Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Sistema especial treballadors compte d'altri agraris

Informació general

Per la Llei 28/2011, de 22 de setembre (BOE del 23), queden integrats en el règim general de la Seguretat Social des de l'1 de gener de 2012, data d'entrada en vigor d'aquesta llei, els treballadors per compte d'altri que figuren inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2011, mitjançant la creació d'un sistema especial, i també els empresaris a qui prestin serveis.

Així mateix, s’integren en el règim general de la Seguretat Social els treballadors per compte d’altri que, d’ara endavant, facin feines agràries, tan si són pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries com si són complementàries o auxiliars d'aquestes en explotacions agràries, i també els empresaris a qui prestin serveis.

La cotització que correspon als treballadors agraris per compte d’altri i als empresaris a qui presten serveis es regeix per la normativa vigent en el règim general de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

A efectes de la cotització a la Seguretat Social en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris, es distingeix entre els períodes d’activitat i d’inactivitat.

Cotització períodes d'activitat

La cotització es podrà efectuar, a opció de l’empresari, per bases diàries, en funció de les jornades reals efectivament treballades, o per bases mensuals. Si l’empresari no exerceix expressament aquesta opció, s'entendrà que ha escollit la modalitat de bases mensuals de cotització.

La modalitat de cotització per bases mensuals serà obligatòria per als treballadors agraris per compte d'altri amb contracte indefinit, sense incloure-hi els que prestin serveis amb caràcter fix discontinu, respecte dels quals tindrà caràcter opcional.

A partir de l'1 de gener de 2017, les bases aplicables per als treballadors inclosos en aquest Sistema Especial es determinaran segons el que estableix l'article 147 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Quan la cotització s’efectuï per bases diàries, el que estableix el paràgraf anterior s'entendrà referit a cada jornada real treballada, sense que pugui ser inferior a la base mínima diària de cotització que s’estableixi legalment.

No serà aplicable als treballadors inclosos en aquest Sistema especial la cotització addicional per hores extraordinàries.

Tampoc no serà aplicable l'increment de la quota empresarial per contingències comunes, del 36%, establerta en els contractes temporals de durada efectiva inferior a set dies.

Cotització períodes d'inactivitat

L'any 2017, la base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte d'altri inclosos en aquest Sistema Especial, durant els períodes d'inactivitat, serà de 825,60 euros i el tipus de cotització serà de l'11,50%.

La cotització pel que fa a aquests períodes d'inactivitat es determinarà aplicant la fórmula següent:

Q=[(n/N) - (jr x 1,304/N)]bc x tc

En la qual:

Q= Quantia de la cotització.

n= Nombre de dies en el Sistema Especial sense cotització per bases mensuals de cotització.

N= Nombre de dies d'alta en el Sistema Especial en el mes natural.

jr= Nombre de dies en el mes natural en què s'han fet jornades reals.

bc= Base de cotització mensual.

tc= Tipus de cotització aplicable.

En cap cas l'aplicació de la fórmula anterior no podrà donar lloc al fet que C arribi a un valor inferior a zero.

Quan els treballadors no figurin d'alta en el Sistema Especial durant un mes natural complet, la cotització respecte dels períodes d'inactivitat es farà amb caràcter proporcional als dies d'alta durant el mes esmentat.

S'entendrà que hi ha períodes d'inactivitat, dins un mes natural, quan el nombre de jornades fetes durant aquest mes sigui inferior al 76,67% dels dies naturals en què el treballador figuri d'alta en aquest mes, en aquest Sistema Especial.

Sens perjudici del que s'ha assenyalat abans, no hi haurà períodes d'inactivitat dins un mes natural quan el treballador faci durant aquest mes, per a un mateix empresari, un mínim de 5 jornades reals setmanals, en compliment del conveni col·lectiu que sigui aplicable.

Si durant la percepció de la prestació d'atur de nivell contributiu li correspon cotitzar en aquest Sistema Especial, la base de cotització serà la que estableix l'article 8 de l'Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer. El tipus de cotització en aquesta situació serà de l'11,50%.

Responsables de les cotitzacions

Pel que fa a la responsabilitat de l'ingrés de les cotitzacions que corresponen als treballadors per compte d'altri agraris, hi ha les particularitats següents:

a) Durant els períodes d’activitat, l’empresari és el subjecte responsable del compliment de l’obligació de cotitzar i és ell qui ha d’ingressar en la seva totalitat tant les aportacions pròpies com les dels seus treballadors, i també comunicar les jornades reals efectivament treballades per aquests treballadors en el termini que es determini reglamentàriament.

A aquest efecte, l’empresari descomptarà als seus treballadors, en el moment de fer-los efectives les retribucions, l’aportació que correspongui a cada un d’ells.

