Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Modalidades pagamento

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

As pensións contributivas abóanse aos seus titulares a través da modalidade de cobro elixida, agás que se trate de beneficiarios menores de 18 anos ou maiores incapacitados xudicialmente, en cuxo caso, a pensión se aboará a quen os teña ao seu cargo, en tanto cumpran a obriga de mantelos e educalos, ou a quen teña atribuída a garda ou tutela.

Elección de entidade pagadora

Elección inicial:

A elección da entidade formúlase, simultánea e conxuntamente, coa solicitude da pensión.

Cambios:

 • O cambio de conta bancaria pode realizarse polo pensionista, ou comunicarse pola entidade financeira, no seu nome, en calquera momento e será efectivo a partir do primeiro día hábil do segundo mes seguinte a aquel en que se formulase a solicitude de cambio.

 • Máis información sobre a comunicación do cambio de conta no teu nome, pola entidade financeira.

 • A solicitude de cambio pode realizarse mediante modelo dispoñible na web de Seguridade Social.

Modalidades de pagamento

O pensionista pode elixir entre as seguintes modalidades de pagamento:

 • A través de entidades financeiras: Banca, Caixas de Aforro e Caixas Rurais e Cooperativas de Crédito, así como as agrupacións ou asociacións destas entidades financeiras.

Nestes casos, o pensionista pode elixir entre cobro directo en portelo ou o aboamento en conta corrente ou caderno de aforros. A conta ou caderno pode ser:

  • Conta corrente ou libreta de aforro restrinxidas, de titularidade do perceptor e necesariamente individual, coa única finalidade do aboamento da pensión e de disposición exclusiva polo titular.
  • Conta corrente ou libreta de aforro ordinaria, de titularidade do perceptor, que poderá ser individual ou conxunta, figurando o beneficiario ou, no seu caso, o seu representante legal coma un dos seus titulares. Neste caso, a entidade financeira é responsable da devolución á Tesourería Xeral da Seguridade Social  das mensualidades que puidesen aboarse correspondentes ao mes ou meses seguintes ao da data de extinción da pensión, sen prexuízo do dereito da entidade financeira de repercutir contra quen percibise indebidamente estas pensións.
 • Por medio de graduados sociais:
  • Cada graduado social que realice pagamentos a pensionistas debe designar a entidade financeira, agrupación ou asociación a través da cal desexa recibir os fondos para satisfacer as pensións. A tal efecto, debe obter previamente a conformidade da entidade financeira, da cal recibirá a documentación necesaria para o pagamento.
  • Efectuados os pagamentos, o graduado social devolverá á entidade financeira, antes do día 16 de cada mes, a relación dos perceptores e efectuará a liquidación que, no seu caso, proceda.
  • Os graduados sociais responden do aboamento de prestacións indebidas da mesma forma que a establecida para as entidades financeiras.
  • Os graduados sociais que, o 30-03-07, estivesen inscritos no correspondente Rexistro de Colaboradores, poderán seguir colaborando no pagamento das pensións e outras prestacións económicas periódicas que viñesen xestionando, sen que poidan asumir o pagamento de novas prestacións a partir desa data.
 • A través dos administradores das residencias de pensionistas da Seguridade Social, respecto dos titulares que ocupen praza nas mesmas:
  • Os administradores designarán a entidade financeira na que desexen percibir os fondos das nóminas correspondentes, quedando suxeitos aos mesmos trámites e requisitos que os graduados sociais.
  • Os administradores que, o 30-03-07, estivesen inscritos no correspondente Rexistro de Colaboradores, poderán seguir colaborando no pagamento das pensións e outras prestacións económicas periódicas que viñesen xestionando, sen que poidan asumir o pagamento de novas prestacións a partir desa data.
 • Xiro postal:

Está limitado aos pensionistas que non dispoñan, na súa localidade de residencia, doutro medio ou modalidade de cobro e pode realizarse, unicamente, nos casos en que o pagamento se realice con cargo aos fondos de manobra.

Pagamentos non periódicos / primeiro pagamento

 • Pensión de xubilación e de vellez do Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez (SOVI): 

A resolución e o pagamento da solicitude de pensión deben producirse antes do último día do mes seguinte ao da súa presentación, non existindo interrupción na percepción de rendas ao pasar da situación de activo á de pensionista.

En todo caso, o prazo máximo de resolución e notificación será de 90 días.

 • Pensións de viuvez, orfandade e en favor de familiares, así como viuvez do SOVI:

A resolución e pagamento das solicitudes de pensión de viuvez e orfandade deben producirse antes do último día do mes seguinte ao da súa presentación, de maneira que ás rendas percibidas polo falecido no último mes como traballador en activo ou como pensionista lle seguen, sen solución de continuidade, as da primeira mensualidade como pensionistas dos beneficiarios destas pensións.

En todo caso, o prazo máximo de resolución e notificación será de 90 días. 

 • Pensións de incapacidade permanente e de invalidez SOVI:

Prazo máximo de resolución e notificación será de 135 días.

Pagamentos periódicos / mensuais

Unha vez efectuado o primeiro pagamento da pensión, os importes dos pagamentos mensuais deben figurar na conta dos perceptores ou a disposición do beneficiario na entidade financeira colaboradora o primeiro día hábil do mes en que se realiza o pagamento e, en todo caso, antes do cuarto día natural do mesmo.

Pagamento a desprazados ou residentes no estranxeiro

Estarase ao expresamente pactado ao respecto e, en defecto de pacto, as prestacións recoñecidas  pagaranse polos medios de pagamento e a través  dos procedementos que cada país teña establecidos para o pagamento das prestacións do seu sistema de Seguridade Social aos beneficiarios do mesmo. 

A petición do perceptor da prestación recoñecida ao desprazado ou residente no estranxeiro, a materialización do pagamento pode facerse por trimestres ou semestres naturais vencidos, aínda que a devindicación daquela sexa mensual e sen que, en ningún caso, se xeren intereses a favor do beneficiario.

Para a materialización dos pagamentos, a Tesourería Xeral da Seguridade Social poderá acordar coas entidades financeiras e demais colaboradores, cando concorran circunstancias que así o aconsellen, formas ou procedementos de pagamentos específicos, que garantan o bo funcionamento dos mesmos.

Complementary Content
${loading}