Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Avisos any 2023

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

09/01/2023 - Butlletí Notícies RED 1/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 1/2023, que conté els punts següents:

 • Reial Decret Llei -RDL-13/2022, de 26 de juliol pel qual s’estableix un nou Sistema de Cotització per a treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. Aspectes generals.
 • RDL 13/2022. Declaració dels rendiments econòmics nets.
 • RDL 13/2022. Canvis de base de cotització provisionals per a treballadors autònoms.
 • RDL 13/2022. Beneficis en la cotització. Art. 31, 31 bis i 32 bis Llei 20/2027. “Tarifa Plana”.
 • RDL 13/2022. Beneficis en la cotització. Art. 30 Llei 20/2007. Conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.
 • RDL 13/2022. Beneficis en la cotització. Art. 35 Llei 20/2007. Familiars col·laboradors.
 • RDL 13/2022. Beneficis en la cotització. Art. 36 Llei 20/2007. Ceuta i Melilla.
 • RDL 13/2022. Beneficis en la cotització. Art. 36 Llei 20/2007. Familiars del titular de l’explotació agrària.
 • RDL 13/2022. Beneficis en la cotització. Art. 38 Llei 20/2007 Descans per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.
 • RDL 13/2022. Beneficis en la cotització. Art. 38 bis Llei 20/2007. Treballadores autònomes que es reincorporen a la feina en supòsits determinats.
 • RDL 13/2022. Beneficis en la cotització. Art. 38 ter Llei 20/2007. Reduccions per inici d’una activitat per compte propi.
 • RDL 13/2022. Beneficis en la cotització. Art. 38 quater Llei 20/2007. Cura de menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.
 • Reial Decret -RD- 504/2022. Noves dades a les sol·licituds d’alta. Pluriactivitat en activitats per compte propi.
 • RD 504/2022. Noves dades a les sol·licituds d’alta. Treballadors per compte propi inclosos d’acord amb el que s’estableix a l’article 305. 2 LGSS.

 • RD 504/2022. Dades d’empreses col·lectives, càrrecs de conseller, administrador o d’altres, i percentatge de participació en el capital social.

 • RD 504/2022. Classificació nacional d’ocupacions.

 • Llei 12/2022: Reduccions per contribucions a plans de pensions d’ocupació.

 • Llei 28/2022: Bonificació de quotes per a treballadors autònoms d’empreses emergents en situació de pluriactivitat.
 • Reial Decret 1060/2022, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal els primers 356 dies de la seua durada.
 • Nova versió de SILTRA 3.2.0.

24/01/2023 - Butlletí Notícies RED 2/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 2/2023, que conté els punts següents:

 • Reial Decret-Llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
 • RDL 1/2023. Incentius a la contractació laboral.
 • RDL 1/2023. Compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’activitat artística.
 • RDL 1/2023. Cotització dels artistes amb ingressos baixos integrats al RETA.
 • Règim General. Identificació de treballadors per compte aliè amb activitat artística. Relació Laboral de Caràcter Especial 0800.
 • RDL 1/2023. Art.36 Llei 20/2007. Bonificacions Ceuta i Melilla.
 • RDL 1/2023. Art. 38 Llei 20/2007. Bonificacions per descans de naixement.
 • RDL 1/2023. Art. 153 Bis LGSS. Cotització durant la reducció o suspensió per ERTO.
 • RDL 1/2023. DA 44é LGSS. Beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicables als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació i al mecanisme RED.
 • RDL 1/2023. DA 47a LGSS. Reduccions per contribucions a plans de pensions d’ocupació.
 • Correcció d’errors BNR 10/2022 i 1/2023 Reduccions per contribucions a plans de pensions d’ocupació.
 • RDL 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat. Illa de la Palma. Mesures extraordinàries per a treballadors per compte aliè.
 • RDL 20/2022. Illa de la Palma. Mesures extraordinàries per als treballadors autònoms.
 • Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 Article 122: Cotització a la Seguretat Social.
 • RDL 13/2022: Prestacions de cessament de l’activitat per a autònoms d’un sector d’activitat afectat pel mecanisme RED.
 • RDL 13/2022: Prestació de cessament d’activitat per la concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l’activitat econòmica o professional.
 • RD 504/2022. Identificació d’empreses: Empreses ja existents.
 • RD 504/2022. Nou servei “Gestió diverses activitats”.
 • ORDRE ISM/2/2023, d’11 de gener, per la qual es modifica l’ordre ESS/1187/2015, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per IT els primers 365 de la seua durada.
 • Avançament del primer tancament d’ofici el mes de febrer del 2023 en el Sistema de Liquidació Directa.
 • Reial Decret 504/2022. Classificació nacional d’ocupacions.

31/01/2023- Tancament SLD i RED Directo

Amb motiu de la implantació de noves funcionalitats, s’informa que el Sistema de Liquidació Directa (serveis en línia i remeses) i RED Directo romandran tancats des de demà (dia 1 de febrer) fins a, previsiblement, el dia 4 d'este mes. S’informarà oportunament de l’obertura d’estos serveis.

17/01/2023- Nova versió de SILTRA 3.2.0

S’informa que s’ha publicat una nova versió de SILTRA (versió 3.2.0).

Recordem que SILTRA s'actualitzarà automàticament en realitzar un enviament, per la qual cosa no cal fer cap actualització manual. No obstant això, també estarà disponible per baixar-la en l’àrea de programari de l’apartat de Sistema de Liquidació Directa del Sistema RED.

A l’apartat “Notes sobre la versió” es detalla informació sobre les noves funcionalitats de la versió 3.2.0. 

02/02/2023- Suport prolongació activitat fixos discontinus turisme i comerç i hostaleria vinculats a este

SUPORT PROLONGACIÓ ACTIVITAT FIXOS DISCONTINUS TURISME I COMERÇ I HOSTALERIA VINCULATS A ESTE

La disposició addicional cent vint-i-dosena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 estableix amb caràcter indefinit la bonificació del 50 per 100 de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes i conceptes de recaptació conjunta d’Atur, FOGASA i Formació Professional, corresponents als treballadors fixos discontinus dels sectors del turisme i del comerç i l’hostaleria vinculats a este que desenvolupen la seua activitat productiva durant els mesos de febrer, març i novembre de cada any.

Per possibilitar el càlcul de l’esmentada peculiaritat durant els corresponents períodes del 2023, s’informa que ja es troben disponibles tant la comunicació de la CAUSA PECULIARITAT COTITZACIÓ 017 en el Codi de Compte de Cotització, quan siga convenient, com la SITUACIÓ ADDICIONAL AFILIACIÓ 420 en els registres de relacions laborals dels treballadors afectats.

Finalment, s’informa que el Reial Decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents de reforma dels incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes deroga les disposicions addicionals cent vint-i-dosena i cent vint-i-tresena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 (Mesura de suport a la prolongació del període d’activitat de les persones treballadores amb contractes fixos discontinus als sectors del turisme i del comerç i l’hostaleria vinculats a l’activitat turística), amb efectes el 31.08.2023. Per tant, per a l’aplicació de l’incentiu corresponent al mes de novembre del 2023 es procedirà a informar-ne en el seu moment mitjançant el corresponent BNR.


03/02/2023- Obertura SLD i RED directo

Obertura SLD i RED directo

Una vegada ja s’han implantat les noves funcionalitats del Sistema de Liquidació Directa (serveis on line i remeses) i RED Directo, es comunica que ja es troben operatius estos Sistemes i que es començaran a processar les liquidacions


23/02/2023 - Butlletí Notícies RED 3/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 3/2023, que conté els punts següents:

 • Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI).
 • Contractes per a la formació i l’aprenentatge i contractes formatius per alternança.
 • Salari mínim interprofessional per al 2023.
 • Nova versió dels fitxers FDI i FRI.
 • Informació sobre càlcul de liquidacions de quotes.
 • Pròrroga ajornaments especials a interès reduït.
 • Nou servei de «Consulta/Modificació delegació recepció comunicacions d’ofici» en Gestió d’usuaris d’autoritzacions RED.

