Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Modalidades pagamento

As pensións contributivas abóanse aos seus titulares a través da modalidade de cobro elixida, agás que se trate de beneficiarios menores de 18 anos ou maiores incapacitados xudicialmente, en cuxo caso, a pensión se aboará a quen os teña ao seu cargo, en tanto cumpran a obriga de mantelos e educalos, ou a quen teña atribuída a garda ou tutela.

Elección de entidade pagadora

Elección inicial:

A elección da entidade formúlase, simultánea e conxuntamente, coa solicitude da pensión.

Cambios:

 • O cambio de conta bancaria pode realizarse polo pensionista, ou comunicarse pola entidade financeira, no seu nome, en calquera momento e será efectivo a partir do primeiro día hábil do segundo mes seguinte a aquel en que se formulase a solicitude de cambio.

 • Máis información sobre a comunicación do cambio de conta no teu nome, pola entidade financeira.

 • A solicitude de cambio pode realizarse mediante modelo dispoñible na web de Seguridade Social.

Modalidades de pagamento

O pensionista pode elixir entre as seguintes modalidades de pagamento:

 • A través de entidades financeiras: Banca, Caixas de Aforro e Caixas Rurais e Cooperativas de Crédito, así como as agrupacións ou asociacións destas entidades financeiras. 

  A conta ou cartilla pode ser:

  • Conta corrente ou cartilla de aforro restrinxidas, de titularidade do perceptor e necesariamente individual, coa única finalidade do aboamento da pensión e de disposición exclusiva polo titular.

  • Conta corrente ou cartilla de aforro ordinaria, de titularidade do perceptor, que poderá ser individual ou conxunta, figurando o beneficiario ou, se é o caso, o seu representante legal coma un dos seus titulares. Neste caso, a entidade financeira é responsable da devolución á Tesourería Xeral da Seguridade Social  das mensualidades que puidesen aboarse correspondentes ao mes ou meses seguintes ao da data de extinción da pensión, sen prexuízo do dereito da entidade financeira de repercutir contra quen percibise indebidamente estas pensións.

 • Por medio de graduados sociais:
  • Cada graduado social que realice os pagamentos a pensionistas debe designar a entidade financeira, agrupación ou asociación a través da cal desexa recibir os fondos para satisfacer as pensións. Para tal efecto, debe obter previamente a conformidade da entidade financeira, da cal recibirá a documentación necesaria para o pagamento.

  • Efectuados os pagamentos, o graduado social devolverá á entidade financeira, antes do día 16 de cada mes, a relación dos perceptores e efectuará a liquidación que, se é o caso, proceda.

  • Os graduados sociais responden do aboamento de prestacións indebidas da mesma forma que a establecida para as entidades financeiras.

  • Os graduados sociais que, o 30-03-2007, estivesen inscritos no correspondente Rexistro de Colaboradores, poderán seguir colaborando no pagamento das pensións e outras prestacións económicas periódicas que viñesen xestionando, sen que poidan asumir o pagamento de novas prestacións a partir desa data.

 • A través dos administradores das residencias de pensionistas da Seguridade Social, respecto dos titulares que ocupen as súas prazas:
  • Os administradores designarán a entidade financeira na que desexen percibir os fondos das nóminas correspondentes, que quedan suxeitos aos mesmos trámites e requisitos que os graduados sociais.

  • Os administradores que, o 30-03-07, estivesen inscritos no correspondente Rexistro de Colaboradores, poderán seguir colaborando no pagamento das pensións e outras prestacións económicas periódicas que viñesen xestionando, sen que poidan asumir o pagamento de novas prestacións a partir desa data.

Pagamentos non periódicos / primeiro pagamento

 • Pensión de xubilación e de vellez do Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez (SOVI): 

A resolución e o pagamento da solicitude de pensión deben producirse antes do último día do mes seguinte ao da súa presentación, non existindo interrupción na percepción de rendas ao pasar da situación de activo á de pensionista.

En todo caso, o prazo máximo de resolución e notificación será de 90 días.

 • Pensións de viuvez, orfandade e en favor de familiares, así como viuvez do SOVI:

A resolución e pagamento das solicitudes de pensión de viuvez e orfandade deben producirse antes do último día do mes seguinte ao da súa presentación, de maneira que ás rendas percibidas polo falecido no último mes como traballador en activo ou como pensionista lle seguen, sen solución de continuidade, as da primeira mensualidade como pensionistas dos beneficiarios destas pensións.

En todo caso, o prazo máximo de resolución e notificación será de 90 días. 

 • Pensións de incapacidade permanente e de invalidez SOVI:

Prazo máximo de resolución e notificación será de 135 días.

Pagamentos periódicos / mensuais

Unha vez efectuado o primeiro pagamento da pensión, os importes dos pagamentos mensuais deben figurar na conta dos perceptores ou a disposición do beneficiario na entidade financeira colaboradora o primeiro día hábil do mes en que se realiza o pagamento e, en todo caso, antes do cuarto día natural do mesmo.

Pagamento a desprazados ou residentes no estranxeiro

Estarase ao expresamente pactado ao respecto e, en defecto de pacto, as prestacións recoñecidas  pagaranse polos medios de pagamento e a través  dos procedementos que cada país teña establecidos para o pagamento das prestacións do seu sistema de Seguridade Social aos beneficiarios do mesmo. 

A petición do perceptor da prestación recoñecida ao desprazado ou residente no estranxeiro, a materialización do pagamento pode facerse por trimestres ou semestres naturais vencidos, aínda que a devindicación daquela sexa mensual e sen que, en ningún caso, se xeren intereses a favor do beneficiario.

Para a materialización dos pagamentos, a Tesourería Xeral da Seguridade Social poderá acordar coas entidades financeiras e demais colaboradores, cando concorran circunstancias que así o aconsellen, formas ou procedementos de pagamentos específicos, que garantan o bo funcionamento dos mesmos.

Outros medios de pagamento

Con carácter excepcional admitirase o pagamento en efectivo nalgún suposto especial, debidamente acreditado e unha vez autorizado pola entidade xestora.

Complementary Content
${loading}