Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Exoneració

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

ERTO que tinguin la causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma.

1. Com afecten els ERTO amb causa directa en la COVID-19 la cotització a la Seguretat Social?


Com a regla general, en els supòsits de suspensió del contracte o reducció de jornada, l’empresa està obligada a ingressar la seva aportació.


Als Reials Decrets llei 8/2020, de 17 de març,  18/2020, de 12 de maig,  i 24/2020 de 26 de juny,  s’estableix, com a excepció, que als ERTO  autoritzats per força major temporal vinculada a la COVID-19,  així com  als expedients de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció –ETOP–, l’empresa estarà exonerada de l’abonament de l’aportació empresarial, inclosa la cotització per a atur, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional en els percentatges i les condicions previstes en la normativa reguladora esmentada abans.


En el cas de les reduccions de jornada de treball, l’empresa manté l’obligació d’ingressar les aportacions tant seva com de la persona treballadora respecte de la part de la jornada de treball en què es presta l’activitat, i queda exonerada del pagament de les quotes de la part de la jornada de treball no realitzada.


Els percentatges d’exempció variaran en funció de si l’empresa, el 29 de febrer de 2020, tenia d’alta a la Seguretat Social un nombre igual o inferior a 50 treballadors o superior.

2. Durant quant temps es manté l’exoneració per a l’abonament de l’aportació empresarial?

Mentre duri el període de suspensió de contractes o de reducció de jornada.

3. S’ha de donar de baixa de la Seguretat Social els treballadors als quals se suspengui el contracte de treball?

Amb caràcter general, no. Tanmateix, si el treballador, durant el període de suspensió de contracte, no percep la prestació d’atur corresponent, ha de causar baixa a la Seguretat Social. Una vegada finalitzada la suspensió, ha de tornar a causar alta a la Seguretat Social.

4. Per tenir dret l’empresa a l’exoneració, el treballador ha de tenir dret i percebre la prestació d’atur?

Sí.

Si el treballador, durant el període de suspensió de contracte, no percep la prestació d’atur corresponent, ha de causar baixa a la Seguretat Social. Una vegada finalitzada la suspensió, ha de tornar a causar alta a la Seguretat Social.

Si el treballador, durant el període de reducció de jornada, no percep la prestació d’atur per la part de la jornada de treball reduïda, s’ha de mantenir d’alta a la Seguretat Social exclusivament per la part de la jornada treballada.
El Reial Decret Llei 8/2020 estableix que les persones treballadores afectades per aquests ERTO tenen dret a la prestació contributiva per atur, encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això i, a més, aquest temps de prestació no se’ls computa a l’efecte de consumir els períodes màxims d’aquestes prestacions.

Cal tenir en compte que, durant el període de vigència de les mesures extraordinàries en matèria de salut pública adoptades per les autoritats per combatre els efectes de l’extensió de la COVID-19, les sol·licituds de la prestació d’atur realitzada fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent.

6. Com s’han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les persones treballadores afectades per l’ERTO?

A través dels procediments habituals de variació de dades en l’àmbit d’afiliació.
En funció de les regles previstes en la normativa reguladora aplicable a cada situació, la comunicació es farà segons s’indica a continuació:

 1. Exoneracions per ERTO per als mesos de  MARÇ-ABRIL recollides al RDL 8/2020.

  La comunicació s’ha d’efectuar informant en el fitxer AFI, o a través del servei en línia de modificació de contracte, dels valors V, W o X, segons escaigui, del camp TIPUS D’INACTIVITAT, així com de la data d’inici de la situació.

  Mitjançant el valor V es comunica la situació de suspensió del contracte de treball, a través del valor W es comunica la situació de reducció de jornada de treball i, finalment, a través del valor X s’informa la situació en la qual se simultaniegin una reducció de jornada i una vaga a temps parcial.

  En el cas dels valors W i X cal comunicar, a més, el coeficient a temps parcial que identifiqui la part de la jornada de treball efectivament realitzada.

  Una vegada finalitzada la suspensió del contracte de treball o reducció de jornada de treball, s’ha de comunicar que el camp TIPUS D’INACTIVITAT queda sense contingut.