23/02/2023- Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO)

CLASSIFICACIÓ NACIONAL D’OCUPACIONS (CNO)

Segons el BNR 01/2023, de 9 de gener de 2023, en relació amb la CLASSIFICACIÓ NACIONAL D’OCUPACIONS (CNO) es comunicava que:

D’altra banda, es podrà utilitzar la funcionalitat CANVI D’OCUPACIÓ CNO que es descriu a continuació, per anotar la informació en les altes amb FRA compresa entre el 2 de gener de 2023 i el 14 de febrer de 2023, que s’hagin mecanitzat sense el nou camp. En aquest cas, en tractar-se d’una correcció de l’alta, la DATA DE CANVI ha de ser igual a la FRA. Aquestes correccions es podran dur a terme fins al 31.03.2023.

No obstant això, s’informa que s’ha suprimit temporalment el termini límit per a la mecanització de la dada en el camp CNO per a relacions laborals en alta que tinguin una FRA compresa entre el 2 de gener de 2023 i el 14 de febrer de 2023, cosa que permetria mecanitzar-lo posteriorment a 31 de març de 2023 i amb independència que s’hagi confirmat la liquidació.


17/03/2023- Nova versió 6.0 fitxers FDI/FRI. Nova versió de SILTRA 3.3.0

Nova versió 6.0 fitxers FDI/FRI. Nova versió de SILTRA 3.3.0

Com s’informa en l’apartat NOVA VERSIÓ SILTRA 3.3.0., la nova versió de SILTRA que permeta l’enviament i la recepció de la versió 6.0 de l'FDI/FRI estarà en funcionament a partir de l’11 d’abril. No obstant això, com que des de l’1 d’abril se suprimeix l’obligació de les empreses de transmetre a l’INSS els informes d’incapacitat temporal, entre l’1 i l’11 d’abril no caldrà que les empreses envien els informes de confirmació ni els informes d’alta a través de la versió 5.0 de l’FDI. Pel que fa a les dades econòmiques, es podran enviar en l’acció PB o esperar a l’11 d’abril per fer-ne l’enviament a través de la nova acció “DE” de la versió 6.0 de l’FDI.


28/03/2023 - Butlletí Notícies RED 4/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 4/2023, que conté els punts següents:

 • Treballadors desplaçats. Nou servei per a l’obtenció del formulari PDA1.
 • Nova funcionalitat afiliació en línia: Canvi de NIE per DNI.
 • Nova versió de SILTRA 3.3.0
 • Modificació del fitxer de consulta de treballadors rectificats (CTR).
 • Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI). Aclariments.
 • Modificació base reguladora naixement i cura del menor
 • Nova versió 6.0 FDI/FRI.
 • Règim Especial del Mar. Identificació de determinades persones treballadores.

31/03/2023 - Butlletí Notícies RED 5/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 5/2023, que conté els punts següents:

 • Ordre PCM/313/2023.
 • Reial Decret Llei 1/2023. Cotització dels artistes amb ingressos baixos integrats en el Règim Especial per a Treballadors per compte propi o autònoms.

31/03/2023- Avís Tancament de SLD.

Avís Tancament de SLD.
S’informa de què, amb motiu de l’actualització de les bases de cotització mínimes com a conseqüència de la publicació de l’Ordre de Cotització PCM/313/2023, de 30 de març, els servicis SLD i RED Directo, així com el processament de fitxers de cotització, romandran tancats des de demà dia 1 fins a, previsiblement, el pròxim dia 4 d’abril. S’informarà oportunament del restabliment del Sistema de Liquidació Directa. Aquesta parada no afecta els serveis ni les remeses d’afiliació.

03/04/2023- Obertura SLD i RED DIRECTO

Obertura serveis SLD i RED DIRECTO

S’informa que, després del tancament iniciat dissabte passat, 1 d’abril, s’obren els serveis RED Directo i SLD i es començaran a processar els fitxers al llarg del dia de hui.


11/04/2023- Nova versió de SILTRA 3.3.0

Nova versió de SILTRA 3.3.0.

S’informa que el pròxim dia 11 d’octubre es publicarà una nova versió de SILTRA (versió 3.3.0).
Recordem que SILTRA s'actualitzarà automàticament en realitzar un enviament, per la qual cosa no cal fer cap actualització manual. No obstant això, si la versió instal·lada és la 3.1.3 o l’anterior, caldrà descarregar manualment l’actualització que estarà disponible per a la descàrrega en l’àrea de programari del Sistema RED.
La nova versió inclou les funcionalitats següents:

Àmbit de l’INSS:

 • Nova acció “DE – Dades econòmiques”, que s’incorpora a la taula T-34.
 • Incorporació de les modificacions dels fitxers FDI/FRI:

- Nou segment OTD – Altres Dades Treballador, en què s’incorpora el nou camp LLOC DE TREBALL

- Nou segment FUN – Descripció de funcions, en què s’incorpora el nou camp DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS.

- Nous camps DIES COTITZATS ANY ANTERIOR PER HORES EXTRES i DIES COTITZATS ANY ANTERIOR PER ALTRES CONCEPTES, en el segment DEC – Dades Econòmiques

Àmbit d’Afiliació:

 • Actualització de la taula T-100 – ENTITAT GESTORA DEL PLA DE PENSIONS
 • Nou valor 9 – Migració circular fixos discontinus, en el camp EXCLUSIÓ DE DESOCUPACIÓ/CESSAMENT D’ACTIVITAT
 • Nou assumpte comunicacions massives: NTBN – Regularització de quotes Seguretat Social.

Àmbit de cotització:

 • Visualització de la raó social als fitxers de resposta RCA.

Àmbit d’Impressió:

 • Possibilitat de poder visualitzar totes les accions de diverses respostes de fitxers de l’INSS alhora.


08/03/2023- Avís Servei Telefònic

Avís Servei telefònic

A causa de circumstàncies alienes a esta Tresoreria General, és possible que durant el dilluns 8 de juny el servei d’atenció telefònica puga no ser prestada amb normalitat. Lamentem les molèsties que pogueren ocasionar-se.


12/04/2023- Nova funcionalitat del Sistema RED “Canvi NIE per DNI”

Nova funcionalitat del Sistema RED “Canvi NIE per DNI”

Es comunica que ja es troba disponible la nova funcionalitat del Sistema RED “Canvi de NIE per DNI”, del qual s’informava en el BNR 4/02023, de 28 de març.
L’esmentada funcionalitat permet canviar l’identificador d’aquelles persones físiques que figuren al Fitxer General d’Afiliació amb un Número d’Identificació d’Estranger i hagen obtingut un DNI espanyol. Es notificarà mitjançant SMS a la persona física l’identificador de la qual s’haja canviat mitjançant esta funcionalitat i se la informarà de la possibilitat de consultar les dades personals a través d’IMPORTASS.
Es recorda que el Manual d’usuari es troba disponible a la pàgina web de la Seguretat Social en la ruta: Inici/Informació útil/Sistema RED/RED Internet/Documentació RED Internet/Manuals d’usuari/Afiliació.


13/04/2023- Categoria professional Règim 0112

CATEGORIA PROFESSIONAL RÈGIM 0112

Es comunica que a partir del proper 20.04.2023 per a les altes de treballadors inclosos dins del Règim General. Artistes (0112), serà obligatori comunicar el camp CATEGORIA PROFESSIONAL (T-51).

