresoreria la renúncia a l’expedient de regulació d’ocupació?

Les empreses que hagen renunciat a l’expedient de regulació d’ocupació davant de l’autoritat laboral han de  comunicar esta renúncia expressa a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a través del Sistema RED - Causa de Peculiaritat de Cotització 63.


Amb la comunicació de la renúncia expressa, no cal informar de l’acabament de la suspensió del contracte de treball o reducció de jornada de treball de cadascun dels treballadors afectats per l’expedient de regulació d’ocupació, deixant sense contingut el camp TIPUS D’INACTIVITAT, ja que esta actuació la farà automàticament el sistema.

15. Com s’ha de comunicar a la Tresoreria la renúncia a les exoneracions d’aquelles empreses o societats mercantils que hagueren de repartir dividends?

D’acord amb el que establix l’apartat 2 de l’article 5, les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullen als expedients de regulació temporal d’ocupació relacionats amb la COVID-19 i que utilitzen els recursos públics destinats a estos no poden repartir dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquen estos expedients de regulació temporal d’ocupació, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social i hi han renunciat.

La comunicació a la Tresoreria de la renúncia a les exoneracions per a repartir dividends s’ha de fer a través de l’aplicació CASIA, per a la qual cosa s’ha d'omplir el formulari posat a disposició de l’usuari.

Esta comunicació s’ha de fer a través de l’aplicació CASIA, per a la qual cosa cal omplir el formulari posat a disposició de l’usuari.

La presentació d’esta renúncia comporta la sol·licitud a la Tresoreria General de la Seguretat Social de l’actualització de les liquidacions esmentades a fi d’efectuar l’ingrés de les quanties que resulten com a conseqüència del nou càlcul realitzat.

Esta limitació a repartir dividends no és d’aplicació per a les entitats que, el 29 de febrer de 2020, tingueren menys de cinquanta persones treballadores, o assimilades a estes, en situació d’alta a la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}