Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Avisos anos anteriores

Avisos ano 2019

12 de decembro de 2019 Ficheiro de comunicación do INSS ás empresas sobre determinadas situacións das persoas en situación de alta nos seus ccc –FIE

Dende o día 11 de novembro comezouse a enviar o ficheiro FIE do que se informaba no Boletín de Noticias RED 04/2019 do 8 de xullo.

O devandito ficheiro envíase sempre ao usuario principal da autorización.

Envíase diariamente –non semanalmente como se informaba no mencionado BNR– e só se remite para aqueles CCC nos que se producisen modificacións que se consolidasen nas bases de datos do INSS. Se non se produciron modificacións, o ficheiro non será enviado para eses CCC.

Por outra parte, hai que ter en conta que aínda que se recibe a través de SILTRA, a devandita aplicación non realiza ningún tratamento co devandito ficheiro, senón que debe ser tratado polos programas de nómina e xestión de persoal.


21 de novembro de 2019 - Modificación nos límites dos cálculos das bonificacións.

Se  vai proceder a revisar as regras de aplicación dos límites das bonificacións de contía fixa. 

 • Modificación do  límite das bonificacións de contía fixa cando estas non afecten a totalidade do período de liquidación.

Se ben o artigo 7.2 da Lei 43/2006 do 29 de decembro, para a Mellora do Crecemento e do Emprego, establece que “as bonificacións non poderán en ningún caso superar o 100 por 100 da cota empresarial á Seguridade Social que correspondese ingresar”, este límite ha de aplicarse a  aqueles tramos nos que o traballador teña recoñecido o dereito ao beneficio, sen que proceda estendelo á totalidade do período de liquidación. Así, se un traballador ten tres tramos, dous deles con dereito a bonificación e o terceiro sen el, o límite aplícase sobre a cota empresarial dos tramos 1 e 2.

 • Modificación dos límites cando se superpoñan bonificacións de contía fixa e bonificacións de porcentaxe.

Neste caso, en primeiro lugar, aplícanse as bonificacións de porcentaxe e en segundo lugar, a bonificación de contía fixa á que se aplicará o límite da cota empresarial das continxencias que teña cubertas menos o importe aplicado por esas mesmas continxencias na bonificación de porcentaxe.

Exemplo:

Supoñamos un traballador dun CCC de Melilla, que, ademais da bonificación do 50% da cota empresarial de continxencias comúns e de Outras Cotizacións (PEC 01007), ten dereito a unha bonificación de contía fixa da cota empresarial de continxencias comúns por un importe de 125,00 euros (PEC 16003).

 • Primeiro, calcúlase a nivel de NAF a bonificación de porcentaxe (PEC 01007)

  Data Tramo

  C.E. continxencias comúns

  Bonificación CC

  C.E. Desemprego

  Bonificación Desemprego

  C.E. Fogasa

  Bonificación Fogasa

  C.E. Formación Profesional

  Bonificación Formación Profesional

  1-30

  247,80

  123,90

  57,75

  28,88

  2,10

  1,05

  6,30

  3,15


 • Segundo se calcula a bonificación de contía fixa:
  Bonificación potencial mensual PEC 16003 (Importe mensual da bonificación á que ten dereito sen ter en conta ningún límite): 125 €.
  Límite teórico bonificacións contía fixa (Suma dos límites máis altos de cada PEC en cada tramo) = 123,90
  Límite mensual permitido bonificación PEC 16003 (límite cota continxencias comúns – bonificación de continxencias comúns PEC 01007 aplicada): 247,80 – 123,9 = 123,9

  Data tramo

  Cota empresarial continxencias comúns

  Importe bonificación contía fixa mensual

  Límite tramo por continxencia

  Importe potencial bonificación tramo

  (n.º días tramo x contía diaria)

  Importe aplicado

  1-30

  247,80

  125,00

  123,90

  125,00

  123,90


 • Modificación das pantallas dos servizos de “Consulta de cálculos”  e de “Confección de Liquidacións” de RED Directo.

Como consecuencia destes cambios modifícase o aspecto das actuais pantallas dos servizos de “Consulta de cálculos” e “Confección de Liquidacións” (RED Directo) para detallar o importe do cálculo das bonificacións.

Estas modificacións engadiranse previsiblemente no mes de decembro  e afectarán todos os períodos de liquidación que se remitan a partir da devandita data.


11 de novembro de 2019 - Comunicación SAA 420 Grupo empresarial Thomas Cook

En relación ás modificacións descritas no BNR 6/2019, do 25 de outubro, sobre a identificación dos procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook a través da anotación dunha Situación Adicional de Afiliación (SAA) 420, comunícase que xa é posible anotar os devanditos rexistros correspondentes ao mes de outubro de 2019.

Recórdase, que o  prazo de anotación para identificar a bonificación correspondente ao devandito mes de outubro estenderase ata o día 29 de novembro de 2019.

Para a identificación dos traballadores aos que resulte de aplicación a bonificación do artigo 2 do Real Decreto Lei 12/2019, durante os meses de outubro, novembro e decembro  de 2019, servirá coa anotación dun único rexistro con TIPO SAA 420 con DATA DENDE do mes de outubro; aos que resulte de aplicación unicamente novembro e decembro poderá anotarse igualmente un único rexistro con TIPO SAA 420 con DATA DENDE do mes de novembro; aos que resulte de aplicación unicamente decembro deberá anotarse un único rexistro con TIPO SAA 420 con DATA DENDE o mes de decembro. Tamén existe a posibilidade de creación dun rexistro TIPO SAA 420 en cada un dos meses bonificados. É dicir, poderanse anotar de forma independente entre si.


11 de novembro de 2019 - Informe de traballadores con movementos previos nun CCC por CCC Principal e autorización

Modificouse a funcionalidade que permite obter un Informe de traballadores con movementos previos nun CCC, para que o devandito informe poida solicitarse para todos os CCC da autorización, ou para un CCC Principal e todos os seus CCC secundarios.

Nun primeiro momento esta petición só poderá realizarse mediante a modalidade de Afiliación online. Máis adiante tamén se desenvolverá para a modalidade de remesas.


06 de novembro de 2019 - Comunicación de código de Convenio Colectivo en traballadores postos a disposición de empresas usuarias por empresas de traballo temporal

Comunícase que xa se encontra implantada a modificación á que se facía referencia no BNR 6/2019, do 25 de outubro, sobre as ETT que unicamente teñan un convenio colectivo. Nestes casos xa non será necesario a nivel de traballador posto a disposición de empresa usuaria, a anotación do convenio colectivo da empresa de traballo temporal a través de acción ACT en remesas, ou “anotación de convenio colectivo de traballador” no servizo online.


25 de outubro de 2019 - Boletín de Noticias RED 06/2019

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 06/2019, que contén os seguintes puntos:

 • Centros portuarios de emprego -CPE-.
 • Real Decreto Lei 12/2019: efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.
 • Comunicación de código de convenio colectivo en traballadores postos a disposición de empresas usuarias por empresas de traballo temporal.
 • Contratos a tempo parcial para xubilados parciais e contratos de remudistas: comunicacións.
 • Modificación na forma de anotación de determinados valores do campo relación laboral de carácter especial.
 • Novo control de bases máximas en traballadores con contrato a tempo parcial que non están de alta todo o mes.


27 de setembro de 2019 - Novo control de bases máximas en traballadores con contrato a tempo parcial que non están de alta todo o mes.

Actualmente, no suposto de traballadores con contrato a tempo parcial que non figuren todo o mes en situación de alta,  valídase que a base de cotización non sexa superior á base máxima mensual, sen ter en conta os días cotizados. 

A principios do mes de outubro vaise incorporar un novo control co fin de axustar a base máxima aos días que permaneza o traballador en alta con obriga de cotizar. Este novo control aplicarase a todas as liquidacións, independentemente do período de liquidación ao que fagan referencia.

Exemplo:

Traballador grupo 5 figura de alta cun contrato a tempo parcial do 1 ao 8 de xuño, informa número de horas realizadas 42,  cunha retribución de 3.200 €.

Ata agora se o usuario informaba unha base de 3.200 non se mostraba erro (é inferior á base máxima mensual).

Co novo control o límite da base máxima deste traballador será:

Base máxima diaria (135,67) * número de días de alta na empresa con contido no campo CTP (8) = 1.085,36 €, este será o importe máximo que a empresa pode comunicar para este traballador neste período de liquidación.