16/05/2023 - Butlletí Notícies RED 7/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 7/2023, que conté els punts següents:

 • Noves situacions especials d’incapacitat temporal per contingències comunes.
 • Novetats en matèria d’incapacitat temporal Reial Decret-Llei 2/2023, de 16 de març
 • Nova versió 3.0. Fitxer INSS Empreses (FIE).


18/05/2023-Anotació opcional del camp Ocupació CNO

Anotació opcional del camp Ocupació CNO

S’informa que, a partir del 19 de maig, l’anotació de la dada Ocupació —CNO— serà opcional per a altes de:

 • Treballadors del règim 0112
 • Treballadors en CCC amb TRL o Exclusió de cotització de la relació laboral 3xx, 75x, 905, 906, 909, 936, 970, 971, 972, 983, 984, 985 i 986.


05/05/2023 - Butlletí Notícies RED 6/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 6/2023, que conté els punts següents:

 • Cotització dels treballadors amb contractes formatius en alternança.
 • Correcció d'errors BNR 02/2023. RDL 1/2023. art. 153 bis LGSS. Cotització durant la reducció o suspensió per ERTO.
 • Treballadors desplaçats. Nou servei per a l’obtenció del Formulari PDA1.

24/05/2023 - Serveis SEDE Identificació Empresa i Assignació CCC.

Serveis SEDE. Identificació Empresa i Assignació CCC.

S’informa que ja es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, juntament amb els manuals corresponents, els serveis següents:


31/05/2023- Avís tancament SLD

Avís tancament SLD

Amb motiu de la implantació de noves funcionalitats, s’informa que els serveis de SLD i RED Directo romandran tancats des de demà (dia 1 de juny) fins a, previsiblement, el dia 5 d'este mes. S'informarà oportunament de l'obertura d'estos. Fins a aqueix moment no s’iniciarà el processament dels fitxers.
Esta parada no afecta els serveis ni els fitxers d’afiliació


02/06/2023- Obertura SLD i RED directo

Obertura SLD i RED directo

Una vegada implantades les noves funcionalitats del RED Directo i SLD, es comunica que, al llarg de les pròximes hores, estaran operatius estos Sistemes i es començaran a processar els fitxers.


15/06/2023- Enviament de dades econòmiques a l’INSS en els processos d’incapacitat temporal.

ENVIAMENT DE DADES ECONÒMIQUES A L’INSS EN ELS PROCESSOS D’INCAPACITAT TEMPORAL

Tal com es va informar en el BNR 3/2023, des del passat mes d’abril, s’ha suprimit l’obligació de les empreses de transmetre informació a l’INSS respecte dels informes de confirmació i d’alta. No obstant això, sí que es manté l’obligació de les empreses de remetre a l’INSS les dades econòmiques en els informes de baixa, sempre que hi haja a la base de dades de l’INSS un informe de baixa que haja sigut prèviament comunicat a l’empresa mitjançant FIE/FIER.

Per adaptar l’enviament dels comunicats d’IT per part dels usuaris del Sistema RED a la nova normativa, es va desenvolupar una nova versió –la versió 6.0– dels fitxers FDI i FRI, i també es va adaptar el servei “Incapacitat Temporal Online” del Sistema RED Online. En este sentit, es recorda la necessitat que les empreses transmeten a l’INSS les dades econòmiques, incloent-hi els nous camps “lloc de treball” i “descripció de funcions”, amb l’objectiu de millorar el control de la incapacitat temporal. Així mateix, és important que l’INSS reba esta informació perquè d'això depén el seu enviament posterior, a través de protocols informàtics, a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i als Serveis Públics de Salut, entitats també competents per controlar la incapacitat temporal.

Finalment, s’informa que l’enviament de les dades econòmiques quan es tracta de règims 0521 no es pot comunicar pel FDI fins que es desenvolupe una nova versió de SILTRA que permeta l’enviament d’esta informació. Per tant, mentre es desenvolupa la nova versió de SILTRA, les dades econòmiques dels règims 0521 s’han de comunicar a l’INSS, exclusivament, a través el servei “Incapacitat Temporal Online” del Sistema RED Online.


06/07/2023 - Butlletí Notícies RED 9/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 9/2023, que conté els punts següents:

 • Inclusió en el Sistema de la Seguretat Social d’alumnes que facen pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació. Disposició legal.
 • Pràctiques formatives o acadèmiques externes no remunerades —PFNR—. Tramitació a través del Sistema RED.
 • PFNR: Consulta i assignació del Número de Seguretat Social (NSS).
 • PFNR: Assignació de CCC
 • PFNR: Inclusió de CCC en autorització al Sistema Red.
 • PFNR: Altes i Baixes
 • PFNR: Comunicació dels dies de pràctiques.
 • PFNR: Presentació de les liquidacions de quotes.
 • PFNR: Quotes.
 • PFNR: Informes de bases de cotització i informes de vida laboral.
 • PFNR: Acció protectora.
 • PFNR: Compensació de quotes per IT derivada d’AT i EP.
 • Pràctiques formatives o acadèmiques externes remunerades —PFR—.

07/07/2023 - Nova versió de l’aplicació RECEMA

S’informa que, a partir del proper 12 de juliol, estarà disponible una nova versió de l’aplicació RECEMA, ubicada al sistema RED Online. Esta nova versió permetrà comunicar els certificats d’empresa com fins ara.

Així mateix, es publicarà una nova versió del Manual d’usuari Remissió de certificats de naixement i cura del menor (Manual d’usuari RECEMA), que estarà disponible, a partir d’esta mateixa data, a l’enllaç següent: Manuals d’usuari.

Qualsevol incidència detectada en l’aplicació pels usuaris s’ha de comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social a través de la bústia subsidios.inss-sscc.area-pago-directo@seg-social.es

07/07/2023- Nova versió 3.0 del fitxer INSS Empreses (FIE)

S’informa que la nova versió 3.0 del Fitxer INSS Empreses (FIE) entrarà en funcionament el pròxim dimecres 19 de juliol. Per tant, a partir d’esta data, els fitxers FIE rebuts per SILTRA i els descarregats a través del servei FIER del Sistema RED Online s’ajustaran al disseny de registre de la nova versió 3.0, que és a la vostra disposició al web de la Seguretat Social a l’enllaç següent: Instrucciones Técnicas.

Tal com es va informar en el BNR 7/2023, les novetats de la versió 3.0 del FIE són les següents: 

 • S’inclou el nou camp “situacions especials d’IT” en l’etiqueta DIT per identificar les noves situacions d’IT que estableix la Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Estes situacions especials es poden identificar pels valors 01, 02 i 03. Així mateix, s’inclou el valor 04 a fi d’identificar els supòsits COVID. En concret, en el cas dels valors 01, 02 i 03:
  01. El subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social a partir del dia de la baixa a la feina. No hi ha possibilitat de recaiguda. No s’exigeix carència.
  02. El subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social a partir de l’endemà de la baixa a la feina. El salari íntegre corresponent al dia de la baixa serà a càrrec de l’empresari. Hi ha possibilitat de recaiguda. No s’exigeix carència.
  03. El subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social a partir de l’endemà de la baixa a la feina. El salari íntegre corresponent al dia de la baixa serà a càrrec de l’empresari. Hi ha possibilitat de recaiguda. S’exigirà que la interessada acredite els períodes mínims de cotització assenyalats a l’article 178.1 del TRLGSS, segons l’edat que tinga complida en el moment d’inici del descans.
 • S’inclou el nou camp “Tipus d’assistència” en l’etiqueta IT2 que s’informarà quan es tracta de processos d’IT derivats de contingències professionals.
 • S’inclou el nou camp “Data de següent revisió mèdica Comunicat de Baixa” en l’etiqueta IT2.
 • S’elimina l’etiqueta OIT llevat del camp “data d’exhauriment 545 dies d’IT”, que passa a informar-se a l’etiqueta IT2. Es considera que la resta d’informació era redundant, ja que ja s’envien les comunicacions corresponents a través de SILTRA o bústia –per al cas d’Autoritzacions RED Directe.
 • Es modifica l’autòmat eliminant l’etiqueta OIT i incloent-hi algunes fletxes que són necessàries per preveure tota la casuística.

