Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Ingrés Mínim Vital

Selector de temes

Per poder visualitzar resultats a la secció de PMF heu de fer una selecció inicial al menú lateral esquerre. Posteriorment, es podran aplicar criteris de filtratge sobre els resultats obtinguts.

1. Quina informació i servicis estan disponibles sobre l’ingrés mínim vital?

A més de la informació recollida en este apartat de consultes, que respon a les preguntes més freqüents sobre l’ingrés mínim vital, estan disponibles altres servicis:

 • En este accés trobarà un resum dels aspectes més importants de la regulació legal de l’ingrés mínim vital.
 • Té a la seua disposició un Simulador de l’ingrés mínim vital amb el qual podrà comprovar si complix els requisits per a rebre la prestació de l’Ingrés Mínim Vital i conèixer l’import aproximat que li podria correspondre.
 • Per tal de sol·licitar l’ingrés mínim vital accedisca al Servici Ingrés Mínim Vital en la nostra seu electrònica.
 • Disposa d’un telèfon d’informació sobre ingrés mínim vital: 900 20 22 22.

2. He d’anar a una oficina per a sol·licitar l’ingrés mínim vital?

No cal anar a una oficina de la Seguretat Social (CAISS) per a sol·licitar l’ingrés mínim vital.

Per la salut i seguretat de tots, li preguem que evite riscos i sol·licite cita per a ser atés presencialment només si és imprescindible.

Per això, és molt recomanable utilitzar els servicis web de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a la Seu electrònica de la Seguretat Social, on els ciutadans, amb un telèfon mòbil, una tauleta o des de l’ordinador, poden presentar la seua sol·licitud de manera segura qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora, sense necessitat de certificat electrònic o Cl@ve ni de desplaçar-se.


3. Com puc presentar la sol·licitud per internet?

Per a presentar la sol·licitud per internet té dos possibilitats:

 • Si no té certificat electrònic o contrasenya cl@ve per a identificar-se, pot utilitzar el Servici Ingrés Mínim Vital sense certificat.

Se li oferix un formulari en el qual ha d’incloure la seua informació i la de les persones que, si escau, formen part de la seua unitat de convivència. Ha d’adjuntar una imatge del seu document d’identitat i dels documents necessaris per a resoldre la sol·licitud.

 • Si té certificat electrònic o contrasenya cl@ve li recomanem que utilitze el  Servici Ingrés Mínim Vital amb certificat o contrasenya. Accedirà a un formulari en PDF en el qual ha d’incloure la informació necessària i, com en el cas anterior, haurà d’adjuntar una imatge del seu document d’identitat i dels documents necessaris per a resoldre la sol·licitud. Pot utilitzar este servici a través d’una altra persona que dispose de certificat electrònic o contrasenya cl@ve, que actuarà com a representant seu per a este tràmit.


4. En quin termini es resoldrà la meua sol·licitud d’ingrés mínim vital?

El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és de sis mesos des de la data de presentació.

Transcorregut eixe termini sense que s’haja produït resolució expressa, s’entendrà denegada la sol·licitud per silenci administratiu. No obstant això, l’Institut Nacional de la Seguretat Social resoldrà expressament les sol·licituds presentades, fins i tot si han transcorregut més de sis mesos des de la presentació. Les sol·licituds presentades fins al 31 de desembre de 2020, si són aprovades, mantenen efectes econòmics d’1 de juny de 2020.

Una vegada rebuda la sol·licitud de la prestació, l’òrgan competent, amb caràcter previ a l’admissió d’esta, comprovarà si els beneficiaris que visquen sols o formant part d’una unitat de convivència, en funció de les dades declarades a la sol·licitud presentada, complixen el requisit de vulnerabilitat econòmica. La resolució d’inadmissió es dictarà en el termini de 30 dies i pot ser objecte de reclamació administrativa prèvia que es limitarà a conéixer sobre la causa d’inadmissió. L’admissió de la sol·licitud no obstarà a la seua desestimació si, durant la instrucció del procediment, l’entitat gestora fa noves comprovacions que determinen l’incompliment del requisit de vulnerabilitat econòmica.


5. Què passa si he oblidat enviar, amb la sol·licitud, algun document necessari?

Des de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ens posarem en contacte amb vosté per a indicar-li la documentació necessària per a resoldre la seua sol·licitud i donar-li un termini per a presentar-la.

Per a agilitar les gestions, és molt important que ens indique en la sol·licitud un número de telèfon o adreça electrònica per a poder comunicar-nos amb vosté, a més de l’adreça del seu domicili habitual.


