Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Réxime Especial de Traballadores Autónomos

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Quen está incluído?

 • Traballadores maiores de 18 anos, que, de forma habitual, persoal e directa, realizan unha actividade económica a título lucrativo, sen suxeición a contrato de traballo.
 • Cónxuxe e familiares ata o segundo grao incluído (no caso de traballadores do sistema especial de traballadores autónomos, ata o terceiro grao) por consanguinidade, afinidade e adopción que colaboren co traballador autónomo de forma persoal, habitual e directa e non teñan a condición de asalariados.
 • Os escritores de libros.
 • Os traballadores autónomos economicamente dependentes aos que se refire o capítulo III do título II da Lei 20/2007, do 11 de xullo.
 • Os traballadores autónomos estranxeiros que residan e exerzan legalmente a súa actividade en territorio español.
 • Profesionais que exerzan unha actividade por conta propia, que requira a incorporación a un colexio profesional cuxo colectivo se integrara no réxime especial de traballadores autónomos.
 • Profesionais que exerzan unha actividade por conta propia, que requira a incorporación a un colexio profesional que non integrase o seu colectivo no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos, coas seguintes peculiaridades :

Se o inicio da actividade polo profesional colexiado se produciu entre o 10 de novembro de 1995 e o 31 de decembro de 1998, a alta no citado réxime especial, de non ser esixible con anterioridade a esta última data, debeu solicitarse durante o primeiro trimestre de 1999 producindo efectos dende o primeiro día do mes no que se formulase a correspondente solicitude. De ser formulada esta no mencionado prazo, os efectos das altas atrasadas serán os regulamentariamente establecidos, fixándose como data de inicio da actividade o 1 de xaneiro de 1999.

Non obstante o establecido nos parágrafos anteriores, quedan exentos da obriga de alta no réxime especial dos traballadores por conta propia ou autónomos, os colexiados que opten ou optaran por incorporarse á mutualidade de previsión social que puidese establecer o correspondente colexio profesional, sempre que a citada mutualidade sexa algunha das constituídas con anterioridade ao 10 de novembro de 1995. Se o interesado, tendo dereito, non optase por incorporarse á mutualidade correspondente, non poderá exercitar esta opción con posterioridade.

 • Os socios industriais de sociedades regulares colectivas e de sociedades comanditarias.
 • Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado, cando estas opten por este réxime nos seus estatutos. Neste caso, a idade mínima de inclusión no réxime especial é de 16 anos.
 • Comuneiros ou socios de comunidades de bens e sociedades civís irregulares.
 • Quen exerza funcións de dirección e xerencia que implica o desempeño do cargo de conselleiro ou administrador, ou preste outros servizos para unha sociedade mercantil capitalista, a título lucrativo e de forma habitual, persoal e directa, sempre que posúa o control efectivo, directo ou indirecto, daquela. En todo caso, entenderase que se produce tal circunstancia, cando as accións ou participacións do traballador supoñan, polo menos, a metade do capital social.

Presumirase, agás proba en contra, que o traballador posúe o control efectivo da sociedade cando concorran algunhas das seguintes circunstancias:

- Que, polo menos a metade do capital da sociedade para a que preste os seus servizos estea distribuído entre socios, cos que conviva, e a quen estea unido por vínculo conxugal ou de parentesco por consanguinidade, afinidade ou adopción, ata o segundo grao.

- Que a súa participación no capital social sexa igual ou superior á terceira parte do mesmo.

- Que a súa participación no capital social sexa igual ou superior á cuarta parte do mesmo, se ten atribuídas funcións de dirección e xerencia da sociedade.

Nos supostos nos que non concorran as circunstancias anteriores, a Administración poderá demostrar, por calquera medio de proba, que o traballador dispón do control efectivo da sociedade.

 • Os socios traballadores das sociedades laborais, cando a súa participación no capital social xunto co do seu cónxuxe e parentes por consanguinidade, afinidade ou adopción ata o segundo grao, cos que convivan, alcance polo menos o cincuenta por cento, agás que acredite que o exercicio do control efectivo da sociedade require o concurso de persoas alleas ás relacións familiares.

Quen está excluído?

Estarán excluídos deste réxime especial os traballadores por conta propia ou autónomos que exerzan unha actividade que dea lugar á súa inclusión noutros réximes da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}