11/07/2023 - Butlletí Notícies RED 10/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 10/2023, que conté els punts següents:

 • Renovació del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Correcció errors BNR09/2023. Inclusió en el Sistema de la Seguretat Social d’alumnes que facen pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació. Disposició legal.
 • Nova versió 3.0 del fitxer INSS EMPRESES (FIE)


12/07/2023- Nova versió de SILTRA 3.3.1

Nova versió de SILTRA 3.3.1.


S’informa que el pròxim dia 12 de juliol es publicarà una nova versió de SILTRA (versió 3.3.1).

Recordem que SILTRA s'actualitzarà automàticament en realitzar un enviament, per la qual cosa no cal fer cap actualització manual. No obstant això, si la versió instal·lada és la 3.1.3 o l’anterior, caldrà descarregar manualment l’actualització que estarà disponible per a la descàrrega en l’àrea de programari del Sistema RED.

La nova versió inclou les funcionalitats següents:

 • La renovació del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la qual es firmen els acusaments d'entrega i les respostes associades als enviaments fets.
 • Una millora en el procés de desinstal·lació de SILTRA, de manera que es garanteix que no s’esborre la informació aliena a SILTRA en una desinstal·lació completa de l’aplicació.


20/07/2023 - Incidència nova versió de l’aplicació RECEMA

Incidència nova versió de l’aplicació RECEMA


S’informa que, a causa dels problemes detectats en la nova versió de l’aplicació RECEMA, que es va posar en funcionament el passat 12 de juliol, temporalment i fins que se’n solucionen tots de manera definitiva, s’habilita de nou la versió anterior de RECEMA per tal que es puguen remetre els certificats de naixement i cura de menor.

19/07/2023 - Avís tancament SLD

Avís tancament SLD

S'informa que, per tasques de manteniment i actualització de les aplicacions, els serveis SLD romandran tancats des de hui a les 19:00 i previsiblement fins demà. Esta parada no afecta al processament de les liquidacions. Es comunicarà per esta mateixa via de l’obertura dels serveis


21/07/2023 — Obertura Serveis SLD

Obertura Serveis SLD

Una vegada implantades les noves funcionalitats, s’informa que els Serveis SLD ja estan oberts.


26/07/2023-Final de mesures derivades de la COVID-19

Final de mesures derivades de la COVID-19

El 5 de juliol passat es va publicar al BOE l’Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023, pel qual es declara l’acabament de la situació de crisi sanitària causada per la COVID-19.

Amb l’objectiu d’aclarir les mesures que han perdut la vigència després de la publicació de l’Ordre SND/726/2023, la Direcció General de l’INSS ha elaborat un criteri de gestió explicatiu informant que, a partir del 26/07/2023, decau la vigència de les mesures següents relatives a la COVID-19:

- Disposició addicional quarta de la Llei 10/2021, de 9 de juliol.
- Article 6 i disposició addicional tercera del Reial Decret-llei 3/2021, de 2 de febrer.
- Article cinqué del Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març.

Com a conseqüència de l’anterior:

1. Tots els processos d’IT amb data de baixa anterior al 26/07/2023, que hagueren sigut tractats d’acord amb les mesures excepcionals esmentades anteriorment, conservaran la situació inicial fins al seu acabament per alguna de les causes legalment establertes. La informació continguda en els comunicats mèdics d’estos processos d’IT se seguirà comunicant a través del Fitxer INSS Empreses (FIE) amb les peculiaritats següents:
- El camp 1090 “Contingència” de l’etiqueta DIT anirà informat amb el valor 3 (accident de treball).
- El camp 1185 “Data AT/EP” de l’etiqueta IT2 anirà buit.
- El nou camp 1172 “Situació Especial d’IT” anirà informat amb el valor 4.

2. Tots els processos d’IT amb data de baixa del 26/07/2023 en endavant, amb diagnòstic d’infecció COVID-19, deixaran de tindre la consideració de situació assimilada a accident de treball per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal. La informació continguda en els comunicats mèdics d’estos processos d’IT es comunicarà a través del FIE amb les peculiaritats següents:
- El camp 1090 “Contingència” de l’etiqueta DIT anirà informat amb el valor 1 (malaltia comuna).
- El nou camp 1172 “Situació Especial d’IT” anirà buit.

3. No obstant això, els processos d’IT amb diagnòstic d’infecció COVID-19, amb data de baixa del 26/07/2023 en endavant, amb indicador ‘S’ de recaiguda d’un procés COVID amb data anterior mantindran consideració de situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal.

4. Finalment, deixa de considerar-se derivada d’accident de treball la prestació d’incapacitat temporal amb diagnòstic d’infecció COVID-19 que cause, en l’exercici de la professió, el personal que presta serveis en centres sanitaris o sociosanitaris, llevat per als casos de mort, que es regiran pel que es preveu a l’article 217.2 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.


26/07/2023 - Butlletí Notícies RED 11/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 11/2023, que conté els punts següents:

 • Reial Decret Llei 1/2023: Incentius a la contractació laboral.
 • RDL 1/2023: Derogacions i modificacions normatives.
 • RDL 1/2023: Aspectes comuns. Aplicació de les bonificacions en la cotització.
 • RDL 1/2023. Aspectes comuns. Art.4.1. Inscripció en els serveis públics d'ocupació.
 • RDL 1/2023: Aspectes comuns. Control o verificació dels requisits i objectius per a l’accés i manteniment de les bonificacions.
 • RDL 1/2023: Aspectes comuns. Acreditació de la inexistència d’exclusions.
 • RDL 1/2023: Aspectes comuns. Obligacions de manteniment en l’ocupació.
 • RDL 1/2023: Aspectes comuns. Quanties i durada de les bonificacions.
 • RDL 1/2023: Aspectes comuns. Incompatibilitat i concurrència de beneficis.
 • RDL 1/2023: Aspectes comuns. Reintegraments.
 • RDL 1/2023: Aspectes comuns. Compatibilitat de les reduccions i bonificacions de quotes de la Seguretat Social.
 • RDL 1/2023. Art. 14: Persones amb capacitat intel·lectual límit.
 • RDL 1/2023. Art. 15: Readmissió després d’haver cessat en l’empresa per incapacitat permanent total o absoluta.
 • RDL 1/2023. Art. 16: Dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d’éssers humans.
 • RDL 1/2023. Art. 17: Contractes de durada determinada per a la substitució de persones treballadores en determinats supòsits.
 • RDL 1/2023. Art. 18: Persones treballadores substituïdes durant les situacions de naixement i cura de menor, exercici corresponsable de la cura del o la menor lactant, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.
 • RDL 1/2023. Art. 19: Canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, o supòsits de malaltia professional.
 • RDL 1/2023. Art. 20: Persones en situació d'exclusió social.
 • RDL 1/2023. Art. 21: Persones aturades de llarga durada.
 • RDL 1/2023. Art. 22: Persones víctimes del terrorisme.
 • RDL 1/2023. Art. 23: Contractes de formació en alternança.
 • RDL 1/2023. Art. 24: Transformació de contractes formatius i de relleu en indefinits, així com contractacions indefinides per empreses usuàries de treballadors posats a disposició amb contractes de formació.
 • RDL 1/2023. Art. 25: Contractació indefinida o incorporació com a persona sòcia en cooperativa o societat laboral de persones que fan formació pràctica.
 • RDL 1/2023. Art. 26: Formació en alternança.
 • RDL 1/2023. Art. 27: Contractes predoctorals.
 • RDL 1/2023. Art. 28: Incorporació de persones treballadores com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives i societats laborals.
 • RDL 1/2023. Art. 29: Transformació en fixos discontinus de contractes temporals subscrits amb persones treballadores per compte d'altri agràries.
 • RDL 1/2023. Art. 30: Sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.
 • RDL 1/2023. Art. 31: Persones contractades a determinats sectors d’activitat i àmbits geogràfics.
 • RDL 1/2023. DA 1a: Contractació indefinida de persones joves amb baixa qualificació beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • RDL 1/2023. DA 5a: Contractació de persones amb discapacitat.
 • RDL 1/2023. DA 6a: Contractes subscrits per empreses d’inserció.
 • RDL 1/2023. DA 7a: Personal investigador.
 • RDL 1/2023. DA 9a: Contractes de durada determinada que se subscriguen per a substitució de treballadores víctimes de violència de gènere o de violències sexuals.
 • RDL 1/2023. DT 2a: Relació laboral de caràcter especial de les persones penades a les institucions penitenciàries.

