Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Avisos anys anteriors

Avisos any 2019

12 de desembre de 2019 Fitxer de comunicació de l’INSS a les empreses sobre determinades situacions de les persones en situació d’alta als seus CCC –FIE

Des del dia 11 de novembre s’ha començat a enviar el fitxer FIE del qual s’informava al Butlletí de Notícies RED 04/2019 de 8 de juliol.

Aquest fitxer s’envia sempre a l’usuari principal de l’autorització.

S’envia diàriament –no setmanalment, com s’informava a l’esmentat BNR– i només es remet per a aquells CCC en què s’hagin produït modificacions que s’hagin consolidat a les bases de dades de l’INSS. Si no s’hi han produït modificacions, el fitxer no serà enviat per a aquests CCC.

D’altra banda, cal tenir en compte que encara que es rep a través de SILTRA, aquesta aplicació no efectua cap tractament amb el fitxer, sinó que ha de ser tractat pels programes de nòmina i gestió de personal.


21 de novembre de 2019 - Modificació en els límits dels càlculs de les bonificacions.

Es  revisaran les regles d’aplicació dels límits de les bonificacions de quantia fixa. 

 • Modificació del  límit de les bonificacions de quantia fixa quan aquestes no afectin la totalitat del període de liquidació.

Si bé l’article 7.2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació estableix que “les bonificacions no podran superar en cap cas el 100 per 100 de la quota empresarial a la Seguretat Social que hagués correspost ingressar”, aquest límit s’ha d’aplicar a  aquells trams en què el treballador tingui reconegut el dret al benefici, sense que sigui procedent estendre'l a la totalitat del període de liquidació. Així, si un treballador té tres trams, dos dels quals amb dret a bonificació i el tercer sense aquest dret, el límit s’aplica sobre la quota empresarial dels trams 1 i 2.

 • Modificació dels límits quan se superposin bonificacions de quantia fixa i bonificacions de percentatge.

En aquest cas, en primer lloc s’apliquen les bonificacions de percentatge i, en segon lloc, la bonificació de quantia fixa a què s’aplicarà el límit de la quota empresarial de les contingències que tingui cobertes menys l’import aplicat per aquestes mateixes contingències en la bonificació de percentatge.

Exemple:

Suposem un treballador d’un CCC de Melilla que, a més de la bonificació del 50 % de la quota empresarial de contingències comunes i d’Altres Cotitzacions (PEC 01007), té dret a una bonificació de quantia fixa de la quota empresarial de contingències comunes per un import de 125,00 euros (PEC 16003).

 • Primerament es calcula a escala de NAF la bonificació de percentatge (PEC 01007)

  Data Tram

  CE contingències comunes

  Bonificació CC

  CE Atur

  Bonificació Desocupació

  CE Fogasa

  Bonificació Fogasa

  CE Formació Professional

  Bonificació Formació Professional

  1-30

  247,80

  123,90

  57,75

  28,88

  2,10

  1,05

  6,30

  3,15


 • Segonament, es calcula la bonificació de quantia fixa:
  Bonificació potencial mensual PEC 16003 (Import mensual de la bonificació a què té de dret sense tenir en compte cap límit): 125 €.
  Límit teòric bonificacions quantia fixa (Suma dels límits més alts de cada PEC en cada tram) = 123,90
  Límit mensual permès bonificació PEC 16003 (límit quota contingències comunes – bonificació de contingències comunes PEC 01007 aplicada): 247,80 – 123,9 = 123,9

  Data tram

  Quota empresarial contingències comunes

  Import bonificació quantia fixa mensual

  Límit tram per contingència

  Import potencial bonificació tram

  (nre. dies tram x quantia diària)

  Import aplicat

  1-30

  247,80

  125,00

  123,90

  125,00

  123,90


 • Modificació de les pantalles dels serveis de “Consulta de càlculs”  i de “Confecció de Liquidacions” de RED Directe.

Com a conseqüència d’aquests canvis, es modifica l’aspecte de les actuals pantalles dels serveis de “Consulta de càlculs” i “Confecció de Liquidacions” (RED Directe) per detallar l’import del càlcul de les bonificacions.

Aquestes modificacions s’implementaran previsiblement el mes de desembre  i afectaran tots els períodes de liquidació que es remetin a partir de la data esmentada.


11 de novembre de 2019 - Comunicació SAA 420 Grup empresarial Thomas Cook

En relació amb les modificacions descrites al BNR 6/2019, de 25 d’octubre, sobre la identificació dels procediments d’insolvència del grup empresarial Thomas Cook a través de l’anotació d’una Situació Addicional d’Afiliació (SAA) 420, es comunica que ja és possible anotar els registres corresponents al mes d’octubre de 2019.

Es recorda que el  termini d’anotació per identificar la bonificació corresponent al mes d’octubre s’estendrà fins al dia 29 de novembre de 2019.

Per a la identificació dels treballadors als quals resulti d’aplicació la bonificació de l’article 2 del Reial Decret Llei 12/2019, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre  de 2019, n’hi haurà prou amb l’anotació d’un únic registre amb TIPUS SAA 420 amb DATA DES DE del mes d’octubre; per als que resulti d’aplicació únicament el novembre i el desembre es podrà anotar igualment un únic registre amb TIPUS SAA 420 amb DATA DES DE del mes de novembre; per als que resulti d’aplicació únicament el desembre s’haurà d’anotar un únic registre amb TIPUS SAA 420 amb DATA DES DE del mes de desembre. També hi ha la possibilitat de crear un registre TIPUS SAA 420 en cada un dels mesos bonificats. És a dir, es podran anotar de manera independent entre si.


11 de novembre de 2019 - Informe de treballadors amb moviments previs en un CCC per CCC Principal i autorització

S’ha modificat la funcionalitat que permet obtenir un Informe de treballadors amb moviments previs en un CCC perquè aquest informe es pugui sol·licitar per a tots els CCC de l’autorització, o per a un CCC Principal i tots els seus CCC secundaris.

En un primer moment, aquesta petició només es podrà fer mitjançant la modalitat d’Afiliació en línia. Més endavant també es desenvoluparà per a la modalitat de remeses.


06 de novembre de 2019 - Comunicació de codi de Conveni Col·lectiu en treballadors posats a disposició d’empreses usuàries per empreses de treball temporal

Es comunica que ja es troba implantada la modificació a què es feia referència al BNR 6/2019, de 25 d’octubre, sobre les ETT que únicament tinguin un conveni col·lectiu. En aquests casos ja no caldrà, en l’àmbit de treballador posat a disposició d’empresa usuària, anotar el conveni col·lectiu de l’empresa de treball temporal a través d’acció ACT en remeses, o “anotació de conveni col·lectiu de treballador” en el servei en línia.


25 d’octubre de 2019 - Butlletí de Notícies RED 06/2019

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 06/2019, que inclou els punts següents:

 • Centres portuaris d’ocupació -CPO-.
 • Reial Decret Llei 12/2019: efectes de l’obertura de procediments d’insolvència del grup empresarial Thomas Cook.
 • Comunicació de codi de conveni col·lectiu en treballadors posats a disposició d’empreses usuàries per empreses de treball temporal.
 • Contractes a temps parcial per a jubilats parcials i contractes de rellevistes: comunicacions.
 • Modificació en la forma d’anotació de determinats valors del camp relació laboral de caràcter especial.
 • Nou control de bases màximes en treballadors amb contracte a temps parcial que no estan d’alta tot el mes.


27 de setembre de 2019 - Nou control de bases màximes en treballadors amb contracte a temps parcial que no estan d’alta tot el mes.

Actualment, en el supòsit de treballadors amb contracte a temps parcial que no figurin tot el mes en situació d’alta,  es valida que la base de cotització no sigui superior a la base màxima mensual, sense tenir en compte els dies cotitzats. 

Al començament del mes d’octubre s’incorporarà un nou control a fi d’ajustar la base màxima als dies que romangui el treballador d’alta amb obligació de cotitzar. Aquest nou control s’aplicarà a totes les liquidacions, independentment del període de liquidació al qual facin referència.

Exemple:

Treballador grup 5 figura d’alta amb un contracte a temps parcial de l’1 al 8 de juny, informa del nombre d’hores realitzades 42,  amb una retribució de 3.200 €.

