Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Risc durant la lactància natural

En què consistix?

Consistix a considerar com a situació protegida el període de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de l'activitat en els supòsits en què, havent de canviar la dona treballadora de lloc de treball, quan este pot influir en la seua salut o en la del fill a causa de l'existència de determinats riscos o patologies, este canvi no resulte objectivament possible o no es puga exigir raonablement per motius justificats.

Quan no es considera protegida la situació de risc?

No es considerarà situació protegida la derivada de riscos o patologies que puguen influir negativament en la salut de la treballadora o del fill, quan no estiga relacionada amb agents, procediments o condicions de treball del lloc o de l'activitat exercits.

Quins requisits s'exigeixen per a ser beneficiària?

Seran beneficiàries del subsidi les treballadores  en situació de suspensió del contracte de treball, o de l'activitat, per risc durant l'embaràs, sempre que estiguen afiliades i d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social en la data en què s'inicie la suspensió esmentada.

A més, les treballadores que en siguen responsables directes, hauran d'estar al corrent en el pagament de les quotes.

Què ocorre si la treballadora no té coberts els riscos professionals?

En el cas de les treballadores per compte propi que no hagen efectuat l'opció per la cobertura de contingències professionals, la prestació es concedix com a derivada de contingència comuna.

Què ocorre amb les situacions sobrevingudes si la treballadora és en situació de pluriocupació o pluriactivitat?

Quan la treballadora es trobe en alguna d'aquestes dues situacions, caldrà tenir en compte si el risc s'ocasiona en totes les activitats que exerceix o només en una d'aquestes. 

Quina és la quantia de la prestació?

La quantia és el 100% de la base reguladora, la qual serà equivalent a la que està establida per a la prestació d'IT derivada de contingències professionals o, si escau, equivalent a la que s'establix per a la prestació per IT derivada de contingències comunes, quan el règim de què es tracte no preveja la cobertura de les contingències professionals, i es prendrà com a referència la data en què s'inicie la suspensió del contracte de treball o de la cessació d'activitat.

En efectuar-se el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social (treballadores per compte d'altri) i, si escau, les retencions que siguen procedents per l'IRPF.

Quan s'inicia?

  • Treballadores per compte d'altri: el dret al subsidi naix des del mateix dia que s'inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural, sempre després de l'emissió de la certificació mèdica de risc per part dels servicis mèdics competents.

 

  • Treballadores per compte propi: l'endemà d'aquell en què s'emet la certificació mèdica de risc per part dels servicis mèdics competents, si bé els efectes econòmics no es produiran fins a la data de la cessació efectiva en l'activitat professional.

Quina és la seua durada?

S'abonarà durant el període necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill i finalitzarà en el moment en què el fill complisca 9 mesos, llevat que la treballadora s'haja incorporat abans al seu lloc de treball o a l'activitat professional anterior, o a un altre/una altra de compatible amb la seua situació.

Quina és la durada en els supòsits de treballadores contractades a temps parcial?

El subsidi s'abonarà a les treballadores contractades a temps parcial durant tots els dies naturals en què es mantinga la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural, llevat que la treballadora s'haja incorporat abans  al seu lloc de treball  o  a un altre de compatible amb la seua situació.

Quan s'extingeix?

  • Quan el fill complix els 9 mesos d'edat.
  • Per la reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball o a l'activitat professional anterior o a altres de compatibles amb el seu estat.
  • Per extinció del contracte de treball en virtut de les causes legalment establides (compte d'altri) o pel fet de donar-se de baixa en el règim especial de la Seguretat Social en què la treballadora estava inclosa.
  • Per interrupció de la lactància natural.
  • Per defunció de la beneficiària o del fill lactant.

Qui gestiona i paga la prestació?

Amb caràcter general, la gestió i el pagament de la prestació seran a càrrec de l'Entitat gestora (INSS  o ISM ) o col·laboradora (Mútues) en funció de l'entitat amb què l'empresa o la treballadora tinga concertada la cobertura de riscos professionals.

En els casos de treballadores del règim especial d'autònoms que no tenen cobertes les contingències professionals, serà responsable i abonarà la prestació l'entitat gestora (INSS) o col·laboradora (Mútua) que tinga coberta la IT per contingències comunes.

 

Complementary Content
${loading}