6. Si tinc algun dubte, com me’n puc informar?

En este apartat del web disposa d’informació útil sobre l’ingrés mínim vital.

A més, al mateix web de la Seguretat Social té un apartat específic amb informació completa sobre l’ingrés mínim vital.

Pot utilitzar també el Simulador de l’IMV per a comprovar si, amb la informació que ens aporte, podria tindre dret a la prestació i l’import que li correspondria, si escau. Tinga en compte que este simulador es posa a la seua disposició amb una finalitat merament informativa i sense que puga crear drets o expectatives de drets. Per a sol·licitar la prestació, ha de formular la sol·licitud a través dels nostres servicis electrònics, amb o sense certificat digital o Cl@ve.


7. Què és una unitat de convivència?

La unitat de convivència està formada per totes les persones que visquen al mateix domicili, unides per vincle matrimonial, com a parella de fet o per vincle  fins al segon grau per consanguinitat,  afinitat o adopció o altres persones amb qui convisquen en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

Podran ser beneficiàries de la prestació les persones que, sense integrar-se a la unitat de convivència o integrades a una unitat de convivència independent, residisquen al mateix domicili amb altres amb les quals tinguen algun dels vincles de parentiu assenyalats. Per a açò s’han de trobar en algun d’estos supòsits:

a) Quan una dona, víctima de violència de gènere, haja abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada o no dels seus fills o de menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

b) Quan, amb motiu de l’inici dels tràmits de separació, nul·litat o divorci, o d’haver-se instat a la dissolució de la parella de fet constituïda formalment, una persona haja abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada o no dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent. En el supòsit de parelles de fet no formalitzades que hagueren cessat la convivència, la persona que sol·licite la prestació ha d’acreditar, si s’escau, l’inici dels tràmits per a l’atribució de la guarda i custòdia dels menors.

c) Quan s’acredite que s’ha abandonat el domicili per desnonament o perquè este ha quedat inhabitable a causa d’accident o de força major, així com altres supòsits que s’establisquen reglamentàriament.

En els supòsits que preveuen els apartats b) i c) únicament és procedent la consideració com a unitat independent durant els tres anys següents a la data en què s’hagueren produït els fets indicats en cada una d’elles.

Quan convisquen al mateix domicili persones entre les quals no es presenten els vincles de parentiu assenyalats, poden ser titulars de l’ingrés mínim vital aquella o aquelles persones que es troben en risc d’exclusió social, circumstància que ha de ser acreditada pels servicis socials.

Les unitats de convivència han d’haver estat constituïdes durant almenys  els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, de manera continuada.

Les persones titulars, quan estiguen integrades a una unitat de convivència, han de tenir una edat mínima de 23 anys o ser majors d’edat o menors emancipats en cas de tenir fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent o orfes absoluts quan siguen els únics membres de la unitat de convivència i cap d’ells arribe a l’edat de 23 anys.

9. Visc sol i no hi ha persones que depenguen de mi. Puc tindre dret a la prestació?

Sí, ha de tenir almenys 23 anys, i no estar casat (llevat que estiga en tràmit de separació o divorci) ni  unit a una altra persona com a parella de fet.

No s’exigeix el requisit d’edat ni haver iniciat els tràmits de separació o divorci a les dones majors d’edat o menors emancipades víctimes de violència de gènere o de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.

També poden percebre-ho les persones d’entre 18 i 22 anys que provinguen de centres residencials de protecció de menors de les Comunitats Autònomes havent estat sota la tutela d’Entitats Públiques de protecció de menors dins dels tres anys anteriors a la majoria d’edat, o siguen orfes absoluts, sempre que visquen sols sense integrar-se a una unitat de convivència.

Si el sol·licitant, si és menor de 30 anys haurà d’acreditar haver viscut de forma independent a Espanya durant almenys els dos anys anteriors a la sol·licitud, llevat que es tracte de persones majors d’edat que provinguen de centres residencials de protecció de menors de les Comunitats Autònomes. S’entén que una persona ha viscut de manera independent si acredita que el seu domicili ha sigut diferent del dels seus progenitors, tutors o acollidors durant els tres anys immediatament anteriors a la sol·licitud i que en eixe període ha romàs durant almenys dotze mesos, continuats o no,  d’alta en la Seguretat Social, Classes Passives de l’Estat o una mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Si es tracta de persones majors de 30 anys, han d’acreditar que, durant l’any anterior a la sol·licitud, el seu domicili a Espanya ha sigut diferent del dels seus progenitors, tutors o acollidors.

