Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Auxili per defunció

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Beneficiaris

  • La persona que haja assumit els gastos del sepeli.
  • Tret dels casos en què es demostre el contrari, es presumix que estos gastos els ha sufragat, en este ordre, el cònjuge supervivent, el supervivent d'una parella de fet, els fills i els parents del difunt que convivien amb ell habitualment.

Quantia

  • 46,50 euros.

Causant: Requisits

La persona difunta s'ha de trobar, en la data de la defunció, en alguna de les situacions següents:

  1.  D'alta o en situació assimilada a l'alta.
  2.  Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent de nivell contributiu.

Encara que no calga carència, quan el difunt era responsable del pagament de les cotitzacions, haurà d'estar al corrent de pagament de les quotes.

No es té este dret:

  •  Quan el difunt, en la data de la defunció, es troba en situació de no-alta.
  •  Quan es tracte de treballadors desapareguts (ja siga en un accident, laboral o no, o desapareguts per qualsevol altra causa) i donats per morts.
  •  Pensionistes del SOVI, ja que la prestació d'auxili per defunció no estava prevista dins l'acció protectora d'este Règim.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Cal presentar l'original i una còpia per compulsar o una fotocòpia ja compulsada dels documents que s'indiquen a continuació, excepte per als documents d'identitat del punt 1, l'exhibició de l'original dels quals serà suficient.

1. Acreditació de la identitat del sol·licitant mitjançant la següent documentació en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents o no residents a Espanya: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent al seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estranger) exigit per l'AEAT a efectes de pagament.

2. Certificat de l'Acta de defunció del causant difunt.

3. Si hi ha parentiu entre el sol·licitanti el difunt,Llibre de Família actualitzat o Actes acreditatives del parentiu expedides pel Registre Civil o pel registre de parelles de fet de la comunitat autònoma o localitat de residència.

4. Certificat de l'Ajuntament que acredite la convivència amb el difunt de la parella de fet i dels parents diferents del cònjuge i fills menors.

5. Si no hi ha parentiu o convivència entre el sol·licitant i el difunt, document acreditatiu d'haver satisfet els gastos del sepeli.

 

Complementary Content
${loading}