Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Règim Especial de Treballadors Autònoms

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Qui hi està inclòs?

 • Treballadors més grans de 18 anys que, de manera habitual, personal i directa, duen a terme una activitat econòmica a títol lucratiu, sense estar subjectes a un contracte de treball.
 • Cònjuges i familiars fins al segon grau inclòs (en el cas dels treballadors del Sistema Especial de Treballadors Autònoms, fins al tercer grau) per consanguinitat, afinitat i adopció que col·laborin amb el treballador autònom de manera personal, habitual i directa i no tinguin la condició d'assalariats.
 • Els escriptors de llibres.
 • Els treballadors autònoms econòmicament dependents a què fa referència el capítol III del títol II de la Llei 20/2007, d'11 de juliol.
 • Els treballadors autònoms estrangers que resideixen i exerceixen legalment la seva activitat en territori espanyol.
 • Professionals que exerceixen una activitat per compte propi que requereix la incorporació a un col·legi professional el col·lectiu del qual s'hagi integrat al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Professionals que exerceixen una activitat per compte propi que requereix la incorporació a un col·legi professional el col·lectiu del qual no s'hagi integrat al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, amb les peculiaritats següents:

Si l'inici de l'activitat del professional col·legiat es va produir entre el 10 de novembre de 1995 i el 31 de desembre de 1998, l'alta en aquest règim especial, si no era exigible abans d'aquesta darrera data, s'hauria hagut de sol·licitar durant el primer trimestre de 1999, amb efectes des del primer dia del mes en què es va presentar la sol·licitud. Si la sol·licitud es va presentar en aquest termini, l'efecte de les altes endarrerides és el que està establert reglamentàriament i es fixa com a data d'inici de l'activitat l'1 de gener de 1999.

Malgrat el que estipulen els paràgrafs anteriors, queden exempts de l'obligació de donar-se d'alta al Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms els col·legiats que optin o hagin optat per incorporar-se a la mutualitat de previsió social establerta pel seu col·legi professional, sempre que la mutualitat es constituís abans del 10 de novembre de 1995. Si l'interessat no va optar per incorporar-s'hi tenint-hi dret, no podrà exercir aquesta opció posteriorment.

 • Els socis industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries.
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat, quan les cooperatives optin per aquest règim als seus estatuts. En aquest cas, l'edat mínima d'inclusió al Règim Especial és de 16 anys.
 • Comuners o socis de comunitats de béns i societats civils irregulars.
 • Les persones que assumeixin funcions de direcció i gerència que comportin l'exercici del càrrec de conseller o administrador o que prestin altres serveis a una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de manera habitual, personal i directa, sempre que en tinguin el control efectiu, directe o indirecte. S'entén, en tot cas, que es produeix aquesta circumstància quan les accions o participacions del treballador representen almenys la meitat del capital social.

Se suposa, llevat que s'aportin proves en el sentit contrari, que el treballador té el control efectiu de la societat quan concorren algunes de les circumstàncies següents:

- Quan almenys la meitat del capital de la societat a la qual presta els seus serveis està distribuït entre socis amb els quals conviu i hi està unit per un vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.

- Quan la seva participació al capital social és igual o superior a la tercera part del capital total.

- Quan la seva participació al capital social és igual o superior a la quarta part del capital total, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.

En els supòsits en què no concorrin les circumstàncies anteriors, l'Administració podrà demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que el treballador disposa del control efectiu de la societat.

 • Els socis treballadors de les societats laborals, quan la seva participació al capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau, amb els quals convisqui, arribi almenys al cinquanta per cent, llevat que acrediti que l'exercici del control efectiu de la societat requereix la participació de persones alienes a les relacions familiars.

Qui n'està exclòs?

Estan exclosos d'aquest règim especial els treballadors per compte propi o autònoms, si la seva activitat en determina la inclusió en altres règims de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}