Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Exoneración

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Os ERTE que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia da COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma.

1. Como afecta a cotización á Seguridade Social os ERTE con causa directa na COVID-19?


Como regra xeral, nos supostos de suspensión do contrato ou redución de xornada, a empresa está obrigada ao ingreso da súa achega.


Nos Reais Decretos-Leis 8/2020, do 17 de marzo,  18/2020, do 12 de maio,  e 24/2020 do 26 de xuño  establécese, como excepción, que nos ERTE  autorizados sobre a base de forza maior temporal vinculada á COVID-19,  así como  nos expedientes de regulamento de emprego por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción –ETOP– a empresa, estará exonerada do aboamento da achega empresarial, incluída a cotización para desemprego, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional nas porcentaxes e condicións previstos na normativa reguladora citada anteriormente.


No caso das reducións de xornada de traballo, a empresa mantén a obriga do ingreso das achegas tanto súa coma da persoa traballadora respecto da parte da xornada de traballo na que se presta a actividade, e queda exonerada do pagamento das cotas da parte da xornada de traballo non realizada.


As porcentaxes de exención variarán en función de se a empresa, a 29 de febreiro de 2020, tiña de alta na Seguridade Social un número igual ou inferior a 50 traballadores ou superior.

2. Durante canto tempo se mantén a exoneración ao abono da achega empresarial?

Mentres dure o período de suspensión de contratos ou redución de xornada.

3. Débese dar de baixa na Seguridade Social ás persoas traballadoras ás que se lles suspenda o seu contrato de traballo?

Con Carácter xeral no. Non obstante, se o traballador durante o período de suspensión de contrato non percibe a prestación de desemprego correspondente debe causar baixa na Seguridade Social. Unha vez finalizada a suspensión deberá volver causar alta na Seguridade Social.

4. Para ter dereito a empresa á exoneración, o traballador ten que ter dereito e percibir a prestación por desemprego?

Si.

Se o traballador durante o período de suspensión de contrato non percibe a prestación de desemprego correspondente debe causar baixa na Seguridade Social. Unha vez finalizada a suspensión deberá volver causar alta na Seguridade Social.

Se o traballador durante o período de redución de xornada non percibe a prestación de desemprego pola parte da xornada de traballo reducida, debe manterse de alta na Seguridade Social exclusivamente pola parte da xornada traballada.
O Real Decreto-Lei 8/2020 establece que as persoas traballadoras afectadas por estes ERTE teñen dereito á prestación contributiva por desemprego aínda que non teñan o período de ocupación cotizada mínimo necesario para iso e, ademais, o devandito tempo de prestación non se lles computa para os efectos de consumir os períodos máximos destas prestacións.

Hai que ter en conta que durante o período de vixencia das medidas extraordinarias en materia de saúde pública adoptadas polas autoridades para combater os efectos da extensión do COVID-19, as solicitudes da prestación por desemprego realizada fóra dos prazos establecidos legalmente non implicará que se reduza a duración do dereito á prestación correspondente.

6. Como se deben comunicar á Tesouraría Xeral da Seguridade Social as persoas traballadoras afectadas polo ERTE?

A través dos procedementos habituais de variación de datos no ámbito de afiliación.
En función das regras previstas na normativa reguladora aplicable a cada situación, a comunicación realizarase segundo se indica a continuación:

 1. Exoneracións por ERTE para os meses de  MARZO-ABRIL recollidas no RDL 8/2020.

  A comunicación efectuarase informando no ficheiro AFI, ou a través do servizo on-line de modificación de contrato, dos valores V, W ou X, segundo proceda, do campo TIPO DE INACTIVIDADE, así como da data de inicio da situación.

  Mediante o valor V comunicarase a situación de suspensión do contrato de traballo, a través do valor W comunícase a situación de redución de xornada de traballo e, por último, a través do valor X infórmase a situación na que se simultaneen unha redución de xornada e unha folga a tempo parcial.

