Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Règim General de la Seguretat Social

Particularitats d'este règim

Les sol·licituds d'alta hauran de presentar-se amb caràcter previ al començament de la prestació de servicis pel treballador, sense que en cap cas puguen excedir dels seixanta dies naturals anteriors a la data prevista per a la iniciació d'esta.

En els casos excepcionals en què no haguera pogut preveure's amb antelació la dita iniciació, si el dia o dies anteriors a esta foren inhàbils, o si la prestació de servicis s'iniciara en hores així mateix inhàbils, hauran de remetre's, amb anterioritat a l'inici de la prestació de servicis, per telegrama, fax o per qualsevol altre mitjà electrònic, informàtic o telemàtic.

Règims Especials Integrats

ARTISTES

Les sol·licituds d'afiliació, i les comunicacions de les corresponents altes, baixes i variacions de dades s'efectuen segons l'establert per al Règim General.

PROFESSIONALS TAURINS

Cens d'Actius de professionals taurins

En els primers quinze dies del mes de gener de cada any, els professionals taurins hauran d'efectuar, a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració d'aquesta, declaració de la seua permanència en l'exercici professional durant la temporada taurina corresponent a l'anomenat any, amb l'objecte de la seua inclusió en el Cens d'Actius de Professionals Taurins.

La inclusió i la permanència en el Cens d'Actius eximirà de l'obligació, per part de les empreses, de comunicar les altes i baixes dels professionals taurins, corresponents a cada espectacle en què participen. En conseqüència, en aquest col·lectiu no existixen altes i baixes successives, ni obligació, per tant, de presentar a aquests efectes el model TA-2/S (model d'altes i baixes successives). No obstant això, sí que hauran de comunicar les variacions referides a les seues dades identificatives (domicili, etc.) a l'efecte d'actualització del Cens d'Actius.

La permanència en l'exercici professional es reconeixerà quan el professional taurí acredite, per qualsevol mitjà de prova, i especialment mitjançant la remissió de justificants d'actuacions, haver participat, almenys, en huit espectacles taurins durant l'any anterior a què es referix la declaració de permanència.

L'acreditació de permanència i la corresponent inclusió en el Cens d'Actius motivarà la consideració del declarant en situació d'alta, a tots els efectes, durant l'any natural.

Quan es tracte de professionals taurins que inicien la seua activitat professional, o que durant l'any anterior no hagueren participat en huit espectacles, la inclusió en el Cens tindrà efecte des del dia de la seua primera actuació.

Quan la declaració de permanència s'efectue després del quinze de gener de cada any, la inclusió en el Cens d'Actius únicament tindrà efecte des del mateix dia en què tinga lloc la primera actuació del professional taurí.

La falta de declaració de permanència abans del quinze de gener de cada any motivarà la baixa automàtica del professional taurí, amb efecte del primer de gener de l'anomenat any.

Sistemes Especials

Treballadors fixos discontinus d'empreses d'estudi de mercat i opinió pública

Les sol·licituds d'alta i baixa dels treballadors fixos discontinus que corresponguen a l'inici o al cessament definitiu de la seua relació laboral amb l'empresa, seran presentades per l'empresari, d'acord amb les normes comunes establertes en el Règim General de la Seguretat Social. El mateix criteri ha de seguir-se respecte a la variació de dades.

A més d'aquestes obligacions, els empresaris presentaran, dins dels deu primers dies de cada mes, una relació nominal dels seus treballadors fixos discontinus, amb indicació dels dies en què han prestat servicis durant el mes anterior i el total dels dies treballats durant aquest.

Treballadors fixos discontinus de cines, sales de ball i de festa i discoteques

Les Empreses presentaran, durant els cinc primers dies naturals de cada mes, un part d'alta, que contindrà les dades següents:

Relació nominal dels treballadors inclosos en el camp d'aplicació.
Dies fixos de treball de cada setmana durant l'anomenat període.

Les altes dels treballadors que ingressen amb posterioritat a la comunicació del part mensual, i les baixes i variacions dels treballadors, es regiran per les normes comunes del Règim General .

Manipulació i empaquetatge de la tomaca fresca, realitzats per colliters exportadors

Les Associacions Professionals de Fruites i Productes Hortícoles tramitaran les altes i baixes dels treballadors que reben dels empresaris, amb l'objecte d'efectuar-ne la comunicació a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració d'aquesta.

Els empresaris cursaran les baixes dels seus treballadors en finalitzar les respectives campanyes, amb independència de les que hagen comunicat durant el transcurs d'aquestes.

De la mateixa forma hauran de donar les corresponents baixes quan els treballadors, tot i romandre al servici del mateix empresari, passen a treballar en una campanya diferent d'aquella en què van causar l'alta.

Servicis extraordinaris d'hostaleria

En matèria d'afiliació, altes i baixes, regixen les mateixes regles del Règim General.

Indústria resinera

La particularitat que presenta aquest Sistema Especial consistix que les altes i baixes successives dins de la campanya no seran objecte de comunicació.

