Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social

|C/ Jorge Juan, 59 - 28001 - MADRID.

Telèfons: 911 906 606, 911 906 07 i 911 906 08

Què és la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social?

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS) és un òrgan directiu dependent de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, al qual correspon, entre d’altres, el desenvolupament de les funcions d’ordenació jurídica i economicofinanceres de la Seguretat Social, la planificació i la realització d’estudis economicofinancers i demogràfics, l’elaboració de l’avantprojecte de pressupostos de la Seguretat Social, el seguiment econòmic i pressupostari de les Entitats Gestores i els Servicis Comuns i el coneixement i l’avaluació de la gestió i la situació economicofinancera de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, així com l’exercici de les funcions que els corresponen en relació amb els fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts.

Quines funcions té?

 • L’acompliment de les funciones econòmiques i financeres de la Seguretat Social que corresponen al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la qual cosa inclou la planificació i l’elaboració dels estudis economicofinancers i demogràfics sol·licitats.

 • L'elaboració dels informes econòmics preceptius en relació amb les disposicions que incidixen en el finançament i el gasto de la Seguretat Social.

 • El disseny, el desenrotllament i el manteniment del sistema estadístic de la Seguretat Social, sense perjuí de les competències atribuïdes, dins l'àmbit estadisticocomptable, a la Intervenció General de la Seguretat Social.

 • L'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de la Seguretat Social, d'acord amb la política de protecció social fixada pel Govern, com també la coordinació amb altres departaments en matèria pressupostària de la Seguretat Social.

 • El seguiment econòmic i pressupostari de les Entitats Gestores, els Servicis Comuns i les entitats col·laboradores de la Seguretat Social.

 • La tramitació de les modificacions pressupostàries relacionades amb les Entitats Gestores, els Servicis Comuns i les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

 • El coneixement dels estats de la comptabilitat de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, de manera que se'n puga conéixer en tot moment la situació econòmica i financera.

 • El coneixement i l'avaluació de la gestió i de la situació econòmica i financera de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i dels Centres i Entitats Mancomunats, amb la formulació de les iniciatives i propostes pertinents o amb l'adopció de les mesures que legalment corresponguen en els supòsits de deficiències o de desequilibris que es posen de manifest.

 • La coordinació i la tutela de la gestió de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i de les empreses col·laboradores.

 • L'ordenació de la prevenció de riscos laborals a càrrec de quotes de Seguretat Social.

 • L'elaboració de la Memòria economicofinancera i de gestió de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i dels informes corresponents a les Entitats Col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social.

 • L'exercici de les funcions d'ordenació jurídica del sistema de la Seguretat Social, la qual cosa inclou l'elaboració i la interpretació de les normes i les disposicions que afecten eixe sistema.

 • L'elaboració, la tramitació i, si escau, la resolució de les propostes de sancions conseqüència d'infraccions relacionades amb la Seguretat Social.

 • La coordinació d'actuacions i l'elaboració de propostes respecte a la integració en la Seguretat Social de les contingències i prestacions cobertes per Entitats Substitutòries o excloses d'esta pel que fa a col·lectius determinats.

 • El seguiment i l'elaboració de propostes normatives respecte de les contingències i prestacions dispensades per les Entitats Alternatives.

 • La participació en activitats relacionades amb este àmbit a escala internacional, tant en grups de treball de protecció social com en l'elaboració dels informes sol·licitats per diversos organismes internacionals o que l'Estat haja de presentar com a membre d'estos organismes, sense perjuí de les competències de la Secretaria General Tècnica en este camp.

 • La recepció i l'anàlisi de la documentació sobre les malalties professionals i la seua explotació estadística. Administració del sistema CEPROSS (comunicació de malalties professionals de la Seguretat Social), de les bases de dades de contingències professionals i del sistema PANOTRATSS (patologies no traumàtiques d'accidents de treball del sistema de Seguretat Social).

 • La gestió i el seguiment del programa FIPROS (Foment de la investigació de la protecció social).

 • L’elaboració, la publicació i la distribució de la Mostra Contínua de Vides Laborals.

 • Gestió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

 • L'avaluació de la gestió econòmica de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i de les empreses col·laboradores.

 • L’estudi, l’anàlisi, el seguiment i l’informe sobre els instruments de previsió social complementària per al seu desenvolupament, coherència i compatibilitat amb el sistema de prestacions de la Seguretat Social i l’elaboració de propostes normatives relatives als principis i als règims de coordinació entre les pensions públiques i complementàries en l’àmbit laboral.

 • Actuar com a Secretaria de la Comissió Promotora i de Seguiment dels fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts, exercint les funcions que li atribueix la legislació.

 • Assistir a la Comissió Promotora i de Seguiment dels fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts en l’exercici de les funcions que li atribueix la legislació.

 • Dur a terme les actuacions preparatòries i promoure els expedients de contractació necessaris per al compliment de la legislació vigent en matèria de fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts.

 • Cooperar en matèria de fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts amb la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, adscrita al Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa a través de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, en l’exercici de les seues funcions com a autoritat supervisora de plans i fons de pensions.

Complementary Content
${loading}