Els requisits de vida independent, per a menors de 30 anys, i de domicili diferent del dels progenitors, en el cas de majors de 30 anys, no s’exigeix quan el cessament de la convivència amb els progenitors, tutors o acollidors s’hauria degut a la mort d’estos. Tampoc no s’exigiran a les persones que, per ser víctimes de violència de gènere, hagen abandonat el seu domicili habitual, a les persones sense llar, que hagen iniciat els tràmits de separació o divorci o a les persones víctimes del tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual.

No tenen dret a la prestació les persones usuàries d’una prestació de servici residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.


10. Quin membre de la unitat de convivència ha de sol·licitar la prestació?

Qualsevol membre de la unitat de convivència amb capacitat jurídica pot sol·licitar la prestació, si bé la sol·licitud s’ha de presentar amb la firma de tots els seus integrants.

Ha de tractar-se d'una persona d'almenys 23 anys d'edat. En el supòsit que tinga fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent, podrà sol·licitar la prestació sempre que siga major d’edat o menor emancipat.

La persona que sol·licita la prestació en nom d’una unitat de convivència assumirà la representació de la unitat esmentada.


11. Tots els membres de la unitat de convivència han de tindre residència legal a Espanya?

Sí, tant si es tracta d’un beneficiari individual com dels membres d’una unitat de convivència, tots han d’acreditar residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior a presentar la sol·licitud, excepte:

 • Els menors incorporats a la unitat de convivència per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
 • Les dones víctimes de violència de gènere.

12. Perd la meua condició de resident a Espanya si viatge a l’estranger?

La residència habitual a Espanya es manté encara que hi haja estades a l’estranger que no superen els 90 dies cada any natural o siguen degudes a causes justificades de malaltia.

L’eixida i estada a l’estranger de qualsevol membre de la unitat de convivència s’ha de comunicar prèviament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per a indicar-ne la duració.

L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’INSS les absències o desplaçaments  superiors a tres mesos donaran lloc a la suspensió del pagament de la prestació, sense perjuí que comporte les sancions oportunes i l’obligació de reintegrar les prestacions percebudes.

13. Com es paga la prestació?

El pagament de la prestació és mensual i s’efectua per transferència bancària a un compte del titular de la prestació.

L’ingrés mínim vital és intransferible. No es pot oferir en garantia d’obligacions, ni ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte, retenció o embargament, llevat de les compensacions que es puguen fer en els pagaments per l’INSS en cas d’haver percebut quanties superiors a les que correspongueren d’acord amb els criteris i requisits de fixació dels imports a percebre.

16. Si soc beneficiari de l’ingrés mínim vital, he de pagar l’aportació per als medicaments?

No, les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital es troben exemptes de l’aportació dels usuaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.


17. Si soc beneficiari de l’ingrés mínim vital, he de pagar l’aportació per als medicaments?

No, les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital es troben exemptes de l’aportació dels usuaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.


18. Quins ingressos i rendes es tenen en compte per a reconéixer la prestació?

La situació de vulnerabilitat econòmica es determina tenint en compte la mitjana mensual d’ingressos i rendes anuals computables de l’exercici anterior.

Quan no es reunisca el requisit de vulnerabilitat econòmica a l’exercici anterior es podrà sol·licitar, des de l’1 d’abril fins al 31 de desembre de l’any en curs, el reconeixement del dret a la prestació d’ingrés mínim vital en aquells supòsits en els quals la situació de vulnerabilitat econòmica haja sobrevingut durant l’any en curs.

Per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica produïda durant a l’any en curs, s’atendrà exclusivament el compliment del requisit d’ingressos, considerant per a això la part proporcional dels ingressos que haja tingut el beneficiari individual o, en el seu cas, la unitat de convivència durant el temps transcorregut l’any en curs.

En tot cas, per al còmput de les rendes de l’any en curs no es tindran en compte les prestacions o subsidis per desocupació, en qualsevol de les seues modalitats, inclosa la renda activa d’inserció, ni la prestació per cessament d’activitat, percebudes durant l’esmentat any sempre que en el moment de la sol·licitud de la prestació d’ingrés mínim vital el dret a aquelles prestacions o subsidis s’haja extingit per esgotament, renúncia, o per superar el límit d’ingressos previst, en el seu cas, per al manteniment del dret i sense que es tinga dret a una prestació o subsidi.