  No caso dos valores W e X débese comunicar, ademais, o coeficiente a tempo parcial que identifique a parte da xornada de traballo efectivamente realizada.

  Finalizada a suspensión do contrato de traballo ou redución de xornada de traballo deberase comunicar que o campo TIPO DE INACTIVIDADE queda sen contido.

 2. Exoneracións por ERTE para os meses de  MAIO-XUÑO recollidas no RDL 18/2020.

  De acordo coa situación de cada unha das persoas traballadoras, deberanse realizar as comunicacións que procedan, segundo se detalla a continuación:

  i. Comunicación da situación das persoas traballadoras que manteñen a suspensión do contrato
  Seguiranse identificando cos valores V, W ou X  do campo TIPO DE INACTIVIDADE, segundo corresponda, con independencia de que a empresa se encontre en situación de forza maior total ou parcial. Polo tanto, respecto destas persoas traballadoras non se precisará realizar ningunha comunicación específica no ámbito de afiliación ata o momento no que reinicien a súa actividade, total ou parcialmente, ou incrementen a súa xornada de traballo previamente reducida.
  Con independencia do indicado, debe procederse en todo caso a realizar a Declaración Responsable Forza Maior Total ou Parcial para que as exencións resulten de aplicación.
  ii. Comunicación da  situación das persoas traballadoras  que reinician a súa actividade total ou  parcialmente en situacións de forza maior parcial
  Respecto das persoas traballadoras que reinicien a súa actividade a partir do momento no que a empresa pase a unha situación de forza parcial maior e que, polo tanto, realizasen a correspondente declaración responsable coa data na que se puido reiniciar a actividade- Causa da Peculiaridade de Cotización 059-, débese proceder a variar no ámbito de afiliación, a través dos procedementos habituais, o contido do campo TIPO de INACTIVIDADE substituíndose os valores V, W ou X, segundo proceda, polos valores R- TRAB.ACTIVO TOTAL- ou S- TRAB.ACTIVO PARCIAL.

  iii. Comunicación da situación daqueles traballadores  que, despois de reincorporarse á actividade, volven de novo a unha situación de suspensión ou redución de xornada.
  A comunicación realizarase mediante a variación, no ámbito de afiliación, do contido do campo TIPO DE INACTIVIDADE, substituíndose os  valores R ou S, segundo proceda, polos valores Y- SUSPENSION TOTAL- ou U- SUSPENSIÓN PARCIAL.

 3. Exoneracións por ERTE para os meses de  XULLO-AGOSTO Y SETEMBRO recollidas no RDL 24/2020.

  Ademais da presentación da declaración responsable, é necesario a identificación dos traballadores, período da suspensión ou redución de xornada e reinicio de actividade afectados polos distintos tipos de expedientes de regulación de emprego considerados efectuarase a través dos valores do campo TIPO DE INACTIVIDADE informados a través do BNR 16/2020, do 16 de xullo.

  Acompáñase a continuación unha táboa de equivalencias dos novos valores do campo TIPO DE INACTIVIDADE.

  Táboa de equivalencias dos novos valores do campo
  TIPO DE INACTIVIDADE
  TIPO DE INACTIVIDADE
  CAUSA DE PECULIARIDADE DE COTIZACIÓN
  CPC 59
  CPC60
  CPC61
  CPC62
  SUSPENSIÓN TOTAL
  V
  A1
  E
  A7
  B4
  SUSPENSIÓN PARCIAL
  W
  A2
  F
  A8
  B5
  SUS.PAR.+ FOLGA
  X
  G
  REINCORPORACIÓN TOTAL
  R
  A3
  A9
  B6
  REINCORPORACIÓN PARCIAL
  S
  A4
  B1
  B7
  SUSPENSIÓN TOTAL
  Y
  A5
  B2
  B8
  SUSPENSIÓN PARCIAL
  U
  A6
  B3
  B9

7. En que prazos se deben comunicar os valores do campo TIPO DE INACTIVIDADE e CAUSA DE PECULIARIDADE DE COTIZACIÓN (CPC) que identifican as distintas situacións do traballador/a en situación de ERTE por forza maior ou ETOP por COVID-19?

