Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Modalitats pagament

Les pensions contributives s'abonen als seus titulars a través de la modalitat de cobrament escollida, a no ser que es tracti de beneficiaris menors de 18 anys o majors incapacitats judicialment. En aquest cas la pensió s'abonarà a qui els tingui sota cura, sempre que compleixin l'obligació de mantenir-los i educar-los, o a qui en tingui atribuïda la guarda o tutela.

Elecció d’entitat pagadora

Elecció inicial:

L’elecció de l’entitat es formula de manera simultània i conjunta amb la sol·licitud de la pensió.

Canvis:

 • El canvi de compte bancari el pot fer el pensionista, o el pot comunicar l’entitat financera en qualsevol moment en nom seu, i serà efectiu a partir del primer dia hàbil del segon mes següent a aquell en què s’hagués formulat la sol·licitud de canvi.

 • Més informació sobre la comunicació del canvi de compte en nom teu, per l’entitat financera.

 • La sol·licitud de canvi es pot tramitar mitjançant el model disponible al web de la Seguretat Social.

Modalitats de pagament

El pensionista pot triar entre les modalitats de pagament següents:

 • A través d’entitats financeres: Banca, caixes d’estalvis i caixes rurals i cooperatives de crèdit, i també les agrupacions o associacions d’aquestes entitats financeres.

  El compte o llibreta pot ser:

  • Compte corrent o llibreta d’estalvis restringits, de titularitat del perceptor i necessàriament individual, amb la finalitat única d’abonar la pensió i de disposició exclusiva per part del titular.

  • Compte corrent o llibreta d’estalvis ordinaris, de titularitat del perceptor, que pot ser individual o conjunta, i ha de figurar el beneficiari o, si escau, el seu representant legal com un dels titulars. En aquest cas, l’entitat financera és responsable de la devolució a la Tresoreria General de la Seguretat Social  de les mensualitats que es puguin abonar corresponents al mes o mesos següents al de la data d’extinció de la pensió, sens perjudici del dret de l’entitat financera de repercutir contra aquells que hagin percebut indegudament aquestes pensions.

 • Per mitjà de graduats socials:
  • Cada graduat social que faci pagaments a pensionistes ha de designar l’entitat financera, agrupació o associació a través de la qual vol rebre els fons per satisfer les pensions. A aquest efecte, cal que prèviament obtingui la conformitat de l’entitat financera, de la qual ha de rebre la documentació necessària per al pagament.

  • Un cop s’hagin efectuat els pagaments, el graduat social ha de retornar a l’entitat financera, abans del dia 16 de cada mes, la relació dels perceptors i ha d’efectuar la liquidació que, si escau, correspongui.

  • Els graduats socials responen de l’abonament de prestacions indegudes de la mateixa manera que s’estableix per a les entitats financeres.

  • Els graduats socials que, el 30-3-2007, estaven inscrits en el Registre de Col·laboradors corresponent poden seguir col·laborant en el pagament de les pensions i altres prestacions econòmiques periòdiques que gestionen, sense que puguin assumir el pagament de noves prestacions a partir d’aquesta data.

 • A través dels administradors de les residències de pensionistes de la Seguretat Social, respecte dels titulars que hi ocupin plaça:
  • Els administradors han de designar l’entitat financera en què volen percebre els fons de les nòmines corresponents, tenint en compte que han de restar subjectes als mateixos tràmits i requisits que els graduats socials.

  • El administradors que, el 30-3-2007, estaven inscrits en el Registre de Col·laboradors corresponent poden seguir col·laborant en el pagament de les pensions i altres prestacions econòmiques periòdiques que gestionen, sense que puguin assumir el pagament de noves prestacions a partir d’aquesta data.

Pagaments no periòdics / primer pagament

 • Pensió de jubilació i de vellesa de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI):

La resolució i el pagament de la sol·licitud de pensió s'han d'efectuar abans del darrer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud, de manera que no s'interrompi la percepció de rendes quan es passa de la situació d'actiu a la de pensionista.

En tot cas, el termini màxim de resolució i notificació és de 90 dies.

 • Pensions de viduïtat, orfandat i a favor de familiars, com també de viduïtat del SOVI:

La resolució i el pagament de les sol·licituds de pensió de viduïtat i d'orfandat s'han d'efectuar abans del darrer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud, de manera que les rendes percebudes pel difunt el darrer mes com a treballador en actiu o com a pensionista són substituïdes, sense solució de continuïtat, per les de la primera mensualitat com a pensionistes dels beneficiaris d'aquestes pensions.

En tot cas, el termini màxim de resolució i notificació és de 90 dies.

 • Pensions d'incapacitat permanent i d'invalidesa SOVI:

El termini màxim de resolució i notificació és de 135 dies.

Pagaments periòdics / mensuals

Un cop efectuat el primer pagament de la pensió, els imports dels pagaments mensuals han d'aparèixer en el compte dels perceptors o a disposició del beneficiari en l'entitat financera col·laboradora el primer dia hàbil del mes en què es realitza el pagament i, en tot cas, abans del quart dia natural del mateix mes.

Pagament a persones desplaçades o residents a l'estranger

Es basarà en allò expressament pactat referent a això i, a falta de pacte, les prestacions reconegudes es pagaran pels mitjans de pagament i a través dels  procediments que cada país tingui establerts per al pagament de les prestacions del seu sistema de Seguretat Social als beneficiaris. 

A petició del perceptor de la prestació reconeguda a la persona desplaçada o resident a l'estranger, la materialització del pagament pot fer-se per trimestres o semestres naturals vençuts, tot i que el seu rèdit sigui mensual i sense que, en cap cas, es generin interessos a favor del beneficiari.

Per a la materialització dels pagaments, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà acordar amb les entitats financeres i altres col·laboradors, quan es produeixin circumstàncies que així ho aconsellin, formes o procediments de pagaments específics que en garanteixin el bon funcionament.

Altres mitjans de pagament

Amb caràcter excepcional s’admet el pagament en efectiu en algun supòsit especial, degudament acreditat i una vegada autoritzat per l’entitat gestora.

Complementary Content
${loading}