Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Avisos any 2021

04/01/2021- Tall del Servei per a l’Atenció a l’Autoritzat RED, CASIA

S’informa que, per tasques de manteniment i actualització, el Servei per a l’Atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral en Autoritzat RED) romandrà suspès des de les 19:00h fins a les 19:30h del dia 4 de gener de 2021.

05/01/2021 - Butlletí de Notícies RED 1/2021

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 1/2021, que inclou els punts següents:

 • Llei 11/2020, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a -LPGE- l'any 2021. Article 119. Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Atur, Protecció per Cessament d’Activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional durant l’any 2021.
 • Llei 11/2020 LPGE 2021. Disposició Addicional cent vint-i-dosena. Mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus als sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
 • Llei 11/2020 LPGE 2021. Disposició Addicional cent vint-i-tresena. Bonificació en la cotització a la Seguretat Social en els casos de canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, així com en els casos de malaltia professional.
 • Llei 11/2020 LPGE 2021. Mutualitats de Previsió Social autoritzades per actuar com a alternatives al Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Número cinc de la disposició final trenta-vuitena: Modificació del Text Refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, i Disposició Final vuitena: Modificació del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 • Llei 11/2020 LPGE 2021. Disposició Final trenta-sisena. Modificació del Text Refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
 • Llei 11/2020 LPGE 2021. Disposició Final trenta-vuitena. Modificació del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 • Llei 11/2020 LPGE 2021. Disposició Final quaranta-unena. Modificació del Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.
 • Llei 11/2020 LPGE 2021. Disposició Final quaranta-tresena. Moratòria en el pagament de quota mitjançant ajornament amb la Seguretat Social.

08/01/2021- Tancaments d’Ofici de Consultes i Errors/Incidències

A fi de simplificar la gestió i evitar l’acumulació de casos pendents que no poden ser objecte de resolució, a partir del  dia 07/01/2021,   els tipus de cas Consulta i Error/ Incidència passaran a l’estat Tancat- D’ofici quan hagin transcorregut 20 dies naturals des que es trobin en estat Obert- Sol·licitada Informació sense que s’hagi aportat la informació o documentació sol·licitada. 

El tancament del cas es comunicarà mitjançant un correu electrònic enviat a l’adreça facilitada a través del Servei de Consulta/Modificació de dades de contacte.


14/01/2021- Anotació valors D6 i D7 del camp TIPUS D’INACTIVITAT

L’anotació dels valors D6 i D7 del camp TIPUS D’INACTIVITAT a data 01/12/2020, per als treballadors de CCC dels CNAES als quals fa referència l’article 7 del Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, estarà previsiblement disponible durant la setmana del 18 de gener de 2021. Es comunicarà per aquest mateix mitjà la disponibilitat de la mecanització d’aquests valors.

20/01/2021- Tall del Servei per a l’Atenció a l’Autoritzat RED, CASIA

S’informa que, per tasques de manteniment i actualització, el Servei per a l’Atenció a l’Autoritzat RED, CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral a l’Autoritzat RED) es troba tancat. Està prevista la seva obertura al llarg del matí.

01/02/2021- Avís Tancament Serveis

Per tasques de manteniment i actualització de les aplicacions, els serveis SLD i RED directe romandran tancats previsiblement fins al pròxim dia 3 de febrer. Fins aquesta data no s’iniciarà el processament dels fitxers.

02/02/2021- Avís Hostaleria 2021

SUPORT PROLONGACIÓ ACTIVITAT FIXOS DISCONTINUS TURISME I COMERÇ I HOSTALERIA VINCULATS A AQUEST

              La disposició addicional cent vint-i-dosena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, estableix la bonificació del 50 per 100 de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes i conceptes de recaptació conjunta d’Atur, FOGASA i Formació Professional, corresponents als treballadors fixos discontinus dels sectors del turisme i del comerç i hostaleria vinculats a aquest, que realitzin la seva activitat productiva durant els mesos de febrer, març i novembre de 2021.

              Per  possibilitar el càlcul de l’esmentada peculiaritat, s’informa que ja es troba disponible tant la comunicació de la CAUSA PECULIARITAT COTITZACIÓ 017 en el Codi de Compte de Cotització, com la SITUACIÓ ADDICIONAL AFILIACIÓ 420 en els registres de relacions laborals dels treballadors afectats.

              Quant a les bonificacions establertes pel Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, per als mesos d’abril a octubre de 2021, s’informarà oportunament de l’habilitació d’aquestes comunicacions.


04/02/2021- Avís bonificacions canvi lloc de treball 2021

CANVI LLOC DE TREBALL PER RISCOS DURANT L’EMBARÀS O LA LACTÀNCIA NATURAL O PER MALALTIA PROFESSIONAL

              La disposició addicional cent vint-i-tresena de la Llei 11/2020, de 31 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, estableix la bonificació del 50 per 100 de la cotització empresarial per contingències comunes, a partir de l’1 de gener de 2021 i amb vigència indefinida, per als supòsits de canvi de lloc de treball per raons de riscos durant l’embaràs o la lactància natural o per malaltia professional.

              Per tant, s’informa que ja es troba habilitada l’admissió, amb efectes iguals o posteriors a 1 de gener de 2021, dels valors 01 i 02 en el camp CANVI LLOC TREBALL, requerits per al càlcul de l’esmentada peculiaritat de cotització.


05/02/2021 - Avís Nova Versió SILTRA

S’informa que dilluns es publicarà una nova versió de SILTRA 2.3.2 que resol el problema detectat en la comunicació de les jornades reals per a l’any 2021.
 
Recordem que SILTRA s’actualitzarà automàticament en fer una tramesa, per la qual cosa no cal fer cap actualització manual. No obstant això, també està disponible per baixar-la en l’àrea de programari del Sistema RED.

12/02/2021 - Butlletí de Notícies RED 2/2021.