Fins ara, si l’usuari informava una base de 3.200 euros no es mostrava error (és inferior a la base màxima mensual).

Amb el nou control, el límit de la base màxima d’aquest treballador serà:

Base màxima diària (135,67) * nombre de dies d’alta a l’empresa amb contingut al camp CTP (8) = 1.085,36 €, aquest serà l’import màxim que l’empresa pot comunicar per a aquest treballador en aquest període de liquidació.


13 de setembre de 2019— Autoritzacions RED: noves adreces de contacte amb la TGSS.

 • Des del 16 de setembre, el telèfon d’atenció (901 502 050) donarà suport a les autoritzacions RED amb un nou horari: de dilluns a divendres, tret de dies festius nacionals, de 9 a 14.30 hores.     
 • Per a consultes relacionades amb trameses de fitxers o amb la utilització dels serveis del Sistema RED o del Sistema de Liquidació Directa, les autoritzacions RED hauran de remetre la consulta a la bústia de correu electrònic de la seva Direcció Provincial, habilitada a aquest efecte i que es relacionen al Butlletí de Notícies RED 05/2019


13 de setembre de 2019 - Butlletí de Notícies RED 04/2019

Es troba disponible a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 05/2019, que conté els punts següents: 

 • Campanya d’Informe de Vida Laboral d'Empreses.
 • Novetats del Servei d’Atenció de la TGSS.
 • Nova opció en el Servei de Consulta i Obtenció de Rebut fora de termini.
 • Actualització de manuals


13 d’agost de 2019 Fitxer FDI: mecanització del camp “DATA PREVISTA ACABAMENT CONTRACTE DE TREBALL” en contractes indefinits.

A l’anotació de certificats per naixement i cura de menor del Sistema Especial Agrari, el camp “DATA PREVISTA ACABAMENT CONTRACTE DE TREBALL” està definit com a obligatori. Atès que els contractes indefinits no tenen una data de fi de contracte prevista i que el camp sempre ha de portar contingut per a aquest sistema especial, fins que es publiqui una nova versió de SILTRA/WINSUITE32 i el camp passi a ser condicional, s’haurà d’emplenar amb la data fictícia 31.12.2024.


08 d’agost de 2019 - Nova opció per a treballadors per compte propi dins del servei  “Gestió de deute” - “Consulta i obtenció de rebut fora de Termini”.

S’informa que en el servei de “Consulta i obtenció de rebut fora de termini” (dins de l’opció “Gestió de deute” del menú principal del Sistema RED- Cotització en línia) s’ha posat operativa, per als treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms i treballadors per compte propi del Règim Especial del Mar,  la possibilitat d’obtenir el rebut d’ingrés de quotes no pagades en termini (TC1/31) amb el 10 % de recàrrec durant tot el període en què aquest percentatge sigui procedent.

Fins ara, respecte a aquests règims, l’obtenció del document amb aquest recàrrec només era possible els darrers dies del mes següent al final del termini reglamentari, una vegada s’havia generat el deute corresponent al Fitxer General de Recaptació.

Per resoldre aquest inconvenient, s’ha inclòs una nova Opció 3 en el servei esmentat anomenada “AUTÒNOMS: INGRÉS FORA DE TERMINI 10 % RECÀRREC (Art. 30.1.a.1r RD Leg. 8/2015)”.

L’accés requereix l’anotació del número d’afiliació de l’interessat, la selecció del règim (0521 per a RETA o 0825 per a REM compte propi) i la indicació del període de liquidació, tenint en compte que només s’admetran períodes amb un termini reglamentari d’ingrés que hagi acabat el mes anterior al moment de la sol·licitud del rebut. En cas contrari, s’haurà d’utilitzar qualsevol de les dues opcions ja existents.

Si són vàlides les dades introduïdes, es mostrarà una pantalla per seleccionar i imprimir el document sol·licitat.


07 d’agost de 2019 - “Règim 0811: Alta de treballadors de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació”

L’apartat 2 de la Disposició addicional cinquena del Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de novembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació estableix que, en relació amb la inclusió en el Sistema de la Seguretat Social de les persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques, aquestes persones “quedaran compreses en el Règim General de la Seguretat Social com a assimilades a treballadors per compte d’altri, amb exclusió de la protecció per atur, tret que la pràctica o formació es realitzi a bord d’embarcacions, cas en què la inclusió es produirà en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar”.

Per poder identificar els treballadors que facin pràctiques i programes de formació en el Règim Especial del Mar s’han efectuat al Fitxer General d’Afiliació les modificacions necessàries.

Així, els moviments d’alta s’hauran de realitzar en CCC amb TRL 986 i caldrà anotar un dels següents valors del camp RLCE: 9922- PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES PER A LA FORMACIÓ, 9923- PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES, 9927- PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES i 9928- PRÀCTIQUES CURRICULARS EXTERNES.

A més, serà obligatori anotar la dada d’EMBARCACIÓ en la mateixa relació laboral, per a la qual cosa s’ha creat aquest camp.

En aquests moments, només es troba operativa aquesta nova funcionalitat en la modalitat d’Afiliació en línia, i queda l’opció de remeses pendent fins a la publicació d’una nova versió de SILTRA/WINSUITE32.

15 de juliol de 2019 - “Nova clau de situació de baixa: Clau 89”

Identificació de treballadors exclosos de determinades contingències: nova clau de situació de baixa.

Al Butlletí de Notícies RED 4/2019, de 8 de juliol, es fa referència que la baixa dels treballadors en els CCCs assignats per a la cotització per treballadors amb exclusions en la cotització s’efectuarà a través del Sistema RED.

S’ha creat una clau nova de baixa específica que s’ha d’utilitzar en aquests casos:

89 - BAIXA PER CANVI DE CCC. DADES PER TREBALLADOR.


08 de juliol de 2019 - Butlletí de Notícies RED 04/2019

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 04/2019, que inclou els punts següents:

 • Identificació de treballadors exclosos de determinades contingències o prestacions.
 • Aclariment sobre l’aplicació de la bonificació establerta al Reial Decret Llei 8/2019: conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixos-discontinus.
 • Modificació de l’Informe de Consulta Estat de les Liquidacions.
 • APP de la Seguretat Social.
 • Modificacions als fitxers FDI i FRI.
  • Informes d’Incapacitat Temporal de treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms i en el grup primer del Règim Especial del Mar.
  • Noves dades respecte dels treballadors per compte d’altri inclosos en el Sistema Especial Agrari del Règim General.
  • Prestacions de risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
  • Prestació per naixement i cura de menor.
 • Fitxer de comunicació de l’INSS a les empreses sobre determinades situacions de les persones en situació d’alta als seus CCC -FIE.
 • Nova versió de SILTRA, SILTRA PRÁCTICAS i WINSUITE32.
 • Nou servei a SEDE Electrònica: “Sol·licitud Treballadors Desplaçats. Model TA.300”.


14 de juny - Posada en funcionament de la nova clau de contracte de treball per a contractes predoctorals

Al Butlletí de Notícies RED 3/2019, de 5 d’abril, s’anunciaven les modificacions introduïdes pel Reial Decret 103/2019 relatives als contractes predoctorals. Es comunica que el proper dia 2 de juliol està previst que entri en funcionament la nova clau de contracte 404 per a la identificació d'aquests contractes. A partir del moment en què s’implanti aquesta clau, els valors 9921 i 9929 del camp RELACIÓ LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL únicament seran admissibles en registres amb clau de contracte 404. Als treballadors que hagin causat alta inicial amb un contracte predoctoral des de l’entrada en vigor del Reial Decret 103/2019 se’ls corregirà automàticament la clau de contracte comunicada per la 404.


7 de juny de 2019 - Interrupció Serveis INSS 15-16 juny.

Per tasques d’actualització, quedaran interromputs temporalment , des de les 07.00 hores del dissabte 15 de juny fins que acabi l’actuació el diumenge 16 de juny, els serveis següents:

 • Incapacitat temporal del Sistema RED. Durant el període d’interrupció no estarà disponible el servei de Gestió En Línia d’Informes d’Incapacitat Temporal per als usuaris RED.
 • RECEMA en línia. Durant el període d’interrupció no estarà disponible el servei de Remissió de Certificats d’Empresa en cas de naixement de fill.
 • Portal TUSS: tots els serveis que es presten a través del portal Tu Seguridad Social de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.


