Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Sol·licituds

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Els documents que s'indiquen a continuació es presentaran en original acompanyats de còpia per a la seua compulsa, excepte per als documents d'identitat  en què serà suficient l'exhibició de l'original.

Si els documents han sigut emesos per organismes estrangers, cal que complisquen els requisits de legalització per a ser vàlids a Espanya.

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació d'identitat del sol·licitant, representant legal i altes persones que figuren a la sol·licitud mitjançant la següent documentació en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents o no en Espanya: passaport o, si escau, document identificatiu vigent al seu país i NIE (número d'identitat d'estrangers) exigit per l' AEAT  a l'efecte de pagament.
 • Documentació acreditativa de la representació legal o, si escau, de l'emancipació del sol·licitant menor d'edat. Si és tutor institucional, CIF/NIF, document on conste el nomenament de tutela de la Institució i certificació acreditativa de la representació de la Institució.  Si està incapacitat judicialment, heu de presentar la resolució judicial que ho declare o un certificat acreditatiu del Registre civil. 
 • Certificació de l’Acta de Defunció del causant finat.

SI SE SOL·LICITA PENSIÓ DE VIUDETAT:

a) Si estava casat/ada amb el causant finat:

 • Llibre de família, acta del Registre Civil o document estranger equivalent degudament legalitzat o segellat i, si escau, traduït, que acredite el matrimoni amb el causant  finat i l'estat civil actual del sol·licitant.

b) Si estava separat/ada o divorciat/ada del causant finat o si el matrimoni va ser declarat nul:

 • Sentència judicial que acredite esta situació i Conveni Regulador d'esta o document que reconega el dret a percebre pensió compensatòria o indemnització per nul·litat. Si no és creditor de pensió compensatòria: Llibre de família si hi va haver fills comuns, es va separar o va divorciar abans de l'01-01-2008 i és menor de 50 anys, o document que acredite que va ser víctima de violència de gènere.
 • Declaració responsable de concurrència dels requisits relatius a la pensió compensatòria, mitjançant el document facilitat per l’INSS, també accessible des d’esta pàgina web.
 • Acreditació mitjançant el Certificat Literal de Naixement expedit pel Registre Civil que el sol·licitant, després del cessament de la seua relació amb el difunt, no ha contret matrimoni amb cap altra persona.

 Per a persones incloses en els apartats a) i b):

 • Certificat mèdic on conste la data d'inici de la malaltia comuna que va determinar la defunció del causant, sempre que no haja transcorregut un any entre la data del matrimoni i la de la defunció i no existisquen fills comuns o provisionalment declaració jurada, en els termes que s'han esmentat abans, mitjançant el document facilitat per l'INSS. Si existiren fills comuns, solament Llibre de família o actes de naixement que ho acrediten.
 • Acreditació de convivència si n’hi va haver abans del matrimoni.

c) Si era parella de fet del causant finat:

 • Certificat d’inscripció de la parella en el registre corresponent de la seua Comunitat Autònoma o localitat de residència, o acreditació de la constitució de la parella mitjançant escriptura pública. 
 • Actes del Registre Civil que acrediten que el sol·licitador i el causant no estaven casats o separats d'una altra persona durant els 2 anys immediatament anteriors a la defunció si la parella s'ha constituït mitjançant escriptura pública.
 • Certificat d'empadronament de l'Ajuntament o qualsevol altre mitjà de prova que acredite la convivència amb el causant durant, almenys, els cinc anys immediatament anteriors a la defunció.
 • Acreditació d'ingressos del sol·licitant i del causant l'any natural anterior al de la defunció; i del sol·licitant en el mateix any de la defunció, mitjançant declaració sobre l'IRPF o, si no n'hi ha, nòmines salarials, documents d'entitats bancàries, |etc.

SI SE SOL·LICITA PENSIÓ D'ORFANDAT:

 • Llibre de Família o Acta o Actes de naixement dels fills o document estranger equivalent.