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 2/2021, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei (RDL) 2/2021: Art.1.1. Pròrroga ERTO FORÇA MAJOR Art. 22 RDL 8/2020.
 • RDL 2/2021: Art.1.2. ERTO PER IMPEDIMENT. Disposició Addicional Primera (DA1) Apartat 2 RDL 24/2020. Pròrroga.
 • RDL 2/2021: Art.1.3. ERTO PER IMPEDIMENT RDL 30/2020. Pròrroga.
 • RDL 2/2021: Art.1.4. ERTO PER LIMITACIONS. Pròrroga.
 • RDL 2/2021: Art. 2. ERTO PER IMPEDIMENT O LIMITACIONS. Nous.
 • RDL 2/2021: Disposició Addicional Primera (DA 1). Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedient de Regulació Temporal d’Ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.
 • RDL 2/2021: Annex.
 • Esquema declaracions responsables -CPC- i comunicacions sobre treballadors -Tipus inactivitat.
 • RDL 2/2021. Altres Aspectes.
 • RDL 2/2021: Disposició Transitòria Quarta. Suspensió de l’aplicació dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms i en el Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.
 • Noves liquidacions L90. Diferències de Bases de Cotització.
 • Novetats Casia:
  • Tancament de casos tipus Consulta i Error/Incidència.
  • Obertura de nous tràmits.
 • Novetats nova versió del fitxer Inss-Empresas (FIE).
 • Importància de la tramesa electrònica mitjançant el Sistema RED, per a la presentació de naixement i cura  del menor, així com resta de subsidis a curt termini.
 • Descàrrega de fitxers de resposta des de la pàgina Web.
 • Modificació del càlcul de la data de termini reglamentari d’ingrés en liquidacions L03 "Abonament de salaris amb caràcter retroactiu".

15/02/2021- Nou servei: “Servei d’obtenció d’informe de treballadors afectats en actualització de liquidacions”

Nou servei: “Servei d’obtenció d’informe de treballadors afectats en actualització de liquidacions

Es comunica que es troba disponible per als usuaris de RED Directe i RED SLD un nou servei “Servei d’obtenció d’informe de treballadors afectats en actualització” que permet sol·licitar informació sobre els treballadors afectats en l’actualització fora de termini d’una determinada liquidació SLD. S’indica que la informació detallada referent a aquest es troba recollida als corresponents manuals ubicats en les rutes següents:

Inici » Informació útil » Sistema RED » Sistema de Liquidació Directa » Documentació » Manuals d’Usuari » Serveis associats a la liquidació

Inici » Informació útil » Sistema RED » RED Directe » Documentació RED Directe » Manuals d’Usuari


15/02/2021- “Declaracions responsables i comunicacions del Reial Decret Llei 2/2021”

Declaracions responsables i comunicacions del Reial decret llei 2/2021

La presentació de les declaracions responsables i comunicacions a què es fa referència en el BNR 02/2021, en aplicació d’allò que disposa el Reial Decret Llei 2/2021, per al període de liquidació de febrer, s’estima que estiguin disponibles el pròxim 26 de febrer.

01/03/2021- Avís Tancament de Serveis

Per tasques de manteniment i actualització de les aplicacions, els serveis SLD i RED directe romandran tancats previsiblement fins al pròxim dia 2 de març inclusivament. Fins aquesta data no s’iniciarà el processament dels fitxers.

08/03/2021- Avís tancament CASIA

Per tasques de manteniment i actualització de l’aplicació, el Servei d’Atenció i Suport a l’Autoritzat (CASIA) romandrà tancat des de les 19.00 hores de dilluns 8 de març fins a primera hora del matí de dimarts 9 de març.

11/03/2021 - Novetats CASIA

 • Obertura de matèria recaptació:

S’ha obert la matèria recaptació dins del llistat de matèries disponibles a Casia. Com a conseqüència, s’ha reclassificat el tràmit d’Aportar documentació acreditativa d’Actualitzacions fora de termini de Liquidacions a “Recaptació”. Aquesta reclassificació només afecta els casos que s’obrin a partir d’ara, els casos que ja estiguin oberts no s’hi veuran afectats. El catàleg de tràmits de recaptació s’anirà ampliant gradualment. 

És molt important que es respecti la catalogació correcta de cada un dels tràmits perquè els atengui la Unitat d’Atenció competent. 

 • Nous subestats dins de l’Estat Tancat: S’han creat 4 nous subestats dins de l’Estat Tancat aplicables únicament als casos de tipus Tràmit, ja que serviran per informar del sentit de la resolució sobre el fons de l’assumpte plantejat a la sol·licitud:  Estimat, estimat parcial, desestimat, inadmès.


12/03/2021- Avís Tancament Casia

Per tasques de manteniment i actualització, el Servei d’Atenció i Suport a l’Autoritzat (CASIA) romandrà tancat diumenge 14 de març des de les 8.00 fins a les 12.00 hores.

17/03/2021- Trànsits d’ERTO per impediment a limitacions i viceversa

En relació amb la publicació del Reial decret llei 02/2021, de 26 de gener, i la consegüent implementació al Fitxer General d’Afiliació dels nous valors de Declaració Responsable i Inactivitat a què es fa referència en el BNR 2/2021, es fan els aclariments següents.

De conformitat amb l’establert a l’article 2 de l’esmentada norma, pel qual s’estableix la possibilitat de transitar d’una situació d’impediment a la de limitació o viceversa, sense necessitat de tramitació d’un nou expedient de regulació temporal d’ocupació, quan l’empresa afectada abans de l’1 de febrer de 2021, per un expedient de regulació temporal d’ocupació per “Impediments” o “Limitacions”, transiti d’una a una altra situació, a partir de l’esmentada data, cal presentar els nous valors de declaració responsable 074- ERTO Impediments activitat Art.2 RDL 2/2021- o 075- ERTO Limitacions a l’activitat. Art. 2. RDL 2/2021

Si, per exemple, l’empresa ha estat afectada pel període anterior al període de febrer de 2021 per ERTO per “Limitacions”, a partir de febrer s’haurà de mantenir la presentació de la CPC 068-ERTO Limitacions Activitat Art. 2.2 RDL 30/2020-, pel període de temps en ERTO per limitacions, i en transitar a la situació d’impediments, s’haurà de presentar una CPC74- ERTO Impediments activitat Art. 2 RDL 2/2021- amb la “Data des de” d’aquest canvi de circumstàncies. Així mateix, quan es retorni de nou a una situació de limitacions, s’haurà de presentar CPC 075- ERTO Limitacions a l’activitat. Art. 2. RDL 2/2021


22/03/2021- Ampliació terminis de variacions dades RED a l’abril

TERMINIS RED

TERMINI NORMAL
TERMINI AMPLIAT

Anotació jornades reals

Fins al dia 6 del mes següent a què corresponguin

Fins al dia 13 del mes següent a què corresponguin

Inactivitat per ERTO o vaga

Fins al penúltim dia del mes següent a la FRV*

No es canvia

CTP activitat en vaga/ERO

Fins al penúltim dia del mes següent a la FRV

No es canvia

Inactivitat (no  ERTO ni vaga)

Anotació al llarg de tot el mes de la FRV, 3 dies en termini.

Si FRV març o de l’1 al 5 d’abril  fins al 8 d’abril. 


Reduccions de jornada/CTP

Anotació al llarg de tot el mes de la FRV, 3 dies en termini.

TIPUS DE CONTRACTE/CTP

Anotació al llarg de tot el mes de la FRV, 3 dies en termini.

