Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Feito causante e efectos económicos

FEITO CAUSANTE

Aspectos Xerais:

 • A pensión de xubilación contributiva entenderase causada na data indicada para tal efecto pola persoa interesada ao presentar a solicitude sempre que nesta reúna todos os requisitos.
 • A data do feito causante debe estar comprendida dentro dos tres meses anteriores ou posteriores ao día de presentación da solicitude ou coincidir con este. Excepcións:
  1. As solicitudes presentadas fóra do territorio español en virtude dunha norma internacional débese realizar no prazo previsto na lexislación do país no que se presente.
  2. Acceso á pensión dende unha situación de alta nalgún réxime da Seguridade Social pola realización dun traballo por conta propia ou allea que se vaia manter sen solución de continuidade tras o recoñecemento da pensión, a solicitude haberá de presentarse dentro dos 3 meses inmediatamente anteriores á data indicada polo interesado.

Especialidades:

Cando a pensión se cause dende algunha das seguintes situacións, o feito causante determinarase de acordo con estas regras:

  1. Alta nun réxime do sistema da Seguridade Social. A pensión entenderase causada o día da baixa como consecuencia do cesamento no traballo. Salvo:
  2. Traballador do RETA que solicite a baixa en forma e prazo distintos aos establecidos, ou a baixa practíquese de oficio: o último día do mes natural no que tivese lugar o cesamento no traballo.
  3. Traballadores desprazados no estranxeiro: a data do cesamento no traballo.
  4. Excedencia forzosa para ocupar un cargo público: a data do cesamento no cargo ou funcións.
  5. Convenios especiais para deputados e senadores das Cortes Xerais, membros dos parlamentos e gobernos das comunidades autónomas ou funcionarios españois ou empregados de organizacións internacionais intergobernamentais: o día de extinción do convenio especial.
  6. Extinción da prestación ou subsidio por desemprego, e incluído o de maiores de 52 anos, por facer a idade ordinaria de xubilación aplicable en cada caso: o día de facer a devandita idade.

Nestes casos particulares, a solicitude pode presentarse cunha antelación máxima de 3 meses á data do feito causante ou en calquera momento posterior, sen prexuízo dos efectos económicos que correspondan.

EFECTOS ECONÓMICOS

Aspectos xerais

 • Os efectos económicos do recoñecemento do dereito produciranse a partir do día seguinte á data do feito causante.

Especialidades:

 • Cando a solicitude se presente transcorridos os 3 meses seguintes á data do feito causante (nos casos 1,2,3 e 4 recollidos como “Especialidades” no apartado “Feito Causante”), os efectos produciranse cunha retroactividade máxima de tres meses dende a solicitude.
 • No suposto de extinción da prestación ou subsidio de desemprego, incluído o de maiores de 52 anos, polo cumprimento da idade ordinaria de xubilación, se a solicitude se presenta no prazo dos 3 meses seguintes á resolución asine de extinción os efectos económicos retrotráense á data de efectos da extinción da prestación ou subsidio se non é así, terá unha retroactividade máxima de 3 meses dende a solicitude.


Complementary Content
${loading}