Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quantia / Abonament

La quantia de la pensió s'obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent.

Percentatge

 • El 100% de la base reguladora.
 • En els casos d'accident laboral o malaltia professional:

  Les pensions s'augmentaran, segons la gravetat de la falta, d'un 30 % a un 50 % quan la lesió es produïsca per màquines, artefactes o en instal·lacions, centres o llocs de treball que no tinguen els dispositius de precaució reglamentaris, els tinguen inutilitzats o en males condicions, o quan no s'hagen observat les mesures de seguretat i higiene en el treball, o les elementals de salubritat o les d'adequació personal a cada treball, tenint en compte les seues característiques i l'edat, sexe i totes les altres condicions del treballador.

  Este recàrrec recau directament sobre l'empresari infractor.

  No serà aplicable als empleats de la llar el recàrrec de les prestacions econòmiques en cas d'AL i MP per falta de mesures de prevenció de riscos laborals.
 • En els casos en què el treballador, una vegada complida l'edat ordinària de jubilació o més, accedisca a la pensió d'incapacitat permanent absoluta derivada de contingències comunes, pel fet de no complir els requisits per tindre dret a la pensió de jubilació:

  El percentatge aplicable és el que correspon al període mínim de cotització establit, en cada moment, per a l'accés a la pensió de jubilació. Actualment, este percentatge és del 50%, que s'aplicarà a la base reguladora corresponent.

Manteniment transitori del complement per maternitat

Les persones que, el 4-2-2021, estiguen percebent el complement per maternitat per aportació demogràfica, en mantindran la percepció.

La percepció del complement de maternitat és incompatible amb el nou complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere, i les persones interessades poden optar entre un o l’altre.

Si l’altre progenitor d’algun dels fills o filles que han donat dret al complement de maternitat sol·licita el complement de pensions contributives i li correspon percebre’l, la quantia mensual que es reconega es deduirà del complement per maternitat, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la resolució, sempre que esta es dicte dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, en el seu cas, al reconeixement de la pensió que la cause; passat aquest termini, els efectes es produeixen des del primer dia del seté mes següent a aquesta.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere, amb el qual  es pretén reparar el perjudici que han patit al llarg de la seua carrera professional les dones per assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills que es projecta en l’àmbit de les pensions.

Base reguladora

Si la incapacitat deriva de malaltia comuna:

 • Beneficiari en situació d'alta o assimilada o en situació de "no alta":

  Es calcula aplicant íntegrament les mateixes regles que les assenyalades per a la incapacitat permanent total derivada de malaltia comuna.

Si la incapacitat deriva d'accident no laboral:

 • Beneficiari en situació d'alta o assimilada:

  Es calcula aplicant les mateixes regles que les assenyalades per a la incapacitat permanent total derivada d'accident no laboral.
 • Beneficiari en situació de "no alta":

  Serà el quocient que resulte de dividir per 112 les bases de cotització de l'interessat durant els 96 mesos immediatament anteriors a aquell en què es produïsca el fet causant. El còmput de les bases es realitzarà d'acord amb les regles següents:
  • Les bases dels 24 mesos anteriors al mes previ al del fet causant es computen en el seu valor nominal.
  • Les bases restants s'actualitzaran d'acord amb l'evolució de l'Índex de Preus al Consum, des del mes a què aquelles corresponguen fins al mes immediatament anterior a aquell en què s'inicia el període de bases no actualitzables al qual es refereix el paràgraf anterior.

  Integració de llacunes:

  Si en el període a tindre en compte per al càlcul aparegueren mesos durant els quals no existira l'obligació de cotitzar, les llacunes de cotització s'integraran amb la base mínima de cotització del Règim General vigent en cada moment per a treballadors de més de 18 anys. Quan en algun dels mesos, l'obligació de cotitzar existisca només durant una part del mes, procedirà la integració assenyalada en el paràgraf anterior per la part del mes en què no existisca obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent al primer període no arribe a la quantia de la base mínima mensual assenyalada. En aquest cas, la integració arribarà fins a esta última quantia. 

  En cas de treballadors inclosos en el Sistema especial per a empleats de llar, des de l'any 2012 fins l'any 2018, per al càlcul de la BR de la pensió de d'incapacitat permanent derivada de contingències comunes, només es tindran en compte els períodes realment cotitzats.

  En el cas de treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, a partir de l'01-01-2012, per al càlcul de la BR només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplicarà integració de llacunes).

  En els casos de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus:
  • La integració dels períodes, durant els quals no hi haja hagut obligació de cotitzar, es durà a terme amb la base mínima de cotització d'entre les aplicables en cada moment, corresponent al nombre d'hores contractades en la data en què es va interrompre o va extingir l'obligació de cotitzar. Si l'obligació de cotitzar existeix només durant una part del mes, la integració procedirà per la part del mes en què no existisca obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent no arribe a la quantia de la base mínima aplicable.
  • A excepció dels períodes entre temporades o campanyes dels treballadors amb contracte de treball fix-discontinu, en cap cas es consideraran llacunes de cotització les hores o dies en què no es treballe en raó a les interrupcions en la prestació de serveis derivats del mateix contracte a temps parcial.

Si la incapacitat deriva d'accident de treball o malaltia professional:


La base reguladora es calcula sobre salaris reals, aplicant les mateixes regles que les assenyalades per a la incapacitat permanent total derivada d'aquestes contingències.

Abonament

 • Les pensions derivades de malaltia comuna i accident no laboral s'abonen en 14 pagaments, un per cada un dels mesos de l'any i dos pagaments extraordinaris l'any, que es fan efectius juntament amb les mensualitats de juny i novembre i pel mateix import que el de la mensualitat ordinària corresponent als dits mesos.
 • Les pensions derivades d'accident de faena i malaltia professional s'abonen en 12 mensualitats, ja que els pagaments extraordinaris estan prorratejats dins de les mensualitats ordinàries, una vegada s'han tingut en compte per al càlcul de la base reguladora de la pensió.

 • Es garantixen quanties mínimes mensuals, l'import de les quals variarà en funció del fet que el beneficiari tinga o no cònjuge a càrrec.

 • Les pensions d'incapacitat permanent absoluta i les de gran invalidesa, així com les de jubilació que se'n deriven, per canvi de denominació en complir el beneficiari 65 anys d'edat, estan exemptes de retenció de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 

Complementary Content
${loading}