Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conveni especial per a treballadors que cessin en les prestacions de serveis o activitats

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Poden subscriure este conveni especial el treballador o assimilat que preste els seus servicis a dos o més empresaris en situació de pluriocupació, ja siga en règim de contractació a temps complet o a temps parcial, que perceba o no la prestació o subsidi de desocupació, i s'extingisca algun o tots els seus contractes de faena o quan preste els seus servicis en situació de pluriactivitat i cesse en alguna o totes les activitats que van donar lloc a la seua inclusió obligatòria en dos o més Règims del Sistema de Seguretat Social, ja siga de manera simultània o successiva.

Es podrà subscriure conveni especial amb l'objecte de mantindre la mateixa o les mateixes bases de cotització per les quals cotitzava en situació de pluriocupació o pluriactivitat.

Forma i termini de sol·licitud

Ha de presentar-se sol·licitud (model TA-0040) davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa en el termini de 90 dies naturals a partir de la data causant o en qualsevol moment.

Acció protectora

El conveni especial té per objecte la cobertura del conjunt de l'acció protectora del règim o règims en què se subscriga el mateix.

Requisits

El treballador o assimilat ha hagut de figurar d'alta per a dos o més empresaris o de manera simultània en situació d'alta en dos o més règims i ha de cessar en una o totes les activitats, de manera simultània o successiva.

És necessària una carència específica en pluriocupació o pluriactivitat de 1.080 dies en la respectiva situació de pluriocupació o pluriactivitat.

Efectes

La data de presentació de la sol·licitud o la data de situació que determina el conveni especial quan la sol·licitud es realitze dins dels 90 dies següents a la dita data de situació.

Causes d'extinció

- Per adquirir l'interessat la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.

- Per falta d'abonament de tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.

- Per defunció de l'interessat.

- Per decisió de l'interessat degudament comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Cotització

- El treballador o assimilat podrà subscriure conveni especial amb la particularitat que la base de cotització no podrà ser superior a la diferència entre la base de cotització quant a la seua nova activitat i la mitjana de les bases cotitzades durant els dotze mesos anteriors a la cessació.

- La base estarà constituïda, si cessa en totes les activitats, per la suma de les bases de cotització del mes anterior a la subscripció del conveni, amb el límit del límit màxim absolut.

- En el cas de manteniment d'alguna o algunes de les activitats, la base estarà constituïda per la diferència que resulte de la nova distribució de les bases, si la nova base fóra inferior a l'anterior a la subscripció del conveni.

- Només s'exigix que la base de cotització no supere la màxima del règim.

- El termini d'ingrés de les quotes serà al mes següent al qual es referisca la quota.

Altres

Aquest conveni especial es regula per l'article 23 de l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre i per la norma general en el que no estableix.

Complementary Content
${loading}