 2. Exoneracions per ERTO per als mesos de  MAIG-JUNY recollides al RDL 18/2020.

  D’acord amb la situació de cadascuna de les persones treballadores, s’han de fer les comunicacions que siguin procedents, segons es detalla a continuació:

  i. Comunicació de la situació de les persones treballadores que mantenen la suspensió del contracte
  S’han de continuar identificant amb els valors V, W o X  del camp TIPUS D’INACTIVITAT, segons correspongui, amb independència que l’empresa es trobi en situació de força major total o parcial. Per tant, respecte d’aquestes persones treballadores no cal fer cap comunicació específica en l’àmbit d’afiliació fins al moment en què reiniciïn la seva activitat, totalment o parcialment, o incrementin la jornada de treball prèviament reduïda.
  Amb independència de l’indicat, en tot cas cal fer la Declaració Responsable Força Major Total o Parcial perquè les exempcions resultin d’aplicació.
  ii. Comunicació de  la situació de les persones treballadores  que reinicien la seva activitat totalment o  parcialment en situacions de força major parcial
  Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir del moment en què l’empresa passi a una situació de força parcial major i que, per tant, hagin realitzat la corresponent declaració responsable amb la data en què es va poder reiniciar l’activitat –Causa de la Peculiaritat de Cotització 059–, s’ha de variar en l’àmbit d’afiliació, a través dels procediments habituals, el contingut del camp TIPUS d’INACTIVITAT i substituir els valors V, W o X, segons escaigui, pels valors R (TREB.ACTIU TOTAL) o S (TREB.ACTIU PARCIAL).

  iii. Comunicació de la situació de les persones treballadores  que, havent-se reincorporat a l’activitat, tornen de nou a una situació de suspensió o reducció de jornada.
  La comunicació s’ha de fer mitjançant la variació, en l’àmbit d’afiliació, del contingut del camp TIPUS D’INACTIVITAT, i substituir els  valors R o S, segons escaigui, pels valors Y (SUSPENSIÓ TOTAL) o U (SUSPENSIÓ PARCIAL).

 3. Exoneracions per ERTO per als mesos de  JULIOL, AGOST I SETEMBRE recollides al RDL 24/2020.

  A més de la presentació de la declaració responsable, és necessari la identificació dels treballadors, període de la suspensió o reducció de jornada i reinici d’activitat afectats pels diferents tipus d’expedients de regulació d’ocupació previstos, s’ha d’efectuar a través dels valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT informats a través del BNR 16/2020, de 16 de juliol.

  S’acompanya a continuació una taula d’equivalències dels nous valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT.

  Taula d’equivalències dels nous valors del camp
  TIPUS D’INACTIVITAT
  TIPUS D’INACTIVITAT
  CAUSA DE PECULIARITAT DE COTITZACIÓ
  CPC59
  CPC60
  CPC61
  CPC62
  SUSPENSIÓ TOTAL
  V
  A1
  E
  A7
  B4
  SUSPENSIÓ PARCIAL
  W
  A2
  F
  A8
  B5
  SUS.PAR.+VAGA
  X
  G
  REINCORPORACIÓ TOTAL
  R
  A3
  A9
  B6
  REINCORPORACIÓ PARCIAL
  S
  A4
  B1
  B7
  SUSPENSIÓ TOTAL
  Y
  A5
  B2
  B8
  SUSPENSIÓ PARCIAL
  U
  A6
  B3
  B9

7. En quins terminis s’han de comunicar els valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT i CAUSA DE PECULIARITAT DE COTITZACIÓ (CPC) que identifiquen les diferents situacions del treballador/a en situació d’ERTO per força major o ETOP per COVID-19?

Aquestes situacions es poden comunicar des del mateix dia en què s’iniciï la situació fins al penúltim dia del mes posterior.

8. S’ha de presentar la liquidació de quotes respecte als treballadors afectats per la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada de treball?

Sí. La liquidació de quotes del codi de compte de cotització (CCC) on figuren d’alta els treballadors afectats per aquestes situacions s’ha de presentar en els terminis establerts.

9. S’ha de comunicar alguna informació al Fitxer de Bases perquè la Tresoreria General de la Seguretat Social calculi l’exoneració de quotes?

No. La TGSS calcularà automàticament les quotes exonerades i les quotes no exonerades en funció de les dades que consten al Fitxer General d’Afiliació per a cada treballador. Per això, caldrà que l’usuari comuniqui prèviament, en l’àmbit d’afiliació, el tipus d’inactivitat corresponent.

10. Quants rebuts de liquidació es generaran en el cas d’exoneració de quotes pels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats a partir de força major temporal o ETOP vinculada a la COVID-19?

Es generarà un rebut per la part exonerada i un altre rebut per la part no exonerada.

10. Com s’ha de cotitzar?

En el cas de les suspensions del contracte de treball informades a través del valor V del camp TIPUS D’INACTIVITAT, la Tresoreria General de la Seguretat Social aplicarà automàticament l’exoneració de quotes en funció del nombre de persones treballadores d’alta el 29 de febrer de 2020.