13 de setembro de 2019— Autorizacións RED: novos enderezos de contacto coa  TGSS.

 • Dende o 16 de setembro, o teléfono de atención (901 502 050) prestará apoio ás autorizacións RED cun novo horario: de luns a venres, agás festivos nacionais, de 09:00 a 14:30 horas.     
 • Para consultas relacionadas con envíos de ficheiros ou coa utilización dos servizos do Sistema Red ou do Sistema de Liquidación Directa, as autorizacións RED deberán remitir a consulta á caixa de correo de correo electrónico da súa Dirección Provincial, habilitado para tal efecto e que se relacionan no Boletín de Noticias RED 05/2019


13 de setembro de 2019 - Boletín de Noticias RED 04/2019

Encóntrase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 05/2019, que contén os seguintes puntos: 

 • Campaña de Informe de Vida Laboral de Empresas.
 • Novidades do Servizo de Atención da TGSS.
 • Nova opción no Servizo de Consulta e Obtención de Recibo fóra de prazo.
 • Actualización de manuais


13 de agosto de 2019 Ficheiro FDI: mecanización do campo “DATA PREVISTA FINALIZACIÓN CONTRATO DE TRABALLO” en contratos indefinidos.

Na anotación de certificados por nacemento e coidado de menor do Sistema Especial Agrario, o campo “DATA PREVISTA FINALIZACIÓN CONTRATO DE TRABALLO” está definido como obrigatorio. Dado que os contratos indefinidos non teñen unha data de fin de contrato prevista e que o campo sempre debe levar contido para o devandito sistema especial, ata que se publique unha nova versión de SILTRA/WINSUITE32 e o campo pase a ser condicional, deberase cumprir coa data ficticia 31-12-2024.


08 de agosto de 2019-Nova opción para traballadores conta propia dentro do servizo  "Xestión de débeda"-"Consulta e obtención de recibo fóra de Prazo".

Infórmase que no servizo de “Consulta e obtención de recibo fóra de prazo” (dentro da opción “Xestión de débeda” do menú principal do Sistema RED- Cotización online) púxose operativa, para os traballadores do Réxime Especial de Traballadores Autónomos e traballadores por conta propia do Réxime Especial do Mar,  a posibilidade de obter o recibo de ingreso de cotas non pagadas en prazo (TC1/31) co 10% de recarga durante todo o período en que esta porcentaxe procede.

Ata o momento, respecto a estes réximes, a obtención do documento coa devandita recarga só era posible nos últimos días do mes seguinte á fin do prazo regulamentario, unha vez se xerara a débeda correspondente no Ficheiro Xeral de Recadación.

Para solucionar este inconveniente, incluíuse unha nova Opción 3 no servizo citado denominada "AUTÓNOMOS: INGRESO FÓRA DE PRAZO 10% RECARGA (Art. 30.1.a.1º RD Leg.8/2015)".

O acceso require a anotación do número de afiliación do interesado, a selección do réxime (0521 para RETA ou 0825 para REM conta propia) e a indicación do período de liquidación, tendo en conta que só se admitirán períodos cuxo prazo regulamentario de ingreso finalizase o mes anterior ao momento da solicitude do recibo. No caso contrario, deberán utilizarse calquera das dúas opcións xa existentes.

Se son válidos os datos introducidos, mostrarase unha pantalla para seleccionar e imprimir o documento solicitado.


07 de agosto de 2019-"Réxime 0811: Alta de traballadores de prácticas formativas en empresas, institucións ou entidades incluídas en programas de formación"

O apartado 2 da Disposición adicional quinta do Real Decreto Lei 28/2018, do 28 de novembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, establece, en relación coa inclusión no Sistema da Seguridade Social das persoas que desenvolven programas de formación e prácticas non laborais e académicas, que as devanditas persoas “quedarán comprendidas no Réxime Xeral da Seguridade Social, como asimiladas a traballadores por conta allea, con exclusión da protección por desemprego, salvo que a práctica ou formación se realice a bordo de embarcacións, en cuxo caso a inclusión se producirá no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.”

Para poder identificar os traballadores que realicen prácticas e programas de formación no Réxime Especial do Mar realizáronse no Ficheiro Xeral de Afiliación as modificacións necesarias.

Así, os movementos de alta deberán realizarse en CCC con TRL 986 e deberá anotarse un dos seguintes valores do campo RLCE: 9922- PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS PARA A FORMACIÓN, 9923- PRÁCTICAS NON LABORAIS EN EMPRESAS, 9927- PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS e 9928- PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS.

Ademais, será obrigatorio anotar o dato de EMBARCACIÓN na propia relación laboral, para o que se creou o devandito campo.

Nestes momentos só se encontra operativa esta nova funcionalidade na modalidade de Afiliación online, quedando a opción de remesas pendente ata a publicación dunha nova versión de SILTRA/WINSUITE32.

15 de xullo de 2019-“Nova clave de situación de baixa: Clave 89”

Identificación de traballadores excluídos de determinadas continxencias: nova clave de situación de baixa.

No Boletín de Noticias RED 4/2019, do 8 de xullo, faise referencia a que a baixa dos traballadores nos CCCs asignados para a cotización por traballadores con exclusións na cotización se efectuará a través do Sistema RED.

Creouse unha nova clave de baixa específica que debe utilizarse nestes casos:

89 - BAIXA POR CAMBIO DE CCC. DATOS POR TRABALLADOR.


08 de xullo de 2019- Boletín de Noticias RED 04/2019

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 04/2019, que contén os seguintes puntos:

 • Identificación de traballadores excluídos de determinadas continxencias ou prestacións.
 • Aclaración sobre a aplicación da bonificación establecida no Real Decreto Lei 8/2019: conversión de contratos eventuais de traballadores agrarios en contratos indefinidos ou contratos fixos-descontinuos.
 • Modificación do Informe de Consulta Estado das Liquidacións.
 • APP da Seguridade Social.
 • Modificacións nos ficheiros FDI e FRI.
  • Partes de Incapacidade Temporal de traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial de Traballadores por conta propia ou autónomos e no grupo primeiro do Réxime Especial do Mar.
  • Novos datos respecto dos traballadores por conta allea incluídos no Sistema Especial Agrario do Réxime Xeral.
  • Prestacións de risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural e coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.
  • Prestación por nacemento e coidado de menor.
 • Ficheiro de comunicación do INSS ás empresas sobre determinadas situacións das persoas en situación de alta nos seus CCC -FIE-.
 • Nova versión de SILTRA, SILTRA PRÁCTICAS e WINSUITE32.
 • Novo servizo na SEDE Electrónica: “Solicitude Traballadores Desprazados. Modelo TA.300”.


14 de xuño-Posta en funcionamento da nova clave de contrato de traballo para contratos predoutorais

No Boletín de Noticias RED 3/2019, do 5 de abril, anunciábanse as modificacións introducidas polo Real Decreto 103/2019 relativas aos contratos predoutorais. Comunícase que o próximo día 2 de xullo está previsto que entre en funcionamento a nova clave de contrato 404 para a identificación destes contratos. A partir do momento no que se implante a devandita clave os valores 9921 e 9929 do campo RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL unicamente serán admisibles en rexistros con clave de contrato 404. Aos traballadores que causasen alta inicial cun contrato predoutoral dende a entrada en vigor do Real Decreto 103/2019 corrixiráselles automaticamente a clave de contrato comunicada pola 404.


7 de xuño de 2019-Interrupción Servizos INSS 15-16 xuño.

Por tarefas de actualización, quedarán interrompidos temporalmente  dende as 07:00 horas do sábado 15 de xuño ata que finalice a actuación o domingo 16 de xuño, os seguintes servizos:

 • Incapacidade temporal do Sistema RED. Durante o período de interrupción non estará dispoñible o servizo de Xestión online de Partes de Incapacidade Temporal para os usuarios RED.
 • RECEMA online. Durante o período de interrupción non estará dispoñible o servizo de Remisión de Certificados de Empresa en caso de nacemento de fillo.
 • Portal TUSS: todos os servizos que se prestan a través do portal A túa Seguridade Social do Instituto Nacional da Seguridade Social.


16 de abril de 2019-Control datos actividade económica.

