Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Suggeriments i queixes

Els formularis de suggeriments i queixes tenen per objecte recollir les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat i també les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats per l'Administració de la Seguretat Social.

Normativa

La normativa bàsica en la qual es regulen els formularis de queixes i suggeriments es recull al Reglament (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5  de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals).

Localització

En aquesta pàgina es facilita als ciutadans el formulari electrònic per a la remissió dels suggeriments i les queixes. Per utilitzar-lo, cal disposar d'un DNI Electrònic o un altre certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat) reconegut inclòs en la llista de certificats admesos, complir la resta de requisits tècnics i tenir configurat el navegador per a l'ús de funcionalitats de signatura electrònica.

A més, si aquest certificat no s'ha obtingut en una oficina de la Seguretat Social, les dades identificatives del certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat) han de coincidir amb les que figuren a la base de dades de la Seguretat Social.

A més, hi ha formularis de suggeriments i queixes a disposició dels ciutadans a totes les Oficines i Centres d'Atenció de la Seguretat Social oberts al públic, així com als registres generals i auxiliars de recepció o sortida de documents dels Serveis Centrals, Direccions Provincials i altres unitats perifèriques dels Organismes i les Entitats de la Seguretat Social. La seva existència estarà senyalitzada de manera visible i la seva situació serà accessible per tal que els ciutadans puguin localitzar-lo i usar-lo. Igualment, podeu baixar al final d'aquesta pàgina el formulari esmentat que heu de presentar a les instal·lacions indicades.

Formes de presentació

Els suggeriments i les queixes es poden presentar mitjançant les vies següents:

  • Via telemàtica, a través del formulari electrònic disponible, utilitzant el DNI Electrònic o un altre certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat) admès.
  • Via presencial, emplenant el formulari corresponent, el qual es pot trobar al final d'aquesta pàgina.
  • Via postal, on es farà constar el nom, els cognoms i el domicili, a fi d'enviar-li la còpia corresponent i la resposta.

Resposta

Una vegada rebut el formulari, la Unitat Responsable corresponent n'haurà d'informar el ciutadà en el termini de 20 dies hàbils. El transcurs del termini esmentat es podrà suspendre si s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, formuli els aclariments necessaris per a la correcta tramitació del suggeriment o la queixa.

Si transcorregut el termini no s'ha obtingut cap resposta, l'interessat es podrà dirigir a la Inspecció General de Serveis de l'Organisme on va presentar el suggeriment o la queixa per conèixer els motius que han originat la falta de resposta i perquè la inspecció esmentada proposi als òrgans competents, si s'escau, l'adopció de les mesures oportunes.

Observacions

Les queixes formulades no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva interposició paralitza els terminis establerts en la normativa vigent.

La presentació d'una queixa no condiciona, de cap manera, l'exercici de les accions restants o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir els que hi figuren com a interessats.

En el formulari per lliurar presencialment inclòs al final d'aquesta pàgina es podran obtenir tantes còpies en blanc com es consideri oportú per emplenar-lo de manera manual o escriure les dades requerides i seguidament obtenir el nombre de còpies desitjat (es recomana obtenir-ne 4 còpies per tal que una se segelli a l'oficina de presentació).

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Formulari queixes i suggeriments Descargar documento Formulari queixes i suggeriments. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Formulari queixes i suggeriments. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,78 KB) 15/09/2020
Complementary Content
${loading}