Estas situacións pódense comunicar dende o mesmo día no que se inicie a situación ata o penúltimo día do mes posterior.

8. Débese presentar a liquidación de cotas respecto das persoas traballadoras afectadas pola suspensión do contrato de traballo ou redución de xornada de traballo?

Si. A liquidación de cotas do código de conta de cotización -CCC- onde figuran de alta as persoas traballadoras afectadas por estas situacións débense presentar nos prazos establecidos.

9. Tense que comunicar algunha información no Ficheiro de Bases para que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social calcule a exoneración de cotas?

Non. A TXSS calculará automaticamente as cotas exoneradas e as cotas non exoneradas en función dos datos que constan no Ficheiro Xeral de Afiliación para cada traballador. Para iso, será necesario que o usuario comunique previamente no ámbito de afiliación, o tipo de inactividade correspondente.

10. Cantos recibos de liquidación se xerarán no caso de exoneración de cotas polos expedientes de suspensión de contratos e redución de xornada autorizados en base a forza maior temporal ou ETOP vinculada á COVID-19?

Xerarase un recibo pola parte exonerada e outro recibo pola parte non exonerada.

10. Como se debe cotizar?

No caso das suspensións do contrato de traballo informadas a través do valor V do campo TIPO DE INACTIVIDADE, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a aplicar automaticamente a exoneración de cotas en función do número de persoas traballadoras de alta no 29 de febreiro de 2020.

No caso das reducións de xornada de traballo informadas a través dos valores W ou X do campo TIPO DE INACTIVIDADE, a cotización polo período de actividade realizarase conforme ás regras xerais aplicables aos contratos a tempo parcial, polo que haberá que comunicar no ámbito da cotización o número de horas de traballo realizadas no tramo da redución de xornada. Polo que respecta á cotización polo período de inactividade pola redución de xornada, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a aplicar automaticamente a exoneración de cotas en función do número de persoas traballadoras de alta no 29 de febreiro de 2020.

11. Como se debe cotizar?

No caso das suspensións totais do contrato de traballo, derivadas da COVID-19 informadas  convenientemente a través dos correspondentes valores do campo TIPO DE INACTIVIDADE, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a aplicar automaticamente a exoneración de cotas en función do número de persoas traballadoras de alta na Seguridade Social a 29 de febreiro de 2020.


No caso das reducións de xornada de traballo ou suspensións parciais de contrato vinculadas á COVID-19 informadas a través dos correspondentes valores do campo TIPO DE INACTIVIDADE, a cotización polo período de actividade realizarase conforme ás regras xerais aplicables aos contratos a tempo parcial, polo que haberá que comunicar no ámbito da cotización o número de horas de traballo realizadas no tramo da redución de xornada. Polo que respecta á cotización polo período de inactividade pola redución de xornada, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a aplicar automaticamente a exoneración de cotas en función do número de persoas traballadoras de alta no 29 de febreiro de 2020.

12. Que acontece coas bonificacións de contía fixa que poidan ter as persoas traballadoras ás que se lles suspenda o contrato de traballo ou se lles reduza a xornada de traballo por estes ERTE?

No caso de reducións de xornada (ERTE parcial) as bonificacións de contía fixa aplicaranse sobre a cota non exonerada e o exceso sobre a cota exonerada.

5. Que requisitos se esixen para a aplicación das exoneracións por ERTE desvinculado á COVID-19?

Os requisitos esixibles para a aplicación das exoneracións por ERTE por forza maior ou expedientes de regulación de emprego por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción –ETOP– regulamentados, estes últimos, no RDL 24/2020, vinculados á COVID-19 varían en función da circunstancia na que  se encontre a empresa e cada unha das persoas traballadoras, así como o período no que se pretenda aplicar a exención de cotas.

