Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Ajuda per defunció

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada.

Beneficiaris

  • La persona que haja assumit els gastos del sepeli.
  • Llevat dels casos en què es demostre el contrari, es presumix que estos gastos els ha sufragat, en este orde, el cònjuge supervivent, el supervivent d'una parella de fet, els fills i els parents del difunt que convivien amb ell habitualment.

Quantia

  • 46,50 euros.

Causant: Requisits

La persona difunta s'ha de trobar, en la data de la defunció, en alguna de les situacions següents:

  1.  D'alta o en situació assimilada a l'alta.
  2.  Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent de nivell contributiu.

Encara que no calga carència, quan el difunt era responsable del pagament de les cotitzacions, haurà d'estar al corrent de pagament de les quotes.

No es té este dret:

  •  Quan el difunt, en la data de la defunció, es troba en situació de no-alta.
  •  Quan es tracte de treballadors desapareguts (ja siga en un accident, laboral o no, o desapareguts per qualsevol altra causa) i donats per morts.
  •  Pensionistes del SOVI, ja que la prestació d'auxili per defunció no estava prevista dins l'acció protectora d'este Règim.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Els documents que s'indiquen a continuació s'han de presentar en original acompanyats de còpia per a la seua compulsa o en fotocòpia ja compulsada, excepte per als documents d'identitat del punt 1, en què serà suficient l'exhibició de l'original.

1. Acreditació de la identitat del sol·licitant mitjançant la següent documentació en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents o no residents en Espanya: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent al seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estranger) exigit per l'AEAT a l'efecte de pagament.

2. Certificació de l'Acta de defunció.

3. Si hi ha parentiu entre el sol·licitant i el difunt,Llibre de Família actualitzat o Actes acreditatives del parentiu expedides pel Registre Civil o pel registre de parelles de fet de la comunitat autònoma o localitat de residència.

4. Certificat de l'Ajuntament que acredite la convivència amb el difunt de la parella de fet i dels parents distints del cònjuge i fills menors.

5. Si no hi ha parentiu o convivència entre el sol·licitant i el difunt, document acreditatiu d'haver satisfet els gastos del sepeli.

 

Complementary Content
${loading}