Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Sistema Especial Treballadors Compte d'Altre Agraris

Informació general

Per Llei 28/2011 de 22 de setembre (BOE del 23) queden integrats al Règim General de la Seguretat Social des de l'1 de gener de 2012, data d'entrada en vigor de la present llei, els treballadors per compte d'altre que figuren inclosos al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2011, mitjançant la creació d'un sistema especial, així com els empresaris als quals presten els seus servicis.

Així mateix, quedaran integrats en el Règim General de la Seguretat Social els treballadors per compte d'altre que, d'ara endavant, realitzen feines agràries, siguen pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries o siguen complementàries o auxiliars d'estes en explotacions agràries, així com els empresaris als quals presten els seus servicis.

La cotització corresponent als treballadors agraris per compte d'altre i als empresaris als quals presten els seus servicis es regirà per la normativa vigent al Règim General de la Seguretat Social, amb les següents particularitats:

A efectes de cotització a la Seguretat Social en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altre Agraris, es distingirà entre els períodes d'activitat i d'inactivitat.

Cotització períodes d'activitat

La cotització es podrà efectuar, a opció de l'empresari, per bases diàries, d'acord amb les jornades reals efectuades, o per bases mensuals. Si no s'exercix expressament l'opció esmentada per l'empresari, s'entendrà que este ha elegit la modalitat de bases mensuals de cotització.

Esta modalitat de cotització mensual resultarà d'aplicació amb caràcter obligatori per als treballadors per compte d'altri amb contracte indefinit, sense incloure-hi els que presten servicis amb caràcter fix discontinu, respecte als quals tindrà caràcter opcional.

A partir de l'1 de gener de 2017, les bases aplicables per als treballadors inclosos en este Sistema Especial es determinaran segons el que establix l'article 147 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Quan la cotització s'efectue per bases diàries, allò establit en el paràgraf anterior s'entendrà referit a cada jornada real realitzada, sense que puga ser inferior a la base mínima diària de cotització que s'establisca legalment.

Als treballadors inclosos en este Sistema especial no se'ls aplicarà la cotització addicional per hores extraordinàries.

Tampoc serà d'aplicació l'increment de la quota empresarial per contingències comunes, del 36 per cent, establida en els contractes temporals de duració efectiva inferior a set dies.

Cotització períodes d'inactivitat

L'any 2017, la base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte d'altri inclosos en este Sistema Especial, durant els períodes d'inactivitat, serà de 825,60 euros i el tipus de cotització serà de l'11,50%.

La cotització respecte d'estos períodes d'inactivitat es determinarà aplicant la fórmula següent:

C=[(n/N) - (jr x 1,304/N)]bc x tc

En la qual:

C= Quantia de la cotització.

n= Nombre de dies en el Sistema Especial sense cotització per bases mensuals de cotització.

N= Nombre de dies d'alta en el Sistema Especial en el mes natural.

jr= Nombre de dies en el mes natural en què s'han fet jornades reals.

bc= Base de cotització mensual.

tc= Tipus de cotització aplicable.

En cap cas l'aplicació de la fórmula anterior no podrà donar lloc al fet que C arribe a un valor inferior a zero.

Quan els treballadors no figuren d'alta en el Sistema Especial durant un mes natural complet, la cotització respecte dels períodes d'inactivitat es farà amb caràcter proporcional als dies d'alta durant el mes esmentat.

S'entendrà que hi ha períodes d'inactivitat dins d'un mes natural quan el nombre de jornades realitzades durant eixe període siga inferior al 76,67 per cent dels dies naturals en què el treballador figure en alta eixe mes en este Sistema Especial.

Sense perjuí del que s'ha assenyalat abans, no hi haurà períodes d'inactivitat dins d'un mes natural quan el treballador duga a terme en eixe mes, per a un mateix empresari, un mínim de 5 jornades reals setmanals, en compliment del conveni col·lectiu que resulte d'aplicació.

Si durant la percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu, li correspon cotitzar en este Sistema Especial, la base de cotització serà la que establix l'article 8 de l'Orde ESS/106/2017, de 9 de febrer. El tipus de cotització en esta situació serà de l'11,50%.

Responsables de les cotitzacions

Pel que fa a la responsabilitat en l'ingrés de les cotitzacions corresponents als treballadors per compte d'altre agraris, existeixen les següents particularitats:

a) Durant els períodes d'activitat, l'empresari serà el subjecte responsable del compliment de l'obligació de cotitzar, havent d'ingressar en la seua totalitat tant les aportacions pròpies com les dels seus treballadors, així com comunicar les jornades reals realitzades per aquells en el termini que reglamentàriament es determine.