02/08/2023 - Obertura SLD

Una vegada implantades les noves funcionalitats, s’informa que el Sistema de Liquidació Directa ja es troba operatiu. 

31/07/2023 - Avís tancament SLD

Avís Tancament SLD

Amb motiu de la implantació de noves funcionalitats en el Sistema de Liquidació Directa, es comunica que el dia 1 d’agost este romandrà tancat previsiblement fins a les 15:00 hores, temps durant el qual no es processaran fitxers. Encara que els serveis estaran oberts, aquells que requerisquen resposta en diferit, la podran obtindre a partir de les 15:00 h.
Esta parada no afecta els fitxers ni els serveis d’afiliació, que romandran oberts.
S’informarà per esta mateixa via de l’obertura dels serveis.

21/08/2023- Artistes sector audiovisual (RLCE 0801)

A l’efecte d’identificar els artistes, tècnics i professionals amb nacionalitat diferent de la dels Estats de la Unió Europea que entren i romanguen a Espanya per exercir una activitat temporal al sector audiovisual, sense exigència d’autorització o permís de treball i amb l’obligació de la seua inclusió en el Sistema espanyol de Seguretat Social en els supòsits en què no estiguen coberts per un Conveni de Seguretat Social (Ordre PCM/1238/2021, de 12 de novembre), s’informa que s’ha habilitat el valor 0801 de RELACIÓ LABORAL CARÀCTER ESPECIAL, amb les regles de gestió següents:

 • Règim 0112
 • Contractes de treball 4xx/5xx
 • FICT igual o posterior a 14-11-2021
 • CCC amb TRL 960
 • Anotació per usuaris RED (CNAE09 59xx, 60xx, 74.2, 90xx o 91xx) o per usuaris TGSS per a qualsevol CNAE09.

18/08/2023 - Incidència en la generació de fitxers

En relació amb la incidència en la generació de fitxers de la setmana passada, es comunica que, a partir de dilluns vinent, 21 d’agost, es tornaran a posar a disposició dels usuaris les respostes de les sol·licituds de confirmació que es van generar el 10/08/2023.

Atés que es tracta de les respostes que es van generar en aquell moment, si posteriorment s’haguera realitzat alguna actuació, estes respostes estaran desactualitzades.

11/08/2023 - Incidència en la generació de fitxers

Ahir, 10 d’agost, es va produir una incidència en la generació de fitxers .xml que afectava tant fitxers de respostes (RES) com RNT, DCL, rebuts, etc. i que ha impedit que estos fitxers pogueren ser tractats per SILTRA.

La incidència es troba actualment resolta; s’estan enviant les respostes a tots els enviaments realitzats a partir de les 10.00 h d’ahir. 

Els usuaris que s’hagen vist afectats per esta incidència han de dur a terme les actuacions següents en funció de l’estat de la liquidació:

 • Si la liquidació no està confirmada, han d’enviar un Fitxer de Bases o Sol·licitud d’Esborrany per obtindre la resposta corresponent.
 • Si la liquidació està confirmada, i sempre que la Tresoreria genere novament la RNT i els Rebuts de les liquidacions afectades, els usuaris podran:
  • Si únicament es vol obtindre el Rebut de liquidació de cotitzacions per fer efectiu el pagament, es pot sol·licitar a través del Servei de Consulta i Obtenció de Duplicats.
  • Si es volen obtindre tant el Rebut com la RNT, cal sol·licitar la rectificació de la liquidació i tornar a confirmar-se.

30/08/2023- Avís Tancament de SLD.

Tancament de SLD

Amb motiu de la implantació de noves funcionalitats en el Sistema de Liquidació Directa, es comunica que el dia 1 d’agost este romandrà tancat previsiblement fins a les 14:00 hores, temps durant el qual no es processaran fitxers. Encara que els serveis estaran oberts, aquells que requerisquen resposta en diferit, la podran obtindre a partir de les 14:00 h.
Esta parada no afecta els fitxers ni els serveis d’afiliació, que romandran oberts.
S’informarà per esta mateixa via de l’obertura de l’SLD.


30/08/2023- Nova versió de SILTRA 3.4.0

Nova versió de SILTRA 3.4.0.

A partir del proper 31 d’agost es publicarà la nova versió de SILTRA 3.4.0. Es recorda que l’última versió de SILTRA disponible és la versió 3.3.1.
Per a aquells usuaris que estiguen actualitzats a una versió 3.1.4. o posterior, la descàrrega serà automàtica. Aquells amb una versió anterior hauran d’actualitzar a la nova versió de manera manual.

MODIFICACIONS EN L’ÀMBIT D’AFILIACIÓ:

 • Adaptació a l'entrada en vigor, el proper 01.09.2023, Reial Decret Llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
  • Nou camp Expedient Casia per a les altes i modificacions de contracte
  • Nous valors del camp BENEFICIS
   • 16 –Beneficiari SNGJ baixa qualificació
   • 17 – Ceuta i Melilla
   • 18 – Formació pràctica Cooperativa-Societat laboral
  • Actualització de la taula T-37 – RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL
  • Actualització de la taula T-39 – CAUSA DE SUBSTITUCIÓ
  • Actualització de la taula T-83 – EXCLUSIÓ SOCIAL/VÍCTIMES
  • Actualització de la taula T-97 – VINCLE FAMILIAR
  • Nova taula T-101 – INCAPACITAT READMÉS/CAPACITAT INTEL·LECTUAL LÍMIT
 • Modificació de la gestió de les accions MSA i ESA, per a la Situació Addicional 439, en què el camp ENTITAT GESTORA passa a ser una dada obligatòria per a ambdues accions.
 • Nou assumpte comunicacions massives:
  • NTBO – Incompliment requisit inscripció en els serveis públics d’ocupació.


30/08/2023 - Butlletí Notícies RED 12/2023

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 12/2023, que inclou els punts següents:

 • Entrada en vigor del RDL 1/2023. Incentius a la contractació laboral.
 • Ordre PCM/1238/2021. Artistes del sector audiovisual. Nova Relació Laboral de Caràcter Especial.
 • Nova versió de SILTRA 3.4.0

01/09/2023- Nou servei ACRA – Alta i Consulta d’Incidències Acredita

Nou servei ACRA – Alta i Consulta d’Incidències Acredita

Amb l’objectiu de facilitar i millorar la gestió de les incidències ACREDITA que es generen en el Sistema de Liquidació Directa, s’informa que a partir del dilluns 4 de setembre estarà disponible al Sistema RED Online la nova aplicació ACRA – Alta i Consulta d’Incidències Acredita.