Canvi de CTP retroactiu
En els tres primers dies del mes següent.

Resta dades associades al contracte que es modifiquen per ATR45

Anotació al llarg de tot el mes de la FRV, 3 dies en termini.

Ocupació        

Anotació al llarg de tot el mes de la FRV, 3 dies en termini.

Grup de cotització        

Anotació al llarg de tot el mes de la FRV, 3 dies en termini.

Categoria professional

Anotació al llarg de tot el mes de la FRV, 3 dies en termini.

Coeficient reductor de l'Edat de Jubilació

Anotació al llarg de tot el mes de la FRV, 3 dies en termini.

SAA
Al llarg de tot el mes de la FRV
SAA 420 prèvia fins i tot 60 dies i al llarg de tot el mes natural i fins al dia 3 del mes immediatament posterior, respectant la data que mecanitzi l’usuari

Si FRV març o de l’1 al 5 d’abril  fins al 8 d’abril.
SAA 420: 
 • març o de l’1 al 5 d’abril  fins i tot el 8 d’abril         

* Data Real de Variació  

14/04/2021- Parada tècnica SLD

Per tasques de manteniment de la base de dades  del Sistema RED es produirà una parada tècnica en els pròxims dies:

 • El dia 16 d’abril, entre les 21.00 h i les 00.00 h es paralitzarà l’arquitectura de SLD i, per tant, no es processaran les remeses. Els serveis SLD i RED directe romandran oberts, però pot generar-se algun tipus d’error.
 • El dia 18 d’abril entre les 8.00 h i les 12.00 h del matí es tancaran els serveis SLD i RED Directe.

06/05/2021- Millora en la comunicació dels CRA

S’ha implementat una millora en el procediment de comunicació dels conceptes retributius abonats “CRA” per als autoritzats de RED DIRECTE.

Es possibilita de manera opcional recuperar els CRA comunicats en el període de liquidació anterior i  seleccionar un o més treballadors i les seves retribucions  per fer-ne l’alta corresponent.

S’ha actualitzat el manual  publicat al Web “Conceptos Retributivos Abonados (CRA)”.


06/05/2021- Avís fixos discontinus Turisme, Comerç i Hostaleria

SUPORT PROLONGACIÓ ACTIVITAT FIXOS DISCONTINUS TURISME I COMERÇ I HOSTALERIA VINCULATS A AQUEST 2021

La disposició addicional tercera del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, estableix la bonificació del 50 per 100 de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta d’Atur, FOGASA i Formació Professional, per als contractes fixos discontinus dels sectors del turisme i del comerç i de l’hostaleria vinculats a aquest, que realitzin la seva activitat productiva en els mesos d’abril a octubre de 2021.

A fi de possibilitar el càlcul de l’esmentat incentiu en la cotització, s’informa que ja es troba habilitada tant l’anotació de la CAUSA PECULAIRITAT COTITZACIÓ 017 en el Codi de Compte de Cotització com la SITUACIÓ ADDICIONAL AFILIACIÓ 420 en el registre de relacions laborals dels treballadors afectats.


28/05/2021 - Butlletí de Notícies RED 3/2021

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 3/2021, que inclou els punts següents:

 • Serveis d’informació relatius a les actualitzacions fora de termini reglamentari de liquidacions SLD: "Servei d’Obtenció d’Informe de Treballadors afectats en Actualització de Liquidacions" i "Servei de Consulta de Càlculs".
 • Informació de deutes complementaris per als treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Conceptes Retributius Abonats (Fitxer CRA). Nou Concepte Retributiu "Despeses de Teletreball".
 • Millora de la comunicació dels Conceptes Retributius Abonats per als autoritzats de Red Directe.
 • Obligació de mantenir actualitzades les dades del domicili social i d’activitat econòmica de l’empresa (ITSS)
   


04/06/2021-Nous ERTO COVID-19 RDL 11/2021.

Nous ERTO COVID-19 RDL 11/2021.

04/06/2021 - Butlletí de Notícies RED 4/2021

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 4/2021, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei (RDL) 11/2021: Art. 1.1: Pròrroga ERTO Força Major Art. 22 RDL 8/2020.
 • RDL 11/2021: Art. 1.2: ERTO per Impediment. Disposició Addicional Primera (DA1) Apartat 2 RDL 24/2020. Pròrroga.
 • RDL 11/2021: Art. 1.3: ERTO per Impediment dels  RDL 30/2020 i RDL 2/2021. Pròrroga.
 • RDL 11/2021: Art. 1.4: ERTO per Limitacions dels  RDL 30/2020 i RDL 2/2021. Pròrroga.
 • RDL 11/2021: Art. 2.1 ERTO per Impediment o Limitacions d’activitat. Nous.
 • RDL 11/2011: Art. 2.2, 2.3 i 2.4. Trànsit d’ERTO Impeditiu a Limitatiu, i viceversa.
 • RDL 11/2021: Disposició Addicional Primera (DA 1). Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.
 • RDL 11/2021. Altres aspectes.
 • RDL 11/2021: Anotació de CPC i Tipus d’inactivitat.
 • Esquema Declaracions Responsables -CPC—, Comunicacions sobre treballadors -Tipus Inactivitat i percentatges d’exempció.
 • RDL 11/2021: Títol II- Mesures per a la protecció dels treballadors autònoms.
 • RDL 11/2021: Annex. Relació Codis CNAE09 a què es refereix la DA 1.

14/06/2021-Avís Respostes Duplicades Fitxers AFI

Per un error en el sistema que genera els Fitxers de Resposta d’Afiliació (FRA) que s’emeten com a conseqüència del processament dels fitxers d’Afiliació (AFI), les respostes corresponents a les remeses processades el matí d’avui 14 de juny de 2021 s’han enviat dues vegades. Ambdues respostes són iguals, per la qual cosa només cal tenir-ne en compte una.

Lamentem les molèsties que s’hagin pogut ocasionar21/06/2021- Tràmit Aportar documentació acreditativa d’Existència d’ERTO

Es comunica que el Tràmit “Aportar documentació acreditativa/ Existència d’ERTO” prèviament enquadrat en la matèria Cotització, ha estat recatalogat i ara es troba disponible en la Matèria “Afiliació, altes i baixes”.

01/07/2021 - Butlletí de Notícies RED 5/2021

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 5/2021, que inclou els punts següents:

 • Novetats CASIA: Noves funcionalitats:
  • Obertura de Casos amb origen TGSS.
  • Obertura de Consultes de Matèria Recaptació.
  • Tancament d’Ofici de Tràmits.
 • Nova Funcionalitat Afiliació ONLINE: Assignació de Número de Seguretat Social.
 • Nou Servei Sistema RED ONLINE: FIER.