Engadiuse un novo control que permite identificar, previamente á asignación dun Código de Conta de Cotización a través das funcionalidades do Sistema RED, o código ou códigos de CNAE09 admisible para o empresario que desexa obter o CCC.

Así, cando se vaia asignar un novo CCC nunha autorización, para que se admita un determinado valor de CNAE09 neste, o devandito valor debe existir previamente anotado para o empresario no noso sistema. Se non fose así, non se permitirá a asignación do novo CCC; neste caso deberase revisar o valor de CNAE09 mecanizado e se este fose correcto, acudir a unha Administración da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, coa documentación que acredite a devandita actividade, para que o novo valor quede rexistrado no noso sistema.


12 de abril de 2019-Ficheiro FIE INSSEMPRESAS

A mensaxe .FIE é o ficheiro mediante o cal o Instituto Nacional da Seguridade Social comunica aos usuarios a información sobre as variacións que experimenten as prestacións de Seguridade Social das súas persoas traballadoras, tanto subsidios (prestacións a curto prazo) coma outras prestacións que afecten o seu contrato de traballo ou as obrigas empresariais coa Seguridade Social
 
 Este ficheiro será enviado aos usuarios a través dos programas da TGSS (WinSuite32/SILTRA).

O formato do novo ficheiro está dispoñible no apartado Sistema Red/INSS/Instrucións Técnicas.

Dispoñen de máis información no apartado Inicio / Empresarios / Información para empresas sobre prestacións / Comunicación ás empresas das prestacións dos seus traballadores.


05 de abril de 2019- Boletín de Noticias RED 03/2019

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 03/2019, que contén os seguintes puntos:

 • Real Decreto Lei 28/2018: extinción da colaboración voluntaria das empresas na xestión da Seguridade Social.
 • Real Decreto Lei 6/2019: convenios especiais dos coidadores non profesionais das persoas en situación de dependencia.
 • Real Decreto Lei 6/2019: nacemento e coidado de menor.
 • Real Decreto Lei 8/2019: conversión de contratos eventuais de traballadores agrarios en contratos indefinidos ou contratos fixos-descontinuos.
 • Real Decreto Lei 8/2019: bonificación pola contratación laboral de persoas desempregadas de longa duración.
 • Real Decreto Lei 8/2019: medidas de apoio á prolongación do período de actividade dos traballadores con contratos fixos descontinuos nos sectores de turismo e comercio e hostalaría vinculados á actividade turística.
 • Real Decreto Lei 8/2019: subsidio por desemprego de maiores de 52 anos.
 • Real Decreto 17/2019: cotización por determinadas remuneracións, gratificacións e indemnizacións por razón do servizo percibidas por empregados públicos en situación de dependencia funcional.
 • Real Decreto 103/2019: Estatuto do persoal investigador predoutoral en formación.
 • Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo. Artigo 38 bis: bonificacións ás traballadoras autónomas que se reincorporen ao traballo en determinados supostos. Novo criterio.
 • Rexeitamento de liquidacións repetidas no mesmo envío.


2 de abril de 2019-Real Decreto Lei 8/2019: Conversión de contratos eventuais de traballadores agrarios en contratos indefinidos ou contratos fixos-descontinuos.

O artigo 7 de Real Decreto Lei 8/2019, do 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo, publicado o 12 de marzo, sobre conversión de contratos eventuais de traballadores agrarios en contratos indefinidos ou contratos fixos-descontinuos, establece que:

 1. As empresas que ocupen traballadores encadrados no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios establecido no Réxime Xeral da Seguridade Social, que transformen, antes do 1 de xaneiro de 2020, os contratos de traballo de duración temporal subscritos con eses traballadores, calquera que sexa a data da súa celebración, en contratos de duración indefinida, incluídos os contratos fixos-descontinuos, terán dereito ás seguintes bonificacións na cota empresarial por continxencias comúns á Seguridade Social, durante os dous anos seguintes á transformación do contrato:
  a) Se o contrato se refire a traballadores encadrados no grupo 1 de cotización, con cotización por bases mensuais e que teñan unha base de cotización mensual inferior a 1.800 euros, a bonificación será de 40 euros/mes (480 euros/ano). No caso de traballadoras, as devanditas bonificacións serán de 53,33 euros/mes (640 euros/ano).
  b) Se o contrato se refire a traballadores encadrados no grupo 1 de cotización, que coticen por xornadas reais traballadas e a súa base de cotización diaria sexa inferior a 81 euros, a bonificación será de 2 euros/día. No caso de traballadoras, as bonificacións serán de 2,66 euros/día.
  c) Se o contrato se refire a traballadores encadrados nalgún dos grupos de cotización entre o 2 e o 11, e que teñan unha base de cotización mensual inferior a 1800 euros ou unha base diaria inferior a  81,82 euros, a bonificación corresponderase coa contía necesaria para que a cota resultante por continxencias comúns non supere os 88,15 euros/mes, ou os 4,01 euros por xornada real traballada. No caso de traballadoras, a bonificación corresponderase coa contía necesaria para que a cota resultante por continxencias comúns non supere os 58,77 euros/mes, ou os 2,68 euros por xornada real traballada.

 2. As bonificacións previstas no apartado 1 non serán de aplicación durante as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, así como nacemento e coidado do menor causadas durante a situación de actividade, a que se refire o artigo 5.7 do Real Decreto 28/2018, do 28 de decembro, na redacción dada por este real decreto lei.

 3. Para a aplicación deste incentivo a empresa deberá manter no emprego o traballador contratado polo menos tres anos dende a data de transformación do contrato. En caso de incumprimento desta obriga deberase proceder ao reintegro do incentivo. 

 4. No non establecido nesta disposición serán de aplicación as previsións contidas na sección I do capítulo I da Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a Mellora do Crecemento e do Emprego, salvo o establecido no seu artigo 2.7.

Por outra parte, a disposición final sexta, sobre a entrada en vigor, establece que “o presente real Decreto Lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado»”. Non obstante, no seu apartado 3 indícase que “o disposto nos artigos 2, 4, 7 e 8 deste real Decreto Lei entrará en vigor o primeiro día do mes seguinte á súa publicación no «Boletín Oficial do Estado»”, é dicir, entrará en vigor o 01-04-2019.

Actuacións no ámbito de afiliación

As conversións dos contratos eventuais de traballadores agrarios en contratos indefinidos ou fixos-descontinuos respecto dos que o empresario solicite a aplicación nas liquidacións de cotas das bonificacións de cotas regulamentadas no artigo 7 do Real Decreto Lei 8/2019, identificaranse con TIPO DE CONTRATO 109, 209 ou 309, segundo proceda, e valor V no campo CONDICIÓN DESEMPREGADO SEGUNDO EMPRESA.

O valor V do campo CONDICIÓN DESEMPREGADO SEGUNDO EMPRESA estará dispoñible ao longo da semana que se inicia o próximo 8 de abril de 2019. As variacións, por conversión de contratos eventuais en indefinidos ou fixos-descontinuos, dos traballadores que se soliciten ata a data en que o citado dato estea dispoñible e con data de variación de datos igual ou posterior a 1 de abril de 2018, comunicaranse con TIPO DE CONTRATO 189, 289 ou 389, segundo proceda, e sen contido no campo CONDICIÓN DESEMPREGADO SEGUNDO EMPRESA.

A corrección das devanditas variacións de datos, para anotar os valores de TIPO DE CONTRATO 109, 209 ou 309 e CONDICIÓN DESEMPREGADO SEGUNDO EMPRESA con valor V, se deberá solicitar ante calquera Administración da Seguridade Social ata o día 19 de abril.

Unicamente se anotarán os rexistros con valor V no campo CONDICIÓN DESEMPREGADO SEGUNDO EMPRESA cando concorran todas e cada unha das condicións e requisitos esixidos no citado artigo 7 do Real Decreto Lei 8/2019 e sección I do capítulo I da Lei 43/2006, así como no resto de normativa de aplicación para o acceso e mantemento ás deducións de cotas, así como cando non concorra calquera das exclusións aplicables ao beneficio de que se trata. A anotación dos rexistros con valor V constitúe unha declaración responsable de que se cumpren todos e cada un dos requisitos esixidos para o acceso ao devandito beneficio e non concorren ningunha das exclusións que determinarían o non acceso a este.