En el cas de les reduccions de jornada de treball informades a través dels valors W o X del camp TIPUS D’INACTIVITAT, la cotització pel període d’activitat es realitzarà conforme a les regles generals aplicables als contractes a temps parcial, per la qual cosa caldrà comunicar en l’àmbit de la cotització el nombre d’hores de treball realitzades en el tram de la reducció de jornada. Pel que fa a la cotització pel període d’inactivitat per la reducció de jornada, la Tresoreria General de la Seguretat Social aplicarà automàticament l’exoneració de quotes en funció del nombre de persones treballadores d’alta el 29 de febrer de 2020.

11. Com s’ha de cotitzar?

En el cas de les suspensions totals del contracte de treball, derivades de la COVID-19 informades  convenientment a través dels corresponents valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT, la Tresoreria General de la Seguretat Social aplicarà automàticament l’exoneració de quotes en funció del nombre de persones treballadores d’alta en la Seguretat Social el 29 de febrer de 2020.


En el cas de les reduccions de jornada de treball o suspensions parcials del contracte de treball vinculades a la COVID-19 informades a través dels corresponents valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT, la cotització pel període d’activitat es realitzarà conforme a les regles generals aplicables als contractes a temps parcial, per la qual cosa caldrà comunicar en l’àmbit de la cotització el nombre d’hores de treball realitzades en el tram de la reducció de jornada. Pel que fa a la cotització pel període d’inactivitat per la reducció de jornada, la Tresoreria General de la Seguretat Social aplicarà automàticament l’exoneració de quotes en funció del nombre de persones treballadores d’alta el 29 de febrer de 2020.

12. Què passa amb les bonificacions de quantia fixa que puguin tenir les persones treballadores a qui se suspengui el contracte de treball o es redueixi la jornada de treball per culpa d’aquests ERTO?

En el cas de reduccions de jornada (ERTO parcial), les bonificacions de quantia fixa s’apliquen sobre la quota no exonerada i l’excés sobre la quota exonerada.

5. Quins requisits s’exigeixen per a l’aplicació de les exoneracions per ERTO vinculat a la COVID-19?

Els requisits exigibles per a l’aplicació de les exoneracions per ERTO per força major o expedients de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció –ETOP– regulats, aquests darrers, en el RDL 24/2020, vinculats a la COVID-19 varien en funció de la circumstància en què  es trobi l’empresa i cada una de les persones treballadores, així com el període en què es pretengui aplicar l’exempció de quotes.

