Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Informació General

Qui ha de cotitzar a la Seguretat Social?

Els empresaris i els treballadors inclosos al Règim General que duen a terme la seva activitat per compte dels empresaris.

Naixement i Fi de l'Obligació de cotitzar

L'obligació de cotitzar neix des del començament de la prestació del treball i no s'interromp mentre dura la relació laboral entre l'empresari i el treballador. És vigent també en les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, períodes de descans per maternitat i paternitat o períodes de prova del treballador.

L'obligació de cotitzar acaba en finalitzar la prestació de treball, sempre que es presenti el comunicat de baixa del treballador dins dels 3 dies naturals següents.

Si la baixa del treballador es presenta després d'aquells 3 dies de termini, l'obligació de cotitzar continua fins al dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conegui el cessament en el treball, tret que els interessats provin que aquest cessament es va produir abans.

Quant s'ha de cotitzar?

Quota

Les quantitats que cal ingressar a la Seguretat Social, anomenades quotes, es calculen aplicant a la base de cotització del treballador el percentatge o el tipus de cotització que correspon a cada contingència protegida.

Base de cotització

La base de cotització es calcula afegint a les retribucions mensuals que tingui dret a percebre el treballador, o que realment percebi, en cas que siguin superiors, la part proporcional dels pagaments extraordinaris i les altres percepcions de venciment superior al mensual o que no tinguin caràcter periòdic i se satisfacin en l'exercici.

Base de cotització, mínimes i màximes

Anualment s'estableixen bases de cotització (mensuals o diàries) mínimes i màximes per a les diferents contingències i categories professionals dels treballadors (grups de cotització). Per a l'any 2017, vegeu les  'Bases de Cotització'. La base d'accidents laborals i malalties professionals també s'utilitza per calcular les cotitzacions per Atur, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.


Tipus de cotització


El Tipus de cotització és el percentatge que s'aplica a les bases de cotització per obtenir les quotes de la Seguretat Social. El tipus de cotització es distribueix entre ocupador i empleat, tret de les corresponents a Accidents de Treball i Malalties Professionals i Fons de Garantia Salarial, que són a càrrec exclusivament de l'empresa. Els tipus de cotització es fixen anualment a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Per a l'any 2017, els tipus de cotització per cada contingència protegida són els següents:

CONTINGÈNCIES SEGURETAT SOCIAL
Concepte Empresa Treballador Total
Contingències comunes 23,60 4,70 28,30
Accidents de treball i malalties professionals Tarifa Primes Disposició addicional quarta, Llei 42/2006, de 28 de desembre - PGE 2007 No cotitza

 

ALTRES CONCEPTES RECAPTACIÓ CONJUNTA

Concepte Empresa Treballador Total
Atur Tipus general 5,50 1,55 7,05
Contracte durada determinada Temps complet 6,70 1,60 8,30
Contracte durada determinada Temps parcial 6,70 1,60 8,30
Fons de Garantia Salarial 0,20 No cotitza 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70
COTITZACIÓ ADDICIONAL HORES EXTRAORDINÀRIES
Concepte Empresa Treballador Total
Cotització addicional hores extraordinàries Hores extraordinàries força major 12 2 14
Resta hores extraordinàries 23,60 4,70 28,30

Ingrés de Quotes

Responsable:

L'empresari és el responsable d'ingressar la seva cotització i la dels seus treballadors i, per això, ha de descomptar del salari dels seus treballadors les aportacions que pertoquin en el moment de l'abonament.

Termini reglamentari:

Les quotes s'han d'ingressar durant el mes següent a la meritació.

Lloc:

La presentació dels documents de cotització per ingressar les quotes es pot fer a qualsevol Entitat Financera (Bancs, Caixes d'Estalvis, Cooperatives de Crèdit o Caixes Rurals) autoritzada per actuar com a Oficina Recaptadora.

Tramesa electrònica de documents (RED)

La Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot autoritzar que la informació inclosa a les relacions nominals de treballadors TC-2 sigui facilitada a través de la tramesa electrònica, informàtica o telemàtica de documents. La comunicació de dades mitjançant aquests mitjans implicarà el compliment de l'obligació quant a la presentació de documents de cotització en el termini reglamentari.

La utilització del Sistema RED  permet efectuar el pagament de les quotes mitjançant les modalitats de pagament electrònic o de domiciliació bancària.

Si l'empresa tria la modalitat de pagament electrònic, cal que efectuï l'ingrés a qualsevol entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social amb el rebut que li facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del Sistema RED.

Si opta per la modalitat de domiciliació bancària, només haurà d'indicar el número de compte on vol que se li efectuï el càrrec, sense necessitat d'acudir a l'entitat fina cera.

Efectes de la presentació de la documentació en el termini previst

La presentació en el termini reglamentari dels documents de cotització tindrà els efectes següents:

  • El subjecte responsable pot aplicar a la seva liquidació les compensacions per les prestacions econòmiques abonades, en règim de pagament delegat, per incapacitat temporal, que corresponguin al mateix període objecte de la liquidació. Si a més de presentar la documentació es fa l'ingrés en el termini reglamentari, es podran aplicar les deduccions per reduccions i/o bonificacions corresponents.
  • S'evitarà una infracció tipificada com a greu per l'article 22 del RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, o en la responsabilitat penal que, si escau, se'n pogués derivar.

Recàrrecs i interessos de demora:

Una vegada transcorregut el termini reglamentari establert per pagar les quotes a la Seguretat Social sense que s'hagi fet efectiu l'ingrés i sens perjudici de les especialitats previstes per als ajornaments, es reportaran els recàrrecs següents:

 • Presentació dels documents de cotització dins el termini reglamentari:
  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.
 • Si no es presenten els documents de cotització en el termini previst:

  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes pendents abans que acabi el termini d'ingrés fixat a la reclamació del deute o a l'acta de liquidació.
  • Recàrrec del 35% del deute si s'abonen les quotes pendents una vegada superat aquest termini d'ingrés.

 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es meritaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies naturals des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'hagi abonat el deute.

  Així mateix, aquests interessos seran exigibles quan no s'hagi abonat l'import del deute en el termini fixat a les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o les actes de liquidació, si l'execució d'aquestes resolucions se suspengués en els tràmits del recurs contenciós administratiu que s'hi interposés en contra.

  Els interessos de demora exigibles seran els que hagi reportat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que hagi reportat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament, des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguin exigibles.

  El tipus d'interès de demora serà l'interès legal del diner vigent en cada moment del període de meritació, incrementat en un 25%, tret que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'estableixi un de diferent. Per a l'any 2017, el 3,75%.

Complementary Content
${loading}