Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Adquisición do dereito á percepción e pagamento da pensión

Teñen pagas extraordinarias as pensións derivadas de AT ou EP?

Cando as pensións derivan de accidente de traballo ou enfermidade profesional, as dúas pagas extraordinarias de xuño e novembro están rateadas nas mensualidades ordinarias, xa que estas pensións se aboan en 12 pagas.

Cando se adquire o dereito á percepción das pagas extraordinarias?

Os períodos de adquisición do dereito á percepción estarán comprendidos entre:

  • O 1 de decembro e o 31 de maio do exercicio seguinte, ambos os dous inclusive, se se trata da paga extraordinaria de xuño.
  • Entre o 1 de xuño e o 30 de novembro, tamén ambos os dous inclusive, se se trata da  paga extraordinaria de novembro.

Será suficiente un día de aboamento da pensión para o cómputo da sexta parte íntegra da paga extraordinaria correspondente.

En que supostos se efectúa a liquidación da paga extraordinaria e como se calcula esta?

Nos casos de extinción, baixa ou suspensión da percepción dunha prestación, calquera que sexa a causa, a paga extraordinaria entenderase devengada o día 1 do mes en que se acorde a baixa ou suspensión ou se produza a causa de extinción. 

Aboarase en razón dunha sexta parte por cada un dos meses comprendidos entre o mes de decembro (paga extraordinaria de xuño) ou o mes de xuño (paga extraordinaria de novembro), e o mes en que se produza a suspensión ou extinción da pensión. Cada sexta parte calcularase ao tomar a contía da pensión ordinaria que se corresponde co mes no que se acorde a suspensión ou extinción.

En que supostos se acepta o xiro postal como modalidade de pagamento de pensións?

Só naqueles casos nos que o titular da prestación económica da que se trate non dispoña, na súa localidade de residencia, doutro medio ou modalidade de cobramento.

Como se efectúa o pagamento de pensións a titulares desprazados ou residentes no estranxeiro?

A materialización do pagamento da pensión pode facerse, a petición do seu titular, por trimestres ou semestres naturais vencidos, aínda que o dereito á percepción daquela sexa mensual e sen que, en ningún caso, se xeren intereses a favor do beneficiario.

En que supostos é necesario solicitar ante o INSS o aboamento dunha pensión merecida e non percibida?

Será necesaria a solicitude da pensión acumulada e non percibida nos casos de falecemento dun beneficiario de prestacións económicas da Seguridade Social, cuxo aboamento se efectúe a través dunha modalidade distinta ao sistema de aboamento na conta corrente ou cartilla de aforro ou que esta estivese cancelada.

A solicitude producirase a instancia de parte lexítima e aboarase, se procede, en nome da comunidade hereditaria.

Complementary Content
${loading}