As peculiaridades de cotización que se aplicarán aos traballadores aos que resulten de aplicación as bonificacións de cotas regulamentadas no artigo 7 do Real Decreto Lei 8/2019, serán as seguintes:

51: Traballadores con grupo de cotización 1 e cotización por bases mensuais
52: Traballadores con grupo de cotización 1 e cotización por xornadas reais
54: Traballadores con grupo de cotización 2 a 11 e cotización por bases mensuais
55: Traballadores con grupo de cotización 2 a 11 e cotización por xornadas reais

Non obstante, aos traballadores con cotización por xornadas reais e que realicen no correspondente mes 22 ou máis xornadas reais, as peculiaridades de cotización que se aplicarán serán a 51 ou 54, segundo corresponda en función do grupo de cotización.  

Os COLECTIVOS INCENTIVADOS que se aplicarán, en función das distintas circunstancias que concorran, serán os seguintes:

1821: Traballadores con grupo de cotización 1 e cotización por bases mensuais. Homes
1822: Traballadores con grupo de cotización 1 e cotización por bases mensuais. Mulleres
1823: Traballadores con grupo de cotización 1 e cotización por xornadas reais. Homes
1824: Traballadores con grupo de cotización 1 e cotización por xornadas reais. Mulleres
1825: Traballadores con grupo de cotización 2 a 11 e cotización por bases mensuais. Homes
1826: Traballadores con grupo de cotización 2 a 11 e cotización por xornadas reais. Homes
1827: Traballadores con grupo de cotización 2 a 11 e cotización por bases mensuais. Mulleres
1828: Traballadores con grupo de cotización 2 a 11 e cotización por xornadas reais. Mulleres

Actuacións no ámbito de cotización

O cálculo destas bonificacións realizarase atendendo ás seguintes regras, en función de se se trata dunha bonificación para o grupo 1 ou para os grupos 2-11, e a modalidade de cotización elixida.

A pesar de que nos datos de afiliación do traballador (IDC, ficheiro de traballadores e tramos e ficheiro/servizo de  consulta de cálculos) figuren estas peculiaridades, unicamente se aplicarán á liquidación cando a base de cotización do traballador sexa inferior a 1.800 euros (para todos os grupos de cotización con modalidade mensual) ou a 81 euros (para o grupo de cotización 1 con modalidade xornadas) ou inferior a 81,82 euros (modalidade xornadas reais grupos de cotización 2 a 11).

O seu importe aplicarase ao concepto 760 “bonificacións a cargo do SEPE”.

 • Cálculo da bonificación para traballadores con grupo de cotización 1.

As bonificacións dos traballadores con grupo de cotización 1 virán identificados coas PEC 51 (modalidade de cotización mensual) ou 52 (xornadas reais) e fracción de cota 03 “continxencias comúns”.

1. Para comprobar se procede a aplicación da bonificación teranse en conta as seguintes regras

 • Se se trata dun traballador mensual, súmanse as bases de cotización de todos os tramos e compróbase se o importe é inferior a 1.800 euros. Se o traballador non figura en situación de alta durante todo o período de liquidación, a suma das bases de cotización de todos os tramos dividida entre o n.º de días cotizados deberá ser inferior a 60 euros (resultado de dividir 1800/30).
 • Se se trata dun traballador con modalidade xornadas reais comprobarase que a suma das bases de todos os tramos dividida entre o n.º de xornadas reais sexa inferior a 81 euros. Se o traballador realiza 22 ou máis xornadas reais compróbase que a suma das bases de cotización de todos os tramos sexa inferior a 1.800 euros.
  • No suposto da modalidade mensual, a bonificación virá identificada coa PEC 5103. O importe da bonificación (40 euros ou 53,33 no caso de traballadoras) dividirase entre 30 e multiplicarase polo n.º de días cotizados do tramo. O axuste realizarase no último tramo ata alcanzar a contía mensual.
  • Se o traballador tivese modalidade xornadas reais e realizase menos de 22 xornadas, a bonificación virá identificada coa PEC 5203. O importe da bonificación por xornada (2 euros ou 2,66 no caso de traballadoras) multiplicarase polo n.º de xornadas realizadas en cada tramo. 
  • Se o traballador realizase 22 ou máis xornadas reais, a bonificación virá identificada coa PEC 5103 (modalidade de cotización mensual). O seu importe dividirase entre 22 e multiplicarase polo n.º de xornadas realizadas en cada tramo ata alcanzar a contía mensual. Poderán existir, polo tanto, tramos nos que non se calcule a bonificación por xa ter alcanzado a contía mensual en tramos anteriores
  • A bonificación aplicarase sobre a cota líquida empresarial, é dicir, sobre a cota calculada unha vez deducido o importe das reducións previstas para este Sistema Especial.
  • Ao tratarse dunha bonificación de contía fixa, só resultará de aplicación nas liquidacións L00, L02 e L13 en prazo.
  • Cálculo da bonificación para traballadores con grupo de cotización 2-11.
  1. Para determinar os traballadores aos que procede aplicar a bonificación comprobarase se a base de cotización é inferior a 1.800 euros (modalidade mensual) ou a 81,82 (modalidade xornadas reais. As regras comprobar o importe da base de cotización son as detalladas no apartado anterior.
  2. Aplicación da bonificación 
  • En primeiro lugar, calcularase a cota líquida empresarial de continxencias comúns, é dicir, a cota resultante unha vez deducido o importe das reducións do SEA. 
  • O importe da bonificación, (que se aplicará ao concepto 760 “bonificacións a cargo do SEPE”), será o resultado da diferenza entre a cota líquida empresarial calculada segundo o indicado no punto anterior e as seguintes contías:
   • Modalidade de cotización mensual: 88,15 ou 58,77 se se trata dunha traballadora.
    Se o tramo non se corresponde co mes completo, a diferenza calcularase entre a cota líquida do tramo e o resultado de dividir 88,15 ou 58,77 segundo corresponda, polo n.º de días cotizados do tramo.
   • Modalidade de cotización xornadas reais: 4,01 ou 2,68 se se trata dunha traballadora por xornada real traballada. 
 • Esta bonificación, ao tratarse dunha garantía de importe máximo a ingresar, tamén se aplicará nas liquidacións complementarias en prazo L03, V03 e C03. Nestas liquidacións a bonificación coincidirá co importe da cota líquida empresarial por entender que a cota máxima xa foi satisfeita na liquidación ordinaria L00 ou na L13.

Tal e como establece o artigo 7.2 do RD Lei 8/2019, estas bonificacións aplicaranse en todos os tramos nos que o traballador non figure en situación de  incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, así como nacemento e coidado do menor causadas durante a situación de actividade.

No suposto de que durante o período de liquidación varíe a modalidade de cotización (mensual/xornadas reais) e/ou o grupo de cotización (grupo 1 e grupo 2-11), cada tramo calcularase segundo as súas condicións.


2 de abril de 2019-Extinción da Colaboración Voluntaria das empresas na xestión da Seguridade Social.

Ante as consultas formuladas sobre o tratamento nas liquidacións de cotas de  empresas que conclúen a colaboración da xestión da Seguridade Social por continxencias comúns, de acordo co previsto na Disposición Transitoria Cuarta do Real Decreto Lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, considérase necesario realizar as seguintes aclaracións:

 • Nos períodos de liquidación iguais ou posteriores a abril de 2019,  non se calculará a dedución por colaboración voluntaria (concepto 552). As liquidacións complementarias de períodos anteriores si levarán calculado este concepto.
 • Os procesos de incapacidade temporal derivados de enfermidade común ou accidente non laboral que a 1 de abril de 2019 se achen en curso identificaranse con tramos coa peculiaridade 29 (IT CC. COLABORADORAS. EXCLUÍDAS 15 DÍAS). 
 • Os procesos que se inicien a partir do 1 de abril de 2019, incluídas as recaídas de procesos anteriores, identificaranse en tramos con peculiaridades 29 (IT CC. COLABORADORAS. EXCLUÍDAS 15 DÍAS) ou 21 (IT CONTINXENCIAS COMÚNS PAGAMENTO DELEGADO).
 • As liquidacións complementarias que comprendan meses nos que a empresa era colaboradora e meses nos que xa deixou de selo, deberán partirse en dúas liquidacións, unha polo período de colaboración e outra polo período de non colaboración, sempre e cando a cobertura da Incapacidade Temporal por continxencias comúns se concerte cunha mutua colaboradora da Seguridade Social.
  Se a protección se concerta coa entidade xestora non é necesaria esta división. 

