Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Comunicació de dades

L'omissió del compliment de les obligacions indicades en els paràgrafs següents serà constitutiva d'infracció basant-se en allò establit en la secció 2a del capítol III de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovada per RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE 189 de 8 d'agost).

 

En tots els casos

Ha de comunicar, dins dels 30 dies següents a què es produïsquen, les variacions següents:

  • Canvis de domicili: residència habitual o fiscal.

  • Inici d'activitats laborals.

  • Canvis en la situació econòmica: rendes de treball, reconeixement i/o cobrament d'altres prestacions o pensions nacionals o estrangeres, o un altre tipus de rendes.

  • Canvis de la situació familiar: estat civil, naixements, defuncions...

  • Així mateix, els beneficiaris de prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social, el gaudiment del qual es trobe condicionat a la residència efectiva a Espanya, podran ser citats a compareixença a les Oficines de l'Entitat Gestora competent.

En cas de no presentar la documentació requerida en el termini establit o de con comparèixer davant l'Entitat Gestora, prèvia citació, la prestació o complement a mínims de la mateixa serà objecte de suspensió cautelar. Si es presenta la documentació sol·licitada o es compareix transcorreguts més de 90 dies, des de la sol·licitud o citació, es produirà la rehabilitació de la prestació o del seu complement, amb una retroactivitat màxima de 90 dies.

Perceptors de mínims amb cònjuge que NO estiga a càrrec o unitat econòmica unipersonal

Els pensionistes perceptors de complements per mínim que, durant l'any anterior, hagen obtingut rendiments per rendes de treball personal o capital o qualsevol altres rendiments substitutius (exclosa la pensió que es vaja a complementar), superiors a l'import anual establit en la LPGE corresponent, hauran de presentar declaració expressiva de la circumstància abans del dia 1 de març de cada any.

Sense perjuí de la obligació establida en el paràgraf anterior, per acreditar les rendes i ingressos, les Entitats gestores de la Seguretat Social podran, en qualsevol moment, requerir als perceptors de complements per mínims una declaració d'estos, així com dels seus bens patrimonials i, si escau, l'aportació de les declaracions tributàries presentades.

Perceptors de mínims amb cònjuge a càrrec

Estan obligats a declarar,  dins del mes següent al moment en què es produïsca,  qualsevol variació del seu estat civil que afecte aquesta situació i qualsevol canvi en la situació de dependència econòmica del seu cònjuge.

Sense perjuí de l'anterior, l'entitat gestora pot sol·licitar en qualsevol moment les dades identificatives del cònjuge i la declaració dels ingressos de tots dos cònjuges.

Pensionistes de viudetat que tenen reconegut el percentatge del 70% de la base reguladora

Donat que els requisits (manca d'ingressos, càrregues familiars i que la pensió de viudetat constituïx al font d'ingressos principals) han de concórrer simultàniament, els pensionistes estan obligats a presentar, en el termini de 30 dies, a comptar des de la data en què es produïsquen, comunicació degudament acreditada de totes les variacions que hagen tingut lloc en la seua situació familiar o econòmica, que puguen suposar el naixement o extinció del dret a eixe percentatge de pensió.

A l'efecte de determinar la subsistència de càrregues familiars, han de presentar, abans de l'1 de març de cada any, declaració expressiva dels rendiments percebuts en l'exercici anterior, pel propi pensionista i els membres de la unitat familiar.

Pensionistes de viudetat amb mínims per càrregues familiars

Estan obligats a presentar, en el termini de 30 dies, a comptar des de la data en què es produïsca, comunicació degudament acreditada de qualsevol variació de la seua situació familiar o econòmica, que puguen suposar l'extinció del complement a mínims esmentat.

A l'efecte de determinar la subsistència de càrregues familiars, han de presentar, abans de l'1 de març de cada any, declaració expressiva dels rendiments percebuts en l'exercici anterior, pel propi pensionista i els membres de la unitat familiar.

Complementary Content
${loading}