Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Convenio especial para traballadores que cesen nas prestacións de servizos ou actividades

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

¿Quen pode subscribilo?

Pode subscribir este convenio especial o traballador ou asimilado que preste os seus servizos a dous ou máis empresarios en situación de pluriemprego, sexa en réxime de contratación a tempo completo ou sexa a tempo parcial, perciba ou non a prestación ou subsidio por desemprego, e se extinga algún ou tódolos seus contratos de traballo ou cando preste os seus servizos en situación de pluriactividade e cesamento nalgunha ou en tódalas actividades que deron lugar á súa inclusión obrigatoria en dous ou máis Réximes do Sistema da Seguridade Social, xa sexa en forma simultánea ou sucesiva.

Poderase subscribir convenio especial co obxecto de manter a mesma ou mesmas bases de cotización polas que viña cotizando en situación de pluriemprego ou pluriactividade.

Forma e prazo de solicitude

Debe presentarse solicitude (modelo TA-0040) ante a Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administración da mesma no prazo de 90 días naturais a partir da data causante ou en calquera momento.

Acción protectora

O convenio especial ten por obxecto a cobertura do conxunto da acción protectora do réxime ou réximes nos que se subscriba o mesmo.

Requisitos

O traballador ou asimilado tivo que figurar de alta para dous ou máis empresarios ou de forma simultánea en situación de alta en dous ou máis réximes e ten que cesar nunha ou en tódalas actividades, de forma simultánea ou sucesiva.

É necesario unha carencia específica en pluriemprego ou pluriactividade de 1.080 días na respectiva situación de pluriemprego ou pluriactividade.

Efectos

A data de presentación da solicitude ou a data de situación que determina o convenio especial cando a solicitude se realice dentro dos 90 días seguintes a esta data de situación.

Causas de extinción

- Por adquirir o interesado a condición de pensionista de xubilación ou incapacidade permanente.

- Por falta de aboamento de tres mensualidades consecutivas ou cinco alternativas.

- Por falecemento do interesado.

- Por decisión do interesado debidamente comunicada á Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Cotización

- O traballador ou asimilado poderá subscribir convenio especial coa particularidade de que a base de cotización non poderá ser superior á diferenza entre a base de cotización en razón da súa nova actividade e a media das bases cotizadas durante os doce meses anteriores ao cesamento.

- A base estará constituída, se cesa en tódalas actividades, pola suma das bases de cotización do mes anterior á subscrición do convenio, co límite do tope máximo absoluto.

- No caso de mantemento dalgunha ou algunhas das actividades, a base estará constituída pola diferenza que resulte da nova distribución das bases, se a nova base fose inferior á anterior á subscrición do convenio.

- Só se esixe que a base de cotización non supere a máxima do réxime.

- O prazo de ingreso das cotas será o mes seguinte ao que estea referida a cota.

Outros

Este convenio especial regúlase polo artigo 23 da Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro, e para o non disposto neste pola norma xeral.

Complementary Content
${loading}