01/07/2021- RDL 11/2021: Anotació de CPC i Tipus d’Inactivitat.

La presentació de les declaracions responsables i comunicacions a què es fa referència en el BNR 4/2021, de 4 de juny, per a l’aplicació del disposat al Reial Decret Llei  11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, estarà disponible a partir de les següents dates:

 • Presentació de declaracions responsables -CPC-: 01 de juliol.
 • Comunicació de valors del camp TIPUS INACTIVITAT i càlcul de peculiaritats: 09 de juliol.

Per tant, a partir del dia 1 de juliol es podran presentar les declaracions responsables prèvies a la sol·licitud de la liquidació de quotes corresponent al mes de juny de 2021.

No obstant això, fins al dia 9 de juliol no es podran comunicar, en aquells casos en els quals resulti procedent, els nous valors del camp TIPUS INACTIVITAT associats a les noves declaracions responsables -CPC- creades específicament per al Reial Decret llei 11/2021.

Així mateix, fins al dia 9 de juliol no es podran comunicar les variacions o correccions del camp TIPUS INACTIVITAT, creats per a Reials Decrets-llei precedents però que resultin d’aplicació durant la vigència del RDL 11/2021.

De la mateixa manera, fins al dia 9 de juliol no es calcularan les peculiaritats de cotització corresponents a les exempcions establertes en el RDL 11/2021. Per això, no s’haurà de confirmar la liquidació de quotes referida a les quotes del mes de juny de 2021, a la qual puguin resultar d’aplicació exempcions en la cotització, fins a l’esmentada data, sempre que s’hagi presentat prèviament la declaració responsable i comunicat, en el seu cas, el corresponent valor del camp TIPUS INACTIVITAT.

09/07/2021-Incidència en les liquidacions afectades per ERTO al juny 2021

Es comunica que s’han produït problemes en el càlcul de liquidacions de treballadors afectats per ERTO respecte del període de juny de 2021, que s’hagin presentat entre el dia 1 i el dia 8 de juliol de 2021. Se sol·licita que no es faci cap nova actuació sobre aquestes. S’emetrà nova comunicació quan la incidència es trobi solucionada.

No obstant això, aquesta incidència no afecta les liquidacions que es presentin, per primera vegada, a partir del dia d’avui, respecte del període de juny de 2021.


09/07/2021-Anotació Tipus d’Inactivitat

Es comunica que ja es troba disponible la possibilitat d’anotació de qualsevol valor de TIPUS D’INACTIVITAT que afecti el període de liquidació de juny de 2021.

19/07/2021-FIE – Inclusió treballadors autònoms

Des del pròxim dia 20/07/2021 es comunicarà en el fitxer INSS EMPRESES (FIE) informació sobre els treballadors per compte propi o autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms i en el Règim Especial de Treballadors del Mar. Després de l’entrada en funcionament, el passat 08/03/2021, de la versió 2.0 del FIE, els treballadors per compte propi o autònoms era l’únic col·lectiu la inclusió del qual en el FIE encara no s’havia produït, per tant, a partir del 20/07/2021, el FIE afectarà tots els col·lectius de treballadors.

15/09/2021-FIER – Nou servei Sistema RED en línia des del 20/09/2021

FIER: nou servei Sistema RED en línia des del 20/09/2021


Es comunica que a partir del proper dia 20 de setembre de 2021 hi haurà disponible el nou servei FIER en el Sistema RED en línia —vegeu el Butlletí de Notícies RED 5/2021, d’1 de juliol de 2021—.


Aquesta nova aplicació permet que qualsevol usuari, principal o secundari, d’una autorització RED DIRECTE o RED Sistema de Liquidació Directa es pugui descarregar en format Excel la informació continguda en la versió 2.0 del Fitxer INSS Empreses (FIE). A més, permet la descàrrega conjunta d’un període de temps, amb un màxim de 17 dies i de 300 registres per consulta.


A www.seg-social.es, a l’apartat Sistema RED/INSS/Manuals d’usuari es pot consultar el Manual d’usuari del FIER, on s’explica en detall la forma d’accés al servei, així com els camps continguts a la pantalla d’inici de l’aplicació i les accions que es poden dur a terme. Així mateix, a la part inferior de la pantalla del servei FIER es mostra un enllaç amb el manual d’usuari de l’aplicació.


Finalment, es recorda que el disseny de registre del Missatge FIE 2.0 es pot consultar a www.seg-social.es, a l’apartat Sistema RED/INSS/Instruccions tècniques.23/09/2021-Nou servei de consulta de quotes de treballadors autònoms.

Nou servei de consulta de quotes de treballadors autònoms.

Al Sistema RED està operatiu un nou servei per a la “Consulta de rebuts emesos en el Règim d’Autònoms”, al qual s’accedeix des de l’apartat de COTITZACIÓ RETA de l’Oficina Virtual i en el qual es pot obtenir informació sobre la quota que es carregarà al compte bancari del treballador autònom l’últim dia hàbil del mes. En concret:

 • A partir del dia 26 de cada mes es podrà consultar la quota corresponent a aquell període de liquidació, així com les eventuals liquidacions complementàries corresponents a períodes anteriors que es carregaran al compte aquell mes.
 • En qualsevol moment es poden consultar les quotes corresponents a períodes de liquidació anteriors a aquell en què es fa la consulta i que ja van ser emeses per la Tresoreria General de la Seguretat Social per al seu càrrec al corresponent compte bancari. El primer període de liquidació del qual s’ofereix informació al nou Servei és el juliol del 2018, data en la qual es va implantar el procediment d’emissió d’abonaments segons els requisits establerts per la normativa SEPA.

La informació  obtinguda a través d’aquest servei no es pot utilitzar, en cap cas, com a document per al pagament de quotes ni certifica que les quotes esmentades hagin estat efectivament ingressades pel treballador, per la qual cosa l’esmentada informació no constitueix cap acreditació que el treballador es trobi al corrent en les seves obligacions de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Així mateix, s’ha posat a disposició dels Autoritzats RED un Manual d’ajuda del servei, ubicat en les rutes següents:

Inici / Sistema RED / RED Directe / Documentació RED Directe / Manuals d’usuari / Règim Especial de Treballadors Autònoms

Inici / Sistema RED / RED Internet / Documentació RED Internet / Manuals d’usuari / Règim Especial de Treballadors Autònoms01/10/2021-Avís Tancament de Serveis

Per tasques de manteniment i actualització de les aplicacions, els serveis SLD i RED directe romandran tancats previsiblement fins al pròxim dia 5 d’octubre inclusivament. Fins aquesta data no s’iniciarà el processament dels fitxers.

