Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestacions incloses al Conveni

Prestacions incloses al Conveni

Informació general

El Conveni s'aplica a les prestacions següents:

En relació amb Espanya:

A les prestacions de caràcter contributiu del sistema de la Seguretat Social següents:

 • Prestacions econòmiques per maternitat
 • Prestacions per invalidesa, vellesa, mort i supervivència.
 • Prestacions econòmiques derivades d'accident de treball i malaltia professional.
En relació amb Argentina:

A les legislacions relatives a les prestacions contributives de la Seguretat Social:

 • El règim d'Assignacions Familiars pel que fa exclusivament a l'Assignació per Maternitat.
 • Els règims de Jubilacions i Pensions basats en el Sistema de Repartiment o en la Capitalització individual
 • El règim de Riscos Laborals.
Respecte d'aquestes prestacions cal tenir en compte que:
 • Per accedir a les prestacions de caràcter contributiu recollides al Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complerts a Espanya i a Argentina.
 • Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu es podran percebre tant si l'interessat resideix o es troba a Espanya com a Argentina.
 • Cada país abonarà les seves pròpies prestacions directament al beneficiari.
 • Les persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels dos països per tenir dret a pensió contributiva, la podran percebre de cada un.

Maternitat

Per reconèixer aquestes prestacions se sumaran, si cal, els períodes d'assegurança acreditats als dos països.

Invalidesa, Vellesa i Supervivència

1. Pensions de la Seguretat Social espanyola i jubilacions i pensions del sistema de repartiment d'Argentina.Cada país examinarà separadament la sol·licitud de prestació de la manera següent:

 • Es comprovarà si l'interessat pot accedir a la pensió tenint en compte únicament els períodes d'assegurança propis, sense sumar els de l'altre país.
 • Així mateix, es calcularà la prestació sumant als períodes d'assegurança propis els acreditats a l'altre país. En aquest supòsit, l'import de la prestació no serà íntegre, sinó que representarà la proporció entre els períodes d'assegurança complerts al país que l'atorgui i la suma dels períodes d'Espanya i Argentina.
 • Es compararan les prestacions calculades segons el que indiquen els apartats anteriors i cada país reconeixerà i abonarà la prestació que sigui més favorable a l'interessat.
 • En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagin totalitzat períodes d'assegurança argentins, aquesta totalització s'utilitzarà per determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.

2. Jubilacions i pensions del sistema de capitalització individual argentí:

 • Els treballadors afiliats a una Administradora de Fons de Jubilacions i Pensions tindran dret a prestacions amb càrrec a l'import acumulat als seus comptes de capitalització individual.
 • Aquestes prestacions s'afegiran a les prestacions a càrrec del Règim de Previsió Públic o de Repartiment argentí, si es compleixen els requisits exigits per la legislació argentina.

Accident de Treball i Malaltia Professional

Determinarà la prestació el país la legislació del qual era aplicable al treballador en la data en què es va produir l'accident o es va contraure la malaltia.

Complementary Content
${loading}