Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Règim Especial de Treballadors Autònoms

Camp d'aplicació

A l'efecte d'este Règim Especial, s'entendrà com a treballador per compte propi o autònom, aquell que realitza de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció per esta a contracte de feina i encara que utilitze el servei remunerat d'altres persones, siga o no titular d'empresa individual o familiar.

Es presumirà, excepte prova contrària, que en l'interessat concorre la condició de treballador per compte propi o autònom si el mateix posseeix la titularitat d'un establiment obert al públic com a propietari, arrendatari, usufructuari o un altre concepte anàleg.

Per la Llei 18/2007, de 4 de juliol s’estableix, dins del règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, i amb efectes des d’1 de gener de 2008, el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, en el que quedaran inclosos els treballadors per compte propi agraris, majors de 18 anys. L’art. 324 de text refós Llei General de la Seguretat Social estableix els següents requisits d’inclusió:

  • Ser titulars d’una explotació agrària.
  • La realització de labors agràries, encara que ocupen treballadors per compte aliè, sempre que no es tracte de més de dos treballadors que cotitzen amb la modalitat de bases mensuals o, de tractar-se de treballadors que cotitzen amb la modalitat de l'article 255, que el nombre total de jornades reals efectivament realitzades no supere les 546 en un any, computats des de l'1 de gener al 31 de desembre de cada any.

Qui està inclòs?

 • Treballadors de més de 18 anys que, de manera habitual, personal i directa, realitzen una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció a contracte de treball.
 • Cònjuge i familiars fins al segon grau inclusivament (en el cas de treballadors del Sistema Especial de Treballadors Autònoms, fins al tercer grau) per consanguinitat, afinitat i adopció que col·laboren amb el treballador autònom de manera personal, habitual i directa i no tinguen la condició d'assalariats.
 • Els escriptors de llibres.
 • Els treballadors autònoms econòmicament dependents als quals es refereix el capítol III del títol II de l'Llei 20/2007, d'11 de juliol.
 • Els treballadors autònoms estrangers que residisquen i exercisquen legalment la seua activitat en territori espanyol.
 • Professionals que exercisquen una activitat per compte propi, que requerisca la incorporació a un col·legi professional el col·lectiu del qual s'haja integrat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Professionals que exercisquen una activitat per compte propi, que requerisca la incorporació a un col·legi professional el col·lectiu del qual no haguera sigut integrat en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, amb les peculiaritats següents :

Si l'inici de l'activitat pel professional col·legiat s'haguera produït entre el 10 de novembre de 1995 i el 31 de desembre de 1998, l'alta en l'esmentat Règim Especial, de no haver sigut exigible amb anterioritat a aquesta última data, havia d'haver-se sol·licitat durant el primer trimestre de 1999 i produir efectes des del primer dia del mes en què s'haguera formulat la corresponent sol·licitud. D'haver sigut formulada en el termini esmentat, els efectes de les altes retardades seran els reglamentàriament establits, i es fixa com a data d'inici de l'activitat l'1 de gener de 1999.

No obstant el que estableix els paràgrafs anteriors, queden exempts de l'obligació d'alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, els col·legiats que opten o hagueren optat per incorporar-se a la Mutualitat de Previsió Social que poguera tindre establida el corresponent col·legi professional, sempre que l'esmentada Mutualitat siga alguna de les constituïdes amb anterioritat a 10 de novembre de 1995. Si l'interessat, tenint dret, no optara per incorporar-se a la Mutualitat corresponent, no podrà exercitar aquesta opció amb posterioritat.

 • Els socis industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries.
 • Els socis treballadors de les Cooperatives de Treball Associat, quan aquestes opten per aquest règim en els seus estatuts. En aquest cas, l'edat mínima d'inclusió en el Règim Especial és de 16 anys.
 • Comuners o socis de comunitats de béns i societats civils irregulars.
 • Els que exercisquen funcions de direcció i gerència que comporta l'exercici del càrrec de conseller o administrador, o presten altres servicis per a una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de manera habitual, personal i directa, sempre que posseïsquen el control efectiu, directe o indirecte, d'aquella. S'entendrà, en tot cas, que es produeix aquesta circumstància quan les accions o participacions del treballador suposen, almenys, la meitat del capital social.

Es presumirà, excepte prova en contra, que el treballador posseeix el control efectiu de la societat quan concórreguen algunes de les circumstàncies següents:

- Que almenys la meitat del capital de la societat per a la qual preste els seus servicis estiga distribuït entre socis, amb els quals convisca, i als quals es trobe unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.

- Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la tercera part.

- Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la quarta part, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.

En els casos en què no concórreguen les circumstàncies anteriors, l'Administració podrà demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que el treballador disposa del control efectiu de la societat.

 • Els socis treballadors de les societats laborals, quan la seua participació en el capital social juntament amb el del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau, amb els quals convisquen, arribe almenys el cinquanta per cent, llevat que acredite que l'exercici del control efectiu de la societat requereix el concurs de persones alienes a les relacions familiars.

Qui està exclòs?

Estaran exclosos d'aquest Règim Especial els treballadors per compte propi o autònoms que la seva activitat com a tals done lloc a la seua inclusió en altres règims de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}