Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel Reial Decret-llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

5) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat que vingueren percebent-ne a 31 de maig de 2021 la prestació prevista a l’article 5 o en...

5) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat que vingueren percebent-ne a 31 de maig de 2021 la prestació prevista a l’article 5 o en la disposició transitòria segona del Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació. (Disposició transitòria segona  RD Llei  11/2021 de 27 de maig)


CARACTERÍSTIQUES


Els treballadors autònoms que a 31 de maig de 2021 vingueren percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 prevista a l’article 5 del Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, podran continuar percebent-la amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romanga l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes següent a què s’alce l’esmentada mesura o fins i tot el 30 de setembre de 2021 si aquesta última data és anterior


4) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada (art. 9 RD Llei 11/2021 de 27 de maig

4) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per  als treballadors de temporada (art. 9  RD Llei 11/2021 de 27  de maig)


CARACTERÍSTIQUES

 • Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals durant 2018 i 2019 s’haguera desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis en cada un dels anys.

  Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball el 2018 i 2019 sempre que, en cas d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no supere els 120 dies al llarg d’aquells anys.

 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que estableix aquest apartat.


REQUISITS

 • Haver estat d’alta i haver cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cada un dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal incloga un mínim de dos mesos entre els mesos de juny i setembre d’aquells anys.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte aliè en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el segon i tercer trimestre de l’any 2021.
 • No obtenir durant el segon i tercer trimestre de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superen els 6.650 euros.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complira aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament a l’autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.


QUANTIA

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització que corresponga per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.


COTITZACIÓ

Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar i el treballador roman en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.


TERMINI DE SOL·LICITUD  NAIXEMENT DEL DRET I DURADA


La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada pot començar a meritar-se amb efecte des de l’1 de juny de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers vint-i-un dies naturals de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud i la seua durada no pot excedir el 30 de setembre de 2021.


INCOMPATIBILITATS

Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte aliè i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari percebera, llevat que fora compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix, és incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es perceben en el segon i tercer trimestre de l’any 2021 superen els 6.650 euros.
 Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota. 
La percepció de la prestació és incompatible amb l’exempció en la cotització establerta a l’article 5 del RD Llei 11/2021.


Solicitud art. 9 RD Ley 11 2021

Declaración responsable art. 9 RD Ley 11 2021


3) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 vingueren percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes als articles 6 i 7...

3) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 vingueren percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes als articles 6 i 7 del Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació i no puguen causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista a l’article 7 d’aquest reial decret-llei. (Art. 8  RD-Llei  11/2021, de 27 de gener)


CARACTERÍSTIQUES

Els treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 vingueren percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes als articles 6 i 7 del Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener i no puguen causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista a l’article anterior.

A partir de l'1 de juny de 2021

Els treballadors autònoms que perceben aquesta prestació i no estigueren cotitzant per cessament d’activitat vindran obligats a cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què finalitze la percepció de la prestació.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que estableix aquest apartat.


REQUISITS

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el segon i tercer trimestre de 2021 de superiors a 6.650 euros.
 • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als haguts en el primer trimestre del 2020.
 • Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre de 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el segon i tercer trimestre de 2021 en la mateixa proporció.


QUANTIA

 • Amb caràcter general: 50 % BASE MÍNIMA COTITZACIÓ
 • Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat i dos o més membres amb dret a aquesta prestació: 40 % BASE MÍNIMA COTITZACIÓ
 • La mútua col·laboradora o, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, abonarà el treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li haguera correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del disposat a l’article 329 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.


COTITZACIÓ DURANT LA PRESTACIÓ

El treballador autònom, durant el temps que estiga percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.
La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà, en tot cas, l’establerta en el moment d’inici de l’esmentada prestació.


TERMINI DE SOL·LICITUD  NAIXEMENT DEL DRET I DURADA

Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar-se amb efectes d’1 de juny de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes queden fixats el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seua durada no podrà excedir del 30 de setembre de 2021.


INCOMPATIBILITATS

 • La percepció de la prestació és incompatible amb l’exempció en la cotització establerta a l’article 5 del RD Llei 11/2021.
 • La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè.
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi;
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament;
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social tret d’aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.


EXTINCIÓ

S’extingirà el dret a aquesta prestació si durant la percepció de la mateixa es presenten els requisits per causar de dret a la prestació de cessament d’activitat prevista a l’article 7 d’aquesta norma o a la prestació de cessament d’activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sense perjudici del dret que assisteix a l’interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

Solicitud art. 8 RD Ley 11 2021

Declaración responsable art. 8 RD Ley 11 2021


2) Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (art. 7 RD-Llei 11/2021 de 27 de maig)

2) Prestació per cessament d’activitat  compatible amb el treball per compte propi (art. 7  RD-Llei  11/2021 de 27 de maig)


CARACTERÍSTIQUES

A partir de l’1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que a 31 de maig de 2021 perceberen la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi regulat a l’article 7 del Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener  i no hagueren esgotat els períodes de prestació que preveu l’article 338.1 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, podran continuar percebent-la fins a l’esgotament del període pendent de consumir o fins al 30 de setembre de 2021, sempre que, durant el segon i tercer trimestre de 2021,  complisquen els requisits que s’indiquen en aquest precepte.
Així mateix, podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, els treballadors autònoms en els quals concórreguen les condicions establides en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de la norma i complisquen els requisits que es contemplen en aquest precepte.

REQUISITS

 • Acreditar en el segon i tercer trimestre de 2021 una reducció de més del 50 % dels rendiments registrats en el segon i tercer trimestre de 2019.