A través d’este nou servei, l’usuari de l’autorització RED podrà donar d’alta incidències acredita del tipus IT (Incapacitat Temporal), NYCM (Naixement i Cura del menor), RE (Risc durant l’embaràs), RL (Risc durant la lactància), CL (Corresponsabilitat durant la lactància) i CM (Cura del menor afectat per càncer), d’una manera més àgil i eficaç. Així mateix, l’usuari també podrà consultar l’estat de les incidències presentades.

Durant el mes de setembre, es mantindran dues vies per gestionar les incidències: d’una banda, la nova aplicació ACRA i, d’altra banda, les bústies acredita provincials; i serà a partir de l’1 d’octubre quan la presentació i la resolució de les incidències acredita ja s’hauran de fer exclusivament a través del servei ACRA del Sistema RED Online.

Finalment, s’informa que el manual d’usuari de l’aplicació es troba publicat al web de la Seguretat Social a l’enllaç següent: Manuales de usuario.


01/09/2023- Incidència en l’actualització automàtica de SILTRA

Incidència en l’actualització automàtica de SILTRA

S’ha detectat un problema amb l’actualització automàtica de SILTRA que provoca que SILTRA no es puga actualitzar a la versió 3.4.0. S’està treballant per resoldre la incidència al més aviat possible. Mentrestant, per actualitzar SILTRA a la nova versió 3.4.0 cal fer la descàrrega manual del web de la Seguretat Social.

L’actualització per a la descàrrega manual es troba a la ruta següent: Sistema RED\Sistema de Liquidació Directa\Software\SILTRA.


01/09/2023 - Obertura SLD

Obertura SLD

Una vegada implantades les noves funcionalitats, s’informa que el Sistema de Liquidació Directa ja es troba operatiu.


04/09/2023 - Resolució d’incidència en l’actualització automàtica de SILTRA

Resolució d’incidència en l’actualització automàtica de SILTRA
La incidència que impedia que SILTRA es poguera actualitzar a la versió 3.4.0 ja ha sigut resolta, per la qual cosa és possible la baixada automàtica.

05/09/2023- Incidències implantació RDL1/23

Incidències implantació RDL1/23

Amb motiu de la implantació del RDL1/23, s’han produït les incidències següents:

 • Rebuig de moviments amb els errors 7899* INCAP.READM./CAP.INTE.LIM. VALOR INCORRECTE O NO PERMÉS i 7196* EXPEDIENT CASIA ERRONI O NO TROBAT.
  En tots dos casos es tracta d’un problema amb el format dels camps. El rebuig es pot arreglar mitjançant Esmena d’errors, generant un nou fitxer i posant els dos camps amb caràcters en blanc.
  Si es fa mitjançant la transacció en línia, en el cas de l’error 7899 els apareixerà el camp en blanc en pantalla, però internament tindrà una N, de manera que s’ha de generar un fitxer nou perquè esta N es transforme en un blanc; en el cas d’error 7196, a la pantalla apareixerà el camp corresponent a Expedient Casia amb zeros i s’ha d’esborrar per deixar el camp buit i generar un fitxer nou.
  No obstant això, ja s’ha adaptat el sistema perquè s’accepten els moviments en els quals estos camps vinguen tant amb contingut amb zeros o com amb caràcters en blanc.
 • Rebuig de moviments d’alta que porten en el camp CONDICIÓ ATURAT el valor “L”, rebutjant el moviment per l’error A4740* TIPUS DE CONTRACTE NO ADMET ESTE VALOR DE COND. ATURAT. La incidència es va resoldre a les 9:56 h de divendres 01.09.2023, de manera que s’hi han vist afectades la consolidació de moviments previs i la primera remesa d’aquell divendres.
  • Respecte dels moviments previs, no cal dur a terme cap actuació, ja que com que està resolta la incidència, en la consolidació de l’endemà s’han processat correctament.
  • En relació amb els moviments de la primera remesa rebutjats per l’error indicat, cal fer una esmena d’errors, siga per la transacció en línia o mitjançant l’enviament d’un fitxer CFA, amb les mateixes dades del moviment inicial, ja que estes dades són correctes.


13/09/2023- Incidències Acredita del Règim Especial dels Treballadors del Mar

Incidències Acredita del Règim Especial dels Treballadors del Mar

S’informa que, de moment, totes les incidències acredita relatives a treballadors inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar se seguiran comunicant a través de les bústies acredita de la Direcció Provincial de l’Institut Social de la Marina corresponent i no serà possible presentar-les a través del nou servei ACRA. Es recorda que estes bústies estan publicades en la pàgina web de la Seguretat Social en l’enllaç següent Bústies Acredit@ ISM.


18/09/2023- Tancament temporal Servei RED: “Alta d’usuari secundari”

Tancament temporal Servei RED: “Alta d’usuari secundari”

Us comuniquem que, per raons tècniques, el Servei d’Alta d’usuari secundari a l’oficina virtual del Sistema RED estarà temporalment tancat. Per este mitjà se’n comunicarà l’obertura.


22/09/2023 - Obertura Serveis RED: “Alta usuari secundari”

Obertura SERVEI RED “Alta usuari secundari”

Una vegada solucionades les incidències que van motivar el tancament temporal del Servei d’Alta d’usuari secundari a l’Oficina virtual del Sistema RED, es comunica que ja s’ha restablit el Servei.


22/09/2023- Tancament SLD i RED Directo

Tancament SLD i RED Directo

S’informa que, per tasques de manteniment i actualització, els serveis de SLD i RED Directo romandran tancats des de les 07:00 h fins a les 09:30 h del dissabte 23 de setembre.

27/09/2023- Tancament SLD i RED Directe

Tancament de SLD i RED Directe

Amb motiu de la implantació de noves funcionalitats, s’informa que els servicis en línia del Sistema de Liquidació Directa i RED Directe romandran tancats des del dia 30 de setembre (des de les 20:00 h) fins a, previsiblement, el dia 3 d’octubre al migdia. S'informarà oportunament de l'obertura d'estos.
Esta parada no afecta la recepció de fitxers de cotització, però sí al seu processament, de manera que no es remetran respostes fins a la reobertura.
Esta aturada no afecta l’àmbit d’afiliació.

03/10/2023- Obertura SLD i Red Directo

Obertura SLD i RED Directo
Una vegada implantades les noves funcionalitats, s’informa que els servicis en línia del Sistema de Liquidació Directa o Red Directo ja estan operatius.

29/09/2023- Avís Servei telefònic

Avís Servei telefònic


Per circumstàncies alienes a esta Tresoreria General, és possible que durant el dilluns 2 d’octubre el servici d’atenció telefònica podria no prestar-se amb normalitat. Lamentem les molèsties que pogueren ocasionar-se.

