Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Sol·licituds

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Cal presentar l'original i una còpia per acarar dels documents que s'indiquen a continuació, excepte per als documents d'identitat,  l'exhibició de l'original dels quals serà suficient.

Si els documents han estat emesos per organismes estrangers, cal que compleixin els requisits de legalització per ser vàlids a Espanya

EN TOTS ELS CASOS

 • Acreditació d'identitat del sol·licitant, representant legal i altres persones que consten en la sol·licitud mitjançant la següent documentació en vigor:

  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents o no residents a Espanya: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent al seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estranger) exigit per l’AEAT  l'efecte de pagament.
 • Documentació acreditativa de la representació legal o, si escau, de l'emancipació del sol·licitant menor d'edat. Si sou tutor institucional, CIF/NIF, document on consti el nomenament de tutela de la Institució i certificació acreditativa de la representació de la Institució.  Si esteu incapacitat judicialment, heu de presentar la resolució judicial que ho declari o un certificat acreditatiu del Registre civil. 
 • Certificació de l’Acta de Defunció del causant finat.

SI SE SOL·LICITA LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT:

a) Si estava casat/ada amb el causant finat:

 • Llibre de família, acta del Registre Civil o document estranger equivalent degudament legalitzat o segellat i, si escau, traduït, que acrediti el matrimoni amb el causant  finat i l'estat civil actual del sol·licitant.

b) Si estava separat/ada o divorciat/ada del causant finat o si el matrimoni va ser declarat nul:

 • Sentència judicial que acrediti aquesta situació i Conveni Regulador d'aquesta o document que reconegui el dret a percebre una pensió compensatòria o una indemnització per nul·litat. Si no és creditor de pensió compensatòria: Llibre de família si hi ha hagut fills comuns, es va separar o divorciar abans de l’01-01-2008 i és menor de 50 anys, o acreditació segons la qual ha estat una víctima de la violència de gènere.
 • Declaració responsable de concurrència dels requisits relatius a la pensió compensatòria, mitjançant el document facilitat per l’INSS, també accessible des d’aquesta pàgina web.
 • Acreditació mitjançant el Certificat Literal de Naixement expedit pel Registre Civil que el sol·licitant, després del cessament de la seva relació amb el difunt, no ha contret matrimoni amb cap altra persona.

 Per a persones incloses en els apartats a) i b):

 • Certificat mèdic on consti la data d'inici de la malaltia comuna que va determinar la defunció del causant, sempre que no hagi transcorregut un any entre la data del matrimoni i la de la defunció i no hi hagi hagut fills comuns o, provisionalment, declaració jurada, en els termes abans esmentats, mitjançant el document facilitat per l'INSS. Si hi ha hagut fills comuns, només cal el Llibre de família o actes de naixement que ho acreditin.
 • Acreditació de convivència si n’hi va haver abans del matrimoni.

c) Si era parella de fet del causant finat:

 • Certificat d’inscripció de la parella en el registre corresponent de la seva Comunitat Autònoma o localitat de residència, o acreditació de la constitució de la parella mitjançant escriptura pública. 
 • Actes del Registre Civil que acreditin que el sol·licitant i el causant no eren casats o separats d'una altra persona durant els dos anys immediatament anteriors a la defunció si la parella s'ha constituït mitjançant escriptura pública.
 • Certificat d'empadronament de l'Ajuntament o qualsevol altre mitjà de prova que acrediti la convivència amb el causant durant, almenys, els cinc anys immediatament anteriors a la defunció.
 • Acreditació d'ingressos del sol·licitant i del causant l'any natural anterior al de la defunció; i del sol·licitant en el mateix any de la defunció, mitjançant declaració sobre l'IRPF o, si no n'hi ha, nòmines salarials, documents d'entitats bancàries, |etc.

SI SE SOL·LICITA LA PENSIÓ D'ORFANDAT:

 • Llibre de Família o Acta o Actes de naixement dels fills o document estranger equivalent.

