Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Dirección Xeral de Ordenación Seguridade Social

R/ Jorge Juan, 59 - 28001 - MADRID.

Teléfonos: 911 906 606, 911 906 07 e 911 906 08

Que é a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social?

A Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social (DGOSS) é un órgano directivo dependente da Secretaría de Estado da Seguridade Social, ao cal lle corresponde entre outras o desenvolvemento das funcións de ordenación xurídica e económico-financeiras da Seguridade Social, a planificación e a realización de estudos económico-financeiros e demográficos, a elaboración do anteproxecto de presupostos da Seguridade Social, o seguimento económico e orzamentario das Entidades Xestoras e Servizos Comúns, o coñecemento e a avaliación da xestión e situación económico-financeira das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, así como o exercicio das funcións que lle corresponde en relación aos fondos de pensións de emprego de promoción pública abertos.

Que funcións ten?

 • O desenvolvemento das funcións económico-financeiras da Seguridade Social que corresponden ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, levando a cabo a súa planificación e realizando os estudos económico-financeiros e demográficos requiridos.

 • A elaboración dos informes económicos preceptivos en relación coas disposicións que incidan no financiamento e no gasto da Seguridade Social.

 • O deseño, desenvolvemento e mantemento do sistema estatístico da Seguridade Social, sen prexuízo das competencias atribuídas no ámbito estatístico-contable á Intervención Xeral da Seguridade Social.

 • A elaboración do anteproxecto de orzamentos da Seguridade Social, consonte a política de protección social establecida polo Goberno, así como establecer a coordinación con outros departamentos en materia orzamentaria da Seguridade Social.

 • A realización do seguimento na orde económica e orzamentaria das Entidades Xestoras, Servizos Comúns e entidades colaboradoras da Seguridade Social.

 • A tramitación das modificacións orzamentarias correspondentes a Entidades Xestoras, Servizos Comúns e Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social.

 • O coñecemento dos estados da contabilidade das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, de maneira que poida coñecerse en todo momento a súa situación económica e financeira.

 • O coñecemento e avaliación da xestión e da situación económica e financeira das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social e dos Centros e Entidades Mancomunados, formulando as iniciativas e propostas pertinentes ou adoptando as medidas que legalmente correspondan nos supostos de deficiencias ou de desequilibrios postos de manifesto.

 • A coordinación e tutela da xestión das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social e das empresas colaboradoras.

 • A ordenación da prevención de riscos laborais con cargo a cotas de Seguridade Social.

 • A elaboración da Memoria económico-financeira e de xestión das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social e dos informes correspondentes ás Entidades Colaboradoras na xestión da Seguridade Social.

 • A realización das funcións de ordenación xurídica do sistema da Seguridade Social, elaborando e interpretando as normas e disposicións que afecten a este sistema.

 • A elaboración, a tramitación e, de ser o caso, a resolución das propostas de sancións que se orixinen por infraccións en materia de Seguridade Social.

 • A coordinación de actuacións e a elaboración de propostas en orde á integración na Seguridade Social das continxencias e prestacións cubertas por Entidades Substitutivas ou excluídas desta respecto de determinados colectivos.

 • O seguimento e a elaboración de propostas normativas respecto das continxencias e prestacións dispensadas polas Entidades Alternativas.

 • A participación en actividades relacionadas co ámbito internacional, tanto en grupos de traballo de protección social, coma na elaboración dos informes requiridos por diversos organismos internacionais ou derivados da pertenza de España a estes organismos, sen prexuízo das competencias da Secretaría Xeral Técnica ao respecto.

 • A recepción e a análise da documentación relativa ás enfermidades profesionais e a súa explotación estatística. Administración do sistema CEPROSS (comunicación de enfermidades profesionais da Seguridade Social), das bases de datos de continxencias profesionais e do sistema PANOTRATSS (patoloxías non traumáticas de accidentes de traballo do sistema de Seguridade Social).

 • A xestión e seguimento do programa FIPROS (Fomento da Investigación da Protección Social).

 • A elaboración, publicación e distribución da Mostra Continua de Vidas Laborais.

 • Xestión do sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que contribuísen especialmente á diminución e prevención da sinistralidade laboral.

 • A avaliación da xestión económica das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social e das empresas colaboradoras.

 • O estudo, a análise, o seguimento e o informe sobre os instrumentos de previsión social complementaria para o seu desenvolvemento, coherencia e compatibilidade co sistema de prestacións da Seguridade Social e a elaboración de propostas normativas relativas aos principios e réximes de coordinación entre as pensións públicas e complementarias no ámbito laboral.

 • Actuar como Secretaría da Comisión Promotora e de Seguimento dos fondos de pensións de emprego de promoción pública abertos, exercendo as funcións que lle atribúe a lexislación.

 • Asistir á Comisión Promotora e de Seguimento dos fondos de pensións de emprego de promoción pública abertos no exercicio das funcións que lle atribúe a lexislación.

 • Realizar as actuacións preparatorias e promover os expedientes de contratación necesarios para o cumprimento da lexislación vixente en materia de fondos de pensións de emprego de promoción pública abertos.

 • Cooperar en materia de fondos de pensións de emprego de promoción pública abertos coa Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, adscrita ao Ministerio de Economía, Comercio e Empresa a través da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, no exercicio das súas funcións como autoridade supervisora de plans e fondos de pensións.

Complementary Content
${loading}