Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Règim General de la Seguretat Social

Particularitats d'aquest règim

Les sol·licituds d'alta hauran de presentar-se amb caràcter previ al començament de la prestació de serveis pel treballador, sense que en cap cas puguin excedir dels seixanta dies naturals anteriors a la data prevista per a la iniciació d'aquesta.

En els casos excepcionals en què no hagués pogut preveure's amb antelació l'esmentada iniciació, si el dia o dies anteriors a aquesta fossin inhàbils, o si la prestació de serveis s'iniciés en hores així mateix inhàbils, hauran de remetre's, amb anterioritat a l'inici de la prestació de serveis, per telegrama, fax o per qualsevol altre mitjà electrònic, informàtic o telemàtic.

Règims Especials Integrats

ARTISTES

Les sol·licituds d'afiliació, i les comunicacions de les corresponents altes, baixes i variacions de dades s'efectuen segons l'establert per al Règim General.

PROFESSIONALS TAURINS

Cens d'Actius de Professionals Taurins

En els primers quinze dies del mes de gener de cada any, els professionals taurins hauran d'efectuar, a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a l'Administració d'aquesta, declaració de la seva permanència en l'exercici professional durant la temporada taurina corresponent a l'any en qüestió, amb l'objecte de la inclusió en el Cens d'Actius de Professionals Taurins.

La inclusió i la permanència en el Cens d'Actius eximirà de l'obligació, per part de les empreses, de comunicar les altes i baixes dels professionals taurins, corresponents a cada espectacle en què participin. En conseqüència, en aquest col·lectiu no hi ha altes i baixes successives, ni obligació, per tant, de presentar a aquests efectes el model TA-2/S (model d'altes i baixes successives). No obstant això, sí que hauran de comunicar les variacions referides a les seves dades identificatives (domicili, etc.) a l'efecte d'actualització del Cens d'Actius.

La permanència en l'exercici professional es reconeixerà quan el professional taurí acrediti, per qualsevol mitjà de prova, i especialment mitjançant la remissió de justificants d'actuacions, haver participat, almenys, en vuit espectacles taurins durant l'any anterior a què es refereix la declaració de permanència.

L'acreditació de permanència i la corresponent inclusió en el Cens d'Actius motivaran la consideració del declarant en situació d'alta, a tots els efectes, durant l'any natural.

Quan es tracti de professionals taurins que iniciïn la seva activitat professional, o que durant l'any anterior no haguessin participat en vuit espectacles, la inclusió en el Cens tindrà efecte des del dia de la primera actuació.

Quan la declaració de permanència s'efectuï després del quinze de gener de cada any, la inclusió en el Cens d'Actius únicament tindrà efecte des del mateix dia en què tingui lloc la primera actuació del professional taurí.

La manca de declaració de permanència abans del quinze de gener de cada any motivarà la baixa automàtica del professional taurí, amb efecte des de l'1 de gener de l'any en qüestió.

Sistemes Especials

Treballadors fixos discontinus d'empreses d'estudi de mercat i opinió pública

Les sol·licituds d'alta i baixa dels treballadors fixos discontinus que corresponguin a l'inici o al cessament definitiu de la seva relació laboral amb l'empresa, seran presentades per l'empresari, d'acord amb les normes comunes establertes en el Règim General de la Seguretat Social. El mateix criteri ha de seguir-se respecte a la variació de dades.

A més d'aquestes obligacions, els empresaris presentaran, dins dels deu primers dies de cada mes, una relació nominal dels treballadors fixos discontinus, amb indicació dels dies en què han prestat serveis durant el mes anterior i el total dels dies treballats durant aquest.

Treballadors fixos discontinus de cines, sales de ball i de festa i discoteques

Les Empreses presentaran, dins els cinc primers dies naturals de cada mes, un part d'alta, que contindrà les dades següents:

Relació nominal dels treballadors inclosos en el camp d'aplicació.
Dies fixos de feina de cada setmana durant l'esmentat període.

Les altes dels treballadors que ingressin amb posterioritat a la comunicació mensual, i les baixes i variacions dels treballadors, es regiran per les normes comunes del Règim General.

Manipulació i empaquetatge del tomàquet fresc, realitzats per colliters exportadors

Les Associacions Professionals de Fruites i Productes Hortícoles tramitaran les altes i baixes dels treballadors que rebin dels empresaris, amb l'objecte d'efectuar-ne la comunicació a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a l'Administració d'aquesta.

Els empresaris cursaran les baixes dels seus treballadors en finalitzar les respectives campanyes, amb independència de les que hagin comunicat durant el transcurs d'aquestes.

Igualment, hauran de realitzar les corresponents baixes quan els treballadors, tot i romandre al servei del mateix empresari, passin a treballar en una campanya diferent d'aquella en què van causar l'alta.

Serveis extraordinaris d'hostaleria

En matèria d'afiliació, altes i baixes, regeixen les mateixes regles del Règim General.

Indústria resinera

La particularitat que presenta aquest Sistema Especial consisteix en el fet que les altes i baixes successives dins la campanya no seran objecte de comunicació.