08/10/2021- Ampliació a 90 dies per a anul·lacions dels informes d’IT

Ampliació a 90 dies per a anul·lacions dels informes d’IT

Es comunica que s’ha ampliat a 90 dies el termini perquè els usuaris d’una autorització RED facin anul·lacions pel Sistema RED Online dels informes de baixa, confirmació i alta dels processos d’incapacitat temporal.


15/10/2021 - Butlletí de Notícies RED 6/2021

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 6/2021, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.
 • RDL 18/2021. Aplicació de les exempcions en la cotització establertes al Reial Decret Llei 11/2021 per al mes de setembre de 2021.
 • RDL 18/2021. Aplicació de les exempcions en la cotització establertes al Reial Decret Llei 18/2021 per al mes d’octubre de 2021.
 • RDL 18/2021. Pròrroga dels ERTO des de l’1 de novembre de 2021 i aplicació de les exempcions en la cotització establertes a l’article 4 del Reial Decret Llei 18/2021.
 • RDL 18/2021. Identificació de nous ERTO autoritzats o comunicats amb efectes iguals o posteriors a l’1 de novembre de 2021.
 • RDL 18/2021. Declaració responsable sobre el compromís de l’empresa de realització d’accions formatives.
 • RDL 18/2021. Mesures extraordinàries per a empreses de les illes Canàries afectades per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja.
 • Esquema declaracions responsables —CPC— i comunicacions sobre treballadors —Tipus d’Inactivitat—.
 • Comunicació sobre l’existència d’ERTO vinculat a la crisi pandèmica en empreses a les quals es prorrogui a partir de l’01-11-2021 i no pretenguin aplicar-s’hi exempcions en la cotització.
 • Modificacions Afiliació Sistema RED.
 • RDL 18/2021. Títol II. Mesures per a la protecció dels treballadors autònoms.
 • RDL 18/2021. DA Sisena. Mesures extraordinàries per als treballadors autònoms afectats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja a la Palma.
 • Annex I. Títol I, Títol II i disposicions addicionals quarta, cinquena, sisena i onzena i disposició transitòria única del RDL 18/2021.
 • Annex II. Autoritats Laborals.
 • Annex III. Tipus d’ERTO.

28/10/2021-Nous terminis de variacions i correccions de dades per a usuaris del Sistema RED.

Nous terminis de Variacions i Correccions de dades per a usuaris del Sistema RED.

Des del passat 1 de novembre, la variació de les dades associades al contracte i la seva correcció, així com les correccions de les dades de l’alta, es poden realitzar a través del Sistema RED durant tot el mes a què es refereixin i durant el mes següent fins que es confirmi la liquidació. Totes les comunicacions de variacions i correccions realitzades fins aquell moment tindran efecte des de la data real comunicada, sense perjudici de les sancions i responsabilitats que de la falta de comunicació de tals variacions o correccions en termini reglamentari es poguessin derivar.

28/10/2021-Ampliació funcionalitat Assignació de Número de Seguretat Social: Treballadors amb NIE

Ampliació funcionalitat Assignació de Número de Seguretat Social: Treballadors amb NIE

El passat 6 de juliol es va implantar una nova funcionalitat en l’àmbit d’afiliació per poder sol·licitar, a través del Sistema RED, l’assignació del Número de Seguretat Social —NSS— (BNR 5/2021, d’1 de juliol)
En aquell moment únicament es permetia l’assignació de NSS a persones amb nacionalitat espanyola que tinguessin Document Nacional d’Identitat.
S’informa que, des d’avui 28 d’octubre, l’esmentada funcionalitat es troba ampliada per a l’assignació del NSS a aquelles persones que disposin del Número d’Identificació d’Estrangers i tinguin nacionalitat d’algun dels països següents:
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa i Xipre.
El funcionament i els diferents controls i regles de validació seran els mateixos que hi ha hagut fins al moment.
Així mateix, una vegada que l’esmentat NSS s’hagi consolidat en el sistema, es podrà obtenir el duplicat de la documentació d’assignació de NSS.
Nota* Es recorda que els NSS que no es puguin assignar per aquesta funcionalitat s’hauran de continuar sol·licitant a través de CASIA, i que els règims per als quals s’admetran altes amb el NSS generat mitjançant el Sistema RED són els següents:

0111          RÈGIM GENERAL     
0112          REG. GRAL. (ARTISTES) 
0163          R.G. (S.E. AGRARI CCC)
0811          R.E. MAR (C.AL.GR. I.)
0812          R.E. MAR (C.AL.GR.2A)
0813          R.E. MAR (C.AL.GR.2B)
0814          R.E. MAR (C.AL.GR. 3)
0821          R.E.MAR (ASIM.GR. I)    
0822          R.E.MAR (ASIM.GR.2A)    
0823          R.E.MAR (ASIM.GR.2B)    
0911          R.E. MINERIA CARBÓ 


29/10/2021-Nous ERTO COVID-19 RDL 18/2021


05/11/2021- Avís Tancament CASIA

El Servei d’Atenció i Suport a l’Autoritzat (CASIA) romandrà tancat per tasques de manteniment i actualització de l’aplicació a partir de les 18:30 hores de divendres, 5.11.2021. Serà operatiu novament a partir de les 15:00 hores de dissabte, 6.11.2021, horari peninsular.

11/11/2021- Errata instruccions modificacions afiliació Sistema RED. RDL 18/2021

Errata instruccions modificacions afiliació Sistema RED. RDL 18/2021

En el BNR 6/2021 de 15 d’octubre, en l’apartat Afiliació remeses/Modificació fitxer AFI s’informava sobre la creació del nou camp DECLARACIÓ RESPONSABLE FORMACIÓ, els valors del qual eren 1=Sí i 2=No.
Es comunica que es tracta d’una errata i que els valors correctes són S=Sí i N=No.

11/11/2021-Aclariment nous terminis de variacions i correccions de dades per a usuaris del Sistema RED.

Aclariment nous terminis de variacions i correccions de dades per a usuaris del Sistema RED.

Des del passat 1 de novembre, la variació de les dades associades al contracte i la seva correcció, així com les correccions de les dades de l’alta, es poden realitzar a través del Sistema RED durant tot el mes a què es refereixin i durant el mes següent fins que es confirmi la liquidació. Totes les variacions/correccions realitzades fins aquell moment seran considerades dins del termini i no es permetrà la mecanització després de l’esmentada data.
Està prevista pròximament l’ampliació del termini, la variació de la resta de dades des del passat 1 de novembre i les dades per a les quals estarà disponible pròximament.  Una vegada habilitada l’ampliació del termini per a aquests darrers, s’informarà oportunament.
No obstant això, es recorda que, fins que acabi el període reglamentari de presentació de liquidacions, hi ha la possibilitat de rectificar o anul·lar la liquidació, depenent del moment del mes, a fi de poder realitzar la variació i permetre la liquidació amb la nova dada.
La resta de terminis del Sistema RED —altes, baixes, mecanització de jornades reals, eliminació d’altes i baixes consolidades, etc.— romanen invariables. 

