Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Fet causant i efectes econòmics

FET CAUSANT

Aspectes Generals:

 • La pensió de jubilació contributiva s’entendrà causada en la data indicada a tal efecte per la persona interessada en presentar la sol·licitud sempre que en la mateixa reunisca tots els requisits.
 • La data del fet causant ha de ser compresa dins dels tres mesos anteriors o posteriors al dia de presentació de la sol·licitud o coincidir amb aquest. Excepcions:
  1. Les sol·licituds presentades fora del territori espanyol en virtut d’una norma internacional s’han de realitzar en el termini previst en la legislació del país en el qual es presente.
  2. Accés a la pensió des d’una situació d’alta en algun règim de la Seguretat Social per la realització d’un treball per compte propi o alié que es vaja a mantenir sense solució de continuïtat després del reconeixement de la pensió, la sol·licitud haurà de presentar-se dins dels 3 mesos immediatament anteriors a la data indicada per l’interessat.

Especialitats:

Quan la pensió es cause des d’alguna de les següents situacions, el fet causant es determinarà d’acord amb aquestes regles:

  1. Alta en un règim del sistema de la Seguretat Social La pensió s’entendrà causada el dia de la baixa com a conseqüència del cessament en el treball. Llevat de:
  2. Treballador del RETA que sol·licite la baixa en forma i termini diferents als establerts, o la baixa es practique d’ofici: l’últim dia del mes natural en què haja tingut lloc el cessament en el treball.
  3. Treballadors desplaçats a l’estranger: la data del cessament en el treball.
  4. Excedència forçosa per ocupar un càrrec públic: la data del cessament en el càrrec o funcions.
  5. Convenis especials per a diputats i senadors de les Corts Generals, membres dels parlaments i governs de les comunitats autònomes o funcionaris espanyols o empleats d’organitzacions internacionals intergovernamentals: el dia d’extinció del conveni especial.
  6. Extinció de la prestació o subsidi d’atur, i inclòs el de majors de 52 anys, pel compliment de l’edat ordinària de jubilació aplicable en cada cas: el dia de compliment de l’esmentada edat.

En aquests casos particulars, la sol·licitud pot presentar-se amb una antelació màxima de 3 mesos a la data del fet causant o en qualsevol moment posterior, sense perjudici dels efectes econòmics que corresponguen.

EFECTES ECONÒMICS

Aspectes generals

 • Els efectes econòmics del reconeixement del dret es produiran a partir de l’endemà a la data del fet causant.

Especialitats:

 • Quan la sol·licitud es presente transcorreguts els 3 mesos següents a la data del fet causant (en els casos 1,2,3 i 4 de recollits com a “Especialitats” en l’apartat “Fet Causant”), els efectes es produiran amb una retroactivitat màxima de tres mesos des de la sol·licitud.
 • En el supòsit d’extinció de la prestació o subsidi de desocupació, inclòs el de majors de 52 anys, pel compliment de l’edat ordinària de jubilació, si la sol·licitud es presenta en el termini dels 3 mesos següents a la resolució ferma d’extinció els efectes econòmics es remunten a la data d’efectes de l’extinció de la prestació o subsidi si no és així, tindrà una retroactivitat màxima de 3 mesos des de la sol·licitud.


Complementary Content
${loading}