21 de marzo de 2019- ISM. Habilitada a transmisión dos partes de Incapacidade Temporal a través de Red online aos Autorizados Rede dos Autónomos do Mar incluídos nos grupos segundo e terceiro.

A Orde ESS/214/2018, do 1 de marzo, estableceu a obrigatoriedade de incorporarse ao Sistema RED, entre outros, aos traballadores Autónomos clasificados no grupo primeiro de cotización do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, permanecendo voluntaria para o resto de traballadores autónomos do Mar.

O Instituto Social da Mariña, no seu empeño por facilitar as xestións aos seus afiliados e no seu compromiso coa Administración dixital, habilitou tamén para os Autorizados Red dos traballadores autónomos, incluídos nos grupos segundo e terceiro de cotización, a posibilidade de transmitir voluntariamente os partes de incapacidade temporal a través de Red online.

26 de febreiro de 2019- Apoio prolongación actividade fixos descontinuos turismo e comercio e hostalaría vinculados a este.

As SITUACIÓNS ADICIONAIS AFILIACIÓN 420, para a identificación dos traballadores fixos descontinuos dos sectores do turismo, e do comercio e da hostalaría vinculados a turismo, son admisibles a partir deste momento. A través destes datos poderanse identificar os períodos

21 de febreiro de 2019- Boletín de Noticias RED 02/2019

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 02/2019, que contén os seguintes puntos:

 • Supresión da modalidade de colaboración voluntaria polas empresas- artigo 102.1, letra B) LGSS.
 • Contratos de carácter temporal cuxa duración efectiva sexa igual ou inferior a cinco días: colectivo de artistas.
 • Real Decreto 17/2019: cotización por determinadas remuneracións, gratificacións e indemnizacións por razón do servizo percibidas por empregados públicos en situación de dependencia funcional.
 • RECEMA: posta en funcionamento campo “Data Fin 5ª Semana” na modalidade online.
 • Comunicacións débedas con 10% de recarga.
 • Comunicacións relativas a liquidacións xeradas de oficio.
 • Notificacións aos autorizados RED no procedemento de impugnacións contra actos ditados pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social.


3 de xaneiro de 2019- Boletín de Noticias RED 01/2019

Encóntrase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 01/2019 sobre as novidades derivadas da publicación do Real Decreto Lei 28/2018, do 28 de decembro, para a Revalorización das Pensións Públicas e Outras Medidas Urxentes en Materia Social, Laboral e de Emprego; e do  Real Decreto Lei 26/2018, do 28 de decembro, polo que se aproban medidas de urxencia sobre a creación artística e a cinematografía, que inclúe entre outros información sobre os seguintes temas:

1.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EMPRESARIOS E TRABALLADORES POR CONTA ALLEA:

 • Tope máximo e bases máximas de cotización no Sistema da Seguridade Social en 2019.
 • Suspensión da redución de cotización por continxencias profesionais por diminución da sinistralidade laboral.
 • Cotización no Sistema Especial para manipulado e empaquetado do tomate fresco con destino á exportación, dentro do réxime xeral da Seguridade Social.
 • Tipos aplicables en 2019 na cotización adicional por anticipo da idade de xubilación.
 • Desaparición da colaboración voluntaria das empresas no aseguramento da incapacidade temporal por continxencias comúns.
 • Inclusión da cotización por desemprego nos contratos para a formación e a aprendizaxe subscritos con alumnos traballadores nos programas públicos de emprego e formación, incluíndo os programas de escolas taller, casas de oficio e talleres de emprego.
 • Derrogación de modalidades de contratación afectadas pola redución da taxa de paro por debaixo do 15%: Contratos de apoio a emprendedores, vinculación formativa, microempresas, proxectos de emprendemento novo, primeiro emprego novo e contratos en prácticas.
 • Axuda económica de acompañamento a mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que subscriban un contrato para a formación e a aprendizaxe.
 • Modificacións na cotización por continxencias profesionais dos traballadores con coeficientes redutores da idade de xubilación que non leven aparellada cotización adicional.
 • Modificación no incremento de cotización previsto para contratos de carácter temporal cuxa duración efectiva sexa igual ou inferior a 5 días.
 • Exención de cotización por formación profesional nos contratos para a formación e a aprendizaxe.       
 • Modificación da tarifas para a cotización por accidentes de traballo e  enfermidades profesionais.

2.-  SISTEMA ESPECIAL AGRARIO PARA TRABALLADORES POR CONTA ALLEA:

 • Cotización en 2019.

3.-  SISTEMA ESPECIAL PARA EMPREGADOS DE FOGAR:

 • Cotización en 2019.

4.- TRABALLADORES POR CONTA PROPIA:

 • Cobertura obrigatoria de todas as continxencias e tipos de cotización aplicables.
 • Modificación da denominada  “Tarifa plana”.
 • Modificación da bonificación para as traballadoras autónomas que se reincorporen ao traballo en determinados supostos.
 • Obrigatoriedade de aseguramento cunha Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.
 • Cotización durante as situacións de incapacidade temporal:

5.-  SISTEMA ESPECIAL PARA TRABALLADORES POR CONTA PROPIA AGRARIOS:

 •  Cotización en 2019.

6.- SEGURIDADE SOCIAL DOS ARTISTAS EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS:

 • Posibilidade de cotización en situación de inactividade.

7.-  MODIFICACIÓNS PENDENTES DE DESENVOLVEMENTO REGULAMENTARIO:   

 • Seguridade Social das persoas que desenvolven programas de formación e prácticas laborais e académicas non remuneradas.
 • Nova modalidade de Convenio Especial: Persoas que desenvolven programas de formación e prácticas non laborais e académicas.
 •  Nova modalidade de Convenio Especial: Afectados pola crise.

Avisos ano 2018

21 de decembro de 2018- Fe de erratas do Boletín de Noticias RED 06/2018.

Encóntrase dispoñible na área de Noticias RED unha Fe de erratas do Boletín de Noticias RED 2018/6 .


20 de decembro de 2018- Boletín de Noticias RED 06/2018

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 06/2018, que contén os seguintes puntos:

 • Policías Locais ao servizo das Entidades que integran a Administración Local: Real Decreto 1449/2018.
 • Novo servizo en Rede: “Modificación de Condición” no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.
 • Novo servizo en Rede: “IDC Informe Datos de Cotización CP-100” no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.
 • Novo servizo en Rede: “Base Reducida por Pluriactividade” no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.
 • Mellora do servizo “Solicitude de Baixa en RETA”: comunicación de baixas previas.
 • Vacacións devindicadas e non gozadas antes da finalización da relación laboral, que foron retribuídas e cotizadas ao longo da vixencia do contrato de traballo.
 • Comunicación do código ou códigos de Convenio Colectivo.
 • Días de traballo nos contratos a tempo parcial.
 • Novo procedemento de presentación no Rexistro Electrónico da SEDESS da Solicitude para actuar no Sistema RED (Modelo FR101).
 • Nova clave 89 de situación de baixa do traballador.


13 de decembro de 2018 - Novo procedemento de presentación no rexistro electrónico da SEDESS da "Solicitude para actuar no Sistema RED"

Encóntrase dispoñible unha actualización do procedemento de presentación a través de Rexistro Electrónico da "Solicitude para actuar no sistema RED" ao que se pode acceder a través do apartado “Empresas/Rede” ou “Cidadáns/Outros Procedementos” da Sede Electrónica da Seguridade Social (SEDESS).


16 de novembro de 2018 - ETT. Convenios Colectivos de empresas usuarias

Respecto da anotación obrigatoria do código de convenio colectivo que resulta de aplicación ao traballador, tanto nas altas coma a través da acción ACT-Anotación de Convenio Colectivo de Traballador ou a través do servizo online- Anotación de Convenio Colectivo (traballador), comunícase que, no caso de traballadores de ETT para a súa posta a disposición de empresas usuarias, dende este momento non é necesaria a comunicación dos convenios colectivos aplicables ás empresas usuarias a nivel de empresa a través do servizo online Anotación de Convenio Colectivo (Empresa). 