Només en el cas de causants finades a conseqüència de violència de gènere contra la dona:

 • Documents acreditatius d’esta circumstància: sentència ferma, resolució judicial (interlocutòries, providències o sentències no fermes) de què es desprenguen indicis que el delicte investigat és per violència contra la dona o informe del Ministeri Fiscal en el mateix sentit.
 • En el cas d’estrangers residents a Espanya, per a un possible reconeixement de la prestació d’orfandat: certificat d’inscripció al Registre Central d’Estrangers o Targeta d’Identitat d’Estrangers.

SI SE SOL·LICITA PRESTACIÓ EN FAVOR DE FAMILIARS:

 • Actes del Registre Civil (o document estranger equivalent) acreditatives del parentiu amb el difunt i de l'estat civil del sol·licitant.
 • Certificat d'empadronament de l'ajuntament que acredite la convivència amb el difunt durant els 2 anys immediatament anteriors a la mort.
 • Certificat de defunció dels pares si la prestació es demana per als nets/netes o germans/germanes del difunt.
 • Acreditació d’ingressos (declaració de l’IRPF, nòmines salarials o un altre mitjà adequat) del sol·licitant, dels familiars que convisquen amb ell i de les persones amb obligació de prestar aliments –ascendents, descendents i els seus cònjuges/parelles de fet–, i també acreditació d’identitat i del parentiu amb el sol·licitant (actes de Registre Civil).   

PER AL RECONEIXEMENT D’UN POSSIBLE COMPLEMENT PER MÍNIM

 • En el cas d’estrangers residents a Espanya: certificat d’inscripció al Registre Central d’Estrangers o Targeta d’Identitat d’Estrangers per a defuncions posteriors a l’1/1/2013.
 • Llibre de família, actes del Registre Civil o certificat oficial que acrediten el parentiu amb el sol·licitant.
 • Certificat de discapacitat en un grau igual o superior al 33% en el cas de fills majors de 26 anys.
 • Acte judicial o certificat d'acolliment familiar expedit per la Comunitat Autònoma.
 • Certificat de discapacitat i grau reconegut, en un grau igual o superior al 65%, expedit per l’IMSERSO o l’organisme competent o acte judicial del futur titular.

PER A ACREDITAR ALTRES CIRCUMSTÀNCIES:

 • Recurs administratiu d'accident de treball o malaltia professional i certificat empresarial de salaris reals.    
 • Acta literal de matrimoni expedida pel Registre Civil amb una antelació màxima de tres mesos quan el funcionari ho considere necessari.
 • Acta de defunció de l'altre cònjuge si se sol·licita orfandat absoluta (per a orfes de pare i mare).
 • Resguard de matriculació en un centre d'estudis oficialment reconegut, en el cas d'orfes estudiants de 24 anys o més.
 • Factura de gastos de sepeli si el sol·licitant no és cònjuge, parella de fet o fill menor, ni un altre familiar que convisca amb el difunt.
 • Certificat del Registre Civil o Llibre de família, resolució judicial d’adopció o decisió administrativa o judicial d’acolliment que acredite, segons el cas, els naixements, adopcions o acolliments que haja al·legat. En el cas d’adopcions internacionals constituïdes per autoritats estrangeres, cal acreditar que ha tingut efecte a Espanya, d’acord amb les disposicions de la Llei d’Adopció Internacional.

 • Personal de les forces armades i de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat:

  • Si escau, Resolució de l’òrgan competent del Ministeri de Defensa o de l’Interior que declare que la mort s’ha produït en acte de servici acompanyada, només en el cas del Ministeri de Defensa, de l’informe tècnic d’antecedents en què es base la resolució, i certificació de la Direcció General de Personal corresponent de l’import mensual i anual de la pensió extraordinària que, en la data de la defunció, hauria correspost si s’hagués aplicat el Règim de Classes Passives de l’Estat.          


Complementary Content
${loading}