06/10/2023- Nova versió del servici FIER – Consulta i Baixada del Fitxer INSS Empreses

Nova versió del servici FIER – Consulta i Baixada del Fitxer INSS Empreses

S’informa que des de hui està en funcionament una nova versió del servici FIER que inclou les millores següents:

 • Nou tipus de cerca per “Autoritzat RED”. Esta opció permet a l’usuari de l’Autorització RED baixar, d’una sola vegada, el FIE de tots els CCC/NAF que depenguen d’esta autorització, sense necessitat d’introduir-los manualment.
 • Ampliació del nombre màxim de registres que es poden baixar. La versió anterior només permetia baixar un màxim de 300 registres i, a partir d’ara, el servici FIER permetrà la descàrrega de 6.000 registres com a màxim. No obstant això, si la consulta torna resultats que són menors de 6.000, però majors de 3.000, per limitacions del nombre de registres que es poden mostrar al fitxer Excel (està limitat a 3.000), en polsar el botó “Baixar” a la secció Documentació que apareix en la part superior, es mostraran dos enllaços en lloc d’un anomenats “FITXER FIE 1” i “FITXER FIE 2”. El primer contindrà els primers 3.000 registres i el segon, la resta.

Es recorda que el servici FIER permet a qualsevol usuari d’un autoritzat RED baixar en format Excel el fitxer INSS Empreses. A www.seg-social.es, en l’apartat Sistema Red / INSS / Manuals d’usuari, es pot consultar el Manual d’usuari del FIER actualitzat


16/10/2023 - Butlletí Notícies RED 13/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 13/2023, que conté els punts següents:

 • RDL 1/2023: Pla d’igualtat per a l’accés a l’aplicació de reduccions i bonificacions de quotes de la Seguretat Social.
 • RDL 1/2023: Actualització del contingut del BNR 11/2023.
 • Cotització d’alumnes que fan pràctiques formatives no remunerades (D. A. 52aLGSS): Períodes en situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals o situacions de naixement i atenció del menor, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural.
 • Cotització d’alumnes que fan pràctiques formatives no remunerades (D. A. 52a LGSS): Modalitat Remeses
 • Ordre ISM/835/2023. Desplaçaments a l’estranger de persones treballadores al servici d’empreses que exercixen la seua activitat en territori espanyol.
 • Nou servici ACRASS- Alta i consulta d’incidències Acredita.
 • Servici de resposta al manament d’embargament dirigit a persona o entitat pagadora.


19/10/2023- Retard de l’execució dels tancaments de DC i primer tancament d’ofici de SLD

Retard de l’execució dels tancaments de DC i primer tancament d’ofici de SLD

S’informa que, com a conseqüència d’actualitzacions de manteniment del Sistema Red, es retardarà el tancament de càrrec en compte un dia, de manera que es farà el dia 24 (la nit del 23 al 24). Així mateix, es retardarà el tancament d’ofici, que s’executarà el dia 25.” Com a conseqüència d’això:

 • Per a CCC amb modalitat de càrrec en compte, s’amplia el termini fins a les 23:59 hores del dia 23.
 • El primer tancament d’ofici s’executarà el dia 25. Entraran en este primer tancament les liquidacions presentades fins a les 23:59 hores del dia 24. Els rebuts es començaran a enviar a partir del dia 25.
 • No es pot sol·licitar el càlcul parcial de la liquidació fins al dia 25, una vegada s’haja acabat el primer tancament.

23/10/2023 - Butlletí Notícies RED 14/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 14/2023, que conté els punts següents:

 • Servicis de sol·licitud i de consulta de certificats i informes de deute.
 • RDL 1/2023. Fase d’implantació.


31/10/2023 - Butlletí Notícies RED 15/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 15/2023, que conté els punts següents:

 • Ordre ISM/835/2023, de 20 de juliol, per la qual es regula la situació assimilada a la d’alta en el Sistema de la Seguretat Social de les persones treballadores desplaçades a l’estranger al servici d’empreses que exercixen les seues activitats en territori espanyol.
 • Article 15 TER. LGSS: Cotització de les persones pensionistes de jubilació quan facen activitats artístiques.
 • Seu Electrònica de la Seguretat Social "Servici Empresari Col·lectiu. Identificació empresa i assignació de CCC" Nou Informe Dades Empresa i Persones vinculades.


31/10/2023 - Tancament CASIA

Avís Tancament CASIA
Per tasques de manteniment i actualització de l’aplicació, el Servici d’Atenció i Suport a l’Autoritzat (CASIA) romandrà tancat des de les 15:00 hores del dimarts 31 d’octubre fins a primera hora del matí del dijous 2 de novembre.

27/10/2023 - Tancament de SLD

Tancament de SLD

Amb motiu de la implantació de noves funcionalitats en el Sistema de Liquidació Directa, es comunica que este romandrà tancat des del dia 31 fins al dia 2 de novembre (previsiblement fins a les 14:00 h).
Esta parada no afecta la recepció de fitxers de cotització, però sí el seu processament, de manera que no es remetran respostes fins a la reobertura.
Esta parada no afecta els fitxers ni els servicis d’afiliació, que romandran oberts.
S’informarà per esta mateixa via de l’obertura de l’SLD.


02/11/2023 - Obertura SLD

Obertura SLD
Una vegada implantades les noves funcionalitats, s’informa que el Sistema de Liquidació Directa ja es troba operatiu.

29/11/2023 - Tancament de SLD

Tancament de SLD

Amb motiu de la implantació de noves funcionalitats en el Sistema de Liquidació Directa, es comunica que el dia 1 d’agost este romandrà tancat previsiblement fins a les 14:00 hores, temps durant el qual no es processaran fitxers. Encara que els servicis estaran oberts, aquells que requerisquen resposta en diferit, la podran obtindre a partir de les 14:00 h.

Esta parada no afecta els fitxers ni els servicis d’afiliació, que romandran oberts.

S’informarà per esta mateixa via de l’obertura d’SLD


13/12/2023- TRL 993. Altes i baixes d’alumnes que realitzen pràctiques formatives no remunerades.

TRL 993. ALTES I BAIXES D’ALUMNES QUE REALITZEN PRÀCTIQUES FORMATIVES NO REMUNERADES.

A partir del 15 de desembre estarà disponible la possibilitat de mecanitzar les altes i baixes dels alumnes en pràctiques no remunerades- en CCC amb TRL 993 - PRACTIQUES NO RETRIBUÏDES. Es recorda que la FRA ha de ser igual o posterior a l'01.01.2024, data d’entrada en vigor de la disposició addicional 52a LGSS.

A través del Sistema RED, en la modalitat en línia, la funcionalitat Altes successives i baixes realitzarà de forma correcta els controls pertinents per a l’admissió de les altes.

En la modalitat de remeses, fins que no es publique la versió 3.5.0 de SILTRA, prevista per al 10.01.2024, en validar els fitxers AFI en la versió 3.4.0 s’emetran errors per a exigir el Grup de cotització, el contracte i, si escau, la CNO. Han d’ignorar-se els errors esmentats i ha d'enviar-se el fitxer, el qual es processarà i aplicarà sense els errors esmentats sobre el Fitxer General d’Afiliació.

19/12/2023- Modificacions en l’àmbit de l’INSS

MODIFICACIONS EN L’ÀMBIT DE L’INSS

 • Acció “DE” per als treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA-.

  A partir de l’entrada en funcionament de la nova versió de SILTRA 3.5.0, prevista per al 10 de gener de 2024, s’admetrà l’acció “DE – Dades econòmiques” per als treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA-.
  Per a aquest règim, l’acció DE portarà associats els camps del fitxer FDI següents:

  CAMP SEGMENT OBLIGATORI/CONDICIONAL
  NAF EAU O
  IPF EAU
  O
  RÈGIM EAU
  O
  Lloc de treball ODT O
  Acció DIT O
  Contingència DIT
  O
  Data de baixa DIT
  O
  Data d’AT i EP DIT
  C
  Modalitat de contracte ODI C
  Base de cotització DEC C
  Suma bases de cotització DEC C
  Dies cotitzats/mes DEC C
  Suma dies cotitzats DEC C
  Ocupació CNO ODI C
  Descripció de funcions FUN O

Validacions

 • Si no s’emplenen els camps assenyalats com a obligatoris -NAF, IPF, RÈGIM, LLOC DE TREBALL, ACCIÓ, DATA BAIXA, CONTINGÈNCIA i DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS- o no s’inclou el segment DEC, SILTRA no permetrà l’enviament del fitxer.
 • Si no s’emplenen els camps condicionals “Modalitat de contracte” i “Ocupació CNO”, SILTRA donarà un error, però permet l’enviament del fitxer.
 • Modificacions en la validació dels camps LLOC DE TREBALL i DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS, en vigor a partir del 10.01.2024

Tots dos camps s’han inclòs per a les accions PA i PB per a RETA.
A més, seran obligatoris per a tots els règims, de manera que, si no s’inclouen, SILTRA no permetrà l’enviament dels fitxers.