Així mateix, es requerirà que en l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud el beneficiari individual o, en el seu cas, la unitat de convivència no haja superat determinats límits de renda i patrimoni.

En tot cas, l’any següent al del reconeixement de la prestació d’ingrés mínim vital, es procedirà a la regularització de les quanties abonades prenent en consideració la informació que disposen les Administracions Tributàries, donant lloc, en el seu cas, al reintegrament de les prestacions indegudament percebudes.


16. Puc percebre l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec i l’ingrés mínim vital?

Ambdós prestacions són incompatibles.

A partir de l’entrada en vigor del reial decret llei pel qual s’establix l’ingrés mínim vital, no es podran presentar altres sol·licituds per a l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec del sistema de la Seguretat Social que quedarà a extingir.


15. Quines obligacions assumisc per ser perceptor de l’ingrés mínim vital?

Les obligacions que assumixen els perceptors de la prestació són:

a) Proporcionar la documentació i informació necessària per a l’acreditació dels requisits i la conservació de la prestació, així com per a garantir la recepció de notificacions i comunicacions.

b) Comunicar qualsevol canvi o situació que poguera donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la prestació, en el termini de trenta dies naturals des que estes es produïsquen.

c) Comunicar qualsevol canvi de domicili o de situació al Padró municipal que afecte personalment eixos titulars o qualsevol altre membre que forme part de la unitat de convivència, en el termini de trenta dies naturals des que es produïsquen.

d) Reintegrar l’import de les prestacions percebudes de manera indeguda.

e) Comunicar a l’INSS amb caràcter previ qualsevol eixida a l’estranger tant del titular com dels membres de la unitat de convivència, per un període, continuat o no, superior a noranta dies naturals durant cada any natural.

f) Presentar anualment declaració corresponent a l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

g) En cas de compatibilitzar la prestació de l’ingrés mínim vital amb les rendes del treball o l’activitat econòmica, complir les condicions establides per a l’accés i manteniment de la compatibilitat esmentada.

h) Participar en les estratègies d’inclusió que promoga el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.


21. ¿El complemento de ayuda para la infancia tiene la naturaleza de ingreso mínimo vital (IMV)?

Sí. Amb caràcter general, el complement d'ajuda per a la infància té la naturalesa d'ingrés mínim vital, ja que és un complement de l'IMV i forma part d'este.

Així, les prestacions o ajudes incompatibles amb l'ingrés mínim vital, també tindran este caràcter encara que únicament es perceba el complement d'ajuda per a la infància.

A més, una vegada reconeguda la prestació, totes les persones beneficiàries de la prestació d'ingrés mínim vital, incloses aquelles que únicament siguen perceptores del complement d'ajuda per a la infància, estan obligades a presentar anualment la declaració corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

20. He de sol·licitar el complement d'ajuda a la infància?

Poden sol·licitar-ho a l’INSS en imv.seg-social.es, les unitats de convivència que incloguen menors d’edat entre els seus membres, complisquen tots els requisits necessaris per a la concessió de l’ingrés mínim vital i els establits respecte dels límits màxims sobre ingressos computables, patrimoni net i test d’actius.

Si vostè té dret a l’ingrés mínim vital se li reconeixerà el complement juntament amb la prestació, sense que siga necessari que presente una sol·licitud independent. Si només té dret al complement, presente també la sol·licitud d'ingrés mínim vital.


19. Què és el complement d’ajuda a la infantesa?

El complement mensual d'ajuda a la infantesa s'abona als perceptors d'ingrés mínim vital per cada menor d’edat membre de la unitat de convivència en funció de l’edat complida el dia 1 de gener de l’exercici corresponent, d’acord amb els trams següents:

 • Menors de tres anys: 115 euros.
 • Majors de tres anys i menors de sis anys: 80,50 euros.
 • Majors de sis anys i menors de 18 anys: 57,50 euros.

També poden percebre este complement les unitats de convivència amb uns ingressos, a l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud, inferiors al 300 % de la quantia garantida per l’ingrés mínim vital i amb un patrimoni net inferior al 150 % dels límits establits amb caràcter general, sempre que, a més, es complisca el límit d’actius no societaris establit per a la unitat de convivència.

Per a la tramitació del complement, sol·licite l’ingrés mínim vital per qualsevol dels canals establits, tant si té dret a percebre’l conjuntament amb l’IMV com si el percep de manera independent.


Complementary Content
${loading}