30 de outubro de 2018 - Instrucións sobre  mecanización de Convenio Colectivo

No apartado "Inicio / Información útil / Sistema RED / RED Internet / Documentación RED Internet / Instrucións Técnicas / Afiliación",  publicáronse Instrucciones sobre mecanización del Convenio Colectivo de trabajador en remesas a través de las acciones ACT, MCT y ECT
 

25 de outubro de 2018- Funcionalidade suspensións por prestacións de curta duración

No Boletín de Noticias Rede 5/2018 do 26 de setembro, informábase do próximo peche da posibilidade de comunicación de suspensións derivadas de maternidade e paternidade co obxecto de simplificar as vías de obtención da devandita información.
Infórmase de que xa se eliminou esta posibilidade e, en diante, será o Instituto Nacional de Seguridade Social o remitente de tal información á Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

24 de outubro de 2018- Partes de IT de traballadores por conta propia

No Boletín de Noticias Red 1/2018 do 16 de abril, informábase da extensión obrigatoria do ámbito de aplicación subxectivo do Sistema RED aos traballadores integrados nos Réximes especiais da Seguridade social.

Infórmase de que xa se poden comunicar os partes de Incapacidade Temporal dos traballadores por conta propia tanto do RETA coma do REM a través do Sistema RED segundo se establece a Orde ESS/214/2018, modificativa da Orde ESS/484/2013 do 26 de marzo, pola que se regulamenta o sistema de remisión electrónica de datos no ámbito da Seguridade Social.

A mecanización estará dispoñible na súa modalidade online mediante a actual opción INCAPACIDADE TEMPORAL online.

Polo tanto, os traballadores por conta propia ou autónomos, así como os traballadores do grupo I do Réxime Especial do Mar, poden transmitir os partes de Baixa, Alta e Confirmación de IT a través de Sistema RED.

Procedeuse a publicar unha nova versión do Manual de usuario do Servizo RED dispoñible na Web da Seguridade Social en: Sistema RED / RED Internet / Documentación RED / Manuais de Usuario.

22 de outubro de 2018- Comunicación do Código de Convenio Colectivo

No Boletín de Noticias RED publicado o 26 de setembro, comunicábase que a partir da semana que se inicia o próximo 5 de novembro se incorporarían modificacións respecto á anotación dos Convenios Colectivos.

Comunícase que finalmente as devanditas modificacións non se poñerán en funcionamento ata a semana que se inicia o próximo 12 de novembro.


26 de setembro de 2018- Boletín de Noticias RED 05/2018

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 05/2018, que contén os seguintes puntos:

 • Comunicación do código ou códigos de Convenio Colectivo.
 • Modificación da funcionalidade suspensións por prestacións de curta duración.
 • Conceptos retributivos aboados: creación de novos conceptos.
 • Identificación de traballadores excluídos de determinadas continxencias ou prestacións.
 • Identificación de supostos de traballo concentrado en períodos inferiores aos de alta.
 • Acumulación das bases de cotización no recibo de liquidación de cotizacións de traballadores con cota fixa.
 • TComunica: dende setembro os avisos sobre o estado das liquidacións enviaranse tamén ao colectivo Red Directo.
 • Obrigatoriedade do uso de medios telemáticos para os traballadores autónomos.


3 de agosto de 2018- Boletín de Noticias RED 04/2018

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 04/2018, que contén os seguintes puntos:

 • Novidades Sistema Liquidación Directa:

- Servizo de Obtención de Duplicados de Relacións Nominais de Traballadores e Recibos de Liquidación.

- Novo control de base mínima en liquidacións L13 (vacacións non gozadas e aboadas á finalización do contrato).

 • Novidades derivadas da publicación da Lei 6/2018, do 3 de xullo de       2018 de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE 4 de xullo).
 • Novo beneficio de Tarifa Plana para traballadores por conta propia ou autónomos e autónomos do mar do grupo primeiro, con actividade en municipios de menos de cinco mil habitantes.
 • Novos Servizos:

- RETA: “Modificación de Condición”

- RETA e Réxime 0825: Novo Servizo “IDC Informe Datos Cotización CP-100”

- Réxime 0825: Novo Servizo “Altas, Baixas e Eliminación de Movementos Previos”.

 • Comunicación de determinadas baixas a través do Sistema RED.
 • RECEMA: novo campo “Data Fin 5ª Semana”.
 • Identificación de supostos de traballo concentrado en períodos inferiores aos de alta.


03 de xullo de 2018- INFORMES IDC/PL-CCC 02/07/2018

Non se puideron procesar as solicitudes de informes IDC/PL-CCC realizadas o día 02/07/2018, tanto na modalidade online coma na modalidade de remesas, polo que deberán ser realizadas novamente.

02 de xullo de 2018- Publicación SILTRA/Winsuite. Novas funcionalidades

Tal e como se anunciou no Boletín de Noticias RED 02/2018, durante a primeira semana de xullo vanse poñer en produción as seguintes funcionalidades:

No ámbito de Afiliación:

 • Identificación dos contratos a tempo parcial nos que se acordase a concentración de tempo de traballo en determinados períodos de tempo.
 • Modificación ficheiros FDI para comunicación da data de finalización da paternidade nun novo campo.

Por este motivo, as respostas aos ficheiros de afiliación que se remitan a partir do próximo día 03-07-2018, non serán enviadas aos usuarios ata, previsiblemente, o día 5. As devanditas respostas deberán ser tratadas coa nova versión de Siltra e Winsuite32 que se publicarán o mesmo día 3. En caso de que o usuario non teña actualizada a versión, a visualización destas respostas pode xerar un erro para as accións de altas, baixas, cambio de contrato, corrección de alta e corrección de baixa.

No ámbito de Cotización:

 • Novas liquidacións complementarias V03 e V90.

A posta en produción desta nova funcionalidade provocará o peche dos accesos aos Servizos online da Oficina Virtual e de RED Directo ata o día 5 previsiblemente. A recepción dos ficheiros de cotización non se verá afectada aínda que as respostas non serán remitidas aos usuarios ata a devandita data.
Na seguinte ruta teñen dispoñible o novo Manual relativo ás Liquidacións Complementarias V03 e V90:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/SLD/DocumentacionSLD/ManualesSLD/index.htm#187196


18 de xuño de 2018- Boletín de Noticias RED 03/2018

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 03/2018, que contén os seguintes puntos:

 • Identificación de supostos de traballo concentrado en períodos inferiores aos de alta.
 • Prazo de comunicación de altas e baixas a través do Sistema RED.
 • Sistema Especial Froitas e Hortalizas. Información complementaria para o Servizo Público de Emprego Estatal - SEPE.
 • Nova versión de Winsuite32 8.8.0, Siltra e Siltra Prácticas 2.1.0.
 • Adaptación dos sistemas de domiciliación en conta a SEPA.
 • Nova campaña de informe de vida laboral a empresas.


13 de xuño de 2018- Peche de Servizos Domiciliación en Conta

Como consecuencia da actualización dos Sistemas de Domiciliación en Conta da Tesouraría Xeneral da Seguridade Social, infórmaselle de que se procederá ao peche, entre os días 14 e 18 do mes de xuño de 2018, dos servizos de Domiciliación en Conta para tramitar, a través do Sistema RED, altas e modificacións de datos bancarios no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.


1 de xuño de 2018- Altas e baixas presentadas a través do Sistema RED en prazos distintos aos regulamentariamente establecidos.

Comunícase que a través do Sistema RED non se poden presentar altas ou baixas de traballadores cuxa data de alta, ou baixa, respectivamente, sexa anterior a 60 días naturais á data de presentación. 


28 de maio de 2018- Boletín de Noticias RED 02/2018

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 02/2018, que contén os seguintes puntos:

 • Novidades Sistema Liquidación Directa
 • Nova versión de Winsuite32 8.8.0, Siltra e Siltra Prácticas 2.1.0
 • Identificación de supostos de traballo concentrado en períodos inferiores aos de alta.
 • Identificación de traballadores excluídos de determinadas continxencias ou prestacións.
 • Modificación de controis dos traballadores con contratos fixos descontinuos.
 • Forma de ingreso de cotas unha vez finalizado o prazo regulamentario de ingreso.
 • Notificación electrónica (NOTESS) en diversos procedementos.
 • Sistema Especial Froitas e Hortalizas. Información complementaria para o Servizo Público de Emprego Estatal- SEPE.


