Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Feito causante e efectos económicos

FEITO CAUSANTE

Aspectos Xerais:

 • A pensión de xubilación contributiva entenderase causada na data indicada para tal efecto pola persoa interesada ao presentar a solicitude sempre que nesta reúna todos os requisitos.
 • A data do feito causante debe estar comprendida dentro dos tres meses anteriores ou posteriores ao día de presentación da solicitude ou coincidir con este. Excepcións:
  1. As solicitudes presentadas fóra do territorio español en virtude dunha norma internacional débese realizar no prazo previsto na lexislación do país no que se presente.
  2. Acceso á pensión dende unha situación de alta nalgún réxime da Seguridade Social pola realización dun traballo por conta propia ou allea que se vaia manter sen solución de continuidade tras o recoñecemento da pensión, a solicitude haberá de presentarse dentro dos 3 meses inmediatamente anteriores á data indicada polo interesado.

Especialidades:

Cando a pensión se cause dende algunha das seguintes situacións, o feito causante determinarase de acordo con estas regras:

  1. Alta nun réxime do sistema da Seguridade Social. A pensión entenderase causada o día da baixa como consecuencia do cesamento no traballo. Salvo:
  2. Traballador do RETA que solicite a baixa en forma e prazo distintos aos establecidos, ou a baixa practíquese de oficio: o último día do mes natural no que tivese lugar o cesamento no traballo.
  3. Traballadores desprazados no estranxeiro: a data do cesamento no traballo.
  4. Excedencia forzosa para ocupar un cargo público: a data do cesamento no cargo ou funcións.
  5. Convenios especiais para deputados e senadores das Cortes Xerais, membros dos parlamentos e gobernos das comunidades autónomas ou funcionarios españois ou empregados de organizacións internacionais intergobernamentais: o día de extinción do convenio especial.
  6. Extinción da prestación ou subsidio por desemprego, e incluído o de maiores de 52 anos, por facer a idade ordinaria de xubilación aplicable en cada caso: o día de facer a devandita idade.

Nestes casos particulares, a solicitude pode presentarse cunha antelación máxima de 3 meses á data do feito causante ou en calquera momento posterior, sen prexuízo dos efectos económicos que correspondan.


EFECTOS ECONÓMICOS

Aspectos xerais

 • Os efectos económicos do recoñecemento do dereito produciranse a partir do día seguinte á data do feito causante.

Especialidades:

 • Cando a solicitude se presente transcorridos os 3 meses seguintes á data do feito causante (nos casos 1,2,3 e 4 recollidos como “Especialidades” no apartado “Feito Causante”), os efectos produciranse cunha retroactividade máxima de tres meses dende a solicitude.
 • No suposto de extinción da prestación ou subsidio de desemprego, incluído o de maiores de 52 anos, polo cumprimento da idade ordinaria de xubilación, se a solicitude se presenta no prazo dos 3 meses seguintes á resolución asine de extinción os efectos económicos retrotráense á data de efectos da extinción da prestación ou subsidio se non é así, terá unha retroactividade máxima de 3 meses dende a solicitude.


Complementary Content
${loading}