Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Modalidades / Clases

Pensións contributivas / Clases

 • Son prestacións económicas e de duración indefinida, aínda que non sempre, cuxa concesión está xeralmente supeditada a unha previa relación xurídica coa Seguridade Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos), sempre que se cumpran os demais requisitos esixidos.
 • A súa contía determínase en función das achegas efectuadas polo traballador e o empresario, se se trata de traballadores por conta allea, durante o período considerado para os efectos da base reguladora da pensión de que se trate.
 • Dentro da acción protectora do Réxime Xeral e dos Réximes Especiais da Seguridade Social, coas salvidades que, en cada caso e para cada modalidade, se indican no respectivo réxime especial, inclúense as pensións seguintes:
  • Por xubilación: xubilación ordinaria, xubilación anticipada por ter a condición de mutualista, xubilación anticipada sen ter a condición de mutualista, xubilación anticipada derivada do cesamento non voluntario no traballo, xubilación anticipada por vontade do traballador, xubilación anticipada por redución da idade mínima debido á realización de actividades penosas, tóxicas e insalubres, xubilación anticipada de traballadores con discapacidade, xubilación parcial, xubilación flexible e xubilación especial aos 64 anos.

  • Por incapacidade permanente: total, absoluta e grande invalidez.

  • Por falecemento: viuvez, orfandade e en favor de familiares.

  • Dentro da acción protectora do Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez (SOVI), inclúense as pensións de:
   • Vellez.

   • Invalidez.

   • Viuvez.

   Pensións non contributivas / Clases

   Son prestacións económicas que se recoñecen a aqueles cidadáns que, encontrándose en situación de necesidade protexible, carezan de recursos suficientes para a súa subsistencia nos termos legalmente establecidos, aínda cando non cotizasen nunca ou o tempo suficiente para alcanzar as prestacións do nivel contributivo. Dentro desta modalidade, encóntranse as pensións seguintes: Invalidez e Xubilación.

   A xestión destas pensións non contributivas está atribuída aos órganos competentes de cada Comunidade Autónoma e ás Direccións provinciais do Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) nas cidades de Ceuta e Melilla.

   Complementary Content
   ${loading}