Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Réxime Especial de Traballadores Autónomos

Campo de aplicación

Para os efectos deste réxime especial, entenderase como traballador por conta propia ou autónomo, aquel que realiza de forma habitual, persoal e directa unha actividade económica a título lucrativo, sen suxeición por ela a contrato de traballo e aínda que utilice o servizo remunerado doutras persoas, sexa ou non titular de empresa individual ou familiar.

Presumirase, agás proba en contrario, que no interesado concorre a condición de traballador por conta propia ou autónomo se este posúe a titularidade dun establecemento aberto ao público como propietario, arrendatario, usufrutuario ou outro concepto análogo.

Pola Lei 18/2007, do 4 de xullo, establécese, dentro do réxime especial dos traballadores por conta propia ou autónomos, e con efectos desde 1 de xaneiro de 2008, o sistema especial para traballadores por conta propia agrarios, no que quedarán incluídos os traballadores por conta propia agrarios, maiores de 18 anos, que reúnan os seguintes requisitos:

  • Ser titulares dunha explotación agraria e obter, polo menos, o 50% da súa renda total da realización de actividades agrarias ou outras complementarias, sempre que a parte de renda procedente directamente da actividade agraria realizada na súa explotación non sexa inferior ao 25% da súa renda total e o tempo de traballo dedicado a actividades agrarias ou complementarias destas, sexa superior á metade do seu tempo de traballo total.
  • Que os rendementos anuais netos obtidos da explotación agraria por cada titular desta non superen a contía equivalente ao 75% do importe, en cómputo anual, da base máxima de cotización establecida en cada momento no réxime xeral da Seguridade Social.
  • A realización de labores agrarios de forma persoal e directa nestas explotacións agrarias, aínda cando ocupen traballadores por conta allea, sempre que non se trate de máis de dous traballadores fixos ou, de tratarse de traballadores con contrato de traballo de duración determinada, que o número total de xornais satisfeitos aos eventuais agrarios non supere os 546 nun ano, computado de data a data.

Quen está incluído?

 • Traballadores maiores de 18 anos, que, de forma habitual, persoal e directa, realizan unha actividade económica a título lucrativo, sen suxeición a contrato de traballo.
 • Cónxuxe e familiares ata o segundo grao incluído (no caso de traballadores do sistema especial de traballadores autónomos, ata o terceiro grao) por consanguinidade, afinidade e adopción que colaboren co traballador autónomo de forma persoal, habitual e directa e non teñan a condición de asalariados.
 • Os escritores de libros.
 • Os traballadores autónomos economicamente dependentes aos que se refire o capítulo III do título II da Lei 20/2007, do 11 de xullo.
 • Os traballadores autónomos estranxeiros que residan e exerzan legalmente a súa actividade en territorio español.
 • Profesionais que exerzan unha actividade por conta propia, que requira a incorporación a un colexio profesional cuxo colectivo se integrara no réxime especial de traballadores autónomos.
 • Profesionais que exerzan unha actividade por conta propia, que requira a incorporación a un colexio profesional que non integrase o seu colectivo no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos, coas seguintes peculiaridades :

Se o inicio da actividade polo profesional colexiado se produciu entre o 10 de novembro de 1995 e o 31 de decembro de 1998, a alta no citado réxime especial, de non ser esixible con anterioridade a esta última data, debeu solicitarse durante o primeiro trimestre de 1999 producindo efectos dende o primeiro día do mes no que se formulase a correspondente solicitude. De ser formulada esta no mencionado prazo, os efectos das altas atrasadas serán os regulamentariamente establecidos, fixándose como data de inicio da actividade o 1 de xaneiro de 1999.

Non obstante o establecido nos parágrafos anteriores, quedan exentos da obriga de alta no réxime especial dos traballadores por conta propia ou autónomos, os colexiados que opten ou optaran por incorporarse á mutualidade de previsión social que puidese establecer o correspondente colexio profesional, sempre que a citada mutualidade sexa algunha das constituídas con anterioridade ao 10 de novembro de 1995. Se o interesado, tendo dereito, non optase por incorporarse á mutualidade correspondente, non poderá exercitar esta opción con posterioridade.

 • Os socios industriais de sociedades regulares colectivas e de sociedades comanditarias.
 • Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado, cando estas opten por este réxime nos seus estatutos. Neste caso, a idade mínima de inclusión no réxime especial é de 16 anos.
 • Comuneiros ou socios de comunidades de bens e sociedades civís irregulares.
 • Quen exerza funcións de dirección e xerencia que implica o desempeño do cargo de conselleiro ou administrador, ou preste outros servizos para unha sociedade mercantil capitalista, a título lucrativo e de forma habitual, persoal e directa, sempre que posúa o control efectivo, directo ou indirecto, daquela. En todo caso, entenderase que se produce tal circunstancia, cando as accións ou participacións do traballador supoñan, polo menos, a metade do capital social.

Presumirase, agás proba en contra, que o traballador posúe o control efectivo da sociedade cando concorran algunhas das seguintes circunstancias:

- Que, polo menos a metade do capital da sociedade para a que preste os seus servizos estea distribuído entre socios, cos que conviva, e a quen estea unido por vínculo conxugal ou de parentesco por consanguinidade, afinidade ou adopción, ata o segundo grao.

- Que a súa participación no capital social sexa igual ou superior á terceira parte do mesmo.

- Que a súa participación no capital social sexa igual ou superior á cuarta parte do mesmo, se ten atribuídas funcións de dirección e xerencia da sociedade.

Nos supostos nos que non concorran as circunstancias anteriores, a Administración poderá demostrar, por calquera medio de proba, que o traballador dispón do control efectivo da sociedade.

 • Os socios traballadores das sociedades laborais, cando a súa participación no capital social xunto co do seu cónxuxe e parentes por consanguinidade, afinidade ou adopción ata o segundo grao, cos que convivan, alcance polo menos o cincuenta por cento, agás que acredite que o exercicio do control efectivo da sociedade require o concurso de persoas alleas ás relacións familiares.

Quen está excluído?

Estarán excluídos deste réxime especial os traballadores por conta propia ou autónomos que exerzan unha actividade que dea lugar á súa inclusión noutros réximes da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}