Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Empregados de Fogar

1. Que é o subsidio extraordinario para empregados de fogar?

É un subsidio extraordinario de carácter temporal do que se poden beneficiar as persoas integradas no Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social por falta de actividade, debido á declaración do estado de alarma, ou redución desta.
A Resolución do 30 de abril de 2020, publicada no BOE o pasado luns, 4 de maio, desenvolve o procedemento para a tramitación das solicitudes.

2. Quen pode solicitar o subsidio?

O empregado de fogar ten dereito ao subsidio extraordinario por falta de actividade sempre e cando estivese de alta no Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social antes da declaración do estado de alarma, 14 de marzo, e se encontre nalgunha das seguintes situacións:

  • Deixase de prestar servizos, total ou parcialmente, con carácter temporal, co fin de reducir o risco de contaxio, por causas alleas á súa vontade, nun ou varios domicilios, con motivo da crise sanitaria da COVID-19.

  • Extinguísese o seu contrato de traballo pola causa de despedimento recollida no art. 49.1 k do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores ou pola desistencia do empregador, nos termos previstos no artigo 11.3 do Real Decreto 1620/2011, do 14 de novembro, polo que se regulamenta a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar, con motivo da crise sanitaria da COVID-19.

3. Que se debe comunicar á Tesourería Xeral da Seguridade Social?

Se se produce o cesamento da prestación de servizos corresponderá tramitar a baixa do empregado de fogar. Se se produce unha redución de xornada, a devandita circunstancia débese comunicar igualmente á Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

Estas comunicacións poden realizarse a través dos servizos Baixa en Sistema Especial para Empregados de Fogar e Variacións/Correccións de datos de traballadores no Sistema Especial para Empregados de Fogar, da Sede Electrónica da Seguridade Social.

Provisionalmente, mentres se manteña a actual situación xerada pola COVID-19, se non se dispón de certificado dixital ou Cl@ve,  poden realizarse estes trámites a través do acceso sen certificado do servizo Presentación doutros escritos, solicitudes e comunicacións (Tesouraría Xeral da Seguridade Social).

O procedemento para a tramitación das solicitudes do subsidio, non establece como requisito de acceso a este causar baixa no Sistema Especial de Empregados de Fogar.

4. Débese seguir cotizando durante a percepción do subsidio extraordinario?

Sempre que se manteña a alta do empregado de fogar, existirá obriga de cotizar por parte do suxeito responsable do ingreso. A Tesouraría Xeral da Seguridade Social calculará a cota e emitirá o conseguinte débito, con independencia de que o empregado perciba ou non o subsidio extraordinario.

Así mesmo no caso de ter reducido a xornada, subsiste a obriga de cotizar, nas condicións indicadas.

O Real Decreto-Lei 11/2020 non establece a exoneración no pagamento de cotas correspondentes ao Sistema Especial de Empregados de Fogar en xeral,  nin  durante a percepción do subsidio extraordinario.

5. Que se necesita para solicitar o subsidio?

Para poder recibir o subsidio e acreditar a situación, o empregado de fogar necesitará unha declaración responsable asinada pola persoa ou persoas empregadoras, relativa á diminución total ou parcial dos servizos.

No suposto de extinción do contrato de traballo, pódese acreditar mediante a carta de despedimento, a comunicación de desistencia do empregador ou a documentación que acredite a baixa no Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.

Documentación dispoñible na web do SEPE:

6. Que contía ten o subsidio?

A contía mensual do subsidio extraordinario por falta de actividade depende da retribución que estivese a percibir o empregado e da redución da actividade.

A súa contía será do 70% da base reguladora correspondente á actividade que se deixase desempeñar e non poderá ser superior ao Salario Mínimo Interprofesional, excluída a parte proporcional das horas extraordinarias.

No caso de perda parcial da actividade, a contía percibirase en proporción directa á porcentaxe de redución de xornada que experimentase a persoa traballadora.

Se fosen varios os traballos desempeñados neste sistema especial, calcularase a base reguladora correspondente a cada un dos distintos traballos que deixasen de realizarse. Neste caso a contía total do subsidio será a suma das cantidades obtidas aplicando ás distintas bases reguladoras correspondentes a cada un dos distintos traballos a porcentaxe do 70%, tendo a devandita contía total o mesmo límite prevista do Salario Mínimo Interprofesional.

7. Como se solicita o subsidio?

O recoñecemento do subsidio extraordinario para os empregados de fogar xestiónase polo Servizo Público de Emprego Estatal. A Resolución do 30 de abril de 2020, publicada no BOE o pasado luns, 4 de maio, desenvolve o procedemento para a tramitación das solicitudes.

A solicitude pódese presentar a partir do día 5 de maio ata o día en que finalice o mes seguinte ao día de fin de vixencia do estado de alarma. O Servizo Público de Emprego Estatal admite a presentación on line, a través do seu Sede Electrónica, sempre que se dispoña de DNI electrónico, certificado electrónico ou cl@ve.

Tamén se pode presentar a solicitude, que pode descargarse e imprimirse, en calquera oficina de asistencia en materia de rexistros ou nas oficinas de correos, dirixíndoa á Unidade Subsidio Empregadas de Fogar, Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal, rúa Condesa de Venadito N.º 9, 28027-Madrid, achegando unha fotocopia do documento que acredite a identidade.

En ambos os dous casos, xunto coa declaración responsable, a carta de despedimento, a comunicación de desistencia do empregador ou a documentación acreditativa da baixa, segundo corresponda, débese achegar tamén fotocopia dun documento que acredite a identidade do empregador ou empregadores.

8. Que duración ten o subsidio?

Dende a data na que debido á crise do coronavirus, o empregador deu de baixa o empregado na Seguridade Social ou reduciu a xornada do empregado, segundo conste na Declaración Responsable, ata un mes despois do fin da vixencia do estado de alarma ou ata a data en que o empregado se reincorpore ao traballo coa xornada habitual, sempre que durante todo o período se manteñan os requisitos esixidos para ser beneficiario.

9. Con que é compatible o subsidio extraordinario?

O subsidio extraordinario por falta de actividade será compatible coas percepcións derivadas das actividades por conta propia ou por conta allea que se estivesen a desenvolver no momento da súa devindicación, sempre que a suma derivada dos ingresos derivados do subsidio e do resto de actividades non sexa superior ao Salario Mínimo Interprofesional, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.

Non se pode compaxinar co subsidio por incapacidade temporal nin co permiso retribuído recuperable introducido polo Goberno, entre o 30 de marzo e o 9 de abril de 2020, ambos os dous inclusive, para as traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais.

Complementary Content
${loading}