Lloc de treball
Ha de portar contingut, com a mínim de 4 caràcters, i no es permetrà que s’ompli només amb números o símbols.
Descripció de funcions
Ha de portar contingut, com a mínim de 15 caràcters, i no es permetrà que s’ompli només amb números o símbols.

En l’apartat Sistema RED/INSS/Instruccions Tècniques, es troben disponibles les versions actualitzades dels fitxers FDI i FRI, amb les modificacions ressaltades sobre fons gris.


20/12/2023- Avís treballadors desplaçats a l’estranger

ORDRE ISM/835/2023, DE 20 DE JULIOL, PER LA QUAL ES REGULA LA SITUACIÓ ASSIMILADA A LA D’ALTA EN EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL DE LES PERSONES TREBALLADORES DESPLAÇADES A L’ESTRANGER AL SERVEI D’EMPRESES QUE EXERCIXEN LES SEUES ACTIVITATS EN TERRITORI ESPANYOL   

Com a continuació del que s’informava al BNR 15/2023 passat, en relació amb l’Ordre ISM/835/2023, de 20 de juliol, per la qual es regula la situació assimilada a la d’alta en el sistema de la Seguretat Social de les persones treballadores desplaçades a l’estranger al servei d’empreses que exercixen les seues activitats en territori espanyol, s’informa que està disponible l’anotació de les SAA 150 —supòsit que preveu l’art.3.a— i 151 —supòsit que preveu l’art.3.b—.

Desplaçaments iniciats a partir de l’entrada en vigor de l’Ordre ISM/835/2023, de 20 de juliol.
Les empreses que desplacen treballadors a partir de l’entrada en vigor de l’Ordre, han de procedir a identificar estos treballadors mitjançant les SITUACIONS ADDICIONALS (SAA) 150 i 151, a través del Sistema RED.
Caldrà mantindre l’alta del treballador en el CCC durant la situació assimilada a l’alta, així com també caldrà identificar a través de la SAA corresponent:

 • DATA DES DE. Data de l’inici del desplaçament. Obligatori.
 • PAÍS. País al qual es fa el desplaçament. Obligatori.
 • DATA FINS A. Data prevista, si escau, de fi del desplaçament.

Inicialment serà una dada opcional. No obstant això, serà obligatori comunicar una data de fi prevista en el termini de sis mesos des que es produïsca el desplaçament. Si s’haguera anotat a l’inici la SITUACIÓ ADDICIONAL sense contingut a la DATA FINS A, s’ha de corregir la SITUACIÓ ADDICIONAL en este termini per a informar de la data de fi de desplaçament prevista. Igualment cal corregir la DATA FINS A quan haja un canvi en la data prevista de fi del desplaçament

Desplaçaments iniciats anteriorment a partir de l’entrada en vigor de l’Ordre ISM/835/2023, de 20 de juliol.
De conformitat amb la disposició transitòria única, les empreses que tinguen persones treballadores desplaçades a l’estranger que, en la data d’entrada en vigor d’esta ordre, es troben en la situació que preveu l’article 3.b, han de comunicar este desplaçament a la Tresoreria General de la Seguretat Social en el termini de sis mesos comptats des de l’entrada en vigor d’esta ordre.
Esta comunicació s’ha de dur a terme a través de CASIA mitjançant el tràmit:

Matèria: Afiliació, Altes i Baixes / Categoria: Anotació Treballadors desplaçats / subcategoria: OM ISM 835/2023 DISPOS. TRANSITÒRIA ÚNICA.

El desplaçament del treballador quedarà identificat mitjançant les SAA 151 — TREB. DESPLAÇAT NO ÀMBIT SUBJ. INST. INT.

Implantació.
A més de l’anotació de les SAA 150 i 151, així mateix hi ha habilitat el tràmit CASIA següent per a identificar els treballadors amb SAA 151 en aplicació de la Disposició transitòria única esmentada.

Matèria: Afiliació, Altes i Baixes / Categoria: Anotació Treballadors desplaçats / subcategoria: OM ISM 835/2023 DISPOS. TRANSITÒRIA ÚNICA.

La comunicació mitjançant la modalitat de remeses requerix modificar els fitxers d’Afiliació —AFI, FRA i CFA— per a incloure el camp de PAÍS. El camp esmentat s’ha inclòs en el segment ODL, que és obligatori.
A partir de la publicació de la nova versió de SILTRA 3.5.0, prevista per al 10 de gener de 2024, la mecanització a través de la modalitat de remeses estarà disponible.
En l’apartat Sistema RED / RED Internet / Documentació RED Internet / Instruccions Tècniques / Afiliació, hi ha disponibles les versions actualitzades dels fitxers AFI, FRA i CFA, amb les modificacions ressaltades sobre fons gris.

Pròximament s’informarà al respecte de la identificació de desplaçaments per als supòsits que preveuen els apartats c i d de l’article 3-SAA 152, 153 i 154.


29/12/2023 - Butlletí Notícies RED 16/2023

Es troba disponible a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 16/2023, que conté els punts següents:

 • Reial Decret-Llei 8/2023: Disposició Addicional 52a LGSS.
 • Reial Decret-Llei 8/2023: Article 77. Pròrroga de les exempcions en la cotització aplicables en les unitats poblacionals de Puerto Naos i la Bombilla.
 • Reial Decret-Llei 8/2023: Article 82. Pròrroga dels ERTO vinculats a la situació de força major temporal en el supòsit d’empreses i persones treballadores de les Illes Canàries afectades per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja.
 • Reial Decret-Llei 8/2023: Article 85. Modificació del RDL 1/2023.
 • Reial Decret-Llei 8/2023: DT huitena. Empleats de la Llar. Suspensió DT 16a LGSS.
 • Reial Decret-Llei 8/2023: DT Novena. Bases mínimes, màximes i límit màxim de cotització dels règims del Sistema de la Seguretat Social, aplicació del MEI.


29/06/2023 - Butlletí Notícies RED 8/2023

Es troba disponible en l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 8/2023, que conté els punts següents:

 • Gestió col·lectiva de contractacions en origen. Exclusió per desocupació.
  Beneficis en la cotització. Art. 38 quater Llei 20/2007. Cura de menor afectat per càncer o una altra malaltia greu. Canvi de criteri.
 • Pagament trimestral treballadors autònoms artistes amb baixos ingressos. Nou servei.
 • Sistema Especial per a Empleats de la Llar. Bonificació en la cotització per la contractació de cuidadors en famílies nombroses.
 • Sistema Especial per a Empleats de la Llar. Nou servei de consulta de deutes emesos.
 • Article 153 ter. del TRLGSS: Cotització de les persones pensionistes de jubilació quan facen activitats artístiques.
 • Contractes formatius en alternança
 • Ajornaments especials a interés reduït. Article 19 del Reial Decret-llei 4/2023, d’11 de maig
Complementary Content
${loading}