 1. Requisitos que se esixen para a aplicación das exoneracións recollidas no Real Decreto-Lei 8/2020, para a aplicación das exoneracións por ERTE de forza maior pola COVID-19, para os meses de marzo e abril
  Para a aplicación, as exoneracións establecidas no Real Decreto-Lei 8/2020, é necesario identificar cada unha das persoas traballadoras afectadas polo ERTE forza maior mediante a comunicación dos correspondentes valores do campo TIPO DE INACTIVIDADE.
 2. Requisitos que se esixen para a aplicación das exoneracións recollidas no Real Decreto-Lei 18/2020, para a aplicación das exoneracións por ERTE de forza maior pola COVID-19, para os meses de maio e xuño
  A diferenza que co Real Decreto-Lei 8/2020, para aplicar as exoneracións establecidas no Real Decreto-Lei 18/2020, é necesario non só identificar as persoas traballadoras afectadas polo ERTE forza maior mediante a comunicación dos correspondentes valores do campo TIPO DE INACTIVIDADE, senón que en virtude do establecido  no apartado 3 do artigo 4, ademais diso, a empresa deberá ademais comunicar a Tesourería Xeral da Seguridade Social que se encontra:
   • En situación de forza total maior derivada da COVID-19 por estar afectada polas causas referidas no artigo 22 do Real Decreto-Lei 8/2020 que impidan o reinicio da súa actividade, ou
   • En situación de forza parcial maior derivada da COVID-19 dende o momento no que as causas reflectidas no artigo 22 do Real Decreto-Lei 8/2020 permitan a recuperación parcial da súa actividade.
    Está comunicación realizarase mediante unha declaración responsable a través do sistema RED, sobre a continuación na situación de forza total maior –Causa da Peculiaridade de Cotización 058– ou sobre o inicio da situación de forza parcial maior –Causa da Peculiaridade de Cotización 059. A declaración responsable deberá presentarse, respecto de cada código de conta de cotización e mes de devindicación, antes da solicitude do cálculo da liquidación de cotas correspondente.
    Sen a presentación desta declaración responsable, as exencións non resultarán de aplicación.
 3. Requisitos que se esixen para a aplicación das exoneracións de ERTE de forza maior pola COVID-19 recollidas no artigo 4.1 do Real Decreto-Lei 24/2020 para os meses de xullo, agosto e setembro
  Do mesmo xeito que se establece polo  Real Decreto-Lei 18/2020, para a aplicación das exencións para os meses de maio e xuño, o Real Decreto-Lei 24/2020 esixe a presentación dunha declaración responsable sobre a situación de forza total maior – Causa de Peculiaridade de Cotización 58 – ou forza maior parcial - Causa de Peculiaridade de Cotización 59.
  Estas declaracións responsables deberán presentarse a través do Sistema RED.
 4. Requisitos que se esixen para a aplicación das exoneracións de ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción recollidas no artigo 4.2 do Real Decreto-Lei 24/2020
  As empresas que decidisen a suspensión de contratos ou redución da xornada por causas económicas, técnicas organizativas e de produción relacionadas coa COVID-19, coas especialidades ás que se refire o artigo 23 do Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo, con anterioridade á entrada en vigor deste Real Decreto-Lei, deberán presentar unha declaración responsable sobre o mantemento da vixencia do expediente de regulación de emprego- Causa de Peculiaridade de Cotización 60.
  Polo tanto, non terán dereito a exoneración e non deberán presentar a declaración responsable, aquelas empresas que decidisen  a suspensión de contratos ou redución da xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción relacionadas coa COVID-19, con posterioridade á entrada en vigor do Real Decreto-Lei 24/2020 do 26 de xuño.
  Esta declaración responsable deberá presentarse a través do Sistema RED.
 5. Requisitos que se esixen para a aplicación das exoneracións de ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción-ETOP- recollidas no Real Decreto-Lei 24/2020, cando este se inicie tras a finalización dun expediente de regulación de emprego por forza maior baseado no artigo 22 do Real Decreto-Lei 8/2020
  Aquelas empresas que conten cun expediente de regulación de emprego por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción -ETOP- relacionadas coa COVID-19, cando os efectos do devandito expediente se iniciasen despois da finalización dun expediente de regulación de emprego baseado na causa prevista no artigo 22 do Real Decreto-Lei 8/2020, deberán presentar unha declaración responsable- Causa de Peculiaridade de Cotización 61.
  Esta declaración responsable deberá presentarse a través do Sistema RED.
 6. Requisitos que se esixen para a aplicación das exoneracións por ERTE por forza maior iniciado a partir do 1 de xullo de 2020, segundo o disposto no apartado 2 da Disposición adicional primeira do Real Decreto-Lei 24/2020
  Aquelas empresas e entidades que, a partir do 1 de xullo de 2020, vexan impedido o desenvolvemento da súa actividade pola adopción de novas restricións ou medidas de contención que así o impoñan nalgún dos seus centros de traballo, logo de autorización dun expediente de regulación temporal de emprego de forza maior sobre a base do previsto no artigo 47.3 do Estatuto dos Traballadores, deberán presentar  unha declaración responsable – Causa de Peculiaridade de Cotización 62.
  Está declaración responsable deberá presentarse a través da aplicación CASIA, para o cal deberá completarse o formulario posto a disposición do usuario.
  Xunto ao formulario da declaración responsable, deberá achegarse a resolución da autoridade laboral pola que se autoriza ao expediente de regulación de emprego de forza maior.


