Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Informació General

Qui ha de cotitzar a la Seguretat Social?

Els empresaris i els treballadors inclosos en el Règim General que realitzen la seua activitat per compte d'aquells.

Naixement i Fi de l'Obligació de cotitzar

L'obligació de cotitzar naix des del començament de la prestació del treball i no s'interromp mentre dura la relació laboral entre l'empresari i el treballador. Fins i tot subsisteix en les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, gaudi dels períodes de descans per maternitat i paternitat, o períodes de prova del treballador.

L'obligació de cotitzar acaba en finalitzar la prestació de treball, sempre que es presente el comunicat de baixa del treballador dins dels 3 dies naturals següents.

Si la baixa del treballador es presenta després d'aquests 3 dies de termini, l'obligació de cotitzar continua fins al dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conega el cessament en el treball, llevat que els interessats proven que el cessament es va produir amb anterioritat.

Quant cal cotitzar?

Quota

Les quantitats que cal ingressar a la Seguretat Social, anomenades quotes, es calculen aplicant a la base de cotització del treballador el percentatge o tipus de cotització que correspon a cada una de les contingències protegides.

Base de cotització

La base de cotització es calcula afegint a les retribucions mensuals que el treballador tinga dret a rebre, o a les que reba realment si són superiors, la part proporcional de les pagues extraordinàries i totes les altres percepcions de venciment superior al mensual o que no tinguen caràcter periòdic i es complisquen durant l'exercici.

Bases de cotització mínimes i màximes

Les bases de cotització (mensuals o diàries) mínimes i màximes de les diferents contingències i categories professionals dels treballadors (grups de cotització) s'establixen anualment. Per a l'any 2017, vore les  'Bases de Cotització'. La base d'accidents laborals i malalties professionals s'utilitza també per a calcular les cotitzacions per Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.


Tipus de cotització


El Tipus de cotització és el percentatge que s'aplica a les bases de cotització per a obtindre les quotes de la Seguretat Social. El tipus de cotització es distribuïx entre l'ocupador i el treballador, excepte el que correspon a Accidents Laborals i Malalties Professionals i Fons de Garantia Salarial, que van a càrrec de l'empresa exclusivament. Els tipus de cotització es fixen anualment per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Per a l'any 2017, els tipus de cotització per a cada una de les contingències protegides són els següents:

CONTINGÈNCIES SEGURETAT SOCIAL
Concepte Empresa Treballador Total
Contingències comunes 23,60 4,70 28,30
Accidents laborals i malalties professionals Tarifa Primes Disposició addicional quarta, Llei 42/2006, de 28 de desembre - PGE 2007 No cotitza

 

ALTRES CONCEPTES RECAPTACIÓ CONJUNTA

Concepte Empresa Treballador Total
Desocupació Tipus general 5,50 1,55 7,05
Contracte duració determinada a Temps complet 6,70 1,60 8,30
Contracte duració determinada a Temps parcial 6,70 1,60 8,30
Fons de Garantia Salarial 0,20 No cotitza 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70
COTITZACIÓ ADDICIONAL HORES EXTRAORDINÀRIES
Concepte Empresa Treballador Total
Cotització addicional hores extraordinàries Hores extraordinàries força major 12 2 14
Resta d'hores extraordinàries 23,60 4,70 28,30

Ingrés de Quotes

Responsable:

L'empresari és el responsable d'ingressar la seua cotització i la dels seus treballadors. Per a fer-ho, ha de descomptar del salari dels treballadors les aportacions que els corresponguen en el moment del seu abonament.

Termini reglamentari:

Cal ingressar les quotes dins del mes següent al qual es meriten.

Lloc:

La presentació dels documents de cotització per a l'ingrés de les quotes es pot realitzar en qualsevol Entitat Financera autoritzada per a actuar com a Oficina Recaptadora (Bancs, Caixes d'Estalvis, Cooperatives de Crèdit o Caixes Rurals).

Remissió electrònica de documents (RED)

La Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot autoritzar que la informació inclosa en les relacions nominals de treballadors TC-2 siga facilitada a través de la Remissió electrònica, informàtica o telemàtica de documents. La comunicació de dades mitjançant els recursos esmentats determina el compliment de l'obligació per tal de presentar els documents de cotització dins del termini reglamentari.

La utilització del Sistema RED  permet efectuar el pagament de les quotes mitjançant les modalitats de pagament electrònic o de domiciliació bancària.

Si l'empresa elegix la modalitat de pagament electrònic, cal que efectue l'ingrés a qualsevol entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social amb el rebut que li facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del Sistema RED.

En cas que opte per la modalitat de domiciliació bancària únicament haurà d'indicar el número de compte en què vol que se li efectue el càrrec, sense necessitat d'acudir a l'entitat financera.

Efectes de la presentació de la documentació dins del termini

La presentació dels documents de cotització dins del termini reglamentari produïx els efectes següents:

  • El subjecte responsable pot realitzar en la seua liquidació les compensacions per les prestacions econòmiques abonades en règim de pagament delegat per incapacitat temporal corresponents al mateix període objecte de la liquidació. Si, a més de la presentació, s'efectua l'ingrés dins del termini reglamentari, és possible aplicar les corresponents deduccions per reduccions o bonificacions.
  • Cal evitar la comissió d'una infracció tipificada de greu per l'article 22 del RD legislatiu 5/2000, de 4 d'Agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l'orde social, o en la responsabilitat penal que, si escau, es poguera derivar.

Recàrrecs i interessos de demora:

Transcorregut el termini reglamentari establit per al pagament de les quotes a la Seguretat Social sense ingrés d'estes i sense perjuí de les especialitats previstes per als ajornaments, es meritaran els recàrrecs següents:

 • Si es presenten els documents de cotització dins del termini reglamentari:
  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.
 • Si no es presenten els documents de cotització dins del termini:

  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes abans de l'acabament del termini d'ingrés establit en la reclamació de deute o acta de liquidació.
  • Recàrrec del 35% del deute si s'abonen les quotes degudes a partir de la terminació del termini d'ingrés esmentat.

 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es meritaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies naturals des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'haja abonat el deute.

  Així mateix, eixos interessos són exigibles si no s'abona l'import del deute en el termini fixat en les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o actes de liquidació, si l'execució de les resolucions se suspén en els tràmits del recurs contenciós administratiu imposat contra estes.

  Els interessos de demora exigibles són els que haja meritat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que haja meritat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguen exigibles.

  El tipus d'interés de demora és l'interés legal del diner vigent en cada moment del període de meritació incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'establisca un de diferent. Per a l'any 2017, és el 3,75%.

Complementary Content
${loading}