A estos efectes, l'empresari descomptarà als seus treballadors, en el moment de fer-los efectives les seues retribucions, l'aportació que corresponga a cada un d'ells.

Si no efectuara el descompte en aquell moment, no podrà fer-lo amb posterioritat i quedarà obligat a ingressar la totalitat de les quotes fixes al seu càrrec exclusiu.

Durant estos períodes, la liquidació i ingrés de quotes per contingències professionals correrà a càrrec exclusiu de l'empresari.

b) Durant els períodes d'inactivitat, serà el propi treballador el responsable del compliment de l'obligació de cotitzar i de l'ingrés de les quotes corresponents.

c) Durant les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com de maternitat i paternitat causades durant els períodes d'activitat, l'empresari haurà d'ingressar únicament les aportacions al seu càrrec.

Les aportacions a càrrec del treballador les ingressarà l'entitat que efectue el pagament directe de les prestacions corresponents a les situacions indicades.

Ingrés de quotes

 

Ingrés de les quotes:

Responsable:
En ambdós modalitats de cotització per bases mensuals (en funció dels dies d'alta mensual) i per bases diàries (en funció de les jornades reals fetes), l'empresari serà el subjecte responsable d'ingressar tota la quota, tant de la seua pròpia aportació com de l'aportació dels treballadors, i per a això haurà de retindre l'aportació dels treballadors de la retribució abonada a estos treballadors.

Durant els sis primers dies de cada mes, les empreses agràries hauran de comunicar les jornades reals efectuades pels seus treballadors amb modalitat de cotització diària.

Terminis:
Cal ingressar les quotes dins del mes següent al qual corresponen.

Documents que cal presentar:
Butlletí de Cotització (TC-1/8) i Relació Nominal de Treballadors ( TC-2/8 ).

Remissió electrònica de documents (RED)
La Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot autoritzar que la informació continguda en les relacions nominals de treballadors TC-2/8 es presente per mitjà de Remissió electrònica, informàtica o telemàtica de documents. La comunicació de dades mitjançant els recursos esmentats determina el compliment de l'obligació per tal de presentar els documents de cotització dins del termini reglamentari.

La utilització del Sistema RED permet efectuar el pagament de les quotes mitjançant les modalitats de pagament electrònic o de domiciliació bancària.

Si l'empresa elegix la modalitat de pagament electrònic, cal que efectue l'ingrés a qualsevol entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social amb el rebut que li facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del Sistema RED.

En cas que opte per la modalitat de domiciliació bancària únicament haurà d'indicar el número de compte en què vol que se li efectue el càrrec, sense necessitat d'acudir a l'entitat financera.

Lloc:
La presentació dels documents de cotització per a l'ingrés de les quotes es pot realitzar en qualsevol Entitat Financera autoritzada per a actuar com a Oficina Recaptadora (Bancs, Caixes d'Estalvis, Cooperatives de Crèdit o Caixes Rurals).

Efectes de presentació documentació en termini
La presentació en termini reglamentari dels documents de cotització produirà els efectes següents:

  • Si, a més de la presentació dels documents, s'efectua l'ingrés dins del termini reglamentari, és possible aplicar les corresponents deduccions per reduccions o bonificacions.
  • S'evitarà la comissió d'una infracció tipificada com a greu per l'article 22 del R.D. Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social, o en la responsabilitat penal que, si escau, se'n poguera derivar.

Recàrrecs i interessos de demora

Transcorregut el termini reglamentari establit per al pagament de les quotes a la Seguretat Social sense ingrés d'estes i sense perjuí de les especialitats previstes per als ajornaments, es meritaran els recàrrecs següents:

 • Si es presenten els documents de cotització dins del termini reglamentari:
  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.

 • Si no es presenten els documents de cotització dins del termini:

  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes abans de l'acabament del termini d'ingrés establit en la reclamació de deute o acta de liquidació.
  • Recàrrec del 35% del deute si s'abonen les quotes degudes a partir de la terminació del termini d'ingrés esmentat.

 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es meriten a partir del dia següent al del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, encara que seran exigibles després d'haver transcorregut quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció sense que s'haja abonat el deute.

  Així mateix, eixos interessos són exigibles si no s'abona l'import del deute en el termini fixat en les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o actes de liquidació, si l'execució de les resolucions se suspén en els tràmits del recurs contenciós administratiu imposat contra estes.

  Els interessos de demora exigibles són els que haja meritat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que haja meritat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguen exigibles.

  El tipus d'interés de demora és l'interés legal del diner vigent en cada moment del període de meritació incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'establisca un de diferent. Per a l'any 2017, és el 3,75%.

Complementary Content
${loading}