13. Que acontece coas bonificacións de contía fixa que poidan ter as persoas traballadoras ás que se lles suspenda o contrato de traballo ou se lles reduza a xornada de traballo por estes ERTE?

No caso de reducións de xornada (ERTE parcial) as bonificacións de contía fixa aplicaranse sobre a cota non exonerada e o exceso sobre a cota exonerada.

14. Como se ha de comunicar á Tesouraría a renuncia ao expediente de regulación de emprego?

As empresas, que renunciasen ao expediente de regulación de emprego ante a autoridade laboral, deberán  comunicar a devandita renuncia expresa á Tesouraría Xeral da Seguridade Social, a través do Sistema RED - Causa de Peculiaridade de Cotización 63.


Coa comunicación da renuncia expresa, non será necesario informar da finalización da suspensión do contrato de traballo ou redución de xornada de traballo de cada un dos traballadores afectados polo expediente de regulación de emprego deixando sen contido o campo TIPO DE INACTIVIDADE dado que esta actuación se realizará automaticamente polo sistema.

15. Como se debe comunicar á Tesourería a renuncia ás exoneracións daquelas empresas ou sociedades mercantís que fosen a proceder á repartición de dividendos?

De conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 5, as sociedades mercantís ou outras persoas xurídicas que se acollan aos expedientes de regulación temporal de emprego relacionado coa COVID 19 e que utilicen os recursos públicos destinados a estes, non poderán proceder á repartición de dividendos correspondentes ao exercicio fiscal en que se apliquen estes expedientes de regulación temporal de emprego, agás si aboan previamente o importe correspondente á exoneración aplicada ás cotas da Seguridade Social e renunciaron a ela.

A comunicación á Tesourería da renuncia ás exoneracións para proceder á repartición de dividendos deberase realizar a través da aplicación CASIA, para o cal deberá completarse o formulario posto a disposición do usuario.

Está comunicación deberá realizarse a través da aplicación CASIA, para o cal deberá completarse o formulario posto a disposición do usuario.

A presentación desta renuncia levará consigo a solicitude á Tesourería Xeral da Seguridade Social da actualización das citadas liquidacións co fin de efectuar o ingreso das contías que resulten como consecuencia do novo cálculo realizado.

Esta limitación a repartir dividendos non será de aplicación para aquelas entidades que, a data do 29 de febreiro de 2020, tiveran menos de cincuenta persoas traballadoras, ou asimiladas a estas, en situación de alta na Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}