Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Meritació i pagament de la pensió

Tenen pagues extraordinàries les pensions derivades de AT o EP?

Quan les pensions deriven d'accident de treball o malaltia professional, les dos pagues extraordinàries de juny i novembre estan prorratejades en les mensualitats ordinàries, ja que estes pensions s'abonen en 12 pagues.

Quan es merita el dret a les pagues extraordinàries?

Els períodes de meritació estaran compresos entre:

  • L'1 de desembre i el 31 de maig de l'exercici següent, ambdós inclusivament, si es tracta de la paga extraordinària de juny.
  • Entre l'1 de juny i el 30 de novembre, també ambdós inclusivament, si es tracta de la paga extraordinària de novembre.

Serà suficient un dia d'abonament de la pensió per al còmput de la sisena part íntegra del pagament extraordinari corresponent.

En quins supòsits s'efectua la quitança de la paga extraordinària i com es calcula esta?

En els casos d'extinció, baixa o suspensió de la percepció d'una prestació, qualsevol que siga la causa, la paga extraordinària s'entendrà vençuda el dia 1 del mes en què s'acorde la baixa o suspensió o es produïsca la causa d'extinció. 

S'abonarà una sisena part per cada un dels mesos compresos entre el mes de desembre (paga extraordinària de juny) o el mes de juny (paga extraordinària de novembre), i el mes en què es produïsca la suspensió o extinció de la pensió. Cada sisena part es calcularà prenent la quantia de la pensió ordinària corresponent al mes en què s'acorde la suspensió o extinció.

En quins supòsits s'accepta el Gir Postal com a modalitat de pagament de pensions?

Només en els casos en què el titular de la prestació econòmica de què es tracte no dispose, en la seua localitat de residència, d'un altre mitjà o modalitat de cobrament.

Com s'efectua el pagament de pensions a titulars desplaçats o residents en l'estranger?

La materialització del pagament de la pensió es pot fer, a petició del seu titular, per trimestres o semestres naturals vençuts, encara que la meritació d'esta siga mensual i, en cap cas, es poden generar interessos a favor del beneficiari.

En quins supòsits és necessari sol·licitar davant de l'INSS l'abonament d'una pensió meritada i no percebuda?

És necessària la sol·licitud de pensió meritada i no percebuda en els casos de defunció d'un beneficiari de prestacions econòmiques de la Seguretat Social, l'abonament dels quals s'efectue a través d'una modalitat diferent del sistema d'abonament en compte corrent o llibreta d'estalvi o en el cas que esta estiguera cancel·lada.

La sol·licitud es produirà a instàncies de part legítima i s'abonarà, si és procedent, en nom de la comunitat hereditària.

Complementary Content
${loading}