Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Beneficiaris / Fet causant / Efectes econòmics

Beneficiaris/requisits

Les persones incloses al Règim General declarades en situació d'incapacitat permanent total, independentment de la contingència que l'origini, sempre que reuneixin els requisits següents:

 • No tenir l'edat prevista en l'apartat 1.a) de l'article 205 de la LGSS en la data del fet causant o no complir els requisits exigits per accedir a la pensió de jubilació contributiva del Sistema, si la incapacitat deriva de malaltia comuna o accident no laboral.
  .
 • Estar afiliades i d'alta o en situació assimilada a la d'alta.

  Quan la incapacitat es derivi d'un accident de treball o d'una malaltia professional, els treballadors es consideraran de ple dret afiliats i d'alta, encara que l'empresari hagi incomplert les seves obligacions.

  Es considera situació d'alta especial la vaga legal o el tancament patronal.

  En el cas dels representants de comerç, artistes i professionals taurins, s'exigeix, a més, estar al corrent del pagament de quotes en la data en què sobrevingui la contingència. Si no estan al corrent, sempre que les quotes degudes no afectin el període de carència, s'advertirà de la necessitat que es posi al corrent, i el pagament de la prestació quedarà condicionat al compliment de l'esmentada obligació.
 • Tenir cobert un període previ de cotització si la incapacitat deriva d'una malaltia comuna. El període de cotització exigit varia en funció de l'edat de l'interessat:

  Si és menor de 31 anys:

  • Període genèric de cotització: la tercera part del temps transcorregut entre la data en què va complir els 16 anys i la del fet causant.
  • Període específic de cotització: no s'exigeix.

  Si té 31 anys o més:

  • Període genèric de cotització: un quart del temps transcorregut entre la data en què va complir els 20 anys i la del fet causant, amb un mínim, en tot cas, de 5 anys.
  • Període específic de cotització: un cinquè del període de cotització exigible ha d'estar comprès:
   • En els 10 anys immediatament anteriors al fet causant o
   • En els 10 anys immediatament anteriors a la data en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió des d'una situació d'alta o assimilada, sense obligació de cotitzar. El que disposa aquest paràgraf s'aplicarà, igualment, als qui, sense haver completat el període específic exigible, obtinguin la pensió des d'una situació d'alta, amb obligació de cotitzar quan l'esmentada situació procedeixi d'una altra immediatament anterior d'alta o assimilada a l'alta, sense obligació de cotitzar.
  No es tindran en compte, a aquest efecte, les fraccions d'edat inferiors a 6 mesos; si són superiors, es consideren equivalents a mig any. Els períodes de cotització resultants seran objecte d'arrodoniment i es negligiran, si s'escauen, les fraccions de mes.

  En el cas dels treballadors amb contractes a temps parcial, per acreditar el període de cotització exigit, a partir del 4-8-2013, s'aplicaran les regles establertes en el Reial Decret-llei 11/2013, de 2 d'agost.

  A aquest efecte, quan es tracti de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, des del 2012 fins al 2018, les hores efectivament treballades es determinaran en funció de les bases de cotització a què es refereix la disposició transitòria 16a del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, dividides per l'import fixat per a la base mínima horària del Règim General per la LPGE per a cada un dels exercicis esmentats.

Fet causant / Efectes econòmics

 • Si la incapacitat permanent sorgeix després d'haver-se extingit la incapacitat temporal de què deriva per esgotament del termini o per alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent:
  • El fet causant s'entén produït en la data de l'extinció de la incapacitat temporal.
  • Els efectes econòmics es fixen en el moment de la qualificació, és a dir, en la data de la resolució del Director Provincial de l'INSS. No obstant això, es podran retrotreure a la data d'extinció del subsidi d'incapacitat temporal quan l'import de la pensió d'incapacitat permanent sigui superior al del subsidi que es percebia.

 • Si la incapacitat permanent no està precedida d'incapacitat temporal o no s'ha extingit:
  • El fet causant s'entén produït en la data d'emissió del dictamen-proposta de l'Equip de Valoració d'Incapacitats (EVI).
  • Els efectes econòmics es fixen en la mateixa data d'emissió del dictamen-proposta.

 • L'increment del 20%, en els casos d'incapacitat permanent total qualificada, té efectes econòmics des de la data de la sol·licitud, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos, sempre que concorrin els requisits necessaris per tenir dret a l'increment esmentat.
Complementary Content
${loading}