TERMINIS VARIACIONS

TERMINI ACTUAL NOU TERMINI
Anotació jornades reals Fins al dia 6 del mes següent a què corresponguin. Fins al dia 13 del mes següent a què corresponguin.
Inactivitat per ERTO o vaga Fins al penúltim dia del mes següent a la DRV*. Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021
CTP activitat en vaga/ERO Fins al penúltim dia del mes següent a la DRV. Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021
Inactivitat (no ERTO ni vaga) Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini. Fins a la confirmació de la liquidació
Inactivitats 7, 8, 9 i A — en qualsevol moment.
Vigent des de l’01.11.2021
Reduccions de jornada/CTP Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini. Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021
TIPUS DE CONTRACTE/CTP Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini. Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021
Canvi de CTP retroactiu En els tres primers dies del mes següent Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021
Resta dades associades al contracte que es modifiquen per ATR45 Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini. Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021
Ocupació Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini. Fins a la confirmació de la liquidació
Ocupació C - en qualsevol moment
Pròximament
Grup de cotització Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini. Fins a la confirmació de la liquidació
Pròximament
Indicatiu Grup de cotització diari Si la variació es comunica dins dels tres primers dies del mes, podrà anar referida al dia 1 del mes anterior o al dia 1 del mateix mes; si la variació es comunica fora dels tres primers dies del mes, s’haurà de comunicar sempre com a data de variació la del dia 1 del mateix mes.
Fins a la confirmació de la liquidació
Pròximament
La DRV sempre ha d’anar referida al dia 1 del mes
Categoria professional
Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.
Fins a la confirmació de la liquidació
Pròximament
Coeficient reductor de l'Edat de Jubilació
Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.
Fins a la confirmació de la liquidació
Pròximament
SAA

Al llarg de tot el mes de la DRV.

SAA 420 — prèvia fins i tot 60 dies i al llarg de tot el mes natural i fins al dia 3 del mes immediatament posterior, respectant la data que mecanitzi l’usuari.
SAA 434 — al llarg de tot el mes natural i fins al penúltim dia del mes natural immediatament posterior, respectant la data que mecanitzi l’usuari.

Fins a la confirmació de la liquidació
Pròximament

SAA 001 — Al llarg de tot el mes de la DRV
SAA 002 i 433 — 3 dies.* Data Real de Variació

18/11/2021- RDL18/2021: Implantació de Declaracions Responsables corresponents al Novembre del 2021

RDL18/2021: Implantació de Declaracions Responsables corresponents al Novembre del 2021

S’informa que la presentació de les declaracions responsables i comunicacions a què es fa referència en el BNR 6/2021, 15 d’octubre, en aplicació del Reial Decret llei —RDL— 18/2021, de 28 de setembre, per al període de liquidació de novembre del 2021, estarà previsiblement disponible a partir del pròxim 26 de novembre de 2021.                

Com a excepció, l’aplicació d’exempcions per les empreses afectades per la Disposició Addicional cinquena del RDL 18/2021, per la qual s’estableixen mesures extraordinàries per a les empreses de les Illes Canàries afectades per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja, s’ha de continuar fent per la via establerta fins al moment —comunicació a través de CASIA—Sol·licitud de tràmit; Matèria: Afiliació, altes i baixes; Categoria: Variació de dades treballadors compte d’altri; Subcategoria: DR ERTO La Palma—. Una vegada estiguin disponibles les declaracions responsables i les comunicacions específiques per a aquest tipus d’expedient de regulació temporal d’ocupació, informades en el BNR 6/2021, 15 d’octubre, es comunicarà oportunament.


25/11/2021- RDL18/2021: Declaracions Responsables i inactivitats corresponents al novembre del 2021

S’informa que ja està disponible la presentació de declaracions responsables i les comunicacions d’inactivitat, en aplicació del RDL 18/2021, corresponents al període de liquidació del novembre del 2021,  amb referència als valors CPC següents i les seves inactivitats:

062, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081

La presentació de declaracions responsables i comunicacions corresponents al període de liquidació del novembre del 2021, amb referència als nous valors de CPC i les seves inactivitats, estarà disponible a partir de demà divendres, dia 26 de novembre:

083, 084, 085, 086, 091, 092

Es recorda que, tal com s’indicava en el BNR 6/2021, a partir del període de liquidació de novembre, per a l’admissió de declaracions responsables i comunicació dels valors d’inactivitat per a la identificació dels treballadors,  és necessari haver presentat la relació de les persones treballadores incloses en l’ERTO a través de la pàgina web del Ministeri de Treball i Economia Social.

En cas que no s’hagi presentat l’esmentada informació davant del Ministeri de Treball i Economia Social en el termini i la forma establerts en la Disposició addicional quarta del RDL 18/2021, la Tresoreria General de la Seguretat Social —TGSS— no pot aplicar exempcions en la cotització ni les peculiaritats de cotització 17 o 18 sobre la inexistència de l’obligació d’ingrés de l’aportació dels treballadors, en les quotes meritades a partir del dia 1 de novembre de 2021.

Igualment, es recorda que, perquè la TGSS apliqui d’exempcions a partir de l’1 de novembre de 2021, és necessari indicar-ho expressament, en tot cas, tant a nivell del CCC —APLICACIÓ EXEMPCIONS EMPRESA— com a nivell del treballador —APLICACIÓ EXEMPCIONS TREBALLADOR—.

Finalment serà igualment necessari presentar la declaració responsable de formació per a l’aplicació del 80 % d’exoneració a què es refereixen els apartats 1.a) 2n i 1.b) 2n de l’article 4 del RDL18/2020.


01/12/2021- RDL18/21. Incidència detectada en relació als treballadors en ERTO presentada davant del Ministeri de Treball i Economia social els dies 27 i 28 d’octubre i 3 de novembre.

RDL18/21. Incidència detectada en relació als treballadors en ERTO presentada davant del Ministeri de Treball i Economia social els dies 27 i 28 d’octubre i 3 de novembre.

S’ha detectat una incidència en l’intercanvi de dades amb el Ministeri de Treball i Economia Social respecte de la relació de les persones treballadores incloses en l’ERTO presentades a la seva Seu Electrònica els dies 27 i 28 d’octubre i 3 de novembre que està impedint l’admissió en el sistema de les declaracions responsables amb error “ERTO no autoritzat”.
Una vegada solucionada la incidència es comunicarà oportunament perquè es presentin de nou les declaracions responsables esmentades.

