Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Causants i Beneficiaris / Requisits

Es pot causar dret a prestacions de mort i supervivència si el difunt es trobava en situació de no alta?

Sí, es poden causar prestacions de viudetat, orfandat i en favor de familiars sempre que, a més dels restants requisits exigibles, el difunt acredite un període mínim de cotització de 15 anys.

No es podrà causar Auxili per Defunció , ja que per a tenir dret a aquesta prestació és requisit imprescindible que el causant mort es trobe en alta o en situació assimilada.

Per a acreditar el període de cotització exigit, es pot computar la bonificació per treballs penosos o minusvalidesa?

No es poden computar per a carència els períodes de bonificació per treballs penosos o per minusvalidesa.

Tampoc no es computaran les cotitzacions fetes pel SEPE, mentres es percep el subsidi per a majors de 52 anys, ja que només cotitzen per a la jubilació. Sí que seran computables eixes cotitzacions si el causant difunt, durant la percepció, ha subscrit un conveni especial de cotització per a cobrir la resta de les prestacions.

Per a acreditar el període de cotització, són computables les cotitzacions efectuades fora de termini?

Només tindran validesa si el seu ingrés és anterior al succés del fet causant o, sent posterior, tal ingrés s'efectua dins del termini reglamentari per a això o en virtut d'ajornament o fraccionament concedit amb anterioritat.

Es consideren accident de treball en tots els règims els accidents in itinere?

En els règims de treballadors per compte d'altre, els accidents in itinere (els que patisca el treballador en anar o tornar del treball), es consideren accident de treball.
 
En canvi, en els règims de treballadors per compte propi (autònoms i mar compte propi ), els accidents in itinere queden exclosos del concepte d'accident de treball. 

El suïcidi i la mort per ingestió de drogues pot considerar-se accident no laboral?

El suïcidi ha de qualificar-se com a accident. Per a determinar si aquest és laboral o no caldrà tenir en compte el règim jurídic aplicable a ambdues contingències.

Les defuncions que tinguen la seua causa en una concreta ingestió de substàncies tòxiques en quantitat excessiva (sobredosi) o de qualitat deficient (adulteració o mal estat), es consideren derivats d'accident no laboral. La connexió entre la defunció i la ingestió de les esmentades substàncies, ha de quedar, en tot cas, prou acreditada a través del certificat emés pel facultatiu o metge forense, si és el cas, que intervinga en cada supòsit

Què passa si la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social no reconeix l'existència d'un accident laboral?

En els supòsits en què hi haja acord de la mútua denegatori de les prestacions, basat en el fet que no es tracta d'accident laboral, sempre que els beneficiaris hagen interposat una demanda per a sol·licitar que es declare l'existència de tal contingència, poden reconéixer-se les prestacions de mort i supervivència sol·licitades a l'INSS donant-los el tractament de contingències comunes, condicionant la resolució al contingut de la sentència judicial.

Quan es pot donar per difunt un treballador desaparegut en un accident?

Es donaran per difunts els treballadors desapareguts en accident, siga o no laboral, en circumstàncies que facen presumibles la seua mort, i dels que no s'haja tingut notícies durant els 90 dies naturals següents a l'accident.

En aquests supòsits, es podrà causar dret a les prestacions de mort i supervivència, amb l'excepció del subsidi de defunció, sempre que se sol·liciten dins dels 180 dies naturals següents a la data en què expira el termini dels 90 dies esmentats, prenent-se com a data del fet causant el dia de l'accident.

De deixar transcórrer aquest termini, serà necessari que prèviament es produïsca la declaració de la defunció d'acord amb el que disposa la legislació civil, prenent-se com a data del fet causant la que s'indique en la declaració com la de defunció.

Si el causant mort era pensionista d'incapacitat permanent derivada d'accident de treball (AT), les prestacions de supervivència es consideren derivades d'AT?

Si el causant era perceptor d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa derivada d'AT , es considerarà que la defunció és deguda a aquesta contingència.
 
Si el causant era perceptor d'incapacitat permanent total  derivada d'AT, haurà de provar-se que la defunció ha sigut deguda a aquesta contingència. S'admetrà la prova sempre que no haja transcorregut més de 5 anys des de la data en què es va produir l'accident. Si la defunció té lloc transcorregut el termini, no es considerarà difunt a conseqüència d'AT, encara que es demostrara que ha sigut conseqüència d'aquest.

Si el causant mort era pensionista d'incapacitat permanent derivada de malaltia professional (MP), les prestacions de supervivència es consideren derivades d'MP?