16 d’abril de 2019 - Control dades activitat econòmica.

S’ha implementat un nou control que permet identificar, prèviament a l’assignació d’un Codi de Compte de Cotització a través de les funcionalitats del Sistema RED, el codi o codis de CNAE09 admissible per a l’empresari que desitja obtenir el CCC.

Així, quan s’hagi d’assignar un nou CCC en una autorització, perquè s’hi admeti un determinat valor de CNAE09, aquest valor ha d’existir prèviament anotat per a l’empresari en el nostre sistema. Si no és així, no es permetrà l’assignació del nou CCC; en aquest cas, caldrà revisar el valor de CNAE09 mecanitzat i, si aquest és correcte, acudir a una Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la documentació que acrediti aquesta activitat perquè el nou valor quedi registrat al nostre sistema.


12 d’abril de 2019 - Fitxer FIE INSSEMPRESAS

El missatge .FIE és el fitxer mitjançant el qual l’Institut Nacional de la Seguretat Social comunica als usuaris la informació sobre les variacions que experimentin les prestacions de Seguretat Social de les seves persones treballadores, tant subsidis (prestacions a curt termini) com altres prestacions que afectin el seu contracte de treball o les obligacions empresarials amb la Seguretat Social
 
 Aquest fitxer serà enviat als usuaris a través dels programes de la TGSS (WinSuite32/SILTRA).

El format del nou fitxer està disponible a l’apartat Sistema Red/INSS/Instruccions Tècniques.

Disposeu de més informació a l’apartat Inici / Empresaris / Informació per a empreses sobre prestacions / Comunicació a les empreses de les prestacions dels seus treballadors.


5 d’abril de 2019 - Butlletí de Notícies RED 03/2019

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 03/2019, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei 28/2018: extinció de la col·laboració voluntària de les empreses en la gestió de la Seguretat Social.
 • Reial Decret Llei 6/2019: convenis especials dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència.
 • Reial Decret Llei 6/2019: naixement i cura de menor.
 • Reial Decret Llei 8/2019: conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixos-discontinus.
 • Reial Decret Llei 8/2019: bonificació per la contractació laboral de persones aturades de llarga durada.
 • Reial Decret Llei 8/2019: mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus als sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
 • Reial Decret Llei 8/2019: subsidi d’atur de majors de 52 anys.
 • Reial Decret 17/2019: cotització per determinades remuneracions, gratificacions i indemnitzacions per raó del servei percebudes per empleats públics en situació de dependència funcional.
 • Reial Decret 103/2019: Estatut del personal investigador predoctoral en formació.
 • Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom. Article 38 bis: bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporin al treball en determinats supòsits. Nou criteri.
 • Rebuig de liquidacions repetides en la mateixa tramesa.


2 d’abril de 2019 - Reial Decret Llei 8/2019: Conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixos-discontinus.

L’article 7 de Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, publicat el 12 de març, sobre conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixos-discontinus, estableix que:

 1. Les empreses que ocupin treballadors enquadrats en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d’Altri Agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social que transformin, abans de l’1 de gener de 2020, els contractes de treball de durada temporal subscrits amb aquests treballadors, sigui quina sigui la data de la celebració, en contractes de durada indefinida, inclosos els contractes fixos-discontinus, tindran dret a les bonificacions següents en la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social, durant els dos anys següents a la transformació del contracte:
  a) Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització, amb cotització per bases mensuals i amb una base de cotització mensual inferior a 1.800 euros, la bonificació serà de 40 euros/mes (480 euros/any). En el cas de treballadores, les bonificacions seran de 53,33 euros/mes (640 euros/any).
  b) Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització que cotitzin per jornades reals treballades i amb una base de cotització diària inferior a 81 euros, la bonificació serà de 2 euros/dia. En el cas de treballadores, les bonificacions seran de 2,66 euros/dia.
  c) Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en algun dels grups de cotització entre el 2 i l’11 i que tinguin una base de cotització mensual inferior a 1.800 euros o una base diària inferior a  81,82 euros, la bonificació es correspondrà amb la quantia necessària perquè la quota resultant per contingències comunes no superi els 88,15 euros/mes, o els 4,01 euros per jornada real treballada. En el cas de treballadores, la bonificació es correspondrà amb la quantia necessària perquè la quota resultant per contingències comunes no superi els 58,77 euros/mes, o els 2,68 euros per jornada real treballada.

 2. Les bonificacions previstes a l’apartat 1 no seran d’aplicació durant les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, així com naixement i cura del menor causades durant la situació d’activitat, a què es refereix l’article 5.7 del Reial Decret 28/2018, de 28 de desembre, en la redacció donada per aquest reial decret llei.

 3. Per a l’aplicació d’aquest incentiu, l’empresa ha de mantenir ocupat el treballador contractat almenys tres anys des de la data de transformació del contracte. En cas d’incompliment d’aquesta obligació, caldrà fer el reintegrament de l’incentiu. 

 4. Pel que fa a allò no establert en aquesta disposició, seran d’aplicació les previsions contingudes a la secció I del capítol I de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació, tret del que estableix l’article 2.7.

D’altra banda, la disposició final sisena sobre l’entrada en vigor estableix que aquest reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat». No obstant això, a l’apartat 3 s’indica que el que disposen els articles 2, 4, 7 i 8 d’aquest reial decret llei entrarà en vigor el primer dia del mes següent a la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat», és a dir, entrarà en vigor l’01-04-2019.

Actuacions en l'àmbit d'afiliació

Les conversions dels contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o fixos-discontinus respecte dels quals l’empresari sol·liciti l’aplicació en les liquidacions de quotes de les bonificacions de quotes regulades a l’article 7 del Reial Decret Llei 8/2019, s’identificaran amb TIPUS DE CONTRACTE 109, 209 o 309, segons escaigui, i valor V al camp CONDICIÓ ATURAT SEGONS EMPRESA.

El valor V del camp CONDICIÓ ATURAT SEGONS EMPRESA estarà disponible al llarg de la setmana que s’inicia el proper 8 d’abril de 2019. Les variacions, per conversió de contractes eventuals en indefinits o fixos-discontinus, dels treballadors que se sol·licitin fins a la data en què la data esmentada estigui disponible i amb data de variació de dades igual o posterior a l’1 d’abril de 2018, es comunicaran amb TIPUS DE CONTRACTE 189, 289 o 389, segons escaigui, i sense contingut al camp CONDICIÓ ATURAT SEGONS EMPRESA.

L'esmena d’aquestes variacions de dades, per anotar els valors de TIPUS DE CONTRACTE 109, 209 o 309 i CONDICIÓ ATURAT SEGONS EMPRESA amb valor V, s’haurà de sol·licitar davant de qualsevol Administració de la Seguretat Social fins al dia 19 d’abril.

Únicament s’han d’anotar els registres amb valor V al camp CONDICIÓ ATURAT SEGONS EMPRESA quan es presentin totes i cada una de les condicions i els requisits exigits a l’article 7 del Reial Decret Llei 8/2019 i secció I del capítol I de la Llei 43/2006, així com a la resta de normativa d’aplicació per a l’accés i el manteniment a les deduccions de quotes, i també quan no es presenti qualsevol de les exclusions aplicables al benefici de què es tracta. L’anotació dels registres amb valor V constitueix una declaració responsable que es compleixen tots i cada un dels requisits exigits per a l’accés al benefici en qüestió i no es presenta cap de les exclusions que determinarien el no-accés a aquest.

Les peculiaritats de cotització que s’aplicaran als treballadors als quals resultin d’aplicació les bonificacions de quotes regulades a l’article 7 del Reial Decret Llei 8/2019 seran les següents:

51: Treballadors amb grup de cotització 1 i cotització per bases mensuals
52: Treballadors amb grup de cotització 1 i cotització per jornades reals
54: Treballadors amb grup de cotització 2 a 11 i cotització per bases mensuals
55: Treballadors amb grup de cotització 2 a 11 i cotització per jornades reals

No obstant això, als treballadors amb cotització per jornades reals i que realitzin en el corresponent mes 22 o més jornades reals, les peculiaritats de cotització que s’aplicaran seran la 51 o 54, segons correspongui en funció del grup de cotització.  