01/12/2021- Identificació ERTOS ETOP o FM Article 47 ET.

Identificació ERTOS ETOP o FM Article 47 ET.

Valorada la procedència d’identificar les empreses titulars d’expedients de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major que preveu l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, així com els treballadors i períodes de suspensió del contracte de treball o reducció de la jornada laboral com a conseqüència de l’esmentat expedient, d'acord amb el procediment habilitat per a la identificació dels ERTO establerts com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19, s’informa que a partir del dia 1 de desembre de 2021 NO resultarà admissible els valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT B, C, D, E, F, G, M o N ni la clau de situació baixa 69 - BAIXA SUSPENSIÓ TEMPORAL ERO.
Pròximament s’informarà del procediment que cal seguir per identificar els CCC i treballadors afectats pels esmentats expedients que consisteix en nous valors dels camps CPC i TIPUS D’INACTIVITAT, els quals estaran en qualsevol cas disponibles per a la seva comunicació respecte del període de liquidació de desembre.

10/12/2021- Butlletí de Notícies RED 7/2021

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 7/2021, que inclou els punts següents:

 • Actualització d’ofici de liquidacions de quotes. Procediment de tramesa d’informació.
 • Treballadors rellevistes. Modificacions en l'àmbit de cotització.
 • Assignació de número de seguretat social. Treballadors amb NIE.
 • Fier - nou servei sistema red online.
 • Mesures de suport al sector cultural. Llei 14/2021, d’11 d’octubre, per la qual es modifica el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig.
 • Terminis en què s’admetran variacions de dades a través del sistema red. Comunicacions fora de termini reglamentari. Efecte.
 • Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom.
 • Modificacions afiliació sistema red
 • Propera versió de siltra. Modificacions en l'àmbit d'afiliació
 • Article 10 del Reial decret llei 20/2021. Ajornaments de quotes.
 • Article 10 del Reial decret llei 20/2021. Moratòries.
 • Treballadors amb contractes fixos discontinus pertanyents als sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
 • Identificació de treballadors exclosos de determinades contingències o prestacions. Dada d’“embarcació” en el règim especial del mar.
 • Identificació ertos per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció i ertos de força major de l’article 47 de l’estatut dels treballadors.
 • Ordre PCM/1238/2021. Instruccions per al procediment d’entrada i permanència de nacionals de tercers països que exerceixen activitat al sector audiovisual. Assignació del número de seguretat social.
 • Ordre PCM/1353/2021, de 2 de desembre, per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la seguretat social, atur, protecció per cessament d'activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l'exercici 2021.

13/12/2021- RDL18/21. Resolta incidència en la relació de treballadors en ERTO presentada davant del Ministeri de Treball i Economia social els dies 27 i 28 d’octubre i 3 de novembre.

S’informa que es troba solucionada la incidència a què es feia referència en l’avís publicat el passat 30 de novembre, amb assumpte “RDL18/21. Incidència detectada relació treballadors en ERTO presentada davant del Ministeri de Treball i Economia social els dies 27 i 28 d’octubre i 3 de novembre”, per la qual cosa ja resultarà admissible la presentació de les declaracions responsables respecte dels CCC afectats.

13/12/2021- Parada del processat de les liquidacions.

S’informa que s’ha produït una incidència tècnica que impedeix el tractament de les liquidacions des de la matinada de dissabte. Esperem que al llarg del matí quedi solucionada l’esmentada incidència.

S’informarà de la represa del processat de les liquidacions.


13/12/2021- Represa del processat de les liquidacions.

Represa del processat de les liquidacions.

S’informa que ja s’ha solucionat la incidència i s’ha començat a processar les liquidacions


16/12/2021- Parada del Processat de liquidacions

Parada del Processat de les liquidacions

S’informa que es produirà una parada tècnica amb motiu d’implantar noves funcionalitats que impedirà el tractament de les liquidacions. Durant el dia d’avui se’n reprendrà el processat.


17/12/2021- Novetats Processat Remeses d’Afiliació

NOVETATS PROCESSAT REMESES D’AFILIACIÓ

Es comunica que a partir del dia 18 de desembre, es comença a processar fitxers d’afiliació (AFI) els set dies de la setmana, així com la consolidació de moviments previs. Per tant, s’emetran les respostes corresponents tots els dies de la setmana.
El processat de les remeses es realitzarà tots els dies en el mateix horari en què es realitza actualment: a les 7:00, a les14:00 i a les 19:00 hores

29/12/2021- Butlletí de Notícies RED 8/2021

Es troba disponible a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de notícies RED 8/2021que conté el punt següent:

 • Disposició Transitòria Segona de l’Ordre PCM/1353/2021, per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la seguretat social, atur, protecció per cessament d'activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l'exercici 2021.

29/12/2021-ERTOS 47 ET i ERTOS Erupció volcànica Cumbre Vieja

ERTOS 47 ET i ERTOS Erupció volcànica Cumbre Vieja

S’informa que ja està disponible l’anotació dels nous valors del camp CAUSA PECULIARITAT DE COTITZACIÓ i del camp TIPUS D’INACTIVITAT per a la identificació dels ERTOS per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció i ERTOS per força major de l’article 47 de l’ESTATUT DELS TREBALLADORS, així com els nous valors per a l’aplicació de les mesures extraordinàries per a les empreses de les illes Canàries afectades per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja contingudes en la disposició addicional cinquena del RDL 18/2021, i informats en els BNR 06/2021 i 07/2021.
IDENTIFICACIÓ ERTOS PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES I DE PRODUCCIÓ I ERTOS DE FORÇA MAJOR DE L’ARTICLE 47 DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS
A partir del període de liquidació del 12-2021, les empreses que disposin d’expedients de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivats de força major, previstos a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, hauran de comunicar l’existència i el manteniment de l’ERTO, segons els mateixos procediments establerts per a la presentació de les declaracions responsables per a l’aplicació d’exempcions, amb valors de codi de CPC igual a:

 • 087: ERTO ETOP ARTICLE 47 ESTATUT TREBALLADORS
 • 88: ERTO FORÇA MAJOR ARTICLE 47 ESTATUT TREBALLADORS

La comunicació sobre l’existència i el manteniment d’aquests ERTOS s’haurà de dur a terme amb caràcter mensual, i caldrà emplenar les dades següents:

 • CCC: Ha de ser aquell en el qual es trobin els treballadors d’alta afectats per l’ERTO.
 • La DATA DES DE: haurà de ser igual o posterior a l’01-12-2021. Haurà de coincidir amb la data d’inici de l’ERTO en el CCC o amb el dia primer de cada mes en les posteriors.
 • DATA FINS A: haurà de ser l’últim dia del mes que es tracti o data d’extinció de l’ERTO