 1. Requisits que s’exigeixen per a l’aplicació de les exoneracions recollides al Reial Decret Llei 8/2020, per a l’aplicació de les exoneracions per ERTO de força major per COVID-19, per als mesos de març i abril
  Per a l’aplicació les exoneracions establertes al Reial Decret Llei 8/2020, és necessari identificar cadascuna de les persones treballadores afectades per l’ERTO de força major mitjançant la comunicació dels corresponents valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT.
 2. Requisits que s’exigeixen per a l’aplicació de les exoneracions recollides al Reial Decret Llei 18/2020, per a l’aplicació de les exoneracions per ERTO de força major per COVID-19, per als mesos de maig i juny
  A diferència del que estableix el Reial Decret Llei 8/2020, per aplicar les exoneracions establertes al Reial Decret Llei 18/2020 és necessari no només identificar les persones treballadores afectades per l’ERTO de força major mitjançant la comunicació dels corresponents valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT, sinó que en virtut del que estableix  l’apartat 3 de l’article 4, a més d’això, l’empresa també ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social que es troba:
   • En situació de força total major derivada de la COVID-19 per estar afectada per les causes referides a l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020 que impedeixin el reinici de la seva activitat; o
   • en situació de força parcial major derivada de la COVID-19 des del moment en què les causes reflectides a l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020 permetin la recuperació parcial de la seva activitat.
    Aquesta comunicació s’ha de fer mitjançant una declaració responsable a través del sistema RED, sobre la continuació en la situació de força total major –Causa de la Peculiaritat de Cotització 058– o sobre l’inici de la situació de força parcial major –Causa de la Peculiaritat de Cotització 059. La declaració responsable s’ha de presentar, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació, abans de la sol·licitud del càlcul de la liquidació de quotes corresponent.
    Sense la presentació d’aquesta declaració responsable, les exempcions no resultaran d’aplicació.
 3. Requisits que s’exigeixen per a l’aplicació de les exoneracions d’ERTO de força major per COVID-19 recollides a l’article 4.1 del Reial Decret Llei 24/2020 per als mesos de juliol, agost i setembre
  De la mateixa manera que estableix el  Reial Decret Llei 18/2020 per a l’aplicació de les exempcions per als mesos de maig i juny, el Reial Decret Llei 24/2020 exigeix la presentació d’una declaració responsable sobre la situació de força total major –En causa de Peculiaritat de Cotització 58– o força major parcial –Causa de Peculiaritat de Cotització 59.
  Aquestes declaracions responsables s’han de presentar a través del Sistema RED.
 4. Requisits que s’exigeixen per a l’aplicació de les exoneracions d’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció recollides a l’article 4.2 del Reial Decret Llei 24/2020
  Les empreses que hagin decidit la suspensió de contractes o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19, amb les especialitats a què es refereix l’article 23 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei, han de presentar una declaració responsable sobre el manteniment de la vigència de l’expedient de regulació d’ocupació –Causa de Peculiaritat de Cotització 60.
  Per tant, no tenen dret a exoneració i no han de presentar la declaració responsable aquelles empreses que hagin decidit  la suspensió de contractes o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID-19, després de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny.
  Aquesta declaració responsable s’ha de presentar a través del Sistema RED.
 5. Requisits que s’exigeixen per a l’aplicació de les exoneracions d’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció –ETOP– recollides al Reial Decret Llei 24/2020, quan aquest s’iniciï després de l’acabament d’un expedient de regulació d’ocupació per força major basat en l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020
  Aquelles empreses que tinguin un expedient de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció –ETOP– relacionades amb la COVID-19, quan els efectes de l’expedient s’hagin iniciat després de l’acabament d’un expedient de regulació d’ocupació basat en la causa prevista a l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020, han de presentar una declaració responsable –Causa de Peculiaritat de Cotització 61.
  Aquesta declaració responsable s’ha de presentar a través del Sistema RED.
 6. Requisits que s’exigeixen per a l’aplicació de les exoneracions per ERTO per força major iniciat a partir de l’1 de juliol de 2020, segons el que disposa l’apartat 2 de la disposició addicional primera del Reial Decret Llei 24/2020
  Aquelles empreses i entitats que, a partir de l’1 de juliol de 2020, vegin impedit l’exercici de la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció que així ho imposin en algun dels seus centres de treball, prèvia autorització d’un expedient de regulació temporal d’ús de força major partint del previst a l’article 47.3 de l’Estatut dels Treballadors, han de presentar  una declaració responsable –Causa de Peculiaritat de Cotització 62.
  Aquesta declaració responsable s’ha de presentar a través de l’aplicació CASIA, per a la qual cosa cal emplenar el formulari posat a disposició de l’usuari.
  Juntament amb el formulari de la declaració responsable, s’ha d’aportar la resolució de l’autoritat laboral per la qual s’autoritza a l’expedient de regulació d’ocupació de força major.


13. Què passa amb les bonificacions de quantia fixa que puguin tenir les persones treballadores a qui se suspengui el contracte de treball o es redueixi la jornada de treball per culpa d’aquests ERTO?

En el cas de reduccions de jornada (ERTO parcial), les bonificacions de quantia fixa s’apliquen sobre la quota no exonerada i l’excés sobre la quota exonerada.

14. Com s’ha de comunicar a la Tresoreria la renúncia a l’expedient de regulació d’ocupació?

Les empreses que hagin renunciat a l’expedient de regulació d’ocupació davant de l’autoritat laboral, han de  comunicar aquesta renúncia expressa a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a través del Sistema RED - Causa de Peculiaritat de Cotització 63.


Amb la comunicació de la renúncia expressa, no cal informar de l’acabament de la suspensió del contracte de treball o reducció de jornada de treball de cadascun dels treballadors afectats per l’expedient de regulació d’ocupació, deixant sense contingut el camp TIPUS D’INACTIVITAT, ja que aquesta actuació la farà automàticament el sistema.

15. Com s’ha de comunicar a la Tresoreria la renúncia a les exoneracions d’aquelles empreses o societats mercantils que haguessin de repartir dividends?

D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 5, les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin als expedients de regulació temporal d’ocupació relacionats amb la COVID-19 i que utilitzin els recursos públics destinats a aquests no poden repartir dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests expedients de regulació temporal d’ocupació, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social i hi han renunciat.

La comunicació a la Tresoreria de la renúncia a les exoneracions per repartir dividends s’ha de fer a través de l’aplicació CASIA, per a la qual cosa s’ha de completar el formulari posat a disposició de l’usuari.

Aquesta comunicació s’ha de fer a través de l’aplicació CASIA, per a la qual cosa cal emplenar el formulari posat a disposició de l’usuari.

La presentació d’aquesta renúncia comporta la sol·licitud a la Tresoreria General de la Seguretat Social de l’actualització de les liquidacions esmentades a fi d’efectuar l’ingrés de les quanties que resultin com a conseqüència del nou càlcul realitzat.

Aquesta limitació a repartir dividends no és d’aplicació per a les entitats que, el 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de cinquanta persones treballadores, o assimilades a aquestes, en situació d’alta a la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}