Els COL·LECTIUS INCENTIVATS que s’aplicaran, en funció de les diferents circumstàncies que es presentin, seran els següents:

1821: Treballadors amb grup de cotització 1 i cotització per bases mensuals. Homes
1822: Treballadors amb grup de cotització 1 i cotització per bases mensuals. Dones
1823: Treballadors amb grup de cotització 1 i cotització per jornades reals. Homes
1824: Treballadors amb grup de cotització 1 i cotització per jornades reals. Dones
1825: Treballadors amb grup de cotització 2 a 11 i cotització per bases mensuals. Homes
1826: Treballadors amb grup de cotització 2 a 11 i cotització per jornades reals. Homes
1827: Treballadors amb grup de cotització 2 a 11 i cotització per bases mensuals. Dones
1828: Treballadors amb grup de cotització 2 a 11 i cotització per jornades reals. Dones

Actuacions en l'àmbit de cotització

El càlcul d’aquestes bonificacions es farà atenent les regles següents, en funció de si es tracta d’una bonificació per al grup 1 o per als grups 2-11, i la modalitat de cotització escollida.

Malgrat que en les dades d’afiliació del treballador (IDC, fitxer de treballadors i trams i fitxer/servei de  consulta de càlculs) figurin aquestes peculiaritats, únicament s’aplicaran a la liquidació quan la base de cotització del treballador sigui inferior a 1.800 euros (per a tots els grups de cotització amb modalitat mensual) o a 81 euros (per al grup de cotització 1 amb modalitat jornades) o inferior a 81,82 euros (modalitat jornades reals grups de cotització de 2 a 11).

El seu import s’aplicarà al concepte 760 “bonificacions a càrrec del SEPE”.

 • Càlcul de la bonificació per a treballadors amb grup de cotització 1.

Les bonificacions dels treballadors amb grup de cotització 1 estaran identificades amb les PEC 51 (modalitat de cotització mensual) o 52 (jornades reals) i fracció de quota 03 “contingències comunes”.

1. Per comprovar si és procedent l’aplicació de la bonificació es tindran en compte les regles següents

 • Si es tracta d’un treballador mensual, se sumen les bases de cotització de tots els trams i es comprova si l’import és inferior a 1.800 euros. Si el treballador no figura en situació d’alta durant tot el període de liquidació, la suma de les bases de cotització de tots els trams dividida entre el nombre de dies cotitzats ha de ser inferior a 60 euros (resultat de dividir 1.800/30).
 • Si es tracta d’un treballador amb modalitat jornades reals es comprovarà que la suma de les bases de tots els trams dividida entre el nombre de jornades reals sigui inferior a 81 euros. Si el treballador realitza 22 o més jornades reals es comprova que la suma de les bases de cotització de tots els trams sigui inferior a 1.800 euros.
  • En el supòsit de la modalitat mensual, la bonificació estarà identificada amb la PEC 5103. L’import de la bonificació (40 euros o 53,33, en el cas de treballadores) es dividirà entre 30 i es multiplicarà pel nre. de dies cotitzats del tram. L’ajust es farà a l’últim tram fins a assolir la quantia mensual.
  • Si el treballador té modalitat jornades reals i ha realitzat menys de 22 jornades, la bonificació estarà identificada amb la PEC 5203. L’import de la bonificació per jornada (2 euros o 2,66, en el cas de treballadores) es multiplicarà pel nre. de jornades realitzades en cada tram. 
  • Si el treballador ha realitzat 22 o més jornades reals, la bonificació estarà identificada amb la PEC 5103 (modalitat de cotització mensual). El seu import es dividirà entre 22 i es multiplicarà pel nre. de jornades realitzades en cada tram fins que s’assoleixi la quantia mensual. Hi podrà haver, per tant, trams en què no es calculi la bonificació per ja haver assolit la quantia mensual en trams anteriors
  • La bonificació s’aplicarà sobre la quota líquida empresarial, és a dir, sobre la quota calculada una vegada deduït l’import de les reduccions previstes per a aquest Sistema Especial.
  • Com que es tracta d’una bonificació de quantia fixa, només resultarà d’aplicació en les liquidacions L00, L02 i L13 en termini.
  • Càlcul de la bonificació per a treballadors amb grup de cotització 2-11.
  1. Per determinar els treballadors als quals és procedent aplicar la bonificació es comprovarà si la base de cotització és inferior a 1.800 euros (modalitat mensual) o a 81,82 (modalitat jornades reals. Les regles per comprovar l’import de la base de cotització són les detallades a l’apartat anterior.
  2. Aplicació de la bonificació 
  • En primer lloc, es calcularà la quota líquida empresarial de contingències comunes, és a dir, la quota resultant una vegada deduït l’import de les reduccions del SEA. 
  • L’import de la bonificació (que s’aplicarà al concepte 760 “bonificacions a càrrec del SEPE”) serà el resultat de la diferència entre la quota líquida empresarial calculada, segons indica el punt anterior, i les següents quanties:
   • Modalitat de cotització mensual: 88,15 o 58,77 si es tracta d’una treballadora.
    Si el tram no es correspon amb el mes complet, la diferència es calcularà entre la quota líquida del tram i el resultat de dividir 88,15 o 58,77 segons correspongui, pel nre. de dies cotitzats del tram.
   • Modalitat de cotització jornades reals: 4,01 o 2,68 si es tracta d’una treballadora per jornada real treballada. 
 • Aquesta bonificació, com que es tracta d’una garantia d’import màxim per ingressar, també s’aplicarà en les liquidacions complementàries en termini L03, V03 i C03. En aquestes liquidacions, la bonificació coincidirà amb l’import de la quota líquida empresarial per entendre que la quota màxima ja ha estat satisfeta en la liquidació ordinària L00 o en la L13.

Tal com estableix l’article 7.2 del RD Llei 8/2019, aquestes bonificacions s’aplicaran en tots els trams en què el treballador no figuri en situació  d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, així com naixement i cura del menor causades durant la situació d’activitat.

En el supòsit que durant el període de liquidació variï la modalitat de cotització (mensual/jornades reals) i/o el grup de cotització (grup 1 i grup 2-11), cada tram es calcularà segons les seves condicions.


2 d’abril de 2019 - Extinció de la Col·laboració Voluntària de les empreses en la gestió de la Seguretat Social.

Davant de les consultes plantejades sobre el tractament en les liquidacions de quotes  d’empreses que cessen en la col·laboració de la gestió de la Seguretat Social per contingències comunes, d’acord amb el que preveu la Disposició Transitòria Quarta del Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, es considera necessari fer els aclariments següents:

 • En els períodes de liquidació iguals o posteriors a l’abril del 2019,  no es calcularà la deducció per col·laboració voluntària (concepte 552). Les liquidacions complementàries de períodes anteriors sí que portaran calculat aquest concepte.
 • Els processos d’incapacitat temporal derivats de malaltia comuna o accident no laboral que l’1 d’abril de 2019 es trobin en curs s’identificaran amb trams amb la peculiaritat 29 (IT CC. COL·LABORADORES. EXCLOSES 15 DIES). 
 • Els processos que s’iniciïn a partir de l’1 d’abril de 2019, incloses les recaigudes de processos anteriors, s’identificaran en trams amb peculiaritats 29 (IT CC. COL·LABORADORES. EXCLOSES 15 DIAE) o 21 (IT CONTINGÈNCIES COMUNES PAGAMENT DELEGAT).
 • Les liquidacions complementàries que comprenguin mesos en què l’empresa era col·laboradora i mesos en què ja va deixar de ser-ho s’hauran de partir en dues liquidacions, una pel període de col·laboració i una altra pel període de no col·laboració, sempre que la cobertura de la Incapacitat Temporal per contingències comunes es concerti amb una mútua col·laboradora de la Seguretat Social.
  Si la protecció es concerta amb l’entitat gestora, no és necessària aquesta divisió. 