  Per calcular la reducció d’ingressos es té en compte el període en alta en el segon i tercer trimestre de 2019 i es compara amb el segon i tercer trimestre de 2021.

 • No obtenir, durant el segon i tercer trimestre de 2021, uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.
 • En el cas dels treballadors autònoms que tinguen un o més treballadors al seu càrrec, s’ha d’acreditar alhora de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguen assumides.
 • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat a què es refereix l’article 338 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 • Qui a 31 de maig de 2021 percebera la prestació que preveu l’article 7 del Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, només pot tenir dret a aquesta prestació si no haguera consumit en aqueixa data la totalitat del període que preveu l’article 338.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • No haver complit l'edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tinga acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament de l’activitat no es complira aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.


DURADA

La durada de la prestació serà la que preveu l’article 338.1 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sense que en cap cas puga tenir-se dret a aquesta prestació a partir del 30 de setembre de 2021.


TERMINI DE SOL·LICITUD I  NAIXEMENT DEL DRET

El reconeixement a la prestació es duu a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efecte des de l’1 de juny de 2021, si se sol·licita dins dels primers vint-i-un dies naturals de juny, o amb efecte des del dia primer del mes següent a la sol·licitud en un altre cas, la qual ha de ser regularitzada a partir de l’1 de gener de  2022.


COTITZACIÓ DURANT LA PRESTACIÓ

El treballador autònom, durant el temps que estiga percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.


QUANTIA DE LA PRESTACIÓ

La quantia de la prestació es determina aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social
La base reguladora de la prestació econòmica per cessament d’activitat serà la mitjana de les bases per les que s’haguera cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a l’1 de juny de 2021.
La mútua col·laboradora o, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, abonarà el treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li haguera correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del disposat a l’article 329 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
La prestació per cessament d’activitat pot ser compatible amb un treball per compte aliè si els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte aliè no superen en 2,2 vegades l’import del SMI. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte aliè no superaran en 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.
En aquest cas la quantia de la prestació per cessament d’activitat serà el 50 % de la BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.


INCOMPATIBILITATS


 • S’aplica el règim d’incompatibilitats recollit a l’article 342 de la LGSS tenint en compte, respecte del treball per compte aliè, l’apartat 10 de l’art. 7 del RD-llei 2/2021.
 • La percepció de la prestació és incompatible amb l’exempció en la cotització establerta a l’article 5 del RD Llei 11/2021.
 • Amb el treball per compte aliè els ingressos del qual superen en 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional o si els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte aliè superen en 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.
 • Amb les pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social, tant de nivell contributiu com no contributiu, llevat que hagueren sigut compatibles amb el treball que va originar la prestació per cessament d’activitat.
 • Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.


Solicitud art. 7 RD Ley 11 2021

Declaración responsable art. 7 RD Ley 11 2021 alta

Declaración responsable art. 7 RD Ley 11 2021 prórroga1) Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com mesura de contenció…

1) Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.  (Art.  6 Reial Decret-Llei 11/2021, de 27  de maig)


CARACTERÍSTIQUES


 • Treballadors autònoms que es vegen obligats a suspendre totes les seues activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19 o mantinguen pels mateixos motius la suspensió de la seua activitat iniciada abans de l’1 de juny de 2021.
 • A partir de l'1 de juny de 2021
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que estableix aquest article.


REQUISITS


 1. Estar afiliats i en alta en RETA o en el RETAMAR,  almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acorde la suspensió de l’activitat i, en tot cas, abans de la data d’inici de la suspensió quan aquesta s’haguera decretat abans de l’1 de juny de 2021.
 2. Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.


QUANTIA


 • Amb caràcter general: 70 % BASE MÍNIMA COTITZACIÓ
 • Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat i dos o més membres amb dret a aquesta prestació: 40 % BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.


COTITZACIÓ

 • Durant el temps que l’activitat romanga suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopte la mesura de tancament d’activitat o des de l’1 de juny de 2021, quan es mantinga la suspensió d’activitat iniciada abans d’aquesta data, fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què s’alce l’esmentada mesura, o fins al 30 de setembre de 2021, si aquesta última data fora anterior.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici de l’esmentada prestació.


TERMINI DE SOL·LICITUD  NAIXEMENT DEL DRET I DURADA

El reconeixement de la prestació pot sol·licitar-se dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat o abans del 21 de juny quan la suspensió d’activitat s’haguera acordat abans de l’1 de juny de 2021 i no s’estiguera percebent la prestació extraordinària que preveu l’article 5 del Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener.
El dret a la prestació naix des de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent o des de l’1 de juny de 2021 quan es mantinga la suspensió d’activitat iniciada abans d’aquesta data.
En el cas que la sol·licitud es presente fora del termini establert, el dret a la prestació s’inicia el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. En aquests casos, el treballador o treballadora quedarà exempt de l’obligació de cotitzar des del dia que tinga dret a percebre la prestació.
La percepció de la prestació té una durada màxima de quatre mesos i el dret a aquesta finalitza l’últim dia del mes en què s’acorde l’alçament de les mesures o el 30 de setembre de 2021, si aquesta última data fora  anterior.


INCOMPATIBILITATS

 • La percepció de la prestació és incompatible amb l’exempció en la cotització establerta a l’article 5 del RD Llei 11/2021.
 • La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè, llevat que els ingressos del treball per compte aliè siguen inferiors a 1,25 vegades l’import del SMl;
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi;
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament;
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social llevat d’aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Solicitud art. 6 RD Ley 11 2021

Declaración responsable art. 6 RD Ley 11 2021

Complementary Content
${loading}