Si l'empresari no efectua el descompte en aquest moment, ja no podrà fer-ho i haurà d'assumir l'obligació d'ingressar la totalitat de les quotes que seran exclusivament a càrrec seu.

Durant aquests períodes, la liquidació i ingrés de les quotes per contingències professionals són a càrrec exclusiu de l’empresari.

b) Durant els períodes d’inactivitat, és el mateix treballador qui assumeix la responsabilitat de complir amb l’obligació de cotitzar i de l’ingrés de les quotes corresponents.

c) Durant les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, i també de maternitat i paternitat a les que tinguin dret durant els períodes d’activitat, l’empresari ha d’ingressar únicament les aportacions a càrrec seu.

Les aportacions a càrrec del treballador s’ingressen per l’entitat que efectuï el pagament directe de les prestacions que corresponguin a les situacions assenyalades.

Ingrés de quotes

 

Ingrés de les quotes:

Responsable:
En ambdues modalitats de cotització per bases mensuals (en funció dels dies d'alta mensual) i per bases diàries (en funció de les jornades reals fetes), l'empresari serà el subjecte responsable d'ingressar tota la quota, tant de la seva pròpia aportació com de l'aportació dels treballadors, i per a això haurà de retenir l'aportació dels treballadors de la retribució abonada a aquests treballadors.

Durant els sis primers dies de cada mes, les empreses agràries hauran de comunicar les jornades reals efectuades pels seus treballadors amb modalitat de cotització diària.

Terminis:
Les quotes s'ingressaran en el mes següent al mes al qual corresponen.

Documents que cal presentar:
Butlletí de Cotització (TC-1/8) i Relació Nominal de Treballadors (TC-2/8)

Remesa electrònica de documents (RED)
La Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot autoritzar que la informació continguda a les llistes nominals de treballadors TC-2/8 es presenti per mitjà de Remesa electrònica, informàtica o telemàtica de documents. La comunicació de dades mitjançant aquests mitjans implicarà el compliment de l'obligació quant a la presentació de documents de cotització en el termini reglamentari.

La utilització del Sistema RED permet efectuar el pagament de les quotes mitjançant les modalitats de pagament electrònic o de domiciliació bancària.

Si l'empresa tria la modalitat de pagament electrònic, cal que efectuï l'ingrés a qualsevol entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social amb el rebut que li facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del Sistema RED.

Si opta per la modalitat de domiciliació bancària, només haurà d'indicar el número de compte on vol que se li efectuï el càrrec, sense necessitat d'acudir a l'entitat fina cera.

Lloc:
La presentació dels documents de cotització per ingressar les quotes es pot fer a qualsevol Entitat Financera (Bancs, Caixes d'Estalvis, Cooperatives de Crèdit o Caixes Rurals) autoritzada per actuar com a Oficina Recaptadora.

Efectes de la presentació de documentació en termini
La presentació en termini reglamentari dels documents de cotització produirà els efectes següents:

  • Si a més de presentar els documents, es fa l'ingrés en el termini reglamentari, es poden aplicar les deduccions corresponents per reduccions o bonificacions.
  • S'evitarà la comissió d'una infracció tipificada com a greu per l'article 22 del R.D. Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, o en la responsabilitat penal que, si escau, pogués derivar-se'n.

Recàrrecs i interessos de demora

Una vegada transcorregut el termini reglamentari establert per pagar les quotes a la Seguretat Social sense que s'hagi fet efectiu l'ingrés i sens perjudici de les especialitats previstes per als ajornaments, es reportaran els recàrrecs següents:

 • Presentació dels documents de cotització dins el termini reglamentari:
  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.

 • Si no es presenten els documents de cotització en el termini previst:

  • Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes pendents abans que acabi el termini d'ingrés fixat a la reclamació del deute o a l'acta de liquidació.
  • Recàrrec del 35% del deute si s'abonen les quotes pendents una vegada superat aquest termini d'ingrés.

 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es reportaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, tot i que seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'hagi abonat el deute.

  Així mateix, aquests interessos seran exigibles quan no s'hagi abonat l'import del deute en el termini fixat a les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o les actes de liquidació, si l'execució d'aquestes resolucions se suspengués en els tràmits del recurs contenciós administratiu que s'hi interposés en contra.

  Els interessos de demora exigibles seran els que hagi reportat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que hagi reportat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament, des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguin exigibles.

  El tipus d'interès de demora serà l'interès legal del diner vigent en cada moment del període de meritació, incrementat en un 25%, tret que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'estableixi un de diferent. Per a l'any 2017, el 3,75%.

Complementary Content
${loading}