Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Empleats de la Llar

1. Què és el subsidi extraordinari per a empleats de la llar?

És un subsidi extraordinari de caràcter temporal del qual es poden beneficiar les persones integrades en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social per falta d’activitat, atesa la declaració de l’estat d’alarma, o reducció d’aquesta.
La Resolució de 30 d’abril de 2020, publicada al BOE dilluns passat, 4 de maig, desenvolupa el procediment per a la tramitació de les sol·licituds.

2. Qui pot sol·licitar el subsidi?

L’empleat de la llar té dret al subsidi extraordinari per falta d’activitat sempre que estigués d’alta en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social abans de la declaració de l’estat d’alarma, 14 de març, i es trobi en alguna d’aquestes situacions:

  • Si ha deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis, amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19.

  • Si s’ha extingit el seu contracte de treball per la causa d’acomiadament recollida a l’art. 49.1 k del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors o pel desistiment de l’ocupador, en els termes previstos a l’article 11.3 del Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19.

3. Què s’ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social?

Si cessa la prestació de serveis, correspondrà tramitar la baixa de l’empleat de la llar. Si es produeix una reducció de jornada, aquesta circumstància s’ha de comunicar igualment a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquestes comunicacions es poden fer a través dels serveis Baixa en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar i Variacions/Correccions de dades de treballadors en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar, de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Provisionalment, mentre es mantingui l’actual situació generada per la COVID-19, si no es disposa de certificat digital o Cl@ve,  es poden fer aquests tràmits a través de l’accés sense certificat del servei Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Tresoreria General de la Seguretat Social).

El procediment per a la tramitació de les sol·licituds del subsidi no estableix com a requisit d’accés a aquest causar baixa en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar.

4. S’ha de continuar cotitzant durant la percepció del subsidi extraordinari?

Sempre que es mantingui l’alta de l’empleat de la llar, hi haurà obligació de cotitzar per part del subjecte responsable de l’ingrés. La Tresoreria General de la Seguretat Social calcularà la quota i emetrà el deute consegüent, amb independència que l’empleat percebi o no el subsidi extraordinari.

Així mateix, en el cas d’haver reduït la jornada, subsisteix l’obligació de cotitzar en les condicions indicades.

El Reial Decret llei 11/2020 no estableix l’exoneració en el pagament de quotes corresponents al Sistema Especial d’Empleats de la Llar en general,  ni  durant la percepció del subsidi extraordinari.

5. Què es necessita per sol·licitar el subsidi?

Per poder rebre el subsidi i acreditar la situació, l’empleat de la llar necessita una declaració responsable signada per la persona o persones ocupadores, relativa a la disminució total o parcial dels serveis.

En el supòsit d’extinció del contracte de treball, es pot acreditar mitjançant la carta d’acomiadament, la comunicació del desistiment de l’ocupador o la documentació que acrediti la baixa en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

Documentació disponible al web del SEPE:

6. Quina quantia té el subsidi?

La quantia mensual del subsidi extraordinari per falta d’activitat depèn de la retribució que estigués percebent l’empleat i de la reducció de l’activitat.

La seva quantia serà del 70% de la base reguladora corresponent a l’activitat que s’hagués deixat de desenvolupar i no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les hores extraordinàries.

En el cas de pèrdua parcial de l’activitat, la quantia es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora.

Si fossin diversos els treballs exercits en aquest sistema especial, es calcularà la base reguladora corresponent a cada un dels diferents treballs que s’haguessin deixat d’exercir. En aquest cas, la quantia total del subsidi serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cada un dels diferents treballs el percentatge del 70%, tenint aquesta quantia total el mateix límit previst del Salari Mínim Interprofessional.

7. Com se sol·licita el subsidi?

El reconeixement del subsidi extraordinari per als empleats de la llar el gestiona el Servei Públic d’Ocupació Estatal. La Resolució de 30 d’abril de 2020, publicada al BOE dilluns passat, 4 de maig, desenvolupa el procediment per a la tramitació de les sol·licituds.

La sol·licitud es pot presentar a partir del dia 5 de maig fins al dia en què acabi el mes següent al dia de final de vigència de l’estat d’alarma. El Servei Públic d’Ocupació Estatal admet la presentació per internet, a través de la seva Seu Electrònica, sempre que es disposi de DNI electrònic, certificat electrònic o cl@ve.

També es pot presentar la sol·licitud, que es pot baixar i imprimir, a qualsevol oficina d’assistència en matèria de registres o a les oficines de correus, adreçant-la a la Unitat Subsidi Empleades de la Llar, Direcció General del Servei Públic d’Ocupació Estatal, carrer Condesa de Venadito, núm. 9, 28027-Madrid, aportant una fotocòpia del document que acrediti la identitat.

En ambdós casos, juntament amb la declaració responsable, la carta d’acomiadament, la comunicació del desistiment de l’ocupador o la documentació acreditativa de la baixa, segons correspongui, s’ha d’aportar també fotocòpia d’un document que acrediti la identitat de l’ocupador o els ocupadors.

8. Quina durada té el subsidi?

Des de la data en què, atesa la crisi del coronavirus, l’ocupador ha donat de baixa l’empleat en la Seguretat Social o ha reduït la jornada de l’empleat, segons consti en la Declaració Responsable, fins a un mes després de la fi de la vigència de l’estat d’alarma o fins a la data en què l’empleat es reincorpori al treball amb la jornada habitual, sempre que durant tot el període es mantinguin els requisits exigits per ser-ne beneficiari.

9. Amb què és compatible el subsidi extraordinari?

El subsidi extraordinari per falta d’activitat serà compatible amb les percepcions derivades de les activitats per compte propi o per compte d’altri que s’estiguessin desenvolupant en el moment de la seva meritació, sempre que la suma derivada dels ingressos derivats del subsidi i de la resta d’activitats no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

No es pot compaginar amb el subsidi per incapacitat temporal ni amb el permís retribuït recuperable introduït pel Govern, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos, per a les treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials.

Complementary Content
${loading}