21 de març de 2019- ISM. Habilitada la transmissió dels informes d’Incapacitat Temporal a través de Xarxa Online als Autoritzats Red dels Autònoms del Mar inclosos en els grups segon i tercer.

L’Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, va establir l’obligatorietat d’incorporar-se al Sistema RED, entre d’altres, als treballadors Autònoms classificats en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, i la incorporació roman voluntària per a la resta de treballadors autònoms del Mar.

L’Institut Social de la Marina, amb l’interès de facilitar les gestions als seus afiliats i el seu compromís amb l’Administració digital, ha habilitat també per als Autoritzats Red dels treballadors autònoms, inclosos en els grups segon i tercer de cotització, la possibilitat de transmetre voluntàriament els informes d’incapacitat temporal a través de Xarxa Online.

26 de febrer de 2019- Suport prolongació activitat fixos discontinus turisme i comerç i hostaleria vinculats a aquest.

Les SITUACIONS ADDICIONALS AFILIACIÓ 420, per a la identificació dels treballadors fixos discontinus dels sectors del turisme i del comerç i de l’hostaleria vinculats la turisme, són admissibles a partir d’aquest moment. A través d’aquestes dades es podran identificar els períodes

21 de febrer de 2019 - Butlletí de Notícies RED 02/2019

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 02/2019, que inclou els punts següents:

 • Supressió de la modalitat de col·laboració voluntària per les empreses- article 102.1, lletra B) LGSS.
 • Contractes de caràcter temporal amb una durada efectiva igual o inferior a cinc dies: col·lectiu d’artistes.
 • Reial Decret 17/2019: cotització per determinades remuneracions, gratificacions i indemnitzacions per raó del servei percebudes per empleats públics en situació de dependència funcional.
 • RECEMA: posada en funcionament camp “Data Fi 5a Setmana” en la modalitat en línia.
 • Comunicacions deutes amb 10 % de recàrrec.
 • Comunicacions relatives a liquidacions generades d’ofici.
 • Notificacions als autoritzats RED en el procediment d’impugnacions contra actes dictats per la Tresoreria General de la Seguretat Social.


3 de gener de 2019 - Butlletí de Notícies RED 01/2019

Es troba disponible a l’àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 01/2019 sobre les novetats derivades de la publicació del Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la Revaloració de les Pensions Públiques i Altres Mesures Urgents en Matèria Social, Laboral i d’Ocupació; i del  Reial Decret Llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia, que inclou, entre d’altres, informació sobre els temes següents:

1.- ASPECTES RELACIONATS AMB EMPRESARIS I TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI:

 • Límit màxim i bases màximes de cotització en el Sistema de la Seguretat Social el 2019.
 • Suspensió de la reducció de cotització per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral.
 • Cotització en el Sistema Especial per a la manipulació i l’empaquetatge del tomàquet fresc amb destinació a l’exportació, dins del règim general de la seguretat social.
 • Tipus aplicables el 2019 en la cotització addicional per avançament de l’edat de jubilació.
 • Desaparició de la col·laboració voluntària de les empreses en l’assegurament de la incapacitat temporal per contingències comunes.
 • Inclusió de la cotització per desocupació en els contractes per a la formació i l’aprenentatge subscrits amb alumnes treballadors en els programes públics d’ocupació i formació, inclosos els programes d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació.
 • Derogació de modalitats de contractació afectades per la reducció de la taxa d’atur per sota del 15 %: Contractes de suport a emprenedors, vinculació formativa, microempreses, projectes d’emprenedoria jove, primera ocupació jove i contractes en pràctiques.
 • Ajuda econòmica d’acompanyament a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que subscriguin un contracte per a la formació i l’aprenentatge.
 • Modificacions en la cotització per contingències professionals dels treballadors amb coeficients reductors de l’edat de jubilació que no portin enllaçada cotització addicional.
 • Modificació en l’increment de cotització previst per a contractes de caràcter temporal amb una durada efectiva igual o inferior a 5 dies.
 • Exempció de cotització per formació professional en els contractes per a la formació i l’aprenentatge.       
 • Modificació de la tarifa per a la cotització per accidents de treball i  malalties professionals.

2.-  SISTEMA ESPECIAL AGRARI PER A TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI:

 • Cotització el 2019.

3.-  SISTEMA ESPECIAL PER A EMPLEATS DE LA LLAR:

 • Cotització el 2019.

4.- TREBALLADORS PER COMPTE PROPI:

 • Cobertura obligatòria de totes les contingències i tipus de cotització aplicables.
 • Modificació de la denominada  “Tarifa plana”.
 • Modificació de la bonificació per a les treballadores autònomes que es reincorporin al treball en determinats supòsits.
 • Obligatorietat d’assegurament amb una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.
 • Cotització durant la situació d'incapacitat temporal.

5.-  SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI AGRARIS:

 •  Cotització el 2019.

6.- SEGURETAT SOCIAL DELS ARTISTES EN ESPECTACLES PÚBLICS:

 • Possibilitat de cotització en situació d’inactivitat.

7.-  MODIFICACIONS PENDENTS DE DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI:   

 • Seguretat Social de les persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques laborals i acadèmiques no remunerades.
 • Nova modalitat de Conveni Especial: Persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques.
 •  Nova modalitat de Conveni Especial: Afectats per la crisi.

Avisos any 2018

21 de desembre de 2018 - Fe d'errates del butlletí de Notícies RED 06/2018.

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED una Fe d'errates del Butlletí de Notícies RED 2018/6.


20 de desembre de 2018 - Butlletí de Notícies RED 06/2018

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 06/2018, que inclou els punts següents:

 • Policies Locals al servei de les Entitats que integren l’Administració Local: Reial Decret 1449/2018.
 • Nou servei a Red: “Modificació de Condició” al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Nou servei a Red: “IDC Informe Dades de Cotització CP-100” al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Nou servei a Red: “Base Reduïda per Pluriactivitat” al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Millora del servei “Sol·licitud de Baixa de RETA”: comunicació de baixes prèvies.
 • Vacances meritades i no gaudides abans de l’acabament de la relació laboral que han estat retribuïdes i cotitzades al llarg de la vigència del contracte de treball.
 • Comunicació del codi o codis de Conveni Col·lectiu.
 • Dies de treball en els contractes a temps parcial.
 • Nou procediment de presentació al Registre Electrònic de la SEDESS de la Sol·licitud per actuar en el Sistema RED (Model FR101).
 • Nova clau 89 de situació de baixa del treballador.


13 de desembre de 2018 - Nou procediment de presentació en el registre electrònic de la SEDESS de la "Sol·licitud per actuar en el Sistema RED"

Es troba disponible una actualització del procediment de presentació a través de Registre Electrònic de la "Sol·licitud per actuar en el sistema RED" al qual es pot accedir a través de l’apartat “Empreses/Red” o “Ciutadans/Altres Procediments” de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).


16 de novembre de 2018 - ETT. Convenis Col·lectius d’empreses usuàries

Respecte de l’anotació obligatòria del codi de conveni col·lectiu que resulta d’aplicació al treballador, tant en les altes com a través de l’acció ACT-Anotació de Conveni Col·lectiu de Treballador o a través del servei en línia-Anotació de Conveni Col·lectiu (treballador), es comunica que, en el cas de treballadors d’ETT per a la seva posada a disposició d’empreses usuàries, des d’aquest moment no és necessària la comunicació dels convenis col·lectius aplicables a les empreses usuàries en l’àmbit d’empresa a través del servei en línia Anotació de Conveni Col·lectiu (Empresa). 


30 d’octubre de 2018 - Instruccions sobre  mecanització de Conveni Col·lectiu

A l’apartat "Inici / Informació útil / Sistema RED / RED Internet / Documentació RED Internet / Instruccions Tècniques / Afiliació", s’han publicat Instrucciones sobre mecanización del Convenio Colectivo de trabajador en remesas a través de las acciones ACT, MCT y ECT
 

25 d’octubre de 2018- Funcionalitat suspensions per prestacions de curta durada

Al Butlletí de Notícies Red 5/2018, de 26 de setembre, s’informava del pròxim tancament de la possibilitat de comunicació de suspensions derivades de maternitat i paternitat per simplificar les vies d’obtenció d’aquesta informació.
S’informa que ja s’ha eliminat aquesta possibilitat i, d’ara endavant, serà l’Institut Nacional de Seguretat Social el remitent d’aquesta informació a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

24 d’octubre de 2018 - Informes d’IT de treballadors per compte propi

Al Butlletí de Notícies Red 1/2018, de 16 d’abril, s’informava de l’extensió obligatòria de l’àmbit d’aplicació subjectiu del Sistema RED als treballadors integrats en els Règims especials de la Seguretat social.

