Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Comunicació de dades

L'omissió del compliment de les obligacions assenyalades als paràgrafs següents constitueix una infracció segons allò que s'estableix a la secció 2a del capítol III de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovada per RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE 189 de 8 d'agost).

 

En tots els casos

Cal comunicar, en els 30 dies següents en què es produeixin, les variacions següents:

  • Canvis de domicili: residència habitual o fiscal.

  • Inici d'activitats laborals.

  • Canvis en la situació econòmica: rendes de treball, reconeixement i/o cobrament d'altres prestacions o pensions nacionals o estrangeres, o altres tipus de rendes.

  • Canvis de la situació familiar: estat civil, naixements, defuncions...

  • Així mateix, els beneficiaris de prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social, el gaudi de les quals estigui condicionat a la residència efectiva a Espanya poden ser citats a compareixença a les oficines de l'entitat gestora competent.

En cas de no presentar la documentació requerida en el termini establert o de no comparèixer davant l'entitat gestora, prèvia citació, la prestació o complement a mínims d'aquesta, serà objecte de suspensió cautelar. Si es presenta la documentació sol·licitada o es compareix un cop transcorreguts més de 90 dies des de la seva sol·licitud o citació, es produeix la rehabilitació de la prestació o del seu complement, amb una retroactivitat màxima de 90 dies.

Perceptors de mínims amb cònjuge NO a càrrec o unitat econòmica unipersonal

Els pensionistes perceptors de complements per mínims que, durant l'any anterior, hagin obtingut rendiments per rendes de treball personal i/o capital o qualssevol altres rendiments substitutius dels primers (excloent-hi la pensió que es vagi a complementar), superiors a l'import establert anualment a la LPGE corresponent, cal que presentin declaració on s'expressi aquesta circumstància, abans del dia 1 de març de cada any.

Sense perjudici de l'obligació que s'estableix al paràgraf anterior i per tal d'acreditar les rendes i ingressos, les entitats gestores de la Seguretat Social poden, en tot moment, demanar als perceptors una declaració dels complements per mínims que hagin percebut i també dels béns patrimonials i, si escau, l'aportació de les declaracions tributàries presentades.

Perceptors de mínims amb cònjuge a càrrec

Estan obligats a declarar, dins del mes següent al moment en què es produeixi, qualsevol variació de l'estat civil que afecti aquesta situació i també qualsevol canvi en la situació de dependència econòmica del cònjuge.

Sense perjudici del paràgraf anterior, lEntitat gestora podrà sol·licitar, en qualsevol moment, les dades que identifiquen el cònjuge, així com la declaració dels ingressos que perceben ambdós cònjuges.

Pensionistes de viduïtat que tenen reconegut el percentatge del 70% de la base reguladora

Atès que els requisits (falta d'ingressos, càrregues familiars i que la pensió de viduïtat constitueix la font principal d'ingressos) han de concórrer simultàniament, els pensionistes es troben en l'obligació de presentar, en el termini de 30 dies a comptar des de la data en què es produeixin, una comunicació degudament acreditada de totes les variacions que hagin tingut lloc en llur situació familiar o econòmica i que puguin suposar el naixement o l'extinció del dret al percentatge de pensió esmentat.

A lefecte de determinar la subsistència de càrregues familiars, han de presentar, abans de l'1 de març de cada any, una declaració expressiva dels rendiments percebuts en l'exercici anterior per part del pensionista mateix i els membres de la unitat familiar.

Pensionistes de viduïtat amb mínims per càrregues familiars

Els beneficiaris estan obligats a presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la data en què es produeixi, una comunicació degudament acreditada de totes les variacions que hagin tingut lloc en llur respectiva situació familiar o econòmica i que puguin suposar l'extinció del complement a mínims esmentat.

A lefecte de determinar la subsistència de càrregues familiars, han de presentar, abans de l'1 de març de cada any, una declaració expressiva dels rendiments percebuts en l'exercici anterior per part del pensionista mateix i els membres de la unitat familiar.

Complementary Content
${loading}