Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Causants i Beneficiaris / Requisits

Es pot tenir dret a prestacions de mort i supervivència si el difunt es trobava en una situació de no alta?

Sí, es pot tenir dret a prestacions de viduïtat, orfandat i a favor de familiars sempre que, a més de complir la resta de requisits exigibles, el difunt acrediti un període mínim de cotització de 15 anys.

No es tindrà dret a l'auxili per defunció , ja que per tenir dret a aquesta prestació és imprescindible que el causant difunt es trobés en situació d'alta o assimilada.

Per tal d'acreditar el període de cotització exigit, es pot computar la bonificació per treballs penosos o minusvalidesa?

No poden computar-se per a carència els períodes de bonificació per treballs penosos o per minusvalidesa.

Tampoc no es computaran les cotitzacions fetes pel SEPE, mentre es percep el subsidi per a majors de 52 anys, ja que només cotitzen per a la jubilació. Sí que seran computables aquestes cotitzacions si el causant difunt, durant la percepció, ha subscrit un conveni especial de cotització per cobrir la resta de les prestacions.

Per acreditar el període de cotització exigit, són computables les cotitzacions tramitades fora de termini?

Només seran vàlides si l'ingrés es fa abans que es produeixi el fet causant o, si tot i ser posterior a aquest fet, l'ingrés es fa dins del termini reglamentari o a l'empara d'un ajornament o fraccionament concedit anteriorment.

Es consideren accidents laborals en tots els règims els accidents in itinere?

En els règims de treballadors per compte d'altri, els accidents in itinere (els que té el treballador quan va o torna de la feina) es consideren accidents de treball.
 
En canvi, en els règims de treballadors per compte propi (autònoms i mar per compte propi), els accidents in itinere queden exclosos del concepte d'accident de treball. 

El suïcidi i la mort per ingestió de drogues poden considerar-se un accident no laboral?

El suïcidi ha de considerar-se un accident. Para determinar si és laboral o no caldrà tenir en compte el règim jurídic aplicable a totes dues contingències.

Les morts provocades per una ingestió concreta de substàncies tòxiques en una quantitat excessiva (sobredosi) o de qualitat deficient (adulteració o mal estat) es consideraran derivades d'un accident no laboral. De totes maneres, la connexió entre la mort i la ingestió d'aquestes substàncies ha de quedar suficientment acreditada en la certificació estesa pel doctor o metge forense que intervingui en cada supòsit.

Què passa si la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social no reconeix l'existència d'un accident de treball?

En els casos en què hi hagi una resolució de la mútua que denegui les prestacions perquè considera que no es tracta d'un accident laboral, sempre que els beneficiaris hagin presentat una demanda per sol·licitar que es declari l'existència d'aquesta contingència, es poden reconèixer les prestacions de mort i supervivència sol·licitades a l'INSS dins la categoria de contingències comunes. La resolució sobre aquestes prestacions dependrà del contingut de la sentència judicial.

Quan es pot donar per mort un treballador desaparegut en un accident?

Es donaran per morts els treballadors desapareguts en accident, ja sigui laboral o no, en circumstàncies que en facin presumible la mort i dels quals no s'hagi tingut notícies durant els 90 dies naturals posteriors a l'accident.

En aquests casos, es podrà tenir dret a les prestacions de mort i supervivència, tret del subsidi de defunció, sempre que se sol·licitin en el termini dels 180 dies naturals següents a la data en què acaba el termini dels 90 dies esmentats. La data del fet causant serà el dia de l'accident.

Més enllà d'aquest termini, caldrà disposar de la declaració de defunció segons el que estipula la legislació civil. En aquest cas, la data del fet causant serà la que s'indica en aquesta declaració com a data de la defunció.

Si el causant difunt era pensionista d'incapacitat permanent derivada d'un accident laboral (AL), les prestacions de supervivència es consideraran derivades de l'AL?

Si el causant era perceptor d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa derivada d'un AL, es considerarà que la mort és conseqüència d'aquesta contingència.
 
Si el causant era perceptor d'incapacitat permanent total  derivada d'un AL, caldrà demostrar que la mort ha estat causada per aquesta contingència. S'admetrà la prova sempre que no hagin passat més de cinc anys des de la data en què es va produir l'accident.. Si la mort s'esdevé després d'aquest termini, no es considerarà que sigui conseqüència de l'AL, encara que es demostri que sí que n'ha estat la causa.

Si el causant difunt era pensionista d'incapacitat permanent derivada d'una malaltia professional (MP), les prestacions de supervivència es consideraran derivades de la MP?

Si el causant era perceptor d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa derivada d'una MP, es considerarà que la mort és conseqüència d'aquesta contingència.

