Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Beneficiarios / Feito causante / Efectos económicos

Beneficiarios / requisitos

As persoas incluídas no Réxime Xeral declaradas en situación de incapacidade permanente total, calquera que sexa a continxencia que a orixine, sempre que reúnan os seguintes requisitos:

 • Non ter a idade prevista no apartado 1.a) do artigo 205 da LGSS na data do feito causante ou non reunir os requisitos esixidos para acceder á pensión de xubilación contributiva do Sistema, se a incapacidade deriva de enfermidade común ou accidente non laboral.
  .
 • Estar afiliadas e en alta ou en situación asimilada á de alta.

  Cando a incapacidade se derive de accidente de traballo ou enfermidade profesional, os traballadores consideraranse de pleno dereito afiliados e en alta, aínda que o empresario incumprise as súas obrigas.

  Considérase situación de alta especial a folga legal ou peche patronal.

  No caso dos representantes de comercio, artistas e profesionais taurinos, esíxese, ademais, estar ao corrente do pagamento de cotas na data en que sobreveña a continxencia. Se non están ao corrente, sempre que as cotas debidas non afecten o período de carencia, advertirase da necesidade de que se poña ao corrente, quedando condicionado o pagamento da prestación ao cumprimento da devandita obriga.
 • Ter cuberto un período previo de cotización, se a incapacidade deriva de enfermidade común. O período de cotización esixido varía en función da idade do interesado:

  Se é menor de 31 anos de idade:

  • Período xenérico de cotización: a terceira parte do tempo transcorrido entre a data en que fixo os 16 anos e a do feito causante.
  • Período específico de cotización: non se esixe.

  Se ten 31 ou máis anos de idade:

  • Período xenérico de cotización: un cuarto do tempo transcorrido entre a data en que fixo os 20 anos e a do feito causante, cun mínimo, en todo caso, de 5 anos.
  • Período específico de cotización: un quinto do período de cotización esixible debe estar comprendido:
   • Nos 10 anos inmediatamente anteriores ao feito causante ou
   • Nos 10 anos inmediatamente anteriores á data en que cesou a obriga de cotizar, se se accede á pensión dende unha situación de alta ou asimilada, sen obriga de cotizar. O disposto neste parágrafo aplicarase, igualmente, aos que, sen completar o período específico esixible, causen a pensión dende unha situación de alta, con obriga de cotizar cando a devandita situación proceda doutra inmediatamente anterior de alta ou asimilada á alta, sen obriga de cotizar.
  Non se terán en conta, para estes efectos, as fraccións de idade inferiores a 6 meses; se son superiores, considéranse equivalentes a medio ano. Os períodos de cotización resultantes serán obxecto de redondeo, desprezándose, se é o caso, as fraccións de mes.

  No caso dos traballadores con contratos a tempo parcial, para acreditar o período de cotización esixido, a partir do 04-08-2013, aplicaranse  as regras establecidas no Real Decreto-lei 11/2013, do 2 de agosto.

  Para estes efectos, cando se trate de traballadores incluídos no Sistema especial para empregados de fogar, dende 2012 ata 2018, as horas efectivamente traballadas neste determinaranse en función das bases de cotización a que se refire a disposición transitoria 16ª do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, divididas polo importe fixado para a base mínima horaria do Réxime Xeral pola LPGE para cada un dos devanditos exercicios.

Feito causante / Efectos económicos

 • Se a incapacidade permanente xorde tras extinguirse a incapacidade temporal da que deriva, ben por esgotamento do prazo, ben por alta médica con proposta de incapacidade permanente:
  • O feito causante enténdese producido na data da extinción da incapacidade temporal.
  • Os efectos económicos fíxanse no momento da cualificación, é dicir, na data da resolución do Director Provincial do INSS. Non obstante, poderán retrotraerse á data de extinción do subsidio de incapacidade temporal, cando a contía da pensión de incapacidade permanente sexa superior á do subsidio que se viña percibindo.

 • Se a incapacidade permanente non está precedida de incapacidade temporal ou esta se extinguiu:
  • O feito causante enténdese producido na data de emisión do ditame-proposta do Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).
  • Os efectos económicos fíxanse na mesma data de emisión do ditame-proposta.

 • O incremento do 20%, nos casos de incapacidade permanente total cualificada, produce efectos económicos dende a data da solicitude, cunha retroactividade máxima de 3 meses, sempre que concorran os requisitos necesarios para ter dereito ao citado incremento.
Complementary Content
${loading}