S’informa que ja es poden comunicar els informes d’Incapacitat Temporal dels treballadors per compte propi tant del RETA com del REM a través del Sistema RED segons estableix l’Ordre ESS/214/2018, modificativa de l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social.

La mecanització estarà disponible en la seva modalitat en línia mitjançant l’actual opció INCAPACITAT TEMPORAL EN LÍNIA.

Per tant, els treballadors per compte propi o autònoms, així com els treballadors del grup I del Règim Especial del Mar, poden transmetre els informes de Baixa, Alta i Confirmació d’IT a través del Sistema RED.

S’ha publicat una nova versió del Manual d’usuari del Servei RED disponible al Web de la Seguretat Social a: Sistema RED / RED Internet / Documentació RED / Manuals d'Usuari .

22 d’octubre de 2018 - Comunicació del Codi de Conveni Col·lectiu

Al Butlletí de Notícies RED publicat el 26 de setembre, es comunicava que a partir de la setmana que s’inicia el proper 5 de novembre s’incorporarien modificacions respecte a l’anotació dels Convenis Col·lectius.

Es comunica que, finalment, aquestes modificacions no es posaran en funcionament fins a la setmana que s’inicia el proper 12 de novembre.


26 de setembre de 2018 - Butlletí de Notícies RED 05/2018

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 05/2018, que inclou els punts següents:

 • Comunicació del codi o codis de Conveni Col·lectiu.
 • Modificació de la funció suspensions per prestacions de curta durada.
 • Conceptes retributius abonats: creació de nous conceptes.
 • Identificació de treballadors exclosos de determinades contingències o prestacions.
 • Identificació de supòsits de treball concentrat en períodes inferiors als d’alta.
 • Acumulació de les bases de cotització al rebut de liquidació de cotitzacions de treballadors amb quota fixa.
 • TComunica: des de setembre, els avisos sobre l’estat de les liquidacions s’enviaran també al col·lectiu Red Directe.
 • Obligatorietat de l’ús de mitjans telemàtics per als treballadors autònoms.


3  d’agost de 2018 - Butlletí de Notícies RED 04/2018

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 04/2018, que inclou els punts següents:

 • Novetats Sistema Liquidació Directa:

- Servei d’Obtenció de Duplicats de Relacions Nominals de Treballadors i Rebuts de Liquidació.

- Nou control de base mínima en liquidacions L13 (vacances no gaudides i abonades a l’acabament del contracte).

 • Novetats derivades de la publicació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de       2018, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (B.O.E. 4 de juliol).
 • Nou benefici de Tarifa Plana per a treballadors per compte propi o autònoms i autònoms del mar del grup primer, amb activitat en municipis de menys de cinc mil habitants.
 • Nous Serveis:

- RETA: “Modificació de Condició”

- RETA i Règim 0825: Nou Servei “IDC Informe Dades Cotització CP-100”

- Règim 0825: Nou Servei “Altes, Baixes i Eliminació de Moviments Previs”.

 • Comunicació de determinades baixes a través del Sistema RED.
 • RECEMA: nou camp “Data Fi 5a Setmana”.
 • Identificació de supòsits de treball concentrat en períodes inferiors als d’alta.


03 de juliol de 2018- INFORMES IDC/PL-CCC 02/07/2018

No s’han pogut processar les sol·licituds d’informes IDC/PL-CCC realitzades el dia 02/07/2018, tant en la modalitat En línia com en la modalitat de remeses, de manera que s’hauran de tornar a fer.

02 de juliol de 2018 - Publicació SILTRA/Winsuite. Noves funcions

Tal com es va anunciar al Butlletí de Notícies RED 02/2018, durant la primera setmana de juliol es posaran en producció les funcions següents:

En l'àmbit d'Afiliació:

 • Identificació dels contractes a temps parcial en què s’hagi acordat la concentració de temps de treball en determinats períodes de temps.
 • Modificació fitxers FDI per a comunicació de la data d’acabament de la paternitat en un nou camp.

Per aquesta raó, les respostes als fitxers d’afiliació que es remetin a partir del proper dia 3-7-2018 no seran enviades als usuaris fins a, previsiblement, el dia 5. Aquestes respostes s’hauran de tractar amb les noves versions de Siltra i Winsuite32 que es publicaran el mateix dia 3. En cas que l’usuari no tingui actualitzada la versió, la visualització d’aquestes respostes pot generar un error per a les accions d’altes, baixes, canvi de contracte, correcció d’alta i correcció de baixa.

En l'àmbit de Cotització:

 • Noves liquidacions complementàries V03 i V90.

La posada en producció d’aquesta nova funcionalitat provocarà el tancament dels accessos als Serveis en línia de l’Oficina Virtual i de RED Directe fins al dia 5 previsiblement. La recepció dels fitxers de cotització no es veurà afectada, encara que les respostes no es remetran als usuaris fins a la data esmentada.
A la ruta següent teniu disponible el nou Manual relatiu a les Liquidacions Complementàries V03 i V90:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/SLD/DocumentacionSLD/ManualesSLD/index.htm#187196


18 de juny de 2018 - Butlletí de Notícies RED 03/2018

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 03/2018, que inclou els punts següents:

 • Identificació de supòsits de treball concentrat en períodes inferiors als d’alta.
 • Termini de comunicació d’altes i baixes a través del Sistema RED.
 • Sistema Especial Fruites i Hortalisses. Informació complementària per al Servei Públic d’Ocupació Estatal - SEPE.
 • Nova versió de Winsuite32 8.8.0, Siltra i Siltra Prácticas 2.1.0.
 • Adaptació dels sistemes de domiciliació en compte a SEPA.
 • Nova campanya d’informe de vida laboral a empreses.


13 de juny de 2018 - Tancament de Serveis Domiciliació en Compte

Com a conseqüència de l’actualització dels Sistemes de Domiciliació en Compte de la Tresoreria General de la Seguretat Social, se l’informa que, entre els dies 14 i 18 del mes de juny de 2018, es tancaran els serveis de Domiciliació en Compte per tramitar, a través del Sistema RED, altes i modificacions de dades bancàries en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.


1 de juny de 2018 - Altes i baixes presentades a través del Sistema RED en terminis diferents als reglamentàriament establerts.

Es comunica que a través del Sistema RED no es poden presentar altes o baixes de treballadors amb una data d’alta o baixa, respectivament, anterior a 60 dies naturals a la data de presentació. 


28 maig de 2018 - Butlletí de Notícies RED 02/2018

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 02/2018, que inclou els punts següents:

 • Novetats Sistema Liquidació Directa
 • Nova versió de Winsuite32 8.8.0, Siltra i Siltra Prácticas 2.1.0
 • Identificació de supòsits de treball concentrat en períodes inferiors als d’alta.
 • Identificació de treballadors exclosos de determinades contingències o prestacions.
 • Modificació de controls dels treballadors amb contractes fixos discontinus.
 • Forma d’ingrés de quotes una vegada acabat el termini reglamentari d’ingrés.
 • Notificació electrònica (NOTESS) en diversos procediments.
 • Sistema Especial Fruites i Hortalisses. Informació complementària per al Servei Públic d’Ocupació Estatal - SEPE.


16 d’abril de 2018- Butlletí de Notícies RED 01/2018

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 01/2018, que inclou els punts següents:

 • Identificació de supòsits de treball concentrat en períodes inferiors als d’alta.
 • Identificació de treballadors exclosos de determinades contingències o prestacions.
 • Grups d’empresa.
 • Treballadors rellevistes de jubilats parcials: Base de cotització
 • Comunicació electrònica a través de l’aplicació RECEMA del certificat d’empresa per a les prestacions per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i per a les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, a l’efecte de la tramitació de la prestació de la cura de menors afectats pel càncer i una altra malaltia greu.
 • Aplicació Certific@2: Informació del Servei Públic d'Ocupació Estatal - SEPE
 • Tancament temporal de la funció “Informe compliment reserva percentatge discapacitats”.
 • Des del dia 1 d’octubre, els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i la signatura de notificacions.