Si el causant era perceptor d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa derivada d'MP , es considerarà que la defunció és deguda a aquesta contingència.

Si el causant era perceptor d'incapacitat permanent total  derivada d'MP, haurà de provar-se que la defunció ha sigut deguda a aquesta contingència. S'admetrà la prova siga quin siga el temps transcorregut fins a la defunció.

Si un treballador autònom mor en els 90 dies següents a la seua baixa en el Règim Especial d'Autònoms, està en situació de no alta?

Quan l'últim règim siga el d'Autònoms i el fet causant de la prestació es produïsca dins dels citats 90 dies, es considerarà el treballador en situació assimilada a la d'alta encara que haja de resoldre un règim distint, ja que, d'acord amb les normes de còmput recíproc de cotitzacions, la situació formal d'alta o assimilada ve sempre referida a l'últim règim i és apropiada pel règim que reconeix el dret.

Orfandat. Els fills del cònjuge sobrevivent aportats al matrimoni, poden ser beneficiaris de pensió d'orfandat?

Sí, sempre que aquest s'haguera celebrat dos anys abans de la defunció del causant, hagueren conviscut a càrrec d'ell i no tinguen dret a una altra pensió de la Seguretat Social ni queden familiars amb obligació i possibilitat de prestar aliments segons la legislació civil.

Orfandat. Pot sol·licitar-se la pensió d'orfandat en data posterior al compliment de l'edat límit per a tenir dret a aquesta?

Sí. Quan el beneficiari no haguera arribat a meritar quantitat alguna de la pensió d'orfandat abans d'arribar a l'edat límit per a ser-ne perceptor, per haver-la sol·licitat en data posterior al compliment de l'edat, se li abonarà una anualitat de la pensió incloses les pagues extres, sempre que haguera reunit les condicions per a ser beneficiari en la data del fet causant.

Orfandat. Si un orfe major de 25 anys ha viscut amb son pare i a compte d'ell fins a la data de la defunció, té dret a cobrar alguna prestació?

Tindran dret a percebre el subsidi a favor de familiars, els fills/les filles o germans/es majors de 22 anys, fadrins, viudos, separats judicialment o divorciats, que sense acreditar les condicions per a ser pensionistes reunisquen els requisits exigits:

  • Haver conviscut amb el causant i a compte d'ell amb 2 anys d'antelació a la defunció d'aquell o des de la mort del familiar amb què convisqueren, si aquesta haguera ocorregut dins d'aquest període.

  • No tenir dret a pensió pública.

  • No tindre mitjans de subsistència, per tenir ingressos econòmics iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, i de familiars amb obligació i possibilitat de prestar-los aliments.

Orfandat. Qui pot ser-ne beneficiari?

Poden ser beneficiaris de la pensió d'orfandat els fills que complisquen els requisits exigits el dia de la mort del pare i/o la mare i que es troben en alguna de les situacions següents:

  • Fills menors de 21 anys.
  • Fills amb una reducció de la capacitat de treball en un percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
  • Fills majors de 21 anys i menors de 25, quan no exercisquen un treball lucratiu per compte propi o d’altri o, si l'exercixen, que els ingressos que obtinguen resulten inferiors en còmput anual a la quantia vigent per al salari mínim interprofessional, també en còmput anual (incloses dos pagues extraordinàries).
  • Si l'orfe cursa estudis i fa els 25 anys  durant el curs escolar, es manté la percepció de la pensió d'orfandat fins al primer dia del mes immediatament posterior al de l'inici del següent curs acadèmic.

Viudetat. Visc amb la meua parella sense estar casats. Si jo morira, la meua parella tindria dret a pensió?

D'acord amb les modificacions introduïdes a partir de l'1 de gener de 2008, la persona supervivent d'una parella de fet pot causar dret a la pensió de viudetat sempre que reunisca els requisits establerts per la Llei.

Una dona divorciada que viu i atén sa mare pensionista, sense altres ingressos que la pensió de sa mare, podria tenir dret a una pensió quan la mare falte?

Els fills de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent, majors de 45 anys, fadrins, viudos, separats judicialment o divorciats, podran ser beneficiaris d'una pensió en favor de familiars quan, acreditant dedicació prolongada a cura del difunt, hagen conviscut amb ell i a compte d'ell, amb una antelació de dos anys a la data de la defunció.

La família d'un pensionista mort, té dret a cobrar una ajuda per les despeses del sepeli?

La defunció d'un pensionista de jubilació o incapacitat permanent de nivell contributiu donarà dret a percebre una quantia en concepte d'auxili per defunció als qui hagen suportat les despeses del sepeli.

Complementary Content
${loading}