Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Protecció per cessament d'activitat

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada

Què és la prestació per cessament d'activitat dels treballadors autònoms?

D'acord amb la Llei 32/2010, de 5 d'agost, els treballadors autònoms disposen d'un sistema  específic de protecció per cessament d'activitat.

Aquesta protecció comprèn l'abonament d'una prestació econòmica mensual per cessament d'activitat i la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

La prestació econòmica per cessament d'activitat es complementa amb accions de formació i inserció laboral per facilitar la seva reincorporació al mercat de treball,  gestionades pels Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes o per l'Institut Social de la Marina.

Quins requisits ha de complir per accedir a la prestació per cessament d'activitat?


Ser treballador autònom comprès en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), i queden inclosos els treballadors del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA), que iniciïn la cotització per cessament d'activitat a partir de l'1 de gener de 2012 i als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), o bé ser Treballador per Compte Propi o armador assimilat inclòs al Règim Especial  dels Treballadors del Mar i, a més, haurà de:

 • Estar afiliat i en situació d'alta en la Seguretat Social, tenir cobertes les contingències professionals i estar al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Tenir un període mínim de cotització per cessament d'activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors al cessament, i el mes en què es produeixi el fet causant del cessament d'activitat és computable.
 • Que el cessament en l'activitat desenvolupada pel treballador sigui degut a motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, causes de força major, pèrdua de llicència administrativa, violència de gènere, divorci o acord de separació matrimonial i sigui degudament justificat.
 • Subscriure el compromís d'activitat per al manteniment de la prestació per fer les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a les quals el pugui convocar el Servei Públic d'Ocupació corresponent, així com a l'efecte de complir les obligacions dels articles 17.1 g) i h) de la Llei 32/2010, de 5 d'agost.
 • No haver arribat a l'edat ordinària de jubilació, tret que no tingui acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Que no tingui lloc cap de les incompatibilitats previstes en la Llei 32/2010, de 5 d'agost.

On ha de presentar la sol·licitud i en quin termini?


La sol·licitud de prestació per cessament d'activitat es presentarà davant la Mútua amb què el treballador tingui cobertes les contingències professionals o davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal si estan cobertes per l'INSS o davant l'Institut Social de la Marina si és l'entitat que cobreix les esmentades contingències professionals.


La sol·licitud es podrà presentar fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què es va produir el cessament d'activitat.


La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa requerida.


Durada de la prestació


Amb caràcter general, el període de gaudi de la prestació es calcularà en funció de l'edat i els períodes cotitzats pel treballador dins els 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat, tal com es mostra a la taula següent:

PERÍODE DE COTITZACIÓ I DURADA DE LA PRESTACIÓ
Mesos cotitzats Durada per a menors de 60 anys Durada per a majors de 60 anys
De 12 a 17 mesos 2 mesos 2 mesos
De 18 a 23 mesos 3 mesos 4 mesos
De 24 a 29 mesos 4 mesos 6 mesos
De 30 a 35 mesos 5 mesos 8 mesos
De 36 a 42 mesos 6 mesos 10 mesos
De 43 a 47 mesos 8 mesos 12 mesos
Amb 48 mesos 12 mesos 12 mesos

Quantia de la prestació

La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora, calculada segons la mitjana de les bases per les quals el treballador hagi cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat.

La quantia màxima serà el 175% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), excepte quan el treballador tingui un fill o més al seu càrrec i, en aquest cas, la quantia serà respectivament del 200% o del 225% de l'esmentat indicador.

La quantia mínima variarà entre el 107% i el 80%, depenent de si el treballador autònom té fills al seu càrrec o no.

No serà aplicable la quantia mínima als autònoms que cotitzin per una base inferior a la mínima.

Gestió de la prestació

La prestació serà gestionada per la Mútua amb què el treballador tingui coberta la contingència professional o pel Servei Públic d'Ocupació Estatal si estan cobertes per l'INSS o per l'Institut Social de la Marina si és l'entitat que cobreix les esmentades contingències professionals.

El treballador començarà a gaudir de la prestació a partir del primer dia del mes següent a aquell en què es va produir el cessament d'activitat, si presenta la sol·licitud en termini.

Obligacions del treballador autònom:

 • Cotitzar per les aportacions corresponents a la protecció per cessament d'activitat.
 • Sol·licitar a l'Entitat Gestora corresponent la protecció per cessament d'activitat.
 • Proporcionar la documentació necessària per al reconeixement de la prestació.
 • No treballar per compte d'altri o propi durant el gaudi de la prestació.
 • Sol·licitar la baixa en la prestació quan es produeixin situacions de suspensió o extinció o es deixin de reunir els requisits.
 • Complir les exigències del compromís d'activitat.
 • Reintegrar les prestacions indegudament percebudes.
 • Comparèixer davant l'òrgan gestor i estar a disposició del Servei Públic d'Ocupació de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Participar en accions específiques de motivació, informació, orientació o formació professional.

Suspensió i extinció de la prestació

La prestació se suspendrà per la imposició d'alguna sanció per infracció lleu o greu, pel fet de complir condemna de privació de llibertat, pel fet de treballar per compte propi o d'altri durant un temps inferior a 12 mesos, i per trasllat de residència a l'Estranger per un període continuat inferior a 12 mesos per a la recerca o realització de feina.

La prestació s'extingirà per esgotament del termini de durada de la prestació, per la realització d'un treball per compte d'altri o propi durant un temps igual o superior a 12 mesos, per imposició de sanció i per les altres causes recollides en la Llei 32/2010, de 5 d'agost.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Fullet informatiu. Protecció per cessament d'activitat Descargar documento Fullet informatiu. Protecció per cessament d'activitat. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Fullet informatiu. Protecció per cessament d'activitat. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,2009 KB) 01/04/2014


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Carpeta informativa Descargar documento Carpeta informativa. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Carpeta informativa. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,576 KB) 06/03/2014
Model d'invitació al pagament de quotes Descargar documento Model d'invitació al pagament de quotes. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Model d'invitació al pagament de quotes. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,137 KB) 14/02/2019
Declaración jurada Descargar documento Declaración jurada. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración jurada. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,614 KB) 21/11/2016
Complementary Content
${loading}