Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Modalitats pagament

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Les pensions contributives s'abonen als seus titulars a través de la modalitat de cobrament escollida, a no ser que es tracte de beneficiaris menors de 18 anys o majors incapacitats judicialment. En aquest cas la pensió s'abonarà a qui els tinga sota cura, sempre que complisquen l'obligació de mantenir-los i educar-los, o a qui en tingui atribuïda la guarda o tutela.

Elecció d’entitat pagadora

Elecció inicial:

L’elecció de l’entitat es formula de manera simultània i conjunta amb la sol·licitud de la pensió.

Canvis:

 • El canvi de compte bancari el pot fer el pensionista o el pot comunicar l’entitat financera en qualsevol moment en nom seu, i serà efectiu a partir del primer dia hàbil del segon mes següent a aquell en què s’haguera formulat la sol·licitud de canvi.

 • Més informació sobre la comunicació del canvi de compte en nom teu, per l’entitat financera.

 • La sol·licitud de canvi es pot tramitar mitjançant el model disponible en el web de la Seguretat Social.

Modalitats de pagament

El pensionista pot escollir entre les següents modalitats de pagament:

 • A través d'entitats financeres: Banca, Caixes d'Estalvis i Caixes Rurals i Cooperatives de Crèdit, així com les agrupacions o associacions d'aquestes entitats financeres.

En aquest casos, el pensionista pot escollir entre cobrament directe en finestra o l'abonament en compte corrent o llibreta d'estalvis. El compte o llibreta pot ser:

  • Compte corrent o llibreta d'estalvis restringides, de titularitat del perceptor i necessàriament individual, amb l'única finalitat de l'abonament de la pensió i de disposició exclusiva pel titular.
  • Compte corrent o llibreta d'estalvis ordinàries, de titularitat del perceptor, que podrà ser individual o conjunta, figurant-hi el beneficiari o el seu representat legal com un dels seus titulars. En aquest cas, l'entitat financera és responsable de la devolució a la Tresoreria General de la Seguretat Social  de les mensualitats que pogueran abonar-se, corresponents al mes o mesos següents al de la data d'extinció de la pensió, sense perjuí del dret de l'entitat financera de repercutir contra quins hagen percebut indegudament les pensions esmentades.
 • Per mitjà de graduats socials:
  • Cada graduat social que realitze pagaments a pensionistes ha de designar l'entitat financera, agrupació o associació a través de la qual vol rebre els fons per a satisfer les pensions. A este efecte, ha d'obtindre prèviament la conformitat de l'entitat financera, de la qual rebrà la documentació necessària per al pagament.
  • Efectuats els pagaments, el graduat social retornarà a l'entitat financera, abans del dia 16 de cada mes, la relació dels perceptors i efectuarà la liquidació que, en el seu cas, procedisca.
  • Els graduats socials responen de l'abonament de prestacions indegudes de la mateixa manera que l'establida per a les entitats financeres.
  • Els graduats socials que, el 30.03.07, estigueren inscrits en el corresponent Registre de Col·laboradors, podran seguir col·laborant en el pagament de les pensions i altres prestacions econòmiques periòdiques que vingueren gestionant, sense que puguen assumir el pagament de noves prestacions a partir d'eixa data.
 • A través dels administradors de les residències de pensionistes de la Seguretat Social, respecte dels titulars que hi ocupen plaça:
  • Els administradors designaran l'entitat financera en què vulguen percebre els fons de les nòmines corresponents, i quedaran subjectes als mateixos tràmits i requeriments que els graduats socials.
  • Els administradors que, el 30.03.07, estigueren inscrits en el corresponent Registre de Col·laboradors, podran seguir col·laborant en el pagament de les pensions i altres prestacions econòmiques periòdiques que vingueren gestionant, sense que puguen assumir el pagament de noves prestacions a partir d'eixa data.
 • Gir postal:

Està limitat als pensionistes que no disponguen, en la seua localitat de residència, d'altre mitjà o modalitat de cobrament, i es pot fer, únicament, en els casos en què el pagament es faça amb càrrec als fons de maniobra.

Pagaments no periòdics / primer pagament

 • Pensió de jubilació i de vellesa de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (AOVI): 

La resolució i el pagament de la sol·licitud de pensió s'han d'efectuar abans de l'últim dia del mes següent al de la seua presentació, ja que no existeix interrupció en la percepció de rendes quan es passa de la situació d'actiu a la de pensionista.

En tot cas, el termini màxim de resolució i notificació és de 90 dies.

 • Pensions de viduïtat, orfandat i a favor de familiars, així com de viduïtat de l'AOVI:

La resolució i el pagament de les sol·licituds de pensió de viduïtat i d'orfandat  s'han d'efectuar abans de l'últim dia del mes següent al de la seua presentació, de manera que a les rendes percebudes pel difunt  l'últim mes com a treballador en actiu o com a pensionista, se sumen, sense solució de continuïtat, les de la primera mensualitat com a pensionista dels beneficiaris d'aquestes pensions.

En tot cas, el termini màxim de resolució i notificació és de 90 dies. 

 • Pensions d' incapacitat permanent i d'invalidesa AOVI:

El termini màxim de resolució i notificació és de 135 dies.

Pagaments periòdics / mensuals

Un cop efectuat el primer pagament de la pensió, els imports dels pagaments mensuals han d'aparéixer en el compte dels perceptors o a disposició del beneficiari en l'entitat financera col·laboradora el primer dia hàbil del mes en què es realitza el pagament i, en tot cas, abans del quart dia natural del mateix mes.

Pagament a persones desplaçades o residents a l'estranger

Es basarà en allò expressament pactat referent a això i, a falta de pacte, les prestacions reconegudes es pagaran pels mitjans de pagament i a través dels  procediments que cada país tinga establerts per al pagament de les prestacions del seu sistema de Seguretat Social als beneficiaris. 

A petició del perceptor de la prestació reconeguda a la persona desplaçada o resident a l'estranger, la materialització del pagament pot fer-se per trimestres o semestres naturals vençuts, tot i que el seu rèdit siga mensual i sense que, en cap cas, es generen interessos a favor del beneficiari.

Per a la materialització dels pagaments, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà acordar amb les entitats financeres i altres col·laboradors, quan es produesquen circumstàncies que així ho aconsellen, formes o procediments de pagaments específics que en garantesquen el bon funcionament.

Complementary Content
${loading}