16 de abril de 2018- Boletín de Noticias RED 01/2018

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 01/2018, que contén os seguintes puntos:

 • Identificación de supostos de traballo concentrado en períodos inferiores aos de alta.
 • Identificación de traballadores excluídos de determinadas continxencias ou prestacións.
 • Grupos de empresa.
 • Traballadores remudistas de xubilados parciais: Base de cotización
 • Comunicación electrónica a través da aplicación RECEMA do certificado de empresa para as prestacións por maternidade, paternidade, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural e para as reducións de xornada de traballo dos proxenitores, adoptantes ou acolledores, para os efectos da tramitación da prestación do coidado de menores afectados polo cancro e outra enfermidade grave.
 • Aplicación Certific@2: Información do Servizo Público de Emprego Estatal - SEPE
 • Peche temporal da funcionalidade "Informe cumprimento reserva porcentaxe discapacitados".
 • Dende o día 1 de outubro, os traballadores autónomos deben realizar os seus trámites por vía electrónica, incluída a recepción e sinatura de notificacións.


3 de abril de 2018 - Peche da funcionalidade "Informe Cumprimento Reserva Porcentaxe Discapacitados".

Comunícase que a funcionalidade do Sistema RED “Informe Cumprimento Reserva Porcentaxe Discapacitados”, estará fóra de servizo temporalmente.


21 de marzo de 2018 - Adianto do segundo peche automático de pagamento electrónico mes de marzo.

Infórmase que neste mes, en SLD e en RED Internet, se adianta o segundo peche automático de pagamento electrónico ao día 26 de marzo.  Polo tanto, todas as solicitudes de pagamento electrónico recibidas ata o día 25 (23:59 horas) , pecharanse o día 26, e remitiranse os RLC correspondentes durante ese día.


17 de xaneiro de 2018 - Aclaracións sobre o campo "Indicativo Grupo de Cotización Diario. Opción mensual".

A información que a continuación se inclúe substitúe á información publicada sobre o campo de nova creación “Indicativo grupo de cotización diario. Opción mensual”.

Este novo campo serve para identificar aqueles traballadores con grupo de cotización diario (grupos 8 a 11), respecto dos cales se optou por cotizar coma se o grupo de cotización fose un daqueles nos que as bases de cotización teñen carácter mensual.

O devandito campo poderá cubrirse tanto na modalidade de online coma de remesas, e poderá mecanizarse nos movementos de altas de traballadores (acción MA) e nos cambios de grupo de cotización (acción MG), seguindo para ambas as dúas funcionalidades as regras xerais de anotación e prazos propias de cada unha delas.

Na modalidade de remesas, os valores serán S ou N, podendo cubrirse tamén cun branco ao tratarse dun campo alfanumérico.

Na modalidade de online, substituíuse o formato do campo inicial por un campo que haberá que marcar unicamente cando se queira optar pola cotización mensual nun grupo de cotización diaria.

Mecanización nas altas

Non ofrece ningunha especialidade.

Mecanización na variacións de datos

Regra xeral: Cando o campo se varíe a través da funcionalidade de Cambio de grupo de cotización (acción MG de remesas), poderá implicar modificación simultánea do Grupo de cotización ou non, e como regra xeral seguiranse as normas e prazos xerais establecidos para a devandita funcionalidade.

Excepción á regra xeral: para os grupos de cotización diaria (8 a 11), cando mantendo o mesmo grupo de cotización, se queira anotar ou quitar o contido do campo “Indicativo grupo de cotización diario. Opción mensual”, é dicir, se queira cambiar de cotización mensual a diaria ou viceversa, a devandita mecanización deberá ir referida ao día 1 do mes.

Neste caso, se a variación se comunica dentro dos tres primeiros días do mes, poderá ir referida ao día 1 do mes anterior ou ao día 1 do mesmo mes; se a variación se comunica fóra dos tres primeiros días do mes, deberase comunicar sempre como data de variación a do día 1 do mesmo mes.

Sistema Especial Agrario

Para o Sistema Especial Agrario (réxime 0163) este campo será opcional e só se permitirá cando a modalidade de cotización sexa BASE MENSUAL, é dicir, non se permitirá para traballadores con cotización por XORNADAS REAIS.

Período transitorio

Transitoriamente deberase comunicar esta opción tanto no ámbito de afiliación como, co procedemento actualmente establecido, nas liquidacións de cotas. Esta situación deberase manter ata que se indique expresamente, a través dun próximo Boletín Noticias RED, a desaparición da obriga e posibilidade de comunicar esta información a través das liquidacións de cotas.

Para os traballadores que xa se encontren de alta con grupo de cotización 8 a 11 que optasen por cotización mensual, deberá anotarse o valor “S” no campo INDICATIVO GRUPO DE COTIZACIÓN DIARIO. OPCIÓN MENSUAL a través da funcionalidade de “Cambio de grupo de cotización” (ou marcar o devandito campo se a variación se realiza online), co fin de ter o dato recollido para ser utilizado no momento no que se prescinda do dato recollido polo procedemento actual nas liquidacións de cotas. Esta anotación poderá realizarse ao longo de todo o mes de xaneiro con data de variación 01-01-2018, considerándose o movemento en prazo en calquera caso.

Avisos ano 2017

27 de decembro de 2017 - Boletín de Noticias RED 07/2017.

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 07/2017, que contén os seguintes puntos:

 • Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo (B.O.E. 25 de outubro). Novidades a partir do 01-01-2018, no Réxime Especial de Traballadores por conta propia ou autónomos (RETA) e autónomos do mar.
 • Nova versión de Winsuite32 8.7.0, Siltra e Siltra Prácticas 2.0.0.
 • Apertura da funcionalidade "Informe cumprimento reserva porcentaxe discapacitados".
 • Modificacións realizadas cos traballadores con contrato a tempo parcial e fixo descontinuo cando se encontran en situación de IT.


12 de decembro de 2017 - Novas versións de Winsuite32 e Siltra.

Infórmase que se encontra dispoñible a nova versión de Winsuite32.8.7.0, de SILTRA e SILTRA Prácticas 2.0.0. Recoméndase ler as notas sobre a versión.


28 de novembro de 2017 - Boletín de Noticias RED 06/2017.

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 06/2017, que contén os seguintes puntos:

 • Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo (B.O.E. 25 de outubro).
 • Identificación das subcontratacións de obras e servizos.
 • Comunicación electrónica do certificado de empresa para as prestacións por maternidade e paternidade a través da aplicación RECEMA.


17 de novembro de 2017 - Novo servizo: “Servizo de Solicitude de Informe do Estado das Liquidacións” e “Servizo de solicitude de Informe de datos Bancarios”.

Comunícase que se encontran dispoñibles os novos servizos de “Servizo de Solicitude de Informe do Estado das Liquidacións” e “Servizo de solicitude de Informe de datos Bancarios”. Indicar que a información referente a estes novos servizos se encontra recollida nos correspondentes manuais que están situados nas seguintes rutas da páxina web da Seguridade Social:

Inicio » Información útil » Sistema RED » Sistema de Liquidación Directa » Documentación » Manuais de Usuario » Servizos asociados á liquidación

Inicio » Información útil » Sistema RED » RED Directo » Documentación RED Directo » Manuais de Usuario » Cotización


29 de setembro de 2017 - Incompatibilidade de Java.9. con Siltra

Os sistemas de sinaturas utilizados nos servizos de Siltra non son compatibles actualmente coa versión de Java.9. Suxerimos non actualizar a máquina virtual en tanto non se libere unha nova versión de Siltra que solucione esta incompatibilidade.


25 de setembro de 2017 - Peche da funcionalidade "Informe Cumprimento Reserva Porcentaxe Discapacitados".

Comunícase que a funcionalidade do Sistema RED “Informe Cumprimento Reserva Porcentaxe Discapacitados”, estará fóra de servizo temporalmente.


22 de setembro de 2017 - Novo servizo de "Consulta/Modificación de datos de contacto" das Autorizacións RED.

Comunícase que se encontra dispoñible o novo servizo de "Consulta/Modificación de datos de contacto" das Autorizacións RED dentro do menú "Xestión de Autorizacións" - "Xestión de datos de contacto" da oficina virtual do Sistema RED. Indicar que a información referente a este novo servizo se incluíu no "Manual de Xestión de Autorizacións", o cal está situado na seguinte ruta da páxina web da Seguridade Social.

Inicio » Información útil » Sistema RED » Incorporación Sistema RED. Autorizacións » Documentación » Manuais Usuario.