La identificació dels períodes de suspensió de contractes de treball o la reducció de jornada dels treballadors afectats per l’ERTO identificats a través dels CPC 087 o 088 es farà a través dels següents valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT:

 • 087: ERTO ETOP ARTICLE 47 ESTATUT TREBALLADORS
 • 11: ERTO ETOP ART. 47 E.T. REDUCCIÓ SENSE PRESTACIÓ DESOCUPACIÓ
 • 12: ERTO ETOP ART. 47 E.T. SUSPENSIÓ AMB PRESTACIÓ DESOCUPACIÓ
 • 13: ERTO ETOP ART. 47 E.T. REDUCCIÓ AMB PRESTACIÓ DESOCUPACIÓ
 • 088: ERTO FORÇA MAJOR ARTICLE 47 ESTATUT TREBALLADORS
  • 15: ERTO FM ART. 47 E.T. REDUCCIÓ SENSE PRESTACIÓ DESOCUPACIÓ        
  • 16: ERTO FM ART. 47 E.T. SUSPENSIÓ AMB PRESTACIÓ DESOCUPACIÓ
  • 18: ERTO FM ART. 47 E.T. REDUCCIÓ AMB PRESTACIÓ DESOCUPACIÓ

Els valors 12, 13, 16 i 18 del camp TIPUS D’INACTIVITAT:

 • S’hauran de comunicar respecte dels treballadors que siguin beneficiaris de la prestació per desocupació. Respecte dels treballadors identificats amb els valors esmentats, es mantindrà l’obligació de cotitzar per l’aportació empresarial durant la part la jornada suspesa —peculiaritats de cotització 17 o 18—, i la quota total durant la part de jornada treballada.
 • En les liquidacions de quotes corresponents al període de meritació de desembre de 2021, no s’aplicaran les peculiaritats de cotització 17 o 18 als treballadors que es mantinguin identificats amb els valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT E,F,G.

Els valors 11 i 15 del camp TIPUS D’INACTIVITAT:

 • S’hauran de comunicar respecte dels treballadors que NO siguin beneficiaris de la prestació per desocupació.
 • Respecte dels treballadors identificats amb els valors 11 i 15, únicament hi haurà l’obligació de cotitzar sobre la part de jornada treballada (quota total).
 • Els valors 11 i 15 no generaran permanències per la part de l’activitat suspesa.

Clau de baixa 69 - BAIXA SUSPENSIÓ TEMPORAL ERO:

 • Finalment, la identificació dels treballadors que com a conseqüència de NO ser beneficiaris de prestació de desocupació hagin de causar baixa durant les situacions de suspensió del contracte, s’haurà de fer amb la comunicació de la clau de baixa 69 - BAIXA SUSPENSIÓ TEMPORAL ERO
 • Atès que temporalment no ha estat admissible la clau de baixa 69, les comunicacions de baixa de treballadors amb clau 69 a través del Sistema RED, des d’aquest moment i durant tot el mes de gener de 2022, corresponents al període de liquidació de desembre 2021 seran considerades dins de termini (FRB=FEB).

Finalment, cal recordar que no resultarà admissible l’anotació dels TIPUS INACTIVITAT B, C, D, E, F, G, M i N des del passat 01-12-2021.
RDL 18/2021. MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A EMPRESES DE LES ILLES CANÀRIES AFECTADES PER L’ERUPCIÓ VOLCÀNICA REGISTRADA A LA ZONA DE CUMBRE VIEJA.
A partir del període de liquidació 12-2021, les empreses podran accedir a l’aplicació de mesures extraordinàries per a les empreses de les Illes Canàries afectades per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja, mitjançant la presentació pel Sistema RED dels valors del camp CAUSA DE PECULIARITAT DE COTITZACIÓ i del camp TIPUS D’INACTIVITAT creats específicament a aquest efecte, per la qual cosa a partir d’aquest moment no serà necessària la sol·licitud i la comunicació de l’expedient a través de CASIA.
Per donar compliment a aquest procediment, les declaracions responsables que s’hauran de presentar s’identificaran de la manera següent:

 • 089: ERTO PER IMPEDIMENTS ERUPCIÓ VOLCÀ D.A.5 RDL 18/2021
 • 090: ERTO PER LIMITACIONS ERUPCIÓ VOLCÀ D.A.5 RDL 18/2021

La comunicació sobre l’existència i el manteniment d’aquests ERTOS s’haurà de dur a terme amb caràcter mensual, i caldrà emplenar les dades següents:

 • DATA DES DE: Dada obligatòria. Haurà de ser igual o posterior a l’01-12-2021. Haurà de coincidir amb la data d’inici de l’ERTO en el CCC o amb el dia primer de cada mes en les posteriors.
 • DATA FINS A: Dada obligatòria. MES i ANY han de ser iguals que els de la DATA DES DE. El DIA ha de ser igual o posterior al DIA de la DATA DES DE. La DATA FINS A no podrà ser posterior al 28-02-2022.
 • CCC: Ha de ser aquell en el qual es trobin els treballadors d’alta afectats per l’ERTO, i en tot cas, de les províncies de LAS PALMAS (35) o TENERIFE (38).

La identificació dels períodes de suspensió dels contractes de treball o reducció de jornada dels treballadors afectats pels ERTO identificats a través de les declaracions responsables 089 o 090 seran els següents:

 • 089: ERTO PER IMPEDIMENTS ERUPCIÓ VOLCÀ D.A.5 RDL 18/2021
  • M9: SUSPENSIÓ TOTAL. ERTO IMPEDIMENT. ERUPCIÓ VOLCÀ D.A.5 RDL 18/2021
  • N1: SUSPENSIÓ PARCIAL. ERTO IMPEDIMENT. ERUPCIÓ VOLCÀ D.A.5 RDL 18/21
 • 090: ERTO PER LIMITACIONS ERUPCIÓ VOLCÀ D.A.5 RDL 18/2021
  • N2: SUSPENSIÓ TOTAL. ERTO LIMITACIÓ. ERUPCIÓ VOLCÀ D.A.5 RDL 18/2021
  • N3: SUSPENSIÓ PARCIAL. ERTO LIMITACIÓ ERUPCIÓ VOLCÀ D.A.5 RDL 18/2021

S’informa, així mateix, que l’aplicació d’exempcions s’haurà d’indicar expressament en els camps APLICACIÓ D’EXEMPCIONS EMPRESA i APLICACIÓ EXEMPCIONS TREBALLADOR, en el mateix sentit que s’està duent a terme per a la resta d’ERTOS del RDL 18/2021.

Complementary Content
${loading}