Si el causant era perceptor d'incapacitat permanent total  derivada d'una MP, caldrà demostrar que la mort ha estat causada per aquesta contingència. S'admetrà la prova independentment del temps que hagi passat fins a la mort.

Si un treballador autònom mor en els 90 dies següents a donar-se de baixa del Règim Especial d'Autònoms, es troba en situació de no alta?

Quan el darrer règim sigui el d'autònoms i el fet causant de la prestació es produeixi en el termini dels 90 dies indicats, es considerarà que el treballador es troba en una situació assimilada a la d'alta, tot i que la resolució depengui d'un altre règim, ja que segons les normes de còmput recíproc de cotitzacions, la situació formal d'alta o assimilada sempre ha d'estar vinculada al darrer règim i és adequada per al règim que reconeix el dret.

Orfandat. Els fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni poden ser beneficiaris d'una pensió d'orfandat?

Sí, sempre que el matrimoni s'hagués celebrat dos anys abans de la defunció del causant, els fills aportats haguessin viscut a càrrec seu i no tinguin dret a cap altra pensió de la Seguretat Social ni quedin familiars amb l'obligació i la possibilitat de prestar aliments segons la legislació civil.

Orfandat. Es pot sol·licitar la pensió d'orfandat després d'arribar a l'edat límit per tenir-hi dret?

Sí. Si el beneficiari no ha arribat a meritar cap quantitat de la pensió d'orfandat abans d'arribar a l'edat límit per ser-ne perceptor, perquè la va sol·licitar després d'haver assolit aquesta edat, se li abonarà una anualitat de la pensió, inclosos els pagaments extraordinaris, sempre que compleixi les condicions per ser-ne beneficiari en la data del fet causant.

Orfandat. Si un orfe més gran de 25 anys ha viscut amb el seu pare i a càrrec seu fins a la seva mort, té dret a cobrar alguna prestació?

Tindran dret a rebre el subsidi a favor de familiars els fills o germans més grans de 22 anys que siguin solters, vidus, separats judicialment o divorciats i que, sense acreditar les condicions per ser pensionistes, compleixin els requisits exigits que s'esmenten tot seguit:

  • Haver conviscut amb el causant i a càrrec seu des de com a mínim dos abans de la defunció del causant o des de la mort del familiar amb el qual convisquessin, si aquesta mort hagués tingut lloc durant el període esmentat.

  • No tenir dret a una pensió pública.

  • No tenir mitjans de subsistència, perquè els ingressos econòmics amb què compten són iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, i no tenir familiars amb l'obligació i la possibilitat de prestar-los aliments.

Orfandat. Qui pot ser-ne beneficiari?

Poden ser beneficiaris de la pensió d'orfandat els fills que compleixin els requisits exigits el dia de la mort del pare i/o la mare i que es trobin en alguna de les situacions següents:

  • Fills menors de 21 anys
  • Fills amb una reducció de la capacitat de treball en un percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
  • Fills majors de 21 anys i menors de 25, quan no duguin a terme un treball lucratiu per compte propi o d’altri o, si el fan, que els ingressos que obtinguin resultin inferiors en còmput anual a la quantia vigent per al salari mínim interprofessional, també en còmput anual (incloses dues pagues extraordinàries).
  • Si l'orfe cursa estudis i fa els 25 anys  durant el curs escolar, es manté la percepció de la pensió d'orfandat fins al primer dia del mes immediatament posterior al de l'inici del següent curs acadèmic.

Viduïtat. Visc amb la meva parella sense estar casats. Si jo morís, ella tindria dret a pensió?

D'acord amb les modificacions introduïdes a partir de l'1 de gener de 2008, la persona supervivent d'una parella de fet pot accedir al dret a la pensió de viduïtat sempre que compleix els requisits establerts per la llei.

Una dona divorciada que viu amb la seva mare pensionista i se n'ocupa amb la pensió de la mare com a únics ingressos, podria tenir dret a una pensió quan mori la mare?

Els fills de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent més grans de 45 anys solters, vidus, separats judicialment o divorciats podran ser beneficiaris d'una pensió a favor de familiars quan, demostrant una dedicació prolongada a la cura del difunt, hi hagin conviscut a càrrec seu des de com a mínim dos anys abans de la data de la defunció.

La família d'un pensionista difunt, té dret a cobrar l'ajuda per les despeses del sepeli?

La defunció d'un pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent de nivell contributiu donarà dret a percebre una quantitat en concepte d'auxili per defunció a les persones que hagin sufragat les despeses del sepeli.

Complementary Content
${loading}