12 de setembro de 2017 - Boletín de Noticias RED 05/2017

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 05/2017, que contén os seguintes puntos:

 • Novidades Sistema de Liquidación Directa
 • Novo Servizo online para a comunicación  de datos de contacto das Autorizacións RED.
 • Nova versión de Winsuite 8.6.0 e Siltra 1.7.0
 • Modificación funcionalidade de RED Directo "Comunicación Conceptos Retributivos Aboados"


11 de agosto de 2017 - Modificación funcionalidade de RED Directo "Comunicación Conceptos Retributivos Aboados"

Modificouse a funcionalidade que permite aos usuarios de RED Directo a presentación dos Conceptos Retributivos Aboados, de tal forma que a través desta se poida obter un xustificante por CCC dos conceptos retributivos comunicados.

Para iso, na pantalla de entrada de datos separáronse dúas opcións: unha para a presentación propiamente dita (opción 1) e outra para a obtención do xustificante (opción 2).

Na opción 2, unha vez cubertos os datos solicitados (Data dende e ata de mecanización, Réxime, CCC e Período de Liquidación) amósase a mesma pantalla cos datos tecleados e na parte superior aparece un separador denominado INFORMES. Ao posicionarse sobre ela, despregaranse os informes dispoñibles e ao premer sobre cada un deles xerarase o xustificante correspondente, en formato.pdf.


25 de xullo de 2017 - Boletín de Noticias RED 04/2017.

Encóntrase dispoñible na área de Noticias RED o  Boletín de Noticias RED 04/2017, que contén os seguintes puntos:

 • Novidades Sistema Liquidación Directa.
 • Réxime Especial dos Traballadores por conta propia ou autónomos Novos servizos no Sistema RED: "Modificación de actividade" e "Solicitude de modificación dos datos de cobertura para o ano próximo".
 • Novidades derivadas da publicación da Lei 3/2017, do 27 de xuño de 2017 de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE 28 de xuño).
 • Comunicación do Boletín de Noticias RED por correo electrónico.


29 de maio de 2017 - Peche servizo de reintegro de bonificacións de Formación Continua.

Como consecuencia de labores de mantemento da aplicación, vaise proceder a pechar o servizo de solicitude de reintegro de bonificacións por Formación Continua o día 30 de maio, estando prevista a súa apertura o día seguinte.


23 de maio de 2017 - Boletín de Noticias RED 03/2017.

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 03/2017, que contén os seguintes puntos:

 • Novo servizo de variación e corrección de datos no Sistema Especial para Empregados de Fogar.
 • Nova funcionalidade "Informe cumprimento reserva porcentaxe discapacitados".
 • Desactivación de protocolos non seguros en servidores web.
 • Novos servizos en Sistema RED e SEDESS para a xestión do Seguro Escolar.


23 de marzo de 2017 - Boletín de Noticias RED 02/2017.

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 02/2017, que contén os seguintes puntos:

 • Anotación de convenio colectivo en funcionalidades: Inscrición CCC de empresario individual, asignación CCC secundario de empresario colectivo e reinicio dun CCC.
 • Real Decreto Lei 6/2016, do 23 de decembro, de Medidas Urxentes para o Impulso do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
 • Comunicación de procesos de incapacidade temporal de traballadores de alta en determinados códigos de conta de cotización.
 • Comunicación de situacións de maternidade/paternidade a través do Sistema RED.
 • Comunicación de grao de discapacidade nas altas de traballadores a través do Sistema RED.
 • Contratos predoutorais. Cambio na clave identificativa do contrato de traballo.
 • Novo servizo en Sede Electrónica de consulta e obtención de recibo de ingreso.
 • Nova versión de Siltra 1.6.2.
 • Modificación do servizo de obtención de IDC/PL-CCC.
 • T-Comunic@: novo sistema de avisos informativos ás autorizacións RED a través de correo electrónico.


18 de marzo de 2017- Nova versión de Winsuite32 8.3.4

Comunícase que se encontra dispoñible unha nova versión da Winsuite 32 8.3.4 que soluciona as incidencias detectadas na versión 8.3.2.

Indicar que toda a información referente a esta nova versión se encontra na páxina da Seguridade Social (www.seg-social.es) na ruta:

Inicio » Información útil » Sistema RED » RED Internet » Software » Winsuite32


15 de marzo de 2017- Nova clave de contrato de traballo para contratos predoutorais.

A consecuencia dun criterio da Dirección Xeral de Emprego, a partir de mañá 16 de marzo de 2017, as altas dos contratos predoutorais celebrados ao abeiro do artigo 21 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, deberán ser anotadas coa clave de contrato 401 e a Relación Laboral de Carácter Especial 9921 cando lles sexan de aplicación incentivos á cotización. Non se admitirán polo tanto altas con clave de contrato 420 utilizada ata agora.

Nos próximos días vaise levar a cabo un conversión automática da clave 420 a 401 en todos os traballadores que se encontren en situación de alta, polo que en diante calquera actuación relativa aos devanditos traballadores ante esta TGSS deberá identificarse coa nova clave.


15 de marzo de 2017 - Nova versión SILTRA e SILTRA Prácticas 1.6.2.

Comunícase que se encontra dispoñible a nova versión de SILTRA e SILTRA Prácticas 1.6.2. Indicar que a información referente a estas novas versións se encontra na páxina web da Seguridade Social (www.seg-social.es) na ruta:

Inicio » Información útil » Sistema RED » Sistema de Liquidación Directa » Software


24 de febreiro de 2017 - Segundo peche de oficio Sistema Liquidación Directa mes de febreiro.

Recórdase que, neste mes de febreiro, o segundo peche de oficio no Sistema de Liquidación Directa se executa o día 26, unha vez procesadas todas as liquidacións recibidas ata o día 25 ás 23:59 horas. A partir desta data confirmaranse automaticamente todas as liquidacións que queden calculadas na súa totalidade, así como as liquidacións parcialmente conciliadas cando se solicite o borrador parcial da liquidación, mediante ficheiro ou a través do servizo online de solicitude de borradores.


21 de febreiro de 2017 - Prácticas Réxime Especial de Artistas en Sistema de Liquidación Directa.

Tal e como se avanzara no último Boletín de Noticias RED 01/2017 da posibilidade de efectuar prácticas para os Códigos de Conta de Cotización do Réxime Especial de Artistas (0112), con carácter previo á selección de obrigatoriedade, infórmase de que xa se abriu o devandito ámbito co fin de que poidan efectuar prácticas voluntarias antes da súa entrada en real no Sistema de Liquidación Directa.


23 de xaneiro de 2017 - Boletín de Noticias RED 01/2017

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 01/2017, que contén os seguintes puntos:

 • Novidades Sistema Liquidación Directa
 • Ampliación do prazo de solicitude de domiciliación en conta
 • Real Decreto Lei 6/2016, do 23 de decembro, de medidas urxentes para o impulso do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
 • Remisión de certificados de maternidade/paternidade (RECEMA)
 • Novo servizo de cesión de datos para as Administracións Públicas online
 • Novos servizos de alta, baixa e eliminación de movementos previos no Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral. Sistema RED.


18 de xaneiro de 2017 - Ampliación do prazo de solicitude de domiciliación en conta.

Co fin de facilitar o uso da modalidade de pagamento cargo en conta, a partir deste mes de xaneiro amplíase o prazo de presentación de solicitudes desta modalidade de pagamento ata o día 22 inclusive de cada mes. Como excepción, para os meses de febreiro e decembro mantense o prazo actual, é dicir, ata o día 20 inclusive.

Esta ampliación afecta todas as modalidades de presentación: Sistema de Liquidación Directa (na súa modalidade Remesas e RED Directo) e Sistema de Autoliquidación (RED Internet).

Para os usuarios do Sistema de Liquidación Directa, todas as confirmacións que se realicen ata as 23:59 horas do día 22 de cada mes (a excepción de febreiro e decembro) trataranse pola modalidade de cargo en conta cando o código de conta de cotización teña informada conta bancaria para a modalidade de pagamento.

Para os usuarios de RED Internet tramitaranse por esta modalidade de pagamento todas as liquidacións presentadas ata as 23:59 horas do día 22 con solicitude de cargo en conta. O peche da modalidade de pagamento e conseguinte envío dos Recibos de Liquidación de Cotizacións realizarase o día 23, unha vez se rematen de procesar todos os ficheiros recibidos ata a devandita data. 

Complementary Content
${loading}