Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Modalitats / Classes

Pensions contributives / Classes

 • Són prestacions econòmiques i de durada indefinida, tot i que no sempre, la concessió de les quals està generalment supeditada a una prèvia relació jurídica amb la Seguretat Social (acreditar un període mínim de cotització en determinats casos), sempre que es compleixin els altres requisits exigits.
 • La quantia es determina en funció de les aportacions efectuades pel treballador i per l'empresari, si es tracta de treballadors per compte d'altri, durant el període considerat a l'efecte de la base reguladora de la pensió de què es tracti.
 • Dins de l'acció protectora del Règim General i dels Règims Especials de la Seguretat Social, amb les excepcions que en cada cas i per a cada modalitat s'indiquen en el respectiu règim especial, s'inclouen les pensions següents:
  • Per jubilació: jubilació ordinària, jubilació anticipada pel fet de tenir la condició de mutualista, jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista, jubilació anticipada derivada del cessament no voluntari en el treball, jubilació anticipada per voluntat del treballador, jubilació anticipada per reducció de l'edat mínima a causa de la realització d'activitats penoses, tòxiques i insalubres, jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat, jubilació parcial, jubilació flexible i jubilació especial als 64 anys.

  • Per incapacitat permanent: total, absoluta i gran invalidesa.

  • Per defunció: viduïtat, orfandat i a favor de familiars.

  • Dins l'acció protectora de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) s'inclouen les pensions de:
   • Vellesa.

   • Invalidesa.

   • Viduïtat.

   Pensions no contributives / Classes

   Són prestacions econòmiques que es reconeixen a aquells ciutadans que, trobant-se en situació de necessitat protegible, manquin de prou recursos per a la seva subsistència en els termes legalment establerts, encara que no hagin cotitzat mai o el temps suficient per tenir dret a les prestacions del nivell contributiu. Dins aquesta modalitat hi ha les pensions següents: Invalidesa i Jubilació.

   La gestió d'aquestes pensions no contributives està atribuïda als òrgans competents de cada Comunitat Autònoma i a les Direccions Provincials de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) a les ciutats de Ceuta i Melilla.

   Complementary Content
   ${loading}