3 d’abril de 2018 - Tancament de la funció “Informe Compliment Reserva Percentatge Discapacitats”.

Es comunica que la funcionalitat del Sistema RED “Informe Compliment Reserva Percentatge Discapacitats” serà fora de servei temporalment.


21 de març de 2018 - Avançament del segon tancament automàtic de pagament electrònic mes de març.

S’informa que aquest mes, a SLD i RED Internet, s’avança el segon tancament automàtic de pagament electrònic al dia 26 de març.  Per tant, totes les sol·licituds de pagament electrònic rebudes fins al dia 25 (23.59)  es tancaran el dia 26 i durant aquest dia s'enviaran els RLC corresponents.


17 de gener de 2018 - Aclariments sobre el camp “Indicatiu Grup de Cotització Diari. Opció mensual”.

La informació que s’inclou a continuació substitueix la informació publicada sobre el camp de nova creació “Indicatiu grup de cotització diari. Opció mensual”.

Aquest nou camp serveix per identificar aquells treballadors amb grup de cotització diari (grups de 8 a 11) respecte dels quals s’ha optat per cotitzar com si el grup de cotització fos un d’aquells en què les bases de cotització tenen caràcter mensual.

Aquest camp es podrà emplenar tant en la modalitat en línia com de remeses, i es podrà mecanitzar en els moviments d’altes de treballadors (acció MA) i en els canvis de grup de cotització (acció MG), seguint per a ambdues funcionalitats les regles generals d’anotació i terminis pròpies de cadascuna.

En la modalitat de remeses, els valors han de ser S o N, i també es pot emplenar amb un blanc, ja que es tracta d’un camp alfanumèric.

En la modalitat en línia, s’ha substituït el format del camp inicial per un camp que caldrà marcar únicament quan es vulgui optar per la cotització mensual en un grup de cotització diària.

Mecanització en les altes

No ofereix cap especialitat.

Mecanització en la variacions de dades

Regla general: Quan el camp es variï a través de la funcionalitat de Canvi de grup de cotització (acció MG de remeses), podrà implicar modificació simultània del Grup de cotització o no, i com a regla general se seguiran les normes i terminis generals establerts per a aquesta funcionalitat.

Excepció a la regla general: per als grups de cotització diària (de 8 a 11), quan mantenint el mateix grup de cotització es vulgui anotar o treure el contingut del camp “Indicatiu grup de cotització diari. Opció mensual”, és a dir, quan es vulgui canviar de cotització mensual a diària o viceversa, aquesta mecanització haurà d’anar referida al dia 1 del mes.

En aquest cas, si la variació es comunica dins dels tres primers dies del mes, podrà anar referida al dia 1 del mes anterior o al dia 1 del mateix mes; si la variació es comunica fora dels tres primers dies del mes, s’haurà de comunicar sempre com a data de variació la del dia 1 del mateix mes.

Sistema Especial Agrari

Per al Sistema Especial Agrari (règim 0163) aquest camp serà opcional i només es permetrà quan la modalitat de cotització sigui BASE MENSUAL, és a dir, no es permetrà per a treballadors amb cotització per JORNADES REALS.

Període transitori

Transitòriament s’haurà de comunicar aquesta opció tant en l’àmbit d’afiliació com amb el procediment actualment establert, en les liquidacions de quotes. Aquesta situació s’haurà de mantenir fins que s’indiqui expressament, a través d’un pròxim Butlletí Notícies RED, la desaparició de l’obligació i possibilitat de comunicar aquesta informació a través de les liquidacions de quotes.

Per als treballadors que ja es trobin d’alta amb grup de cotització de 8 a 11 que hagin optat per cotització mensual, caldrà anotar el valor “S” al camp INDICATIU GRUP DE COTITZACIÓ DIARI. OPCIÓ MENSUAL a través de la funció de “Canvi de grup de cotització” (o marcar aquest camp si la variació es fa en línia), a fi de tenir la dada recollida per ser utilitzat en el moment en què es prescindeixi de la dada recollida pel procediment actual en les liquidacions de quotes. Aquesta anotació es podrà fer al llarg de tot el mes de gener amb data de variació 01.01.2018, considerant-se el moviment en termini en qualsevol cas.

Avisos any 2017

27 de desembre de 2017 - Butlletí de Notícies RED 07/2017.

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 07/2017, que inclou els punts següents:

 • Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom (B.O.E. 25 d’octubre). Novetats a partir de l’01-01-2018, en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms (RETA) i autònoms del mar.
 • Nova versió de Winsuite32 8.7.0, Siltra i Siltra Prácticas 2.0.0.
 • Obertura de la funció "Informe compliment reserva percentatge discapacitats".
 • Modificacions efectuades amb els treballadors amb contracte a temps parcial i fix discontinu quan es troben en situació d’IT.


12 de desembre de 2017 - Noves versions de Winsuite32 i Siltra.

p>S’informa que es troba disponible una nova versió de Winsuite32.8.7.0, SILTRA i SILTRA Prácticas 2.0.0. Us recomanem que llegiu les notes sobre la versió.


28 de novembre de 2017 - Butlletí de Notícies RED 06/2017.

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 06/2017, que inclou els punts següents:

 • Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom (B.O.E. 25 d’octubre).
 • Identificació de les subcontractacions d'obres i serveis.
 • Comunicació electrònica del certificat d’empresa per a les prestacions per maternitat i paternitat a través de l’aplicació RECEMA.


17 de novembre de 2017 - Nous serveis: “Servei de Sol·licitud d’Informe de l’Estat de les Liquidacions” i “Servei de sol·licitud d’Informe de dades Bancàries”.

Es comunica que es troben disponibles els nous serveis de “Servei de Sol·licitud d’Informe de l’Estat de les Liquidacions” i “Servei de sol·licitud d’Informe de dades Bancàries”. Cal indicar que la informació referent a aquests nous serveis es troba recollida als corresponents manuals que estan ubicats a les següents rutes de la pàgina web de la Seguretat Social:

Inici » Informació útil » Sistema RED » Sistema de Liquidació Directa » Documentació » Manuals d’Usuari » Serveis associats a la liquidació

Inici » Informació útil » Sistema RED » RED Directe » Documentació RED Directe » Manuals d’Usuari » Cotització


29 de setembre de 2017 - Incompatibilitat de Java.9. amb Siltra

Els sistemes de signatures utilitzats en els serveis de Siltra no són compatibles actualment amb la versió de Java.9. Suggerim no actualitzar la màquina virtual mentre no s’alliberi una nova versió de Siltra que solucioni aquesta incompatibilitat.


25 de setembre de 2017 - Tancament de la funcionalitat "Informe Compliment Reserva Percentatge Discapacitats".

Es comunica que la funcionalitat del Sistema RED “Informe Compliment Reserva Percentatge Discapacitats” serà fora de servei temporalment.


22 de setembre de 2017 - Nou servei de "Consulta/Modificació de dades de contacte" de les Autoritzacions RED.

Es comunica que es troba disponible el nou servei de "Consulta/Modificació de dades de contacte" de les Autoritzacions RED dins del menú "Gestió d’Autoritzacions" - "Gestió de dades de contacte" de l’oficina virtual del Sistema RED. Cal indicar que la informació referent a aquest nou servei s’ha inclòs al "Manual de Gestió d’Autoritzacions", el qual està ubicat a la següent ruta de la pàgina web de la Seguretat Social.

Inici » Informació útil » Sistema RED » Incorporació Sistema RED. Autoritzacions » Documentació » Manuals Usuari.