Fruites, hortalisses i indústria de conserves vegetals

 • Altes i baixes d'inici i de fi de campanya

  Les altes i baixes d'inici i de fi de campanya, s'hauran de comunicar, per l'empresari, en el termini màxim de cinc dies naturals, comptats a partir de la iniciació o del cessament en el treball, mitjançant document referit a la totalitat dels treballadors afectats.
  Les altes d'inici de campanya es podran presentar a través de mitjans informàtics, electrònics o telemàtics (Sistema RED). No podran presentar-se a través d'aquests mitjans les altes i baixes successives dins de la campanya i la baixa definitiva.


 • Altes i baixes successives de campanya

  Les altes i baixes successives intermédies entre l'alta d'inici de campanya i la baixa de finalització, les haurà de comunicar l'empresari, abans de la fi del mes següent en què s'hagueren produït, mitjançant document referit a la totalitat dels treballadors afectats.

Agrari

Agrari CCC

Les sol·licituds d'alta i baixa es presenten amb caràcter previ al començament de la prestació dels servicis pel treballador, sense que cap cas puga excedir els 60 dies naturals anteriors a la data prevista d'iniciació de la mateixa.

Si es contracten treballadors eventuals o fixos discontinus el mateix dia què comença la prestació de servicis, l'alta es pot presentar fins les 12 hores del dia esmentat, quan no haja pogut formalitzar-se anteriorment. Si la jornada de treball acaba abans de les 12 hores, l'alta ha de presentar-se abans d'esta hora.

Agrari Inactivitat

Inclusió. Per estar inclós en el Sistema Especial Agrari-Inactivitat, cal haver realitzat un mínim de 30 jornades reals en els 365 dies anteriors. Els efectes de la cotització durant els períodes d'inactivitat tindran lloc a partir del dia primer del mes següent al del cessament en l'activitat agrària.

Exclusió. L'exclusió del Sistema Especial agrari-Inactivitat es pot produir per sol·licitud del treballador (Model TA0161), en este cas, els efectes són des del dia primer del mes següent al de la sol·licitud.

El treballador també podria sol·licitar l'exclusió del Sistema Especial Agrari-Inactivitat si al temps du a terme una altra activitat que determine la seua alta en un Règim de Seguretat Social o es trobe en una situació assimilada a la de l'alta, que resulte compatible per accedir a les prestacions de maternitat, paternitat, incapacitat permanent, mort i supervivència derivades de contingències comunes, així com jubilació.

L'exclusió també es produeix d'ofici:

 • Quan el treballador no realitze un mínim de 30 jornades reals en els 365 dies anteriors, amb efectes el dia primer del mes següent al de la notificació de la resolució.
 • Per manca d'abonament de 2 mensualitats consecutives de períodes d'inactivitat, els efectes seran, amb caràcter general, del dia 1er del mes següent a la segona mensualitat no ingressada.

Reincorporació. D'haver-se produït l'exclusió del Sistema Especial Agrari-Inactivitat, procedeix la reincorporació quan es complisquen els següents requisits de caràcter general:

 • Haver realitzar un mínim de 30 jornades reals dins del període continuat de 365 dies.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes corresponents a períodes d'inactivitat.

Els efectes de la reincorporació en el Sistema Especial són:

 • Si l'exclusió es va produir voluntàriament des del dia primer del mes següent al de la presentació de la sol·licitud de reincorporació (Model TA0161).
 • Si el treballador procedeix d'una situació d'alta en altre règim o situació assimilada a la d'alta i presenta la sol·licitud dins dels tres mesos següents a la baixa en l'activitat o situació assimilada a l'alta esmentada, podria optar perquè els efectes siguen des de la data de baixa en l'activitat o extinció de la situació assimilada a la d'alta o bé des del dia primer del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.
 • Si l'exclusió s'haguera produït d'ofici, per incompliment de la realització de jornades reals, des del dia primer del mes següent al del compliment d'eixe requeriment.
 • Si l'exclusió es va produir d'ofici per manca d'ingrés de la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, des del dia primer del mes següent al de la presentació de la sol·licitud de reincorporació, llevat que el treballador opte perquè els efectes tinguen lloc el dia primer del mes d'ingrés de les quotes.

Empleats de llar

La sol·licitud d'alta dels treballadors per compte d'altri s'ha de presentar amb caràcter previ a l'inici de la relació laboral, d'acord amb les regles establides en el Règim General de la Seguretat Social, i l'empresari o el titular de la llar familiar serà el responsable de presentar-la.

No obstant això, els empleats de la llar que presten servicis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador podran, d'acord amb este ocupador, assumir les obligacions d'enquadrament, altes, baixes i variacions de dades en el Sistema Especial en els mateixos terminis indicats en el paràgraf anterior.

Pot presentar la sol·licitud de manera presencial davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent o, si disposa d'un certificat digital, fent el tràmit a través dels servicis nous d'alta, baixa i variacions de dades de treballadors del Sistema Especial d'Empleats de la Llar, situats a la Seu Electrònica.

Complementary Content
${loading}