Fruites, hortalisses i indústria de conserves vegetals

 • Altes i baixes d'inici i fi de campanya

  Les altes i baixes d'inici i fi de campanya s'hauran de comunicar, per part de l'empresari, en el termini màxim de cinc dies naturals, comptats a partir de la iniciació o del cessament en el treball, mitjançant document referit a la totalitat dels treballadors afectats.
  Les altes d'inici de campanya es podran presentar a través de mitjans informàtics, electrònics o telemàtics (Sistema RED). No podran presentar-se a través d'aquests mitjans les altes i baixes successives dins de la campanya i tampoc la baixa definitiva.


 • Altes i baixes successives de campanya

  Les altes i baixes successives intermèdies entre l'alta d'inici de campanya i la baixa de finalització, les haurà de comunicar l'empresari, abans de la fi del mes següent en què s'hagin produït, mitjançant document referit a la totalitat dels treballadors afectats.

Agrari

Agrari CCC

Les sol·licituds d'alta i baixa es presenten amb caràcter previ al començament de la prestació dels serveis pel treballador, sense que en cap cas pugui superar els 60 dies naturals anteriors a la data prevista d'iniciació d'aquesta.

Si es contracten treballadors eventuals o fixos discontinus el mateix dia en què comença la prestació de serveis, l'alta es pot presentar fins les 12 hores d'aquest dia, quan no s'hagi pogut formalitzar amb anterioritat. Si la jornada de treball acaba abans de les 12 hores, cal presentar l'alta abans d'aquesta hora.

Agrari Inactivitat

Inclusió. Per a ser inclòs en el sistema especial agrari-inactivitat, cal haver treballat un mínim de 30 jornades reals en els 365 dies anteriors. Els efectes de la cotització durant els períodes d'inactivitat tenen lloc a partir del primer dia del mes següent al del cessament en l'activitat agrària.

Exclusió. L'exclusió del sistema especial agrari-inactivitat es pot produir per sol·licitud del treballador (Model TA0161) i, en aquest cas, els efectes són des del primer dia del mes següent al de la sol·licitud.

El treballador també pot sol·licitar l'exclusió del sistema especial agrari-inactivitat si al mateix temps exerceix una altra activitat que determini la seva alta en un règim de Seguretat Social o es trobi en una situació assimilada a la de l'alta que sigui compatible per accedir a les prestacions de maternitat, paternitat, incapacitat permanent, mort i supervivència derivades de contingències comunes, i també jubilació.

L'exclusió també es produeix d'ofici:

 • Quan el treballador no efectuï un mínim de 30 jornades reals en els 365 dies anteriors, en què els efectes són els del primer dia del mes següent al de la notificació de la resolució.
 • Per manca d'abonament de 2 mensualitats consecutives de períodes d'inactivitat, en què els efectes, amb caràcter general, són del primer dia del mes següent a la segona mensualitat no ingressada.

Reincorporació. Si s'ha produït l'exclusió del sistema especial agrari-inactivitat, escau la reincorporació quan es compleixen els requisits següents de caràcter general:

 • Haver efectuat un mínim de 30 jornades reals dins del període continuat de 365 dies.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes corresponents a períodes d'inactivitat.

Els efectes de la reincorporació en el sistema especial són:

 • Si l'exclusió s'ha produït voluntàriament des del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud de reincorporació (Model TA0161).
 • Si el treballador procedeix d'una situació d'alta en un altre règim o situació assimilada a la de l'alta i presenta la sol·licitud dins dels tres mesos següents a la baixa en l'activitat esmentada o situació assimilada a la de l'alta, pot optar perquè els efectes siguin des de la data de baixa en l'activitat o extinció de la situació assimilada a la de l'alta o des del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.
 • Si l'exclusió s'ha produït d'ofici per incompliment de la realització de jornades reals, des del primer dia del mes següent al del compliment d'aquest requisit.
 • Si l'exclusió s'ha produït d'ofici per manca d'ingrés de la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, des del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud de reincorporació, excepte quan el treballador opti perquè els efectes tinguin lloc el primer dia del mes d'ingrés de les quotes.

Empleats de la llar

La sol·licitud d'alta dels treballadors per compte d'altri es presentarà amb caràcter previ a l'inici de la relació laboral, d'acord amb les regles establertes en el Règim General de la Seguretat Social, i l'empresari o el titular de la llar familiar serà el responsable de presentar-la.

No obstant això, els empleats de la llar que prestin serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador podran, d'acord amb aquest ocupador, assumir les obligacions d'enquadrament, altes, baixes i variacions de dades en el Sistema Especial en els mateixos terminis indicats en el paràgraf anterior.

Podeu presentar la sol·licitud de manera presencial davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent o si disposeu d'un certificat digital, fent el tràmit a través dels serveis nous d'alta, baixa i variacions de dades de treballadors del Sistema Especial d'Empleats de la Llar, situats a la Seu Electrònica.

Complementary Content
${loading}