12 de setembre de 2017 - Butlletí de Notícies RED 05/2017

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 05/2017, que inclou els punts següents:

 • Novetats Sistema de Liquidació Directa.
 • Nou Servei en línia per a la comunicació  de dades de contacte de les Autoritzacions RED.
 • Nova versió de Winsuite 8.6.0 i Siltra 1.7.0.
 • Modificació funció RED Directe "Comunicació Conceptes Retributius Abonats"


11 d'agost de 2017 - Modificació de funció de RED Directe "Comunicació Conceptes Retributius Abonats".

S'ha modificat la funció que permet als usuaris de RED Directe la presentació dels Conceptes Retributius Abonats de manera que a través d'aquesta funció es pugui obtenir un justificant per CCC dels conceptes retributius comunicats.

Per a això, a la pantalla d'entrada de dades s'han separat dues opcions: una per a la presentació pròpiament dita (opció 1) i l'altra per a l'obtenció del justificant (opció 2).

A l'opció 2, una vegada emplenades les dades sol·licitades (Dates des de i fins a de mecanització, Règim, CCC i Període de Liquidació), es mostra la mateixa pantalla amb les dades teclejades i a la part superior apareix una pestanya denominada INFORMES. En posar-se sobre aquesta pestanya, es desplegaran els informes disponibles i en prémer sobre cada informe, es generarà el justificant corresponent en format .pdf.


25 de juliol de 2017 - Butlletí de Notícies RED 04/2017.

Es troba disponible a l'àrea de Notícies RED el  Butlletí de Notícies RED 04/2017, que conté els punts següents:

 • Novetats Sistema Liquidació Directa.
 • Règim Especial dels Treballadors per compte propi o autònoms. Nous serveis en el Sistema RED: "Modificació d'activitat" i "Sol·licitud de modificació de les dades de cobertura per al proper any".
 • Novetats derivades de la publicació de la Llei 3/2017, de 27 de juny de 2017, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (B.O.E. de 28 de juny).
 • Comunicació del Butlletí de Notícies RED per correu electrònic.


29 de maig de 2017 - Tancament servei de reintegrament de bonificacions de Formació Contínua.

Com a conseqüència de tasques de manteniment de l'aplicació, es tancarà el servei de sol·licitud de reintegrament de bonificacions per Formació Contínua el dia 30 de maig i s'obrirà l'endemà.


23 de maig de 2017 - Butlletí de Notícies RED 03/2017.

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 03/2017, que inclou els punts següents:

 • Nou servei de variació i correcció de dades en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar.
 • Nova funció "Informe compliment reserva percentatge discapacitats".
 • Desactivació de protocols no segurs en servidors web.
 • Nous serveis al Sistema RED i a la SEDESS per a la gestió de l'Assegurança Escolar.


23 de març de 2017 - Butlletí de Notícies RED 02/2017.

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 02/2017, que inclou els punts següents:

 • Anotació de conveni col·lectiu en funcionalitats: Inscripció CCC d'empresari individual, assignació CCC secundari d'empresari col·lectiu i represa d'un CCC.
 • Reial Decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per al foment del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
 • Comunicació de processos d'incapacitat temporal de treballadors d'alta en determinats codis de compte de cotització.
 • Comunicació de situacions de maternitat/paternitat a través del Sistema RED.
 • Comunicació de grau de discapacitat en les altes de treballadors a través del Sistema RED.
 • Contractes predoctorals. Canvi en la clau identificativa del contracte de treball.
 • Nou servei a la Seu Electrònica de consulta i obtenció de rebut d'ingrés.
 • Nova versió de Siltra 1.6.2.
 • Modificació del servei d'obtenció d'IDC/PL-CCC.
 • T-Comunic@: nou sistema d'avisos informatius a les autoritzacions RED a través de correu electrònic.


18 de març de 2017 - Nova versió de Winsuite32 8.3.4

Es comunica que hi ha disponible una versió nova de la Winsuite32 8.3.4 que soluciona les incidències detectades en la versió 8.3.2.

Cal indicar que tota la informació referent a aquesta versió nova es troba a la pàgina de la Seguretat Social (www.seg-social.es),a la ruta:

Inici » Informació útil » Sistema RED » RED Internet » Programari » Winsuite32


15 de març de 2017 - Nova clau de contracte de treball per a contractes predoctorals.

Com a conseqüència d'un criteri de la Direcció General d'Ocupació, a partir de demà, 16 de març de 2017, les altes dels contractes predoctorals subscrits a l'empara de l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, s'hauran d'anotar amb la clau de contracte 401 i la Relació Laboral de Caràcter Especial 9921 quan els siguin aplicables incentius a la cotització. Per tant, no s'admetran altes amb la clau de contracte 420 utilitzada fins ara.

En els propers dies es durà a terme una conversió automàtica de la clau 420 a la 401 en tots els treballadors que estiguin en situació d'alta, per la qual cosa a partir d'ara qualsevol actuació relativa a aquests treballadors davant aquesta TGSS s'haurà d'identificar amb la clau nova.


15 de març de 2017 - Nova versió SILTRA i SILTRA Prácticas 1.6.2

Es comunica que es troba disponible la nova versió de SILTRA i SILTRA Prácticas 1.6.2. Cal indicar que la informació referent a aquestes versions noves es pot trobar a la pàgina web de la Seguretat Social (www.seg-social.es), a la ruta:

Inici » Informació útil » Sistema RED » Sistema de Liquidació Directa » Programari


24 de febrer de 2017 - Segon tancament d'ofici Sistema de Liquidació Directa mes de febrer.

Es recorda que aquest mes de febrer el segon tancament d'ofici en el Sistema de Liquidació Directa s'executa el dia 26, una vegada processades totes les liquidacions rebudes fins al dia 25 a les 23.59 hores. A partir d'aquesta data es confirmaran automàticament totes les liquidacions que quedin calculades totalment i també les liquidacions conciliades parcialment quan se sol·liciti l'esborrany parcial de la liquidació, mitjançant un fitxer o a través del servei en línia de sol·licitud d'esborranys.


21 de febrer de 2017 - Pràctiques Règim Especial d'Artistes en el Sistema de Liquidació Directa.

Tal com s'havia avançat a l'últim Butlletí de Notícies RED 01/2017 de la possibilitat d'efectuar pràctiques per als Codis de Compte de Cotització del Règim Especial d'Artistes (0112), amb caràcter previ a la selecció d'obligatorietat, s'informa que ja s'ha obert aquest entorn perquè puguin fer pràctiques voluntàries abans de l'entrada real al Sistema de Liquidació Directa.


23 de gener de 2017 - Butlletí de Notícies RED 01/2017

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 01/2017, que inclou els punts següents:

 • Novetats Sistema Liquidació Directa
 • Ampliació del termini de sol·licitud de domiciliació en compte
 • Reial Decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per al foment del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
 • Remissió de certificats de maternitat/paternitat (RECEMA).
 • Nou servei de cessió de dades per a les Administracions Públiques en línia
 • Nous serveis d'alta, baixa i eliminació de moviments previs en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar del Règim General. Sistema RED.


18 de gener de 2017 - Ampliació del termini de sol·licitud de domiciliació en compte.

Per facilitar l'ús de la modalitat de pagament càrrec en compte, a partir d'aquest mes de gener s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'aquesta modalitat de pagament fins al dia 22 inclusivament de cada mes. Com a excepció, per als mesos de febrer i desembre es manté el termini actual, és a dir, fins al dia 20 inclusivament.

Aquesta ampliació afecta totes les modalitats de presentació: Sistema de Liquidació Directa (en la modalitat Remeses i RED Directe) i Sistema d'Autoliquidació (RED Internet).

Per als usuaris del Sistema de Liquidació Directa, totes les confirmacions que es facin fins a les 23.59 hores del dia 22 de cada mes (a excepció de febrer i desembre) es tractaran per la modalitat de càrrec en compte quan el codi de compte de cotització tingui associat un compte bancari per a la modalitat de pagament.

Per als usuaris de RED Internet es tramitaran per aquesta modalitat de pagament totes les liquidacions presentades fins a les 23.59 hores del dia 22 amb sol·licitud de càrrec en compte. El tancament de la modalitat de pagament i la tramesa dels Rebuts de Liquidació de Cotitzacions es faran el dia 23, quan s'hagin acabat de processar tots els fitxers rebuts fins aquesta data. 

Complementary Content
${loading}