Només en el cas de causants finades com a conseqüència de violència de gènere contra la dona:

 • Documents acreditatius d’aquesta circumstància: sentència ferma, resolució judicial (interlocutòries, providències o sentències no fermes) de què es desprenguin indicis que el delicte investigat és per violència contra la dona o informe del Ministeri Fiscal en el mateix sentit.
 • En el cas d’estrangers residents a Espanya, per a un possible reconeixement de la prestació d’orfandat: certificat d’inscripció al Registre Central d’Estrangers o Targeta d’Identitat d’Estrangers.

SI SE SOL·LICITA LA PRESTACIÓ A FAVOR DE FAMILIARS:

 • Actes del Registre Civil (o document estranger equivalent) acreditatives del parentiu amb el difunt i de l'estat civil del sol·licitant.
 • Certificat d'empadronament de l'Ajuntament que acrediti la convivència amb el difunt durant els dos anys immediatament anteriors a la defunció.
 • Certificat de defunció dels pares si la prestació es demana per als nets/netes o germans/germanes del difunt.
 • Acreditació d’ingressos (declaració de l’IRPF, nòmines salarials o un altre mitjà adequat) del sol·licitant, dels familiars que convisquin amb ell i de les persones amb obligació de prestar aliments –ascendents, descendents i els seus cònjuges/parelles de fet–, i també acreditació d’identitat i del parentiu amb el sol·licitant (actes de Registre Civil).   

PER AL RECONEIXEMENT D’UN POSSIBLE COMPLEMENT A MÍNIMS

 • En el cas d’estrangers residents a Espanya: certificat d’inscripció al Registre Central d’Estrangers o Targeta d’Identitat d’Estrangers per a defuncions posteriors a l’1/1/2013.
 • Llibre de família, actes del Registre Civil o certificat oficial que acreditin el parentiu amb el sol·licitant.
 • Certificat de discapacitat en un grau igual o superior al 33 % en el cas de fills majors de 26 anys.
 • Acte judicial o certificat d'acolliment familiar expedit per la Comunitat Autònoma.
 • Certificat de discapacitat i grau reconegut, en un grau igual o superior al 65 %, expedit per l’IMSERSO o l’organisme competent o acte judicial del futur titular.

PER ACREDITAR ALTRES CIRCUMSTÀNCIES:

 • Recurs administratiu d'accident de treball o malaltia professional i certificat empresarial de salaris reals.    
 • Acta literal de matrimoni expedida pel Registre Civil amb una antelació màxima de tres mesos quan el funcionari ho consideri necessari.
 • Acta de defunció de l'altre cònjuge, si se sol·licita l'orfandat absoluta (per a orfes de pare i mare).
 • Resguard de matriculació en un centre d'estudis oficialment reconegut, en el cas d'orfes estudiants de 24 anys o més.
 • Factura de despeses de sepeli si el sol·licitant no és cònjuge, parella de fet o fill menor, ni un altre familiar que convisqui amb el difunt.
 • Certificat del Registre Civil o Llibre de família, resolució judicial d’adopció o decisió administrativa o judicial d’acolliment que acrediti, segons el cas, els naixements, adopcions o acolliments que hagi al·legat. En el cas d’adopcions internacionals constituïdes per autoritats estrangeres, cal acreditar que ha assortit efectes a Espanya, d’acord amb les disposicions de la Llei d’Adopció Internacional.

 • Personal de les forces armades i de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat:

  • Si escau, Resolució de l’òrgan competent del Ministeri de Defensa o de l’Interior que declari que la mort s’ha produït en acte de servei acompanyada, només en el cas del Ministeri de Defensa, de l’informe tècnic d’antecedents en què es basi la resolució, i certificació de la Direcció General de Personal corresponent de l’import mensual i anual de la pensió extraordinària que, en la data de la defunció, hauria correspost si s’hagués aplicat el Règim de Classes Passives de l’Estat.          

Complementary Content
${loading}