Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Suggeriments i queixes

Els formularis de suggeriments i queixes tenen per objecte recollir les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat i també les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats per l'Administració de la Seguretat Social.

Normativa

La normativa bàsica en la qual es regulen els formularis de queixes i suggeriments s'arreplega al Reglament (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5  de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals).

Localització

En esta pàgina es facilita als ciutadans el formulari electrònic per a la remissió dels suggeriments i les queixes. Per a utilitzar-lo, cal disposar d'un DNI Electrònic o un altre certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat) reconegut inclòs en la llista de certificats admesos, complir la resta de requisits tècnics i tindre configurat el navegador per a l'ús de funcionalitats de firma electrònica.

A més, si este certificat no s'ha obtingut en una oficina de la Seguretat Social, les dades identificatives del certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat) han de coincidir amb les que figuren a la base de dades de la Seguretat Social.

A més, hi ha formularis de suggeriments i queixes a disposició dels ciutadans a totes les Oficines i Centres d'Atenció de la Seguretat Social oberts al públic, així com als registres generals i auxiliars de recepció o eixida de documents dels Servicis Centrals, Direccions Provincials i altres unitats perifèriques dels Organismes i Entitats de la Seguretat Social. La seua existència se senyalitzarà de manera visible i la seua situació serà accessible per tal que els ciutadans puguen localitzar-lo i usar-lo. Igualment, pot descarregar al final d'esta pàgina este formulari a presentar en les instal·lacions indicades.

Formes de presentació

Els suggeriments i les queixes es poden presentar mitjançant les vies següents:

  • Via telemàtica, a través del formulari electrònic disponible, utilitzant el DNI Electrònic o un altre certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat) admés.
  • Via presencial, omplint el formulari corresponent, el qual es pot trobar al final d'esta pàgina.
  • Via postal, on es farà constar el nom, els cognoms i el domicili, a fi d'enviar-li la còpia corresponent i la resposta.

Resposta

Una vegada rebut el formulari, la Unitat Responsable corresponent haurà d'informar el ciutadà en el termini de 20 dies hàbils. El transcurs d'este termini es podrà suspendre si s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, formuli els aclariments necessaris per a la correcta tramitació del suggeriment o queixa.

Si transcorregut el termini no s'ha obtingut cap resposta, l'interessat es podrà dirigir a la Inspecció General de Serveis de l'Organisme on va presentar el suggeriment o la queixa per a conéixer els motius que han originat la falta de resposta i perquè esta Inspecció propose, si escau, als òrgans competents l'adopció de les mesures oportunes.

Observacions

Les queixes formulades no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu ni la seua interposició paralitzarà els terminis que establix la normativa vigent.

La presentació d'una queixa no condiciona, de cap manera, l'exercici de les accions restants o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguen exercitar els que hi figuren com a interessats.

En el formulari per a entregar presencialment inclòs al final d'esta pàgina es podran obtindre totes les còpies en blanc que es considere oportú per a omplir-lo de manera manual o escriure les dades requerides i seguidament obtindre el nombre de còpies desitjat (es recomana obtindre'n 4 còpies perquè una se segelle a l'oficina de presentació).

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Formulari queixes i suggeriments Descargar documento Formulari queixes i suggeriments. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Formulari queixes i suggeriments. